ᩁᩪᩢᨧᩢᨠ᩠ᨷᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᩉ᫅᫵ᨦᨲᩩᨦ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨾᩦᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢᨧᩮ᩠ᨯᩁᩢᩭᨸᩦᨸᩣ᩠ᨿ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᨶᩧᩢᨯᩰ᩠ᨿᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾ᩠ᨦᩢᩁᩣ᩠ᨿ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᩋᨦᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᨡ᩠ᨶᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩋ᩠ᨶᩢᨠᩢᩣ᩠ᨶᨠᩩ᩵ᨦᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨᨴᩤ᩠ᨦᩈᩥᩃᨷᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱᨸ᩠ᨯᩫᩋ᩠ᩋᨠ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴᩢᨤ᩠ᨦᩫᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨤᩮ᩠ᩋᩨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨯᩱᩢᨠᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᨡ᩠ᨶᩨ

ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᨦᩨ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨯᩭᩅᩯ᩠ᨯᩃ᩠ᩋᩢᨾ ᩋ᩠ᩋᩢᨾᩅᩱᩢᨴᩩᨠᨴᩦ᩵ᨴᩩᨠᨻᩣ᩠ᨿ ᨾᩦᩈᨱᩛᩣ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᩉ᩠ᨾᩳᩢᨡᩣ᩠ᨦ ᨶᩱᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨾ᩠ᩋ᩵ᩁᨯᩭᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩫᨲᩱᩢ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶᩦᩢ ᩈᩪᨦᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨶᩣᩴᩢᨴᩃᩮ 2.700 ᨸᩮ᩵ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ ᩃᨲᩥᨧᩪᨯᨴᩦ᩵ 21 ᩋᩫᨦ᩠ᩈᩣ 17 ᩃᩥ᩠ᨷᨯᩣ 48 ᩃᩥ᩠ᨷᨯᩣᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᩓᩢ ᩃ᩠ᩋᨦᩃᨲᩥᨧᩪᨯᨴᩦ᩵ 99 ᩋᩫᨦ᩠ᩈᩣ ᩉ᩠ᨶᩫᩅ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᩋᨠ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨿᨦᨾᩦᨶᩣᩴᩢᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨾᩣᨲᩯ᩵ᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨲᩩᨦ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩ᩠ᩋᨾᨩᩨ᩵ ᨲᩩᨦ᩠ᨣᩁᩈᩦ ᨲ᩠ᨶᩫᩋ᩠ᨶᩢᨾᩣᨡ᩵ᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨴᩴᩣᨾᩥᩃᩣ᩠ᨷ ᩓ᩠ᩅᩢᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨸᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ

ᨺᩣᨪ᩠ᨦᩢᩢᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨯᩱᩢᨡᩩᨯᨤᩨᩅᩯ᩠ᨯᨠᩴ᩠ᨿᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦ ᨴᩣ᩠ᨷᨴᩤ᩠ᩅᩢ ᨷᩕᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁᩯᩢᨠ᩠ᨦᩢᩢᩈᨲᩕᩪ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨾᩣᩁᩣᩅᩦᨤᩨᩅ᩠ᨿᨦᩓ ᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᨶᩧᩢᨶᩱᩈᩱ᩠ᨾ ᩮᨧᩢᩢᩣᨾᩉᩣᨡ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨠ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿᩣ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᨦᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨾᩦᨹᩪᩢᨴᩯ᩠ᨠᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᨾᩦᨵᩱ᩠ᨿ ᨡᩮᩢᩣᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁᩣ᩠ᨩᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ ᪄ ᨡ᩠ᩋᨦᨵᩱ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨴ᩠ᨠᩧᨴᩳ ᩉ᩠ᨾᩥᩐᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧ ᨶᩢ᩠ᨷᨯᩱᩢᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨸᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᨶ᩠ᩋᨠᩅ᩠ᨿᨦ ᨶᩢ᩠ᨷᨯᩱᩢᨳ᩠ᨦᩨ 12 ᨸᩣ᩠ᨦ ᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳ ᩅᩯ᩠ᨯᨾᩮ᩠ᨦᩨᨯᩱᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦ ᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩉᩨᩢᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᩁ᩠ᩋᨷᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨡᩩᨯᨤᩨᩅᩯ᩠ᨯᨠᩴ᩠ᨿᩢᩅᩱᩢ ᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨶ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᨺᩣᨪ᩠ᨦᩢᩢᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈᩪᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩉᩮᩖᩨᩋ ᨠ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ

ᨻ᩠ᨶᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲᩯ᩵ᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨸᩣ᩠ᨶᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩈᩱ᩠ᨾᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᨶ᩠ᨲᨣᩤ᩠ᨾ ᩃᩩᩁᩈᩮᨶ᩠ᨶᩢᩢᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ ᨸᩣ᩠ᨶᨻᩕ᩠ᨿᩣᨠᩣᩉᩣ᩠ᨾ ᨯᩱᩢᨾᩣᨠ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨻᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣᩴᩢᨳ᩠ᩅᩢᨾ ᨠᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨲᩩᨦ᩠ᨣᩁᩈᩦᩃᩪᨠᨻᩕ᩠ᨿᩣᩅ᩠ᩋᩢᨦ ᨾᩣᨡ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨸᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᩀᩪ᩵ᨷᩢᨯᩱᩢ ᨤ᩠ᨶᩫᨻ᩵ᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩦᨤ᩠ᨶᩨ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩅᩣ᩠ᨿ ᩈᩮᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩦᨩᩣ᩠ᩅᩃ᩠ᩅᩡ ᩈᩨ᩠ᨷᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨸᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨻᩳᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᩈᩱ᩠ᨾᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾ᩠ᨦᩢᩁᩣ᩠ᨿ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᩃᩱ᩵ᨠ᩠ᩅᩣ᩠ᨦᨤᩴᩣ ᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨦᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾ᩠ᨦᩢᩁᩣ᩠ᨿ ᨻᩱᩁ᩠ᩋᨯᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩓᩢᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢ 1772 ᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ 784 ᨸᩦᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢᩓ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩋᨲᩦᨲᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨸ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ 46 ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩓ᩠ᩅᩢᨡᩢᩣᨯᩯ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨲ᩠ᨶᩫᩈᩩᨯᨠᩭ ᨯᩱᩢᨠᩯ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨳᩪᨠᩁ᩠ᩋᨷᨻ᩠ᨦᩫ ᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦ ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨧ᩵ᩴᩣᨻᩕᩰ᩠ᩋᩡᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ ᩅᩱᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨡᩯ᩠ᨦ ᩓᩢᨾᩦᨨᩣᨿᩣᩅᩤ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩯ᩠ᨦ᩵ ᪃ ᨧ᩠ᩋᨾ ᪨ ᪇ ᨩ᩠ᨿᨦ ᪨ ᪉ ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋ ᪨ ᪁᪂ ᨸᨲᩪ ᪨ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦᩢᩓ