ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ

᫹ᨧ᫠ᩣᩈᩣᫎ᫹ᨾᩨ᪲ᨾᩢ᪲ᩁᩣᫎ

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᨦᩢᩁᩣ᩠ᨿ

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨶᩥᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᨷᩕᩈᩪᨲᨲᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨾᩦ ᩁᩪᨷᩈᩰ᩠ᨾᨶᩰ᩠ᨾᨽ᩠ᨶᩢᩅᨱ᩠ᨱᩋ᩠ᨶᩢᨦᩣ᩠ᨾ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁ ᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨ ᨽᩣᩈᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩢᨠᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩣ᩠ᨾᨶᩢᩭ ᨯᩱᩢᨷ᩠ᩅᨩᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨻᩱᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁ ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨯᩢᨴᩮ᩠ᨷᩈᩥᩁᩥᨶ᩠ᨴ᩼ ᨷᩤ᩠ᨦᨠ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᨵᩱ᩠ᨿ ᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨣ᩠ᨯᩧᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨾᩦᨷᩕ᩠ᨿᩣᩈᨲᩥᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᩉᩖᩢᨠᩉᩖᩢ᩠ᨿᨾᩈᩢ᩠ᨿᨾᨹᩣ᩠ᨿ ᨣ᩠ᨶᩢᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯᨧ᩠ᨷᩫᨲᩕ᩠ᩋᨦᨶᩱᨵᨾ᩠ᨾᩅᩥᨶᩱ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩣᨩ᩵ᩭᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨻᩣ᩠ᨿᩈᩣᩈᨶᩣ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩉᩨᩢᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨷᩨᨻᩱ ᪩

ᨴ᩠ᨯᩢᨠᩣᩃᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨶᩥᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᨯᩱᩢᨻᩱᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸᩣ᩠ᨦᨻᩭᩋᨽᩥᩈᩮ᩠ᨠ ᩓᩢᨸ᩠ᨶᩢᩅᩁᨣᩴᩣᨻ᩠ᩋᩁ ᨠᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩯ᩠ᨯᩈ᩼ᩅᩮ᩠ᨯᩥᩈ᩼ᨴᩦ᩵ ᪇ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᩅᩥᨯᩮᩃᩦ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩋ᩠ᨶᩥᨯᩮ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨾᩦᨣᩴᩣᨣ᩠ᨯᩧᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᩉᩣ᩠ᨠᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨠᩢᩣ᩠ᨶᨠᩩ᩵ᨦᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨ ᩈ᩠ᨷᩨᨻᩱᩅ᩠ᨶᩢᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦ ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨷᩯ᩠ᨷᨩᩣ᩠ᩅᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨯᩦ ᨣ᩠ᨶᩢᨻ᩠ᨠᩥᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨻᩱᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨴᩦ᩵ Chiefs school ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᩋ᩵ᨦᨣ᩠ᨿᩦ ᩓ᩠ᩅᩢᩏᨷᨳᨾ᩠ᨽ᩼ᨣᩢᩴᩣᨩᩪ ᨲᩮ᩠ᨾᨳ᩠ᩅᩢᩁᨷᩢᩉᩨᩢᨡᩣ᩠ᨯᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᪩

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁᨲᩳ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨶ᩵᩶ᨠᩩ᩵ᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨸᩮ᩠ᨶᨶ᩠ᨠᩢᩅᩥᨩᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨷᩅᨲ᩠ᨲᩥᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ ᩓᩢᨽᩣᩈᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ ᩓᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᨱᩁᨮᨾ᩠ᨶᩫᨲᩕᩦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨶᩱᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨡ᩠ᩋᨦᩁᨮᨷᩣ᩠ᩃᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨸᩮ᩠ᨶ Kanbawsa College Board Of Governors ᨯᩪᩃᩯᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨲᩣ᩠ᨾᨶᩯ᩠ᩅᨴᩤ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨷᩯ᩠ᨷᨩᩣ᩠ᩅᩋ᩠ᨦᩢᨠᩃ᩠ᨯᩥᨲ᩼ ᩮᩉ᩠ᨯᩉᩨᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᨩ᩠ᨶᩢᩢᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨠᩢᩣ᩠ᨶᨠᩩ᩵ᨦᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨᨻᩱᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨯᩦ ᪩

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨠ᩠ᨶᩥᨡᩯ᩠ᨠᨠ᩠ᨷᩢ ᨾᩥᨾᩥᨡᩱ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁ ᩓᩢᨶ᩠ᨠᩢᩅᩥᨩᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᩉᩱ᩠ᨿ᩵ Kanbawsa College ᨧᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨲᩳ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᩃ᩠ᩋᩁᨯ᩠ᩋᩁ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩋ᩠ᨦᩢᨠᩃ᩠ᨯᩥᨲ᩼ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨠ ᨴᩦ᩵ᩉᩣᨹᩪᩢᨧᩢᨾᩣᨹ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾᨯᩱᩢᨿᩣ᩠ᨠ ᪩

ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᨦᨴᩦ᩵ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨᩢᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨣᩢᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᩓᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨣᨿᩣ ᩓᩢᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᨩᩮᩨ᩠ᨬ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨷ᩠ᨶᩢᨿᩣ᩠ᨿᨻᩥᩈᩮ᩠ᩈ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩯ᩠ᨦ᩵ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ Cornell University Of Michigan Amd Wolfson College Cambridge ᩓᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁ ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨷᩢᨩᩣ᩠ᩅᩋ᩠ᨦᩥᨠᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨹ᩠ᩃᩫᨦᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᩋᨾᩁ᩠ᨷᩢ ᨴ᩠ᨦᩢᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᩓᩢᨶ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᪩

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱ᩠ᨿᩉᩨᩢᨲᩮ᩠ᨾᨳ᩠ᩅᩢᩁ ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨮᩣᨶᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱᨸ᩠ᨯᩢᨻ᩠ᨶᩨᩢᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨿᩣ᩠ᨠ ᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩋ᩠ᩋᨠᨯᩱᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᨿᨦ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨾᩦᨾᩱᩢᩉ᩠ᨿᩢᨠᨾᩱᩢᨪ᩠ᨯᩢ ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨿᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨠᩢ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁ ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨶ᩠ᨠᩢᨽᩣᩈᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ᨹᩪ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᩁᩉ᩠ᩅᩫᨵ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢᩓ ᩁ᩠ᨿᨠᩁ᩠ᩋᩢᨦᩐᩢᩣᨶ᩠ᨠᩢᨷᩕᩣ᩠ᨩ ᨹᩪᩢᩁᩪᩢᩉᩖᩢᨠᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨾᩣᩋᩪᩢᨧᩣ ᩓ᩠ᩅᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨯᩱᩢᩈᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᩉᩨᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᩉᩨᩢᨴ᩠ᨶᩢᩈᩱ᩠ᨾᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᩉᩨᩢᨾᩦᨾᩱᩢᩉ᩠ᨿᩢᨠᨾᩱᩢᨪ᩠ᨯᩢ ᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᨯᩦᩉ᩠ᨶᩢᨦᩣ᩠ᨾ ᨯᩰ᩠ᨿᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨶᩦᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨾᩯ ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᩓᩢᨯᩱᩢᨩᩱᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᩃ᩠ᨠᩦᩉ᩠ᩅᩫᩈᩮ᩠ᩋᩨ ᨣ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩖᩢᨠᩈᩪᨲ᩠ᨲ᩼ ᩈ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨷᩢᩁ᩠ᨿᩁ ᩈ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨷᩢᩈ᩠ᩋᩁ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᨡ᩠ᨶᩧᩢᨾᩣ ᩓ᩠ᩅᩢᩈ᩠ᩋᩁᨻᩱᨴᩩᨠᨴᩦ᩵ᨴᩩᨠᨴᩤ᩠ᨦ ᨹ᩠ᩃᩫᨦᩣ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨿ᩠ᨦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᩋᨾᩁ᩠ᨷᩢᨾᩣ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᩉ᩠ᩅᩫᩈᩮ᩠ᩋᩨ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨣ᩠ᨯᩧᩋ᩠ᩋᨠᨸ᩠ᩋᨦᨸ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨷᩨᨩᩱᩢᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢᨠ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨣᩢᨷᩢ ᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱ ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᩋ᩠ᨶᩢᨯᩦ ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᩋ᩠ᨶᩢᨲᩮ᩠ᨾᨳ᩠ᩅᩢᩁ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨯᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᩉᩨᩢᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨯᩱᩢᨩᩱᩢ ᩈ᩠ᨷᩨᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨿᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᨣᩕᩪᩉ᩠ᨾᩳᨴᩱᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᩈ᩠ᨾᩫᨣ᩠ᩅᩁᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩓ ᨶᩱᨮᩣᨶᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩤᩢᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨲᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨴᩱᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᩉ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨠᩫᩉᩢ᩠ᨿᨦ᩠ᩋᨻᩣᨩ᩠ᩋᨾ ᨡᩳᩢᨶᩦᩢᨧᩢᩁᩪᩢᩉᩕᩨᨷᩢ ᩉᩕᩨᨾᩦᩋᨣᨲᩥᨲᩳ᩵ᨴᩱᨸ᩠ᨯᩫᩅ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᩋᨠᩉᩨ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨣᩢᨷᩢᩁᩪᩢᨯᩱᩢ ᨹᩪᩢᨾᩦᩈᨲᩥᨷᨬ᩠ᨬᩣᨻ᩠ᨦᩨᨻᩥᨧ᩠ᨧᩣᩁᨱᩣᨣᩭᨯᩴ᩠ᨿ ᪩

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱ ᩓᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩖᩢᨠᩈᩪᨲ᩠ᨲ᩼ᨽᩣᩈᩣᨴᩱ ᩈ᩠ᩋᩁᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱᨸ᩠ᨯᩢᨻ᩠ᨶᩨᩢᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᨶᩱᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ 2482 ᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᨾᩦᨹ᩠ᩃᩫᨦᩣ᩠ᨶ ᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨯᩦᪧᩀᩪ᩠ᨶ᩵ᨶᩦᩢᩓ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨶᩣᨿᨠᨻᩣ᩠ᨿᩋᨠ᩠ᨡᩁᨽᩣᩈᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ ᩓᩢᨻᩣ᩠ᨿᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᪩

ᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨯᩱᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨷᩩᨬᨻᩱ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14.9.2530 ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨡᩢᩣᩓ ᪩

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋ᩠ᨦᩥ
– ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨧᩮᩢᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦ ᩈᩩᨻ᩠ᨶᩥ ᩁ᩠ᨯᩥᨻ᩠ᨿᩁ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ
– ᨻ᩠ᨶᩨᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᨴᩦ᩵ᨣᩯ᩠ᨷ ᩃᩪᨦᨴᩣ᩠ᨦᨣᩮ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ