ᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵

ᩅᩢ᪼᫽ᨻ᫹ᨧ᫠ᩣᩉᩖᩅ᪲

ᨻ᩠ᨶᩨᨷᩅ᩠ᨲᩢ ᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩱᨯᩢᨧ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᩋᨦᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨮᩣᨷᨶᩅᩱᩢ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨾᩦᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩈᩱ᩠ᨾᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᨶᩦ᩶ ᨷᩕᩣᨠ᩠ᨭᩫᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨴᨬ᩠ᨬᩅᨲᩥ ᨩᩣ᩠ᩅᨺᩁ᩠ᨦᩢ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᩋᩣᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᩁᩮᩢᩣᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨩᩣ᩠ᩅᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨿᨡᩱ᩵ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨴᨬ᩠ᨬᩅᨲᩦ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨲᩣ᩠ᨾᨩᩨ᩵ᨶᩣ᩠ᨾᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨾᩦᨾᩉᩮᩈᩦᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨧᨶᩣ᩠ᨴᨴᩮᩅᩦ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨾᩦᩈᨴ᩠ᨵᩤᨷᩈᩣᨴ ᩮᩉᩖᩨᩢᨾᩈᩱᨶᩱᨠᩯ᩠ᩅᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᪃ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᩐᩢᩣᨤᩴᩣᨾᩣᩉᩖᩳ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᩪᨷᨻᩥᨾ᩠ᨻᩣ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᩈ᩠ᩅ᩠ᨿᨦᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨶ᩠ᨠᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᩉᩖᩳ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᨸᩣ᩠ᨦᨻᩭᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢ ᨾᩉᩰᩕᩈᩫ᩠ᨷ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪇ ᩅ᩠ᨶᩢ ᪇ ᨤ᩠ᨶᩨ

ᨲ᩠ᨠᩫᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᩈᩱ᩠ᨾ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᩋᨶᩳᩁᨵᩤᨾ᩠ᨦᩢᨩᩳ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨧᩮᩢᩢᩣᨲ᩠ᨶᩫᨶᩦᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨾᩦᨶᩣᩴᩢᨧᩱᨠᩢᩣᩉᩣ᩠ᨬᩉ᩠ᨠᩧᩉᩢᩣ᩠ᩅ ᩱᨯᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᩐᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦ (ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᩋᩁ) ᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᩈᩨ᩠ᨷᨲ᩠ᨠᩫᨡᩮᩢᩢᩣᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨣᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩁᩫ᩠ᨷᨻᩯᩢᨯᩱᩢᨳᩯ᩠ᨦᩢᩓ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᨣᩢᨲᩫ᩠ᨠᩀᩪ᩵ᨶᩱᨾᩨᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨸᩣ᩠ᨶᩈᩱ᩠ᨾ ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩋᨶᩳᩁᨵᩤᨾ᩠ᨦᩢᨩᩳᨶᩦᩢᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨯᩱᩢᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᩓ᩠ᩅᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨾᩦᨧᩱᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣᨻᩥᨾ᩠ᨻᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᨴᨬ᩠ᨬᩅᨲᩦ ᩓᩢᨶᩣ᩠ᨦᨧᨶᩣ᩠ᨴᨾᩉᩮᩈᩦᨴᩮᩅᩦ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩅᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᨣᩴᩣᩈ᩠ᨦ᩶ ᩉᩨᩢᨴᩉᩣ᩠ᩁᨾ᩠ᨶᩥᨿᩦ᩵ᨶ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩈ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨯᩱᩢᨻᩱᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᩐᩢᩣ ᩈᩣᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩅᩱᩢ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨶᩱᩅᩮᩃᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈ᩠ᩋᨦᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱᨿ᩠ᨠᩫᩐᩢᩣ ᩈᩣᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣ ᨧᩢᨩᩱᩢᩁᩯ᩠ᨦᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱ ᨤ᩠ᨶᩫᩉ᩠ᨶᩴᩣᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱ ᨣᩢᨷᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨿ᩠ᨠᩫᨯᩱᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᩉ᩠ᨾᩳᩉᩪᩁᩣ ᨾᩣᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨯᩪ ᨣᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨶᩦᩢ ᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨣᩮᩨ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩃᩢ᩠ᨿᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨯᩱᩢᩃᩢ᩠ᨿᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᨻᩱᨲᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᨦᩫ᩵ᨶᩣ ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᩈᩱ᩵ᨠᩫ᩠ᨷᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨿᩢ᩠ᨷᨯᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨠ᩠ᩅᩫᨠᩫ᩠ᨷᩉ᩠ᨠᩫᨻ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨠᩢᩋᩯ᩠ᩅᨠᩫ᩠ᨷᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩅᩥᨷᩤ᩠ᨠ ᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᨧᩢᨿ᩠ᨠᩫᩐᩢᩣᩈᩣᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨴ᩠ᨦᩧᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨠᩫᨯᩱᩢᨯᩦ᩠ᩃ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨲ᩠ᨯᩢᩐᩢᩣᨴᩦ᩵ᩋᩯ᩠ᩅᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨿ᩠ᨠᩫᨻᩱᨯᩱᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩉ᩠ᨾᩳᩉᩪᩁᩣ ᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨳᩣ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᩉᩮ᩠ᨯᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᩉ᩠ᨾᩳᩉᩪᩁᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᨧᩢᨲ᩠ᨯᩢᨴᩯᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨾᩦᩁᩪᨷᨸ᩠ᨶᩢᩢᨤ᩠ᨶᩫᩈᩦ᩵ᨣᩳᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨶᩢᩢᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨤᩴᩣᨧᩯ᩠ᨯ ᩅᩮᩃᩣᨶᩦᩢᨾᩦᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩅ᩠ᩋᩢᨦ (ᨡᩯ᩵) ᩅᩤ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᩈ᩠ᩋᨦᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨾ᩠ᨶᩥᨿᩦ᩵ᨶ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱ ᨤᩱ᩵ᩉᩣᨿ᩠ᨦᩢᨤ᩵ᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨ ᨤ᩠ᨶᩫᨤᩴᩣᨴ᩠ᨦᩢ ᪄ ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩣ ᪂ ᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᪂ ᨤ᩠ᨶᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢᩉᩣᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᨷᩢᨯᩱᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᨾᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉᩨᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨤᩴᩣᨾᩣᨸ᩠ᨶᩢᩢᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᪂ ᨤ᩠ᨶᩫ ᩓ᩠ᩅᩢᩐᩢᩣᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢ ᪄ ᨧᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩃ᩠ᨦᩫᨾᩨᨲ᩠ᨯᩢᨴᩦ᩵ᩋᩯ᩠ᩅᩈᩣᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨲ᩠ᨯᩢᨡᩣ᩠ᨯᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨴ᩠ᩋᨦᩉᩮᩖᩨᨦᨲᩳ᩵ᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨸ᩠ᨯᩫᩋᩯ᩠ᩅᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱᩉᩨᩢᨲᩮ᩠ᨾᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᩐᩢᩣᨴ᩠ᩋᨦᩉᩮᩖᩨᨦ ᨠᩳ᩵ᨸ᩠ᨶᩢᩢᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨡ᩠ᨶᩧᩢᨻᩱ ᩉᩨᩢᨲᩮ᩠ᨾᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᩈᩱ᩠ᨾᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈᩣ᩠ᨾᨸᩦᨿᩮ᩵ᨻ᩠ᩋᨠ ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱᨻᩱᪧᨾᩣᪧ ᨣᩨᩅᩤ᩵ ᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᪃ ᨸᩦ ᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᪃ ᨸᩦ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ (ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨿ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨯᩀᩪ᩵ᨷᩢᩉᩮ᩠ᨯᨣᩢᨷᩢᩁᩪᩢ)

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᨲ᩵ᩴᩣᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨧ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᩋᨦᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩩᩊᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ ᪁᪂᪈᪃ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨴ᩠ᨯᩢᨠᩢ᩠ᨷᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ ᪂᪄᪆᪄ (᪉᪂ ᨸᩦᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ) ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨶᩥᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᨯᩱᩢᩈᨯᩮ᩠ᨧᨻᩱᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᨩᩱᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮᩁ᩠ᨮᩢᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩓ᩠ᩅᩢᨯᩱᩢᨻᩱᨶᨾᩔᨠᩣ᩠ᩁ ᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣᨿ᩠ᨦᩢ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᩪᨷᨾᩉᩣᨾᩮ᩠ᨯᨾᩩᨱᩦ (ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵) ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨ ᨷᩈᩣᨴᩉᩮᩖᩨᩢᨾᩈᩱᩈᨴ᩠ᨵᩤ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾ᩠ᨠᩢᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᨾᩣᩅᩱᩢ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨾᩣᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣᨠᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨡᩢᩣᨴᩤ᩠ᩅᩢᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩅᩤ᩵ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨤᩱ᩵ᩉᩖᩳ᩵ ᨧ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᩋᨦᨾᩣᩅᩱᩢ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᩅᩤ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᩉ᩠ᨶᩢᨦᩣ᩠ᨾ ᨠᩯ᩵ᨡᩢᩣᨴᩤ᩠ᩅᩢᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨣ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈ ᩉᩨᩢᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨶᩢᩐᩢᩣᨤᩴᩣᨧᩯ᩠ᨯᨣᩢᨯᩦ ᨴ᩠ᩋᨦᩉᩮᩖᩨᨦᨣᩢᨯᩦ ᨾᩣᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩉᩖᩳ᩵ ᨧ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᩋᨦᩐᩢᩣ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᩪᨷᨧᩮᩢᩢᩣᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮᨻᩩᩢᩁ ᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨡᩢᩣᨴᩤ᩠ᩅᩢᩈᩮᨶᩣ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨧ᩵ᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᨻᩳᨠᩯ᩵ᨧᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦ᩶ᩉᩨᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᩅ᩠ᨯᩢ ᩓᩢᩏᨽᩰᨾ᩠ᩋ᩵ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨸ᩵ᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩁᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁ ᨻᩱᩉᩖᩳ᩵ᩐᩢᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᩪᨷᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᨡᩮᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᨣᩢᩁᩢ᩠ᨷᩐᩢᩣᨤᩴᩣ ᨴ᩠ᩋᨦᩉᩮᩖᩨᨦ ᩓᩢᨦ᩠ᨶᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩱᨿ᩠ᨦᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨧᩢᩣ᩠ᨦᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩖᩳ᩵ᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨩᩨᩅᩤ᩵ ᩏᨴᩣ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩠᩵ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩉᩖᩳ᩵ ᩏᨴᩣ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩠᩵ᨿᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩖᩳ᩵ᨺᩦᨾᩨᨯᩦ ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩉᩖᩳ᩵ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨴᩯᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨮᩣᨷᨶᩣᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ ᨷᩤ᩵ ᨡᩯ᩠ᨶ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨡᩣ ᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᩐᩢᩣᨴ᩠ᩋᨦᩉᩮᩖᩨᨦ ᩓᩢᨴ᩠ᩋᨦᨯᩯ᩠ᨦᩉᩖᩳ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨤᩳᨡ᩠ᨶᩧᩢᨻᩱᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩖᩳ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨤᩴᩣᨧᩯ᩠ᨯᩓᩢᨦ᩠ᨶᩨᨧᩯ᩠ᨯ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨤᩴᩣᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᪁ ᨩᩢᩭ ᪇᪁ ᨩᩣ᩠ᨷ ᪨ ᨦ᩠ᨶᩨᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᪁᪇ ᨩᩢᩭ ᨩᩱᩢᩅᩮᩃᩣᩉᩖᩳ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮᨻᩩᩢᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪃ ᨸᩦ ᩃ᩠ᨦᩫᨾᩨᩉᩖᩳ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ ᪂᪄᪆᪄-᪂᪄᪆᪇ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩓ᩠ᩅᩢᨷ᩠ᩅᩫᩁᨾ᩠ᩅᩁ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩈᩪᨦᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᨯᩱᩢ ᪅ ᩈ᩠ᩋᨠ ᨸᩣ᩠ᨿ ᪄ ᨶ᩠ᩅᩥᩢ ᪨ ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᨯᩱᩢ ᪅ ᩈ᩠ᩋᨠ ᨯᩱᩢᩉᩖᩳ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨴ᩠ᩋ᩵ᩁᪧ ᩱᩅᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩮᩃᩣᨴᩳᩢᨾᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨣ᩠ᨶᩢᩉᩖᩳ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩈᩱ᩵ᨳ᩠ᨦᩫ ᩓ᩠ᩅᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩣᩁ᩼ᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᨤ᩠ᨦᩫ (ᨶᩣᩴᩢᩈᩣᩃᩅ᩠ᨶᩥ) ᨠᩣᩃᩅᩮᩃᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᨤ᩠ᨦᩫᨷᩢᨾᩦᨡ᩠ᩅᩫᨡᩢᩣ᩠ᨾ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨴᩤ᩵ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩁᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ ᩐᩢᩣᩈᩱ᩵ᩁᩮ᩠ᩋᩨᨡᩢᩣ᩠ᨾᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᨤ᩠ᨦᩫ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩐᩢᩣᨡᩢᩣ᩠ᨾᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᩐᩢᩣᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩳ᩶ᩅ᩠ᩅᩫ ᪅ ᩃᩴᩣᨾᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨦᩢᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᨶᩣᩴᩢᨡ᩠ᨶᩨ ᩉ᩵ᩣ᩠ᨦᨧᩣ᩠ᨠᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᪃ ᩉᩖᩢᨠ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨶᩥᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨡᩢᩣᨴᩤ᩠ᩅᩢᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩈᩱᨩᩢᩣ᩠ᨦ ᪅ ᨩᩮ᩠ᨠᩨ ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻᩱᩁᩢ᩠ᨷ ᨮᩣᨶᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᨶᩣᩴᩢᨡ᩠ᨶᩨ ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩈᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨶᩣ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩖᩳ᩵ ᪅ ᨤ᩠ᨶᩫ ᨲᩣ᩠ᨾᨾᩣᨩ᩠ᩋᨾ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪇ ᩋ᩠ᩋᨠ ᪅ ᨤ᩵ᩴᩣ ᨧᩩᩊᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ ᪁᪂᪈᪇ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨾᩣᨿ᩠ᨦᩢᩢᩅᩱᩢᨩ᩠ᩅᩫ᩵ᨤᩣ᩠ᩅ ᨮᩣᨶᨴᩦ᩵ᨡ᩠ᩅ᩵ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨩ᩠ᨶᩫ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁᨤᩣᨳ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨶ ᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨡ᩠ᩅ᩵ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨩ᩠ᨶᩫᩉ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ ᨧᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨯᩱᨯᩦ ᨳ᩠ᨯᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᨯᩱᩢᨾᩦ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩈᩩᨽᩫᨾ᩠ᨾᩣ ᩓᩢᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᩅᨦ ᪂ ᨹ᩠ᩅᩫᨾᩮ ᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨷᩈᩣᨴᩉᩮᩖᩨᩢᨾᩈᩱ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨠᩫᩐᩢᩣᨴᩮ᩠ᨠᩨᨯ᩠ᨶᩥᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨠᩯ᩠ᩅᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨮᨷᨶᩣ ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨶᩥᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᨴᩮ᩠ᨠᩨᨯ᩠ᨶᩥᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁ ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨮᨷᨶᩣᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨧᩢᩣ᩠ᨦᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨾᩣᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨣᩢᨷᩢᩁᩪᩢᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨦᩢ ᨩᩱᩢᩅᩮᩃᩣᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪁ ᨸᩦ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩓ᩠ᩅᩢᨷ᩠ᩅᩫᩁᨾ᩠ᩅᩁ ᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ ᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᩓ᩠ᩅᩢᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨷᩢᨯᩱᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩉ᩠ᨾᩳᩉᩪᩁᩣᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᩓ᩠ᩅᩢᨷ᩠ᩅᩫᩁᨾ᩠ᩅᩁᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᨶᩦᩢ ᨧᩢᩉ᩠ᨶᩦᨻ᩠ᨯᩢᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᨻᩱᩈᩮ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨷᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᩉᩨᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨿᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯᨠᩯᩢᨡᩱ ᨴᩦ᩵ᩋ᩠ᨯᩥᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩭᩀᩪ᩵ᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᩢᩉᩨᩢᩓ᩠ᩅᩢᨷ᩠ᩅᩫᩁᨾ᩠ᩅᩁᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁᩓ᩠ᩅᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᩉᩨᩢᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᨴᩦ᩵ᨡ᩠ᩅ᩵ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨩ᩠ᨶᩫ ᨾᩣᨿ᩠ᨦᩢᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩉᩨᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩖᩳ᩵ᨯᩱᩢᨶᩣᩴᩐᩢᩣᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨾᩣᨠᩢ᩠ᨷᩉᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨠ᩠ᨶᩢᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᩓ᩠ᩅᩢᩈᩱ᩵ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩖᩳ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨶᩥᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨧᩢᩣ᩠ᨦᨻᩱᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯ ᨻᩕᨵᩤ᩠ᨲᩩᩉᩖᩅ᩠ᨦᨧ᩠ᩋᨾᨤᩴᩣ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᨿᩣ᩠ᨯᨻ᩠ᨦᩢᩃ᩠ᨦᩫᨾᩣ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥᩉᩱ᩠ᩅᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩦᨧᩩᩊᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ ᪁᪂᪉᪂ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨣ᩠ᨶᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯᩓ᩠ᩅᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨴ᩠ᨶᩢᨴᩤᩁ᩠ᨠᩢᨲᩮ᩠ᨠᨤᩴᩣᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨣᩢᨳ᩠ᨦᩨᩅᩮᩃᩣᩈᩪᨯᩋᩫ᩠ᨷᩁ᩠ᨾᩫᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨦᩢᩢᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨯᩢᨧ᩠ᩋᨾᨤᩴᩣᩅᩱᩢᨩ᩠ᩅᩫ᩵ᨤᩣ᩠ᩅ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨ ᨯᩮ᩠ᨶᩨᨧ᩠ᨿᨦ ᩋ᩠ᩋᨠ ᪁᪄ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩮᨧᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩓᩢᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨯᩱᩢᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣ ᨾᩣᩈᩪᨯᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩮ᩠ᨠᩨᨷᩣ᩠ᨿᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨿᩣ᩠ᨾᨩᩮᩢᩢᩣᨯᩮ᩠ᨶᩨᨧ᩠ᨿᨦᨻᩮ᩠ᨦ ᨣᩢᨯᩱᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᨶᩮᨠ (ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᨿᨲᩣᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣ) ᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩣ᩠ᨿᨩᩮᩢᩢᩣᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩥᨱ᩠ᨯᩥᨷᩤ᩠ᨲ ᩃ᩠ᨿᨷᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨯᩱᩢᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩣᨷᩥᨱ᩠ᨯᩥᨷᩤ᩠ᨲᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩢᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᩓᩢ᩠ᩅᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴᩦ᩵ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩣ᩠ᩈ ᨴᩦ᩵ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨾᩣᨲᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩫᩅ᩠ᨯᩢ ᨣᩢᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᩅ᩠ᨯᩢᨹᩱᩅ᩠ᨯᩢᨾ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᩉᩮᩖᩨᩥᩋᩅᩱᩢᨲᩯ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᩅ᩠ᨯᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨶᩢᩅᩁᨣᩴᩣᨻ᩠ᩋᩁ ᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᩈᩣᨵᩩᩋᨶᩩᨾᩮᩣᨴᨶᩣ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸ᩠ᨦᩫᨠᩕᩩᨱ᩠ᨱᩣ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁ᩠ᨲᩦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨹᩱᨧᩢᨾᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᨷᩢᨯᩱᩢ ᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᨳ᩠ᨦᩨᨯᩮ᩠ᨶᩨᨧ᩠ᨿᨦᨻᩮ᩠ᨦᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᩈᩥᩁᨷᩪᨩᩣ ᩋᩫ᩠ᨷᩁᩫ᩠ᨾᩈᩪᨯᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ᨶᩦᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩅᩮᨱᩦᨷᩕᨧᩴᩣᨯᩮ᩠ᨶᩨᨧ᩠ᨿᨦ ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨠᩣᩃᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᩓ ᨸᩣ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩀᩪ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᨻᩭ ᪃ ᩅ᩠ᨶᩢ ᪃ ᨤ᩠ᨶᩨ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮᩖᩢᩁᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨶᩩᨠᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨦ᩠ᨶᩢᨴᩯᩢᪧᩓ ᪩

ᩁ᩠ᨿᨷᩁ᩠ᨿᨦᨡ᩠ᨶᩧᩢᨧᩣ᩠ᨠᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩴᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩈ᩠ᨦᩥᨩᩱ᩠ᨿ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨹᩣᨲᩯ᩠ᨠ
ᨯᩰ᩠ᨿᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ