ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ

ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩦᨯᩦᩋᩰ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᪅᪈ ᨸᩦᨻ᩠ᨶᩫᩢᨾᩣ

ᩋᨲᩦᨲᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᩌᩨ? ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨹᩳ᩵ᨶᩱᩅᩦᨯᩦᩋᩰᨶᩦᩢᨯᩱᩢᨡᩢᩣ


ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᪅᪈ ᨸᩦᨻ᩠ᨶᩫᩢᨾᩣ ᨴᩬ᩵ᩁᨴᩦ᩵ ᪁


ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᪅᪈ ᨸᩦᨻ᩠ᨶᩫᩢᨾᩣ ᨴᩬ᩵ᩁᨴᩦ᩵ ᪂