ᨣᩴᩣᨠ᩠ᩋᩁ ᨷᩩᨬᨣᩩᨱᨾᩯ᩵

ᨿᩥ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩋᩢ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣ ᩁᩢ᩠ᩋᨦᩅᩤ᩵ᨾᩯ᩵
ᨣᩨᨤᩫ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᩁᩢ᩠ᨠᩁᩮᩢᩣᨴᩯᩢ ᨷᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨹᩯ
ᩁᩢ᩠ᨠᨲᩯ᩵ᨶᩢᩭ ᨳᩨ᩠ᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨣ᩵ᩭᨯᩪᩃᩯ
ᨿᩥ᩠ᨦᨶᩦᩢᩓ ᨣᩨᨾᩯ᩵ ᨡ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩁᩮᩢᩣ

ᨿᩥ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣ ᨣ᩠ᩅᩁᨠᩕᩣ᩠ᨷᩉᩱ᩠ᩅᩢ
ᨿᩥ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᨯᩱᩢ ᨠᩯ᩵ᨾᩯ᩵ ᨾᩦᨣᩩᨱᩉᩖᩣ᩠ᨿ
ᩋᩫ᩠ᨯᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠ ᩃᩢ᩠ᨿᨦᩃᩪᨠᨿᩥ᩠ᨦ ᩓᩢᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿ
ᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᨿ ᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠᨧᩱ ᨾᩣᩉᩨ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨶ

ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩮᩨ᩠ᨯᩁᩮᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶ ᨾᩯ᩵ᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᨿᩣ᩠ᨠ
ᩈᩯ᩠ᨶᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠ ᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩮᩨ᩠ᨯ ᨧᩮ᩠ᨷᩉᩮᩖᩨᩋᨧᩱ
ᩋᩫ᩠ᨯᩃᩢ᩠ᨿᨦᨯᩪ ᩃᩪᨠᨶᩢᩭᨶᩢᩭ ᩉᩨᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨯᩱᩢ
ᨾᩯ᩵ᨶᩢᩢ᩠ᨶᩈᩱᩢ ᨾᩦᨣᩩᨱ ᩉᩮᩖᩨᩋᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱ

ᩃᩪᨠᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧᩩ᩵ᨦᨤᩥ᩠ᨯ ᨳᩨ᩠ᨦᨹᩪᩢᨾᩯ᩵
ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩮᩨ᩠ᨯᨴᩯᩢ ᨦᩣ᩠ᨿᩅᩢ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩯ᩵ᨲᩫ᩠ᨶ
ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩮᩨ᩠ᨯᨾᩣ ᨣ᩠ᩅᩁᨣᩧ᩠ᨯᨳᩨ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩣ᩠ᨾᩋ᩠ᩋᩁ
ᨾᩯ᩵ᩈ᩠᩶ᨦᩈ᩠ᩋᩁ ᩃᩢ᩠ᨿᨦᨯᩪ ᨻᩳᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩉ᩠ᨾᩢᩣ

ᨸᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨠᩮᩨ᩠ᨯ ᨷᩕᩈᩮᩨ᩠ᨮᨴᩯᩢ ᩈᩥᩁᩈᩣ
ᨻᩕᨾᩣᨯᩣ ᨾᩯ᩵ᩁᩮᩢᩣ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨸᩮ᩠ᨶ
ᩉᩱᩢ᩠ᩅᨠᩕᩣ᩠ᨷᨾᩯ᩵ ᩋᩢ᩠ᨶᨠᩮᩨ᩠ᨯᩁᩮᩢᩣ ᩈᩯ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᨠᨿᩮ᩠ᨶ
ᩃᩪᨠᨣ᩠ᩅᩁᨸᩮ᩠ᨶ ᨹᩪᩢᩁᩪᩢᨣᩩᨱ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩯ᩵ᩋᩮᩨ᩠ᨿ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨡᩫ᩠ᨦᩋ᩠ᩋᨠᨯᩰ᩠ᨿ ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ