ᨣᩴᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨩᩱᩢᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨ

ᨣᩴᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨩᩱᩢ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿᩅᩤ᩵ ศัพท์บัญญัติ ᨴᩦ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨᨻ᩠ᨶᩨᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩮᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨾᩦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨲᩯ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨲᩩᩅᩤ᩵ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫᨡᩢᩣᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨩᩱᩢᩈ᩠ᨷᩢᨣᩴᩣᩉᩮᩖᩢ᩵ᩣᨶᩦᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨤ᩠ᨯᩥᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨣᩴᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨾᩣᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨶᩣᩴᨾᩣᨩᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫ ᨣ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨶᩣᩴᨾᩣᨷ᩠ᩋᨠᨠ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨸ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᨶᩢᨩᩱᩢ ᨹ᩠ᨯᩥᨻᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨯᩱ ᨣᩢᨷ᩠ᩋᨠᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨲ᩠ᨠᩢᨲᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨻᩱᨠᩯᩢᨡᩱᩈ᩠ᨷᩨᨲᩳ᩵ᨻᩱ ᪩ ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᪩

************

 1. Office of the Prime Minister สำนักนายกรัฐมนตรี ᩈ᩵ᩴᩣᨶ᩠ᨠᩢᨶᩣ᩠ᨿᨿ᩠ᨠᩫᩁᨭᩛᨾ᩠ᨶᩫᨲᩕᩦ
 2. Ministry of Defence กระทรวงกลาโหม ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨠᩯ᩠ᨯᨡᩯ
 3. Ministry of Finance กระทรวงการคลัง ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨦ᩠ᨶᩨ
 4. Ministry of Foreign Affairs กระทรวงการต่างประเทศ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 5. Ministry of Tourism and Sports กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨴ᩠ᩋ᩵ᨦᨴᩴ᩠ᨿᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨠᩦᩊᩣ (ᩉᩮᩖᩢᩁᩁᩯ᩠ᨦ)
 6. Ministry of Social Development and Human Security กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᩈ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᨾᩫᩓᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨾᨶᩩᩔ᩼
 7. Ministry of Agriculture and Cooperatives กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨸᩪᨠᩈ᩠ᩋᩢᨾᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨻ᩠ᨦᩫᨣᩤᩢ
 8. Ministry of Transport กระทรวงคมนาคม ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨣᨾᨶᩣᨣ᩠ᨾᩫ ᪨ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨻᩱᨾᩣ
 9. Ministry of Natural Resources and Environment กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨵᨾ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨲᩓᩢᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩅᩯ᩠ᨯᩃ᩠ᩋᩢᨾ
 10. Ministry of Information and Communication Technology กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᩁᨴᩮ᩠ᨣᨶᩰᩃᩰᨿᩦᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈᩨ᩵ᩈᩣ᩠ᩁ
 11. Ministry of Energy กระทรวงพลังงาน ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨻᩃ᩠ᨦᩢᨦᩣ᩠ᨶ ᪨ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩁᩯ᩠ᨦᨼᩱ
 12. Ministry of Commerce กระทรวงพาณิชย์ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿ
 13. Ministry of Interior กระทรวงมหาดไทย ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 14. Ministry of Justice กระทรวงยุติธรรม ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨿᩩᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼
 15. Ministry of Labor กระทรวงแรงงาน ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩁᩯ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶ
 16. Ministry of Culture กระทรวงวัฒนธรรม ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼
 17. Ministry of Science and Technology กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ᩓᩢᨴᩮ᩠ᨣᨶᩰᩃᩰᨿᩦ
 18. Ministry of Education กระทรวงศึกษาธิการ ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ
 19. Ministry of Public Health กระทรวงสาธารณสุข ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩀᩪ᩵ᨯᩦ
 20. Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรม  ᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨾᩣ᩠ᨠᨾᩦ
 21. amnesty bill ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรม ᨲᩯ᩠ᨾᩢᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨴᩰ᩠ᩈ
 22. bill ร่างกฎหมาย ᨲᩯ᩠ᨾᩢᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 23. clause มาตรา ᨾᩣᨲᩣᩕ ᪨ ᨠᨱ᩠ᨯ
 24. executive decree พระราชกำหนด ᨻᩕᩁᩣᨩᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣ ᪨ ᨻᩕᩁᩣᨩᨠ᩵ᩴᩣᩉ᩠ᨶᩫᨯ
 25. emergency decree ประกาศภาวะฉุกเฉิน ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᨽᩣᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩠ᨶ᩵
 26. parliament รัฐสภา ᩁᨮᩈᨽᩣ
 27. Senate หรือ Upper House วุฒิสภา ᩈᨽᩣᩋ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 28. senator วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ᩈᨾᩣᨩ᩠ᨠᩥᩈᨽᩣᩋ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 29. House of Representatives หรือ Lower House สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ᩈᨽᩣᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 30. opposition ฝ่ายค้าน  ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᨯᩢ ᪨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨷᨭᩥᨷᨠ᩠ᨡ
 31. panel คณะกรรมการ ᨣᨱᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁ
 32. rally การชุมนุม ᨠᩣ᩠ᩁᨩᩩᨾᨶᩩᨾ
 33. mob ม็อบ ᨾ᩠ᩋᩢᨷ
 34. legislative เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติ ᩅᩤ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᨽᩣᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 35. unconstitutional ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ᨷᩢᨩ᩠ᩋᨷᨲᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 36. deemed constitutional อยู่ในขอบข่ายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨡ᩠ᩋᨷᨡ᩵ᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩈᩱ᩵ᩅᩱᩢᨶᩱᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 37. rule ตัดสิน, พิพากษา, ชี้ขาด ᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥ ᪨ ᨲ᩠ᨯᩢᨣᩴᩣ ᪨ ᨩᩦᩢᨡᩣ᩠ᨯ
 38. ultimatum คำขาด ᨣᩴᩣᨡᩣ᩠ᨯ
 39. endorsement การรับรอง, การลงนามในเอกสาร ᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨷᩢᩁ᩠ᩋᨦ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᨩᩨ᩵ᨶᩱᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁ
 40. nullify การทำให้เป็นโมฆะ ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩰᨥ
 41. issue ออกกฎหมาย ᩋ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 42. prescribe บัญญัติ ᨷᨬ᩠ᨬᨲ᩠ᨲᩥ ᪨ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨩᩱᩢ ᪨ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨴᩴᩣ
 43. promulgation การประกาศการบัญญัติกฎหมาย ᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᨠᩣ᩠ᩁᨷᨬ᩠ᨬᨲ᩠ᨲᩥᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 44. Meeting resolution มติที่ประชุม ᨾᨲᩥᨴᩦ᩵ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾ ᪨ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨶᩢᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾ
 45. Majority vote คะแนนเสียงข้างมาก  ᨤᨶᩯ᩠ᨶᩈ᩠ᨿᨦᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨿ
 46. Unanimous vote คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์    ᨤᨶᩯ᩠ᨶᩈ᩠ᨿᨦᨸᩮ᩠ᨶᩑᨠᨨᨶ᩠ᨴ᩼
 47. table a bill เสนอพรบ. เข้าที่ประชุม ᩮᩈ᩠ᨶᩨᩋᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾ
 48. verdict คำพิพากษา ᨣᩴᩣᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥ
 49. File a suit ยื่นคำร้อง, ฟ้องคดี ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩴᩣᨡᩳ ᪨ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᨾᩩ
 50. nonsuit ยกฟ้อง ᩅᩤ᩠ᨦᨣᩴᩣᨡᩳ ᪨ ᩅᩤ᩠ᨦᩋᨾᩩ
 51. meeting การประชุม ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾ
 52. deliberation การปรึกษาหารือ ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣ
 53. consideration การคิดพิจารณา ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩥᨧ᩠ᨧᩣᩁᨱᩣ
 54. agenda  ระเบียบวาระ ᩈᩮ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁ
 55. negotiations การเจรจาต่อรอง ᨠᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨿᩁᨧᩣᨲᩳ᩵ᩁ᩠ᩋᨦ
 56. approve อนุมัติ ᩋᨶᩩᨾᨲ᩠ᨲᩥ ᪨ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨿ᩠ᩋᨾ
 57. abstain ไม่ออกเสียง ᨷᩢᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦ
 58. voice ออกความคิด ᩋ᩠ᩋᨠᨣᩴᩣᨣ᩠ᨯᩧ
 59. withdraw ถอน ᨳ᩠ᩋᩁ
 60. back down ยอมอ่อนข้อให้, ยอมตาม, ยอมจำนน ᨿ᩠ᩋᨾᩁᩯ᩠ᨦᨸ᩠ᨶᩢ ᪨ ᨿ᩠ᩋᨾᨲᩣ᩠ᨾ ᪨ ᨿ᩠ᩋᨾᨶ᩠ᩋᩢᨾᩉ᩠ᩅᩫ
 61. commit ก่อ (อาชญากรรม) ᩉᩮ᩠ᨯᩁᩢᩣ᩠ᨿ
 62. illegal, against the law, illegitimate, illicit อย่างผิดกฎหมาย ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨹ᩠ᨯᩥᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 63. distort (from) บิดเบือน (จาก) ᨷ᩠ᨯᩥᨷᩮ᩠ᨶᩨ ᪨ ᨷ᩠ᨯᩥᨷ᩠ᨿ᩵ᨦ ᪨ ᩃ᩠ᨿ᩵ᨦᨩᩢᩣ᩠ᨿ
 64. murder ฆาตกรรม ᨥᩣᨲᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᪨ ᩐᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿ
 65. contravene, infringe, violate, trespass ละเมิดกฎหมาย ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩃᩢᩴᩣᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ
 66. demonstrating false transactions การแสดงรายการอันเป็นเท็จ   ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᨶᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩯᩢ
 67. deceitful action การฉ้อโกงประชาชน   ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩩᨿ᩠ᩋᨠ
 68. divisive อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก ᩋ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᩋᨦᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩠ᨠᨿᩯ᩠ᨠ
 69. disband สลายการชุมนุม ᨤᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨩᩩᨾᨶᩩᨾ
 70. disturbance ก่อความไม่สงบ หรือรบกวนประชาชน ᨠᩳ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩢᩈ᩠ᨦᩫᨷ ᪨ ᨠᩳ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩢᩣᨲᩮᩢᩣ
 71. protesters, demonstrators ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง ᨹᩪᩢᨲᩳ᩵ᨲᩢᩣ᩠ᨶ ᪨ ᨹᩪᩢᨩᩩᨾᨶᩩᨾᨲᩳ᩵ᨲᩢᩣ᩠ᨶ ᪨ ᨹᩪᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᨡᩳ
 72. convict ผู้ต้องหา, ผู้ต้องโทษ, นักโทษ (เรียกย่อๆ ว่า con) ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩰ᩠ᩈ ᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᩋᩢᨦᨴᩰ᩠ᩈ
 73. inmate, prisoner นักโทษ  ᨤ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᩋᩢᨦᨴᩰ᩠ᩈ
 74. the corrupt ผู้ทุจริต, คนโกง ᨻᩯ᩠ᨯᩢᩃ᩵ᩣ᩠ᨿ ᪨ ᨧᩩᨼᩣ᩠ᨦ
 75. the accused ผู้ต้องหา ᨹᩪᩢᨳᩪᨠᨸ᩠ᩋᨦᨴᩰ᩠ᩈ
 76. suspect ผู้ต้องสงสัย ᨹᩪᩢᨳᩪᨠᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ
 77. defendant จำเลย ᨹᩪᩢᨳᩪᨠᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩰ᩠ᩈ
 78. plaintiff โจทก์ ᨹᩪᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩐᩢᩣᨴᩰ᩠ᩈ