ᨣᩴᩣᩈ᩠ᨷᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ

ᨣᩴᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨩᩱᩢ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿᩅᩤ᩵ ศัพท์บัญญัติ ᨴᩦ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨᨻ᩠ᨶᩨᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩮᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨾᩦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨲᩯ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨲᩩᩅᩤ᩵ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫᨡᩢᩣᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨩᩱᩢᩈ᩠ᨷᩢᨣᩴᩣᩉᩮᩖᩢ᩵ᩣᨶᩦᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨤ᩠ᨯᩥᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨣᩴᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨾᩣᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨶᩣᩴᨾᩣᨩᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫ ᨣ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨶᩣᩴᨾᩣᨷ᩠ᩋᨠᨠ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨸ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᨶᩢᨩᩱᩢ ᨹ᩠ᨯᩥᨻᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨯᩱ ᨣᩢᨷ᩠ᩋᨠᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨲ᩠ᨠᩢᨲᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨻᩱᨠᩯᩢᨡᩱᩈ᩠ᨷᩨᨲᩳ᩵ᨻᩱ ᪩ ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᪩

************

 1. Choose เลือก  ᩃᩮ᩠ᨠᩨ
 2. Quote การอ้างถึง ᨠᩣ᩠ᩁᩋᩢᩣ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ
 3. Cite กล่าวอ้างถึง ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩋᩢᩣ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ
 4. Read อ่านได้ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨯᩱᩢ
 5. Describing  อธิบาย ᩋᨵᩥᨷᩣ᩠ᨿ
 6. Recall การจำได้ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩴᩣᨯᩱᩢ
 7. Distinguish  บอกความแตกต่าง ᨧᩯ᩠ᨦᩢᩉᩯ᩠ᨶᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩯ᩠ᨠᨻᩮ᩠ᨦᩨ᩵
 8. Recite ท่องจำ หรืออ่านออกเสียง ᩃᩮᩢ᩵ᩣᨧᩴᩣ ᪨ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦ
 9. Give example ยกตัวอย่าง ᨿ᩠ᨠᩫᨲ᩠ᩅᩫᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ
 10. Recognising รู้จัก จำได้ ᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢ ᨧᩴᩣᨯᩱᩢ
 11. Group จัดกลุ่ม ᩉ᩠ᨾ᩵ᩪ ᪨ ᨩ᩵ᩩᨾ ᪨ ᨩᩩᨾ
 12. Record บันทีกข้อมูล ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩴᩣᨡᩳᩢᨾᩪᩃ
 13. Identifying การระบุ ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨧᩯ᩠ᨦᩢ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩨᩢᩁᩪᩢ
 14. Relate บอกความสัมพันธ์ ᩉᩯ᩠ᨶᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᩢᨦᨣ᩵ᩣ᩠ᨿ
 15. Know รู้ ᩁᩪᩢ
 16. Repeat การทำซ้ำ ᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨾᩨᩢᨻ᩠ᩋᨠ
 17. Label การให้สัญลักษณ์ ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨶᩢᨴᩤ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾ
 18. Reproduce ลอก หรือถอดแบบ ᨹ᩠᩵ᨿᩩ ᪨ ᨳ᩠ᩋᨯᨷᩯ᩠ᨷ
 19. List การทำรายการสิ่งทีเรียนมาแล้ว ᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁ
 20. Retrieving การดึงข้อมูลมาใช้ ᨧ᩠ᨶᩢᩐᩢᩣᨡᩳᩢᨾᩪᩃᨾᩣᨩᩱᩢ
 21. Listen ฟังรู้เรื่อง ᨼ᩠ᨦᩢᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵
 22. Review ทบทวน ᩃ᩠ᨾᩨᩢᨻ᩠ᩋᨠ
 23. Listing จัดทำรายการ ᨧ᩠ᨯᩢᨠᩣ᩠ᩁᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁ
 24. Select คัดเลือกได้ ᨪᩱᩢᩃᩮ᩠ᨠᩨᨯᩱᩢ ᪨ ᩃᩮ᩠ᨠᩨᨪᩱᩢᨯᩱᩢ
 25. Locating การบอกตำแหน่ง ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩯ᩠ᨦᩢᩉᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩯ᩠ᨦᩢᩉᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵
 26. Show แสดงให้ดู ᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩉᩨᩢᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ
 27. Match จับคู่ ᨣ᩠ᨷᩫᨣᩪ᩵ ᪨ ᨡᩮᩢᩢᩣᨣᩪ᩵
 28. Sort เรียงลำดับได้ ᨤ᩠ᨷᩢᩃ᩵ᩴᩣᨯ᩠ᨷᩢ
 29. Memories  จำ จำใส่ใจ ᨧᩴᩣ ᪨ ᨧᩨ᩵ᨧᩴᩣ
 30. Underline  บอกคำอธิบายใต้ภาพ ᨣᩴᩣᩋᨵᩥᨷᩣ᩠ᨿᩁᩪᨷ
 31. Naming การบอกชื่อ ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨩᩨ᩵
 32. Write เขียนเป็น ᨡ᩠ᨿᩁᨯᩱᩢ
 33. Apply ประยุกต์ใช้ ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠᩵ᨿᩁᨩᩱᩢ
 34. Interpret แปลความหมาย ᨸᩯ᩠ᩃᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 35. Calculate คาดคะเน ᩃᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᨯᩧ ᪨ ᩃᩣ᩠ᨾᨧᩱ
 36. Interview สัมภาษณ์ ᩈ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾ
 37. Carrying out การลงมือทำ  ᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᨾᩨᩉᩮ᩠ᨯ
 38. Make ทำ ᩉᩮ᩠ᨯ ᪨ ᨸ᩠ᩋᨦ
 39. Change การเปลี่ยนแปลง ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠᩵ᨿᩁᨹᩯ
 40. Manipulate การจัดกระทำ ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁ
 41. Collect การสะสม ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩮ᩠ᨷᩉ᩠ᩋᨾ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᩉ᩠ᩋᨾᨩᩩ
 42. Operate ปฏิบัติ หรือทำงาน  ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨴᩴᩣ
 43. Compute การคำนวณ ᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᩋᨠ
 44. Paint การวาดภาพ ᨠᩣ᩠ᩁᩅᩤ᩠ᨯᩁᩪᨷ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᩁᩪᨷ
 45. Construct สร้าง หรือผูกเรื่อง ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢᩣ᩠ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵
 46. Practice ฝึกปฏิบัติ ᨺ᩠ᨠᩧᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢ
 47. Demonstrate การสาธิต ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩯ᩠ᨶᩅᩥᨵᩦ
 48. Sequence การเรียงลำดับ ᨠᩣ᩠ᩁᨤ᩠ᨷᩢᩃ᩵ᩴᩣᨯ᩠ᨷᩢ
 49. Dramatis การแสดงละคร ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨯᩁᩣᨾᨴ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨤ᩵ᩣ᩠ᩅᨩᩣ᩠ᨲ
 50. Show การแสดงให้ดู ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩉᩯ᩠ᨶ
 51. Executing การจัดการ ᨠᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨯᩢᨠᩣ᩠ᩁ
 52. Solve การแก้ปัญหา ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩯᩢᨷᨬ᩠ᩉᩣ
 53. Exhibit การจัดนิทรรศการ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩯ᩠ᨦᩢᩉᩯ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁ
 54. Translate การแปลความหมาย ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩯ᩠ᩃᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 55. Illustrate การใช้ภาพประกอบ ᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᩁᩪᨷᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷ
 56. Use ใช้ ᨩᩱᩢ
 57. Implementing การนำไปปฏิบัติ ᨠᩣ᩠ᩁᨶᩣᩴᨻᩱᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢ
 58. Using การใช้ ᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢ