Latest

ᨧᩩᩢᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧ

...-->   ᨡᩮᩢᩢᩣᩱᨧᨡᩳ᩶ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩩᩢᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣ -------------------------- ᩉ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᨶᩫ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨳ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩨᨴᩯᩢ ᩓᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᩉᩨ ᨡᩢᩣᨣᩢᨯᩱᩢᩉᩣᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨷᩕ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᨡᩮ᩠ᨾᩁ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼

...--> ᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Tai Tham Unicode) Tai Tham Unicode font ᨣᩨᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨾᩣᩕᨲᨮᩣ᩠ᨶᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨽᩣᩈᩣᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ (ᨡ᩠ᨶᩨ/ᩃᩨ᩶/ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ) ᩋ᩠ᨶᩢ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨷᩅ᩠ᨲᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼

...--> ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ (ᩅ᩠ᨶᩢᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ) Valentine's Day ᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᨴᩩᨠᪧᨤ᩠ᨶᩫ ᨶᩣᩴᨯ᩠ᩋᨠᨾᩯ᩠ᨦᩈᩦ᩵ ᨾᩣᨾ᩠ᩋᨷᩉᩨ᩶ᨠ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᨦᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨴᩦ᩵ᨾᩦᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ᨶᩦ᩶ ᨾᩦᨷᩕᨧᩴᩣᨴᩩᨠᪧᨸᩦ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 2 ᨠᩃᩣ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ

...--> ᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩕᩪᨤᩴᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᨵᨾ᩠ᨾᩈᩣᨾᩥ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨯᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ (Shan State Buddhism University : SSBU) ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᩋ᩵ᩁᨦᨣᩦ᩠ᨿ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩉᩣᩋᨣ᩠ᨣᩥᨽᩱ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨶᩢ᩵

...--> ᨠᩮ᩠ᨯᩨᩉᩮ᩠ᨲᩩᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨶᩢ᩵ ᨸ᩠ᨯᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 4/2/16 ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩅᩮᩃᩣ 1 ᨾᩰ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᨳᩪᨠᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 300 ᩁᩢᩭᩉᩖᩢᨦᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᩣ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 2000 ᨤ᩠ᨶᩫ ᨷᩢᨾᩦᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣᨿᩳᨣᩕᩪᨷᩤ

...--> ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨳᩮᩁᩅᩤᨴ ᩋᩣᨱᩣᨧ᩠ᨠᩢᨴᩱᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨧᩢᨾᩦᨻᩭᨾᩉᩣᨸᩣ᩠ᨦ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᩈᨾᨱᩈ᩠ᨠᩢ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨧᩮᩢᩢᩣ ᪅ ᨲ᩠ᨶᩫ ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨳ᩠ᨦᩨᩋᨣ᩠ᨣᨮᩣᨶᨶ᩠ᨲᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᩈᩘᨥᩁᩣᨩᩣ ᩓᩢᨻᩕᨣᩩᩁᩩᨣᩕᩪᨷᩤᨾᩉᩣᨳᩮ᩠ᩁ ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᩈᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᪃ ᨽᩣᩈᩣ

...--> ᪁᪩ ᩉ᩠ᨾᩅ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ -------------------------------------------- school   โรงเรียน  ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ nursery school  โรงเรียนอนุบาล ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶᩢᩭ primary school ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

5 ᨽᩣᨵᩦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶ 1

...--> 5 ᨽᩣᨵᩦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᨧᩢᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶ 1 -------------------------------- 5 ᨽᩣᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨ ᩅᩤ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶᨧᩢᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᨵᩦᨯᩴ᩠ᨿ ᩃᩪᩁᩈᩮᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩨ 5 ᨽᩣᨵᩦ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 26/01/2016 ᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨾ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩼ ᨸ᩠ᨯᩨᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩈᨽᩣ

...--> ᨾ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩼ ᨸ᩠ᨯᩨᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩈᨽᩣ ᩈᨽᩣᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨿᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩮ᩵ᨸᩦ᩵ᨲᩳ᩵ ᨧᩢᨸ᩠ᨯᩨᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾ ᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᩈᨽᩣᩈᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁᨴᩦ᩵-᪂ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨶᨴᩦ᩵ 1/2/16 ᨶᩦ᩶ ᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᨲᩮ᩠ᨶᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ

...--> ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪ ᨲᩮ᩠ᨶᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨧᩥ᩠ᨷᨯ᩠ᨦᩢ᩵ (ᨿᩪᨣᩰᩈᩃᩣᩅᩮ᩠ᨿ) ᩉᩣ᩠ᨠᨿ᩠ᩋᨾᩉᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨶᩢᩭᨿᩯ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨠᩁᩢᨮᨲ᩠ᨦᩢᩢᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᩁᩢᩣ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨿ (JaiJai Print)

...--> Jai Jai Print ᩁᩢᩣ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿ ᨤ᩠ᨠᩧᨤᩯ᩠ᨾᩢ ᩁᩢᩣ᩠ᨶ (Jai Jai Print) ᩁᩢ᩠ᨷᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿᨴᩩᨠᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨴᩩᨠᨽᩣᩈᩣ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨴᩱ ᨡᩯ᩵ ᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᩓᩢᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ  ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᩉᩮ᩠ᨯᨳ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩪᨷ ᨷᩱᨶᩣᨷᩩᨬᨠ᩠ᨶᩥᨴᩤ᩠ᨶ ᨷ᩠ᩅᨩᨽ-ᨻ᩠ᨠᩥᨴᩩᨠ ᨷᩢ᩠ᨲᨩᩮᩨ᩠ᨬᨠ᩠ᨶᩥᨡᩯ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨦᩣ᩠ᨶ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ