ᨧᨶ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨩᩣᨯ᩠ᨠᩫ

ᨧᨶ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨩᩣᨯ᩠ᨠᩫ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨷᩢᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨿᨧᩣ᩠ᨦ

ᨸᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᨯᩱᩢᩈᨯᩮ᩠ᨧᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᨷᩥ᩠ᨷᩃᩅᨲ᩠ᨳᩩᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᩉ᩠ᨶᩦᨻᩱᨷ᩠ᩅᨩᨻ᩵ᩴᩣᨻᩮ᩠ᨦᨷᩤᩁᨾᩦ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢ ᨻᩳᨯᩱᩢᨲᩕ᩠ᩈᩢᨷᩕ᩠ᨿᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᩈ᩠ᨦ᩶᩵ᩈ᩠ᩋᩁᩅᩮᨶᩮᨿ᩠ᨿᩈ᩠ᨲᩢᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨶᩱᩅᩔᩣᨴᩦ᩵ ᪇ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᩈᨯᩮ᩠ᨧᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᩰᩕ᩠ᨯᩐᩢᩣᩁᩣᨩᨷᩥᨲᩣ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᨳ᩠ᨦᩨᨾᨣ᩠ᨣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨹᩃᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᩈᩕᩦᩈᩩᨴᩮ᩠ᨵᩤᨴᨶ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨠᩯ᩵ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᨳ᩠ᨦᩨᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩈᩮᩣᨵᩁᩣᩅᩤ᩵… ᨡᩢᩣᨯᩯ᩵ᩈᨻ᩠ᨻᨬᩪᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩈᩮᩣᨵᩁᩣᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᩁᩣᩉᩩᩁᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨶᩦᩢ ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩅᩮ᩠ᨶᩢᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨠᩣ᩠ᩁᨴ᩠ᨯᩢᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢ ᩅᩮ᩠ᨶᩢᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨯᩢ᩠ᨷᨷᩕᨯᩣ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨹᩢᩣᩋᩣᨽᩁᨱᩋ᩠ᨶᩢᨯᩦᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨶᩩ᩵ᨦᨹᩢᩣᨸᩮ᩠ᨠᩨᨾᩱᩢᨡ᩠ᩋᨦᨣᩣ᩠ᨿ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨯᩱᩢᩈᨾᨵᩤ᩠ᨶ ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩅᩮ᩠ᨶᩢᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁ ᨶ᩠ᩋᩁᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᨦᩋ᩠ᨶᩢᩈᩪᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᩈᩱ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩩ᩵ᩁ ᩓᩢᩈ᩵ᩴᩣᩃᩦᩋ᩠ᨶᩢᩈᩩᨡᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨯᩱᩢᩈᨾᨵᩤ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ ᩋ᩠ᩋᨠᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩕᩉ᩠ᨾᨯ᩠ᩅᨽᩣᩅᨶᩣ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨧᩢᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨾᩉᩣᨠᩈ᩠ᨲᩢᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩣᩋᩪᩢᨾᩣᨧᩣ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨷᩢᩈᩪᩢᩈ᩠ᨠᩢᨤ᩠ᨶᩫ ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨧᩱᨲᩳ᩵ᨻᩕᩋᨦ᩠ᨣ᩼ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨷᩢᨾᩦᩃ᩠ᨾᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨠᩯ᩵ᨻᩕᨷᩥᨲᩣᩅᩤ᩵ ᨯᩪᩁᩣᨾᩉᩣᩁᩣ᩠ᨩ ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩈᩮᩣᨵᩁᩣ ᨾᩦᨧᩱᩁ᩠ᨠᩢᨷᩢᩉ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩣ᩠ᨿᨧᩣ᩠ᨠᨲ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣ ᨶᩱᨩᩣᨲᩥᨸᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢᨣᩭ ᨣᩢᩉᩣᨷᩢᨯᩱᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨲᩯ᩵ᨶᩱᩋᨲᩦᨲᨸᩣ᩠ᨦᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨷᩢᩉ᩠ᩋ᩵ᩁᩃᨻᩯ᩠ᨯᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨲ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨧᩱᨲ᩠ᨯᩥᨻ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ᨶᩱᨲ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣ ᨷᩢᨾᩦᩃ᩠ᨾᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨾᩣᨿ᩠ᨦᩢ ᩋᨲᩦᨲᨵᨾ᩠ᨾᩮᨴᩈᨶᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨧᨶᩣ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨩᩣᨯ᩠ᨠᩫ ᨶᩦᩢᩅᩤ᩵

ᩋᨲᩦᨲᩮ ᨠᩣᩃᩮ ᨶᩱᨠᩣᩃᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩓ᩠ᩅᩢᨾ᩠ᨶᩨᨶᩣ᩠ᨶ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻᩣᩁᩣᨱᩈᩦ ᨾᩦᨻᩕ᩠ᨿᩣᨲ᩠ᨶᩫᩈ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩣ᩠ᨩ ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨴ᩠ᨲᩢ ᨻᩕᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁ᩠ᩋᩁᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨾᩦᨽᩁᩥᨿᩣᨸᩮ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦ ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᨶᩱᨸ᩵ᩣᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈ᩠ᨶᩩᨠᨩ᩠ᨾᩫᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᨶᩫᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨴ᩠ᨲᩢ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᩋᩢ᩠ᨷᩁᩣᨩᩈᨾ᩠ᨷᨲᩥ ᨸ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩈᩮᨶᩣᩋᩣᨾᩣ᩠ᨧᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᩉᩢᩣ᩠ᨦᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨥᩢᩣᩋᩣᩅᩩᨵᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨶᩩ᩵ᨦᨹᩢᩣᨿ᩠ᩋᩢᨾᨺᩣ᩠ᨯᩈ᩠ᩋᨦᨹ᩠ᨶᩨ ᩈᨯᩮ᩠ᨧᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨸ᩵ᩣᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶ ᩉᩣᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁᩃᩢ᩠ᨿᨦᨴ᩠ᩋᩢᨦ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨡᩢ᩠ᨷᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᨾᩦᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᩀᩪ᩵ᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱᩅ᩠ᨶᩢᪧ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᩈᨯᩮ᩠ᨧᨻᩱᨧᩩᨧ᩠ᩋᩁᩁ᩠ᩋᨯᨹᩯ᩠ᩅ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᨶᩢᩭᩉᩱᩖᨿᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩃ᩠ᨯᩢᨴᩴ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩨᩢᨶᩣᩴᩢᨻᩱᨩ᩠ᩋᨾᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩓᩢᨷᩢᩉ᩠ᨦᩨᨷᩢᨶᩣ᩠ᨶ ᨣᩢᨻᩱᩁ᩠ᩋᨯᩉ᩠ᩅᩫᨶᩣᩴᩢᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ ᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁ᩠ᩋᩁᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩀᩪ᩵ᨪᩮᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨽᩁᩥᨿᩣᨦᩣ᩠ᨾᨦᩯ᩵ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣᨲᩯ᩵ᨧ᩠ᩋᨾᨯᩭᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶ ᨷᩕᨯᩢ᩠ᨷᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣᨶ᩠ᨵᨾᩣᩃᩣᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢ ᨷ᩠ᨶᩥᨸᩣ᩠ᩅᨻᩱᨩ᩠ᩋᨾᨤᩮ᩠ᩋᩨᨡᩮᩢᩣᨳᩮᩢᩣᩅᩢ᩠ᩃ ᨡᩢ᩠ᨷᩁ᩠ᩋᩢᨦᩈ᩠ᨿᨦᩈᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ ᨠ᩠ᩋᩢᨦᨻᩱᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨴ᩠ᩋᩢᨦᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶ ᨷᩢᨶᩣ᩠ᨶᨣᩢᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨦᩢᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᩈᩱᨿᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᩋᩣ᩠ᨷᨶᩣᩴᩢᩈᩣ᩠ᨦᨠᩮᩢᩢᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨾᩣᨷᩕᨯᩢ᩠ᨷᨷᩕᨯᩣᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᨡ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᩋᨾᩉᩖᩣ᩠ᨿᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩦᨾᩣᨲᩯ᩵ᨸ᩵ᩣᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶ ᩓ᩠ᨦᩢᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᩉᩮᩖᩢᩁᨴᩦ᩵ᨡᩣ᩠ᨠᨪᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨡᩣ᩠ᩅᨹᨹ᩠ᩋ᩵ᩁᨯᩪᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᩅᩁᨡᩣ᩠ᩅᩈᩱ ᨯᩩᨧ᩠ᨧᨯ᩠ᨦ᩶ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨦ᩠ᨶᩨᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨤᩴᩣᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨴ᩠ᨯᩢᨠᩣᩃᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨴ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨯᩱᩢᩈᨯᩢ᩠ᨷᩁᩢ᩠ᨷᨼ᩠ᨦᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᨦᨡᩢ᩠ᨷᩁ᩠ᩋᩢᨦᩋ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨠ᩠ᩋᩢᨦ ᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨿ᩠ᩋ᩵ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨯᩪᩉᩨᩢᩁᩪᩢᨳ᩠ᨦᩨᩅᩤ᩵ ᩈ᩠ᨿᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩃᩩᨠᨴᩦ᩵ᨯᩱᨾᩣ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᨻᩱᩉ᩠ᨶᩢᩈᩱ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨦᩣ᩠ᨾᨾᩣ᩠ᨾ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨣᩢᩉᩣ᩠ᨾᨾᩦᨧᩱᨷᨭᩥᨻᨴ᩠ᨵ ᨶᩱᨲ᩠ᩅᩫᨶᩣ᩠ᨦᩈᩮᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩣᨤᨶ᩠ᨦᩥᨧᩱᩅᩤ᩵ ᨾᩣᩁᩮᩢᩢᩣᨧᩢᨥᩢᩣᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁ᩠ᩋᩁᩉᩨᩢᨲᩣ᩠ᨿᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᩀᩪ᩵ᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᩉ᩠ᩋᩢᨦᩁ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩁ᩠ᩋ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨾᩣᩉᩢᩣ᩠ᨦᨸ᩠ᨶᩨᨻᩥ᩠ᩈ ᨿ᩠ᨦᩥᨻᩱᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᩃ᩠ᨾᩫᩢᨴᩤ᩠ᩅ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᨿ᩠ᨶᩨᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁ᩠ᩋᩁᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨳᩪᨠᨸ᩠ᨶᩨᨻᩥ᩠ᩈᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᨴᩤ᩠ᩅ᩵ᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨴᩩᨠ᩠ᨡᩅᩮᨴᨶᩣ ᩉᩣᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱᨷᩢᨯᩱᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨸᩣ᩠ᨠᨧᩣᨡᩱ ᨠᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨾᩮᩁ᩠ᨠᩢᩅᩤ᩵ ᪨ ᨧᨶ᩠ᨴᩉᩮᩨ᩠ᨿᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩦ᩵ ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨻᩦ᩵ᨯᩯ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿ ᩈᩣ᩠ᨿᨧᩱᨻᩦ᩵ᨾᩮᩢᩣᨯᩮ᩠ᨯᩨ ᨾᩯ᩵ᨧᨶᩣ᩠ᨴᩉᩮᩨ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨯᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨻᩦ᩵ᨧᩢᨻᩱᨹᩣ᩠ᨯᩈᩮᨶ᩠ᩋᩢᨦᩓ᩠ᩅᩢᨯᩦᩉᩖᩦ ᨯᩯ᩠ᨶᨴ᩠ᨿ᩵ᨦᩅᩤ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨲᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩦᨻᩱᨴᩯᩢᩓ ᪨ ᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨻᩦ᩵ᨯᩣᨧᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᨻᩦ᩵ᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᨶ᩠ᨠᩢᨷᩢᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨴᩕᩫ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩀᩪ᩵ᨯᩱᩢ ᨿᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢᨻᩦ᩵ᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩢᨠᩉ᩠ᨶᩣ ᨴᩩᨠ᩠ᨡᩅᩮᨴᨶᩣᨻ᩠ᩋᨠᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨠ᩠ᩅᩫᨶᩣ᩠ᨦᨯᩱᩢᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣ ᨳ᩠ᨦᩨᨻᩦ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᨦ ᪨ ᩈᩣ᩠ᨿᨧᩱᨻᩦ᩵ᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᩉᩴ᩠ᨿ᩵ᩉᩯ᩠ᨦᩢ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩳᩉ᩠ᨿᩢᩣᩋ᩠ᨶᩢᨳ᩠ᩋᩁᨻᩱᨲᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨯ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨲ᩠ᨶᩫᩢᨾᩱᩢᩋ᩠ᨶᩢᩁᩣ᩠ᨠᨸᩩᨯᨡᩣ᩠ᨯᩈᩮᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᩋ᩠ᨶᩢᩉᩯ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨯᩨᨡᩮ᩠ᨶᩨᨪᩣ᩠ᨿ ᨶᩣᩴᩢᨲᩣᨻᩦ᩵ᩃ᩠ᨦᩫᩉᩱᩖ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩣᩴᩢᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱᩖᩃ᩠ᨦᩫᨧᩣ᩠ᨠᨸᩣ᩠ᨿᨯᩭᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨧᨶᩣ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦ ᩉ᩠ᨶᩢᩈᩣᨾᩦᨠᩣ ᩅᩤ᩠ᨦᩈᨲᩥᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨴᩩᨠ᩠ᨡᩅᩮᨴᨶᩣᩈ᩠ᨶ᩶ᩉᩱᩢ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨡᩢ᩠ᨷᩉᩣᩈᩣᨾᩦᨠᩣ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈ᩠ᨿᨦᩋ᩠ᨶᩢᨯ᩠ᨦᩢᨻᩱᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨴ᩠ᩋᩢᨦᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨴ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᩉ᩠ᨶᩢᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨶ᩠ᩋᩁᩉ᩠ᨶᩥᨾᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨷᩕᨠ᩠ᨭᩫᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᨶᩣ᩠ᨦᨧᨶᩣ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᩉ᩠ᨶᩢᨣᩢᨲ᩠ᨠᩫᨧᩱᨠ᩠ᩅᩫ ᨷ᩠ᨶᩥᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱᨧᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩱᩢᩈᩪᨦᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᨯ᩵ᩣᨻᩕ᩠ᨿᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨴ᩠ᨲᩢᨶᩣᪧᩉᩖᩣ᩠ᨿᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ ᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨷᩤ᩠ᨷᩁᩢᩣ᩠ᨿᩈᩣᩉ᩠ᨯᩫᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᩓᩢᨾᩣᨿ᩠ᨦᩥᩈᩣᨾᩦᩁᩮᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿ ᨡᩳᩉᩨᩢᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᩅ᩠ᨦᩫᩈᩣᨡ᩠ᩋᨦᨴᩤ᩠ᨶ᩵ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨴᩩᨠ᩠ᨡᩅᩮᨴᨶᩣᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨡᩢᩣᨶᩦᩢᩓᨴᩮ᩠ᩋᩨ ᪩

ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨧᩮᩢᩢᩣ ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣᨶᩣ᩠ᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨯᩪᩁᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦᩁ᩠ᨠᩢᨻᩦ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᩀ᩵ᩣᨳᩢᩣᩈᩮᨧᩱᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨻᩦ᩵ᨧᩢᩉᩨᩢᨶᩣ᩠ᨦᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩉᩮᩈᩦ ᨾᩦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨡᩢᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨩᩱᩢ ᩅᩯ᩠ᨯᩃ᩠ᩋᩢᨾᨸᩮ᩠ᨶᨷᩁᩥᩅᩤ᩠ᩁ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᩀ᩵ᩣᨳᩢᩣᨣᩮ᩠ᨦᩨᨧᩱᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᪩

ᨶᩣ᩠ᨦᨧᨶᩣ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩋᩰ…ᨻᩳ᩵ᩁᩣᨩᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩉᩮᩈᩦᨡ᩠ᩋᨦᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨯᩱᩢ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨯᩱᩢᨾᩣᨥᩢᩣᩈᩣᨾᩦᨠᩣᨡ᩠ᩋᨦᩁᩮᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨷᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨯᩥᩈ᩠ᨦᩢ ᩓᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩣᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᩅᩫᩁᩮᩢᩣ ᪨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨧᩮᩢᩢᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨣᩴᩣᩋᩣᩃᩱ᩠ᨿᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩢᨠᩯ᩵ᨲ᩠ᩅᩫ ᩉ᩠ᨶᩢᨠᩯ᩵ᩐᩢᩣᨲ᩠ᩅᩫᩀᩪ᩵ᩁ᩠ᩋᨯ ᨤᩱ᩵ᨻᩱᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᨻᩱᨴᩮ᩠ᩋᩨ ᨿ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᨯᩧᩅᩤ᩵ᩈ᩠ᨲᩢᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶᩱᨸ᩵ᩣᨶᩦᩢ ᨧᩢᨾ᩠ᨠᩢᨩᩮ᩠ᨠᩨᨾᩯ᩵ᨾ᩠ᨦᩨᨶᩣ᩠ᨦᩀᩪ᩵ᩉᩨ? ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨻ᩵ᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩦᨻᩱᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨶᩣ᩠ᨦᨧᨶᩣ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᩉ᩠ᨶᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩦᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣᨠ᩠ᩋᨯᩐᩢᩣᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨿ᩠ᨠᩫᩐᩢᩣᩉ᩠ᩅᩫᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨲ᩠ᨠᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵… ᨯᩭᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦ ᨴ᩠ᨦᩢᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨩᩢᩣ᩠ᨦᨳᩮᩢᩣᩅᩢ᩠ᩃ ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩢᨾᩦᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩮ᩶ᩣ ᨲᩯ᩵ᨷᩢᨾᩦᨻᩦ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦᨧᩢᩀᩪ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᪨ ᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨶ᩠ᩋᩢᨦᨧᩢᨷᩢᩉ᩠ᨶᩢᨻᩦ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨷ᩠ᨶᩥᩃ᩠ᨦᩫᨲᩯ᩵ᨧ᩠ᩋᨾᨯᩭ ᨣ᩵ᩭᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣᨧᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩱᩢᨼᩮᩨ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨷᩱᨡᩴ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩩ᩵ᨾ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨧᩢᩀᩪ᩵ᨯᩱᩢᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᪨ ᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᩈᩱᨿ᩵ᩣ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦ ᨯᩣᩈᨲᩮ᩠ᨾᨻᩱᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯ᩠ᩋᨠᨠᩮᩣᨾᩩᨲᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᨧᩱ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨷᩢᨾᩦᨻᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᨠᩱᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᪨ ᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨻᩪᩈᩪᨦᨻ᩠ᨿᨦᨼᩢᩣ ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨣᨶ᩠ᨵᨾᩣ᩠ᨴ ᨿᩣ᩠ᨾᨯᩯ᩠ᨯᨲ᩠ᩋᩢᨦᩉᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩢᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈᩦ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᨷᩢᨾᩦᨻᩦ᩵ᩀᩪ᩵ ᨡᩢᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦᨧᩢᩀᩪ᩵ᨯᩱᩢᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᪩

ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᩉᩱᩢᩁ᩵ᩴᩣ ᨣᩢᨾᩣᨣᩴᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩢᩋᩩ᩵ᩁ ᨣᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩣᨷᩮ᩠ᨠᩨᨷᩣ᩠ᨿᩉᩱ᩠ᩅᩢᩉᩣᨴᩮᩅᨯᩣᨹᩦᨸ᩵ᩣᩅᩤ᩵ ᨴᩮᩅᨯᩣᩋᩣᩁ᩠ᨠᩢᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ᨺᩮᩢᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨸ᩵ᩣᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᩉ᩠ᨶᩦᩉᩣ᩠ᨿᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᨯᩱᩈᩮᨪᩢᩴᩣ ᩈ᩠ᨦᩢᨷᩢᨾᩣᨣᩢᩴᩣᨩᩪᩈᩣᨾᩦᨠᩣᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨡᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨠ᩠ᩅᩢᩴᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᩈᩪ᩵ᨾᩁᨱᨶᩦᩢᨩᩣ ᪩

ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩋᩣᨶᩩᨽᩣ᩠ᨷᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣ ᨴᩥᨻ᩠ᨻᩋᩣᩈ᩠ᨶᩣᨻᩕᨻ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨴᨵᩥᩁᩣᨩ ᨣᩢᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩋ᩠ᨶᩢᨠᩕᨯᩢᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᨯᩢᨡᩯ᩠ᨦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩃᩯ᩠ᨦᨯᩪᨻᩣ᩠ᨿᩃᩩ᩵ᨾ ᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᩈᩱ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦ ᨠ᩠ᩋᨯᩐᩢᩣᩈᩣᨾᩦᨠᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᩉᩱᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻ᩠ᨦᨶ᩠ᨴ᩼ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠᩕᩩᨱ᩠ᨱᩣ ᨳᩨᩐᩢᩣᨶᩣᩴᩢᨲ᩠ᨶᩫᩢᨣᨶ᩠ᨴᩦᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᩈ᩠ᨿᨦ᩠ᩋᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣᨲᩯ᩵ᨼᩢᩣ ᩐᩢᩣᨶᩣᩴᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩉ᩠ᨯᩫᩉᩖᩳ᩵ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᨧᩱᨾᩳ᩵ ᨤ᩠ᨶᩨᨾᩣᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨶᩣ᩠ᨦᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦᩉ᩠ᨶᩢᩈᩣᨾᩦᨠᩣᨼ᩠ᨶᩨ᩶ᨤ᩠ᨶᩨᨾᩣᨯ᩠ᨦ᩶ᨠᩮ᩶ᩣ ᨣᩢᨤ᩠ᨷᩩᨡᩮ᩶ᩣᩉᩱ᩠ᩅᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻ᩠ᨦᨶ᩠ᨴ᩼ᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻ᩠ᨦᨶ᩠ᨴ᩼ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩨᩢᨡᩮᩢᩣᨻᩱᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᨸ᩵ᩣᩃ᩠ᨠᩧ ᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᩉᩥᨾᨻᩣ᩠ᨶᨻᩩᩢᩁ ᩓᩢᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨾᩣᩈᩪ᩵ᨳ᩠ᨶᩥ᩵ᨮᩣ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᩅᩤ᩵ᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᩈ᩠ᨿᨦ᩠ᩋᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᨻᩱᩉ᩠ᨶᩢᩓ ᪩

ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣᨣ᩠ᨶᩢᨴᩮᩈᨶᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᩋᨲᩦᨲ ᨾᩣᨴ᩠ᨿᨾᨴᩯ᩠ᨠᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵

  • ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨴ᩠ᨲᩢᨸᩣ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᨾᩣᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶ ᨴᩮᩅᨴ᩠ᨲᩢ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢᩓ
  • ᨻᩕ᩠ᨿᨻ᩠ᨦᨶ᩠ᨴ᩼ᨧᩮᩢᩢᩣ ᩱᨯᩢᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᩋᨶᩩᩁᩩᨴ᩠ᨵᨳᩮ᩠ᩁ ᨶᩱᨠᩣᩃᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᩓ
  • ᨧᨶᩣ᩠ᨴᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁᩦ ᩉᩣ᩠ᨠᨯᩱᩢᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩈᩮᩣᨵᩁᩣ ᨶᩱᨠᩣᩃᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᩓ
  • ᨠᩥᨶ᩠ᨶᩁ᩠ᩋᩁᨻᩮᩣᨵᩥᩈ᩠ᨲᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᨸᩣ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨾᩣᨯᩱᩢ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢᩓ