ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᪁᪃᪇᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁ(59)

ᩅᩁᨶᩣᨷᩩᨬᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᪁᪃᪇᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁ(59)
ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨻᩕᨷᩁᩥᨿᨲ᩠ᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩈᩘᨥᩁᩣᨩᩪᨷᨳᨾ᩠ᨽ᩼
ᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᨡᩮ᩠ᨲ/3 ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ
᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩁ᩠ᩅᨾᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦᨾᩦ 9 ᩅ᩠ᨶᩢ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩅᩮᩃᩣ 1 ᨾᩰ᩠ᨦᨩᩮᩢᩢᩣ ᨳ᩠ᨦᩨ 4 ᨾᩰ᩠ᨦᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᩣ ᨾᩦᨯ᩠ᨦ᩶ᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨶᩦᩢᨯᩯ᩵᪫

 1. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪄ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 08/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ᩠ᨿ᩼ ᨵᨾᩜᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨩᩣ᩠ᨿᨿ᩠ᨦᩥ ᨩᩮᩢᩢᩣᩈ᩠ᩋᨷ ᩅᩥᨩᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ – ᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᩈ᩠ᩋᨷᩅᩥᨩᩣᨵᨾᩜ
 2. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪅ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 09/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᨧᨶ᩠ᨴ᩼ ᨻᩣ᩠ᨿᨩᩮᩢᩢᩣᨳ᩠ᨦᩨᩉᩖᩢᩣᩈ᩠ᩋᨷᨸᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩶ᩣ ᩓᩢᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᩋᨷᨷᩤᩊᩦ / ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᩣᨶ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩈᩪᨯᨵᨾ᩠ᨾ᩼
 3. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪆ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 10/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᩋᩘᨣᩤ᩠ᩁ ᪁ ᨾᩰ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ ᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩉᩖᩢᩣ ᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷ ᩅᩥᨩᩣᨠᩕᨵᩩᨵᨾ᩠ᨾ᩼
 4. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪇ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 11/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᨻᩩᨵ ᪁ ᨾᩰ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ ᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩉᩖᩢᩣ ᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷ ᩅᩥᨩᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵ
 5. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪈ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 12/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᨹᩞᩢ ᪁ ᨾᩰ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ ᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩉᩖᩢᩣ ᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷ ᩅᩥᨩᩣᨵᨾᩜ
 6. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪉ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 13/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᩈᩩᨠᩕ ᨾᩰ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ ᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᩉᩖᩢᩣ ᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷ ᩅᩥᨩᩣᩅᩥᨶᩱ᩠ᨿ
 7. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪆-᪉ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 10-13/02/2015 ᩅᩮᩃᩣ ᪆ ᨾᩰ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨ ᪉ ᨾᩰ᩠ᨦᨻᩣ᩠ᨿᨤ᩵ᩴᩣ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨴᩮᩈᨶᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩩᨠᪧᨤ᩠ᨶᩨ ᨶᩱᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ
 8. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪁᪀ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᩈᩮᩢᩣ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩅᩮᩃᩣ ᪈ ᨾᩰ᩠ᨦᨩᩮᩢᩢᩣᨳ᩠ᨦᩨ ᪄ ᨾᩰ᩠ᨦᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᩣ ᨶ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨩᩣ᩠ᨿᨿ᩠ᨦᩥ ᨧᩢᨾᩣᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨷᩅᩮᨱᩦ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻ᩠ᨶᩨᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩰ᩠ᨿᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩣ᩠ᨲ ᩈᩮ᩠ᨶᩨ ᨪᩳ ᨩᩢᩭ ᩓᩢᨼ᩠ᩋᩢᩁᩁᩴᩣ ᩉᩨᩢᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨻᩳᨾᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨯᩪᨯᩱᩢᨼ᩠ᨦᩢ
 9. ᩮᨯ᩠ᨶᩨ ᩈᩦ᩵ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪁᪁ ᨤ᩵ᩴᩣ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 15/02/2015 ᩅ᩠ᨶᩢᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ᩠ᨿ᩼ ᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᩋᨷᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆᨴᩤ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃ ᩓᩢᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᪁᪃᪇᪆ ᨲ᩠ᩅᩫ ᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁ(᪅᪉) ᨾᩦᨲᩣ᩠ᨾᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨶᩦᩢᨯᩯ᩵᪫
 • (ᨠ) ᩅᩮᩃᩣ ᪆ ᨾᩰ᩠ᨦᨩᩮᩢᩢᩣ ᩉᩯ᩵ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧᩣ᩠ᨠ ᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨾᩣᩈᩪ᩵ ᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ
 • (ᨡ) ᩅᩮᩃᩣ ᪇ ᨾᩰ᩠ᨦᨩᩮᩢᩢᩣ ᨴᩤ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁᨩᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨻᩕᩈᩘᨥ ᩓᩢᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ
 • (ᨣ) ᩅᩮᩃᩣ ᪈.᪃᪀ ᨾᩰ᩠ᨦᨩᩮᩢᩢᩣ ᨾ᩠ᩋᨷᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨠᩯ᩵ ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨵᨾᩜᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨩᩣ᩠ᨿᨿ᩠ᨦᩥ ᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᩋᨷᨯᩱᩢ
 • (ᨥ) ᩅᩮᩃᩣ ᪁᪁ ᨾᩰ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨴᩤ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁᨻ᩠ᨿᩁᨠᩯ᩵ᨻᩕᩈᩘᨥ ᩓᩢᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ
 • (ᨦ) ᩅᩮᩃᩣ ᪁᪂ ᨾᩰ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᩋᩣᩁᩣᨵᨶᩣᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨻᩕᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁ ᩉᩨᩢᩋᩕᩅᩤᨴᨠᩯ᩵ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁ ᩓ᩠ᩅᩢᨲ᩠ᨠᩫᨷᩤ᩠ᨲ ᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨶᩅᨲ᩠ᨳᩩ ᨡᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨠᩨ ᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᩁ ᩓᩢᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨴᩦ᩵ᨻᩕᩈᩘᨥ ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨾᩮᨲ᩠ᨲᩣᨩᩩᨾᨡᩮᩢᩢᩣ ᩓᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨻᩳ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᨡᩮ᩠ᨲᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩓᩢᩈᩥ᩠ᨷᩉ᩠ᩅᩫᩁᩢᩭᨷᩤ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨾ᩠ᩋᨷᨷᩱᨷᩕᨠᩣ᩠ᩆᨴᩤ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃ ᨠᩯ᩵ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᨲ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᩋᨷᨯᩱᩢᨲᩳ᩵ᨻᩱ

ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨲᩩᨶᩦᩢ ᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨾᩦᩅᩁᨵᨾᩜᨾᩮᨲ᩠ᨲᩣ ᨩᩮᩨ᩠ᨬᨳ᩠ᨦᩨᨴᩤ᩠ᨶ᩵ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱ ᪅ ᨡᩮ᩠ᨲᨠ᩠ᩅᨦᩅ᩠ᨿᨦ ᩓᩢᩈᩥ᩠ᨷᩉ᩠ᩅᩫᩁᩢᩭ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᩋᨠᨴᩩᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᨴᩩᨠᩉᩳᨴᩩᨠᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᨴᩩᨠᨹᩪᩢᨴᩩᨠᨤ᩠ᨶᩫ ᨡᩳᨧᩩ᩵ᨦᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨻᩱᩈᩣᨵᩩᩋᨶᩩᨾᩮᩣᨵᨶᩣ ᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᩐᩢᩣᨷᩩᨬᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩉᩨᩢᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨧᩱ ᨠᩯ᩵ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ-ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨵᨾᩜᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨩᩣ᩠ᨿ-ᨿ᩠ᨦᩥᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩳᨧᩢᨾᩦᨧᩱᨤᩱ᩵ᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈᩨ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩉᩨᩢᨿ᩠ᨶᩨᨿᩣ᩠ᩅᨣᩕᩣ᩠ᩅᨠᩱ ᨲᩳ᩵ᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨳᩯ᩠ᨦᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᪫

ᨣ᩠ᨱᩡᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁ
ᨧ᩠ᨯᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᪁᪃᪇᪅ ᨲ᩠ᩅᩫ
ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ᩠ᨣ᩼

ᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᩈᨴ᩠ᨵᩤ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨲᩳ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᪂