ᨣᩴᩣᩈᩮ᩠ᨶᩨ ᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨥᩢᩣᨾᩯ᩵ᨲᩣ᩠ᨿ

sernᨤᩴᩣᩌᩮᩨ᩠ᨿ… ᨣᩴᩣᨶᩦᩢᨡᩢᩣᨧᩢᨾᩣᨧᩣᩃᩮ᩶ᩣᨲᩢᩣ᩠ᨶ ᨻᩢᩣ᩠ᩅᨣᩦ᩵ᨠᩢᩣ᩠ᨶᩉᩨᩢᨣ᩵ᩭᨼ᩠ᨦᩢᨻᩱ ᨣ᩵ᩭᨼ᩠ᨦᩢᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨾᩯ᩵ᨾ᩠ᩋᩁᨲᩣᩉᩱᩖ ᨻᩦ᩵ᨧᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨸ᩠ᨶᩢᩉᩨᩢ ᨼ᩠ᨦᩢᩐᩢᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨾᩯ᩵ᩈᩯ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨲᩨᩢ ᨻᩦ᩵ᨲᩥᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨲᩣ᩠ᨾᨾᩦ ᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᨻᩦ᩵ ᪩

ᨼ᩠ᨦᩢᩐᩢᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᨲ᩠ᩅᩫᨾᩯ᩵ᩉᩖᩢᩣᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩦ᩵ᩋᩯ᩠ᩅᨪᩮ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩋᨲᩦᨲᩮᨠᩣᩃᩮ ᨸᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨡᩢᩣ᩠ᨾᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩉ᩠ᨦᩨᨶᩣ᩠ᨶ ᩅᩤ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩈ᩠ᩋᨦᨾᩯ᩵ᩃᩪᨠᨹᩣ᩠ᨶᨿ᩵ᩣᨳᩮᩢᩢᩣ ᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨾᩯ᩵ᩃᩪᨠᨲᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᩀᩪ᩵ᩁᩮ᩠ᨶᩨᨤᩣᨠᩮ᩶ᩣᩉ᩠ᨿᩫᨠᩉ᩠ᨿᩭ ᨾᩦᩅ᩠ᨶᩢᨻᩭᨠ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᨶᩣᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨶᨠᩢᩣ ᩈ᩠ᩋᨦᨾᩯ᩵ᩃᩪᨠᩉᩖᩢᩣ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᨶᩣᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨶᨠᩢᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱ ᨾᩨᩢᩅ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᩉᩨᩢᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨻᩱᨳᩱᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᨿᩣ᩠ᨾᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨺ᩠ᨶᩫᩈᩣ᩠ᨯᨲ᩠ᩋᩢᨦ ᨯᩮ᩠ᨶᩨᨸᩯ᩠ᨯᨺ᩠ᨶᩫᨪ᩠ᨾᩥ ᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᨻᩦ᩵ ᪩

ᨣᩴᩣᨶᩦᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩉᩱ᩠ᨶᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨯᩦᩉᩖᩦ ᨲ᩠ᩅᩫᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨳᩨᩐᩢᩣᨳᩱᨣ᩠ᨶᩢᨯᩦᩓᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩋᩢᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᨯ᩠ᨯᩢᨹ᩵ᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨸ᩵ᩣᨾᩱᩢᨣᩢᨻᩱᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᨳ᩠ᨦᩨᨶᩣ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩣᩉᩢᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩋᩢᩣ᩠ᨿᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾ᩠ᨶᩢᩈᩱ᩵ᩋᩯ᩠ᨠ ᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩣᨷᩯ᩠ᨠᨦ᩠ᩋᩢᩁᨲ᩠ᨶᩦᨿ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩫᨳᩱ ᩅᩤᩢᨻᩦ᩵

ᨤᩴᩣᩌᩮᩨ᩠ᨿ… ᨣᩴᩣᨶᩦᩢᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩣᨳ᩠ᨠᩫᨲ᩠ᨶᩦᨿᩢᩣ᩠ᨿᨿ᩵ᩣ᩠ᨦᨳᩱᩃ᩠ᨦᩫᨶᩣ ᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩣᨡᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᨠᩣᨠᩣ ᨳᩱᨻᩱᨾᩣᩀᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨯᨠᩢᩣ ᩉᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤᩱᨣᩢᨻᩳᨳ᩠ᨦ᩶ᩃ᩠ᨦᩫᨿᩢᩭᨲᩣᩓᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨡᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᨳᩱᨻᩱᨧᩱᩢᪧ ᩁ᩠ᩋᩢᩁᨣᩢᩁ᩠ᩋᩢᩁᩉᩱ᩠ᨾᩢᨣᩢᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨴ᩠ᩋᩢᨦᨣᩢᨿᩣ᩠ᨠᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨿᩮᩢᩢᩣᨿᩣ᩠ᨾᩅ᩠ᨶᩢ ᩅᩤᩢᨻᩦ᩵

ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᩉᩱᩖᨲᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩫᨴᩤ᩠ᨦᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩶ᩣ ᩉ᩠ᨶᩫᨴᩤ᩠ᨦᩋ᩠ᨶᩢᨾᩯ᩵ᨾᩣᨲᩣᨲᩥᨾᩣ ᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨸ᩠ᨶᩢᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿ ᩁ᩠ᩋᩢᩁᨣᩢᩁ᩠ᩋᩢᩁᨴᩯᩢᨯᩪᨶᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᨣᩢᨿᩣ᩠ᨠᨾᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨲᩣᨩᩣ᩠ᨿᨻᩳᩃᩣ᩠ᨿᨸ᩠ᨶ᩶ᨷᩤᩢ ᩅᩤ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨾᩯ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᨾᩣᨧ᩠ᩅᨷᩉᩖᩢᩣ ᩃᩪᨠᨴᩩᨠ᩠ᨡᨾᩯ᩵ᨣᩢᨷᩢᩐᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨸ᩠ᨶᩢ ᨣᩴᩣᨶᩦᩢᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨧ᩠ᨶᩢᩐᩢᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨯᩫᩋᩯ᩠ᨠᩅᩱᩢ ᨾ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᨻᩱᩢᨳᩢᩣᩀᩪ᩵ᨣ᩠ᩋᨦᨴᩤ᩠ᨦ ᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᨻᩦ᩵ ᪩

ᨣᩴᩣᨶᩦᩢᩉᩖᩢᩣᨣᩢᩉᩖᩢᩣᨾᩣ ᨲᩣᩅ᩠ᨶᩢᨣᩢᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᩃ᩠ᨦᩫᨻᩣ᩠ᨿᨩᩢᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩅᩫᩃᩪᨠᩋᩢᩣ᩠ᨿᨣᩢᨿᩣ᩠ᨠᨡᩮᩢᩢᩣᩉᩮᩖᩨᩋᨧᩱ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩯ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᩅᩱᨴᩴ᩠ᨿᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ ᩉᩣ᩠ᨷᩐᩢᩣᨴ᩠ᨦᩧᩉᩳ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨹ᩵ᩣᨠᩣ᩠ᨦᨶᩣ ᨣᩢᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿᩃᩪᨠᩉᩖᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦ᩶ᩀᩪ᩵ᨳᩢᩣᨯᩣᨠ᩠ᨶᩥ ᩉ᩠ᨶᩢᩢᨿᩮᩢᩢᩣᨻᩦ᩵ ᪩

ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨻᩱᩁᩢ᩠ᨷᨾᩯ᩵ᨾᩣᨲᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨾᩣᨡᩱᩉᩳ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩯ᩵ᨾᩣᨯᩣᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᩐᩢᩣᩉᩣ᩠ᨷᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨸ᩠ᨶᩢ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲᩣᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨯ᩵ᩣᨸᩢᩭᨾᩯ᩵ᨾᩣᨲᩣ ᩅᩤ᩵ ᩋᩃᩰ ᩋᩃᩰ ᨾᩯ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᩓᩢᩐᩢᩣᨾᩣᨸ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᩋᨠᩋᩦᩢ ᨡᩮᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨾ᩠ᩋᨠᨣᩤ᩵ᨶᩦᩢᨲᩥᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉᩨ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨲᩨᨸᩮ᩠ᨶᨲᩣ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨠᩰᨵᩤᨯᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᩅᩤ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨾ᩠ᩋᨠᨣᩤ᩵ᨶᩦᩢᨾ᩠ᨶᩢᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᩈᩱᩢ ᨯᩯ᩠ᨯᨣᩢᩁ᩠ᩋᩢᩁᨴ᩠ᩋᩢᨦᨣᩢᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨡᩮᩢᩢᩣᨣᩤ᩵ᨶᩦᩢᨾ᩠ᨶᩢᨷᩢᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᨯᩱᩢᩃᩣᩃᩣ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩯ᩵᩵ᨾᩣᨲᩣᨣᩢᨸᩯ᩠ᨦᨣᩴᩣᨯᩦᩋ᩠ᩋᩢᩁᩋᩯ᩵ ᩅᩤ᩵ᩃᩪᨠᩋᩢᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨠ᩠ᨶᩥᨻᩱ ᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᩋᩯ᩠ᨷᨶᩦᩢᨯᩪᨶᩣ ᨾᩯ᩵ᩈᩱ᩵ᨶᩱᨾ᩠ᨶᩢᩉᩯ᩠ᨶᩢᩁ ᨣ᩵ᩭᪧᨠ᩠ᨶᩥᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᩃᩪᨠᨠ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢᨣᩯ᩠ᨶᩢᨡᩴᩣᨤᩳ.. ᨩᩣ᩠ᨿᩌᩮᩨ᩠ᨿᨾᩯ᩵ ᪩

ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᩅᩪᩅᩤᩉᩱ᩠ᨾᩢᨯᩮ᩠ᨯᩨ ᨴᩮᩤᩈᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨶᩱᨧᩱ ᩅᩤ᩵ᩃᩪᨠᨿᩣ᩠ᨠᨡᩮᩢᩢᩣᨳ᩵ᩣᨶᩦᩢᨾᩯ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᩓᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨸ᩠ᨶᩢᩉᩖᩢᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨣᩤ᩵ᨶᩦᩢᨲᩥᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨠ᩠ᨶᩥᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨲᩨᨸᩮ᩠ᨶᨲᩣᨯᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨲᨯᩱᩢᨴ᩠ᩋ᩵ᩁᨾᩱᩢᨣᩢᨺᩣ᩠ᨯᨾᩯ᩵ᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱ.. ᩉ᩠ᨶᩢᩢᨿᩮᩢᩢᩣᨻᩦ᩵ ᪩

ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᩐᩢᩣᨴ᩠ᩋ᩵ᩁᨾᩱᩢᨾᩣᨲ᩵ᩭᨾᩯ᩵ᩉᩨᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᨾᩯ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨴᩤ᩠ᩅ᩵ᨷᩯᩉ᩠ᨦᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᨦᨸ᩵ᩣᩉ᩠ᨿᩢᩣ ᩃᨤᩣ᩠ᨷᩅᩱᩢᨠ᩠ᩅᩢᩴᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᩈᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᩋᩁ ᩉᩖᩢᨷᨲᩣᨶ᩠ᩋᩁᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢᨷᩢᨻ᩠ᩋᨠ ᩋ᩠ᨶᩢᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᩐᩢᩣᨤ᩠ᩋᩢᩁᨲ᩠ᩋᨠᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨣᩢᨲᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᩅᩴᩣᩅᩣ᩠ᨿ ᨾᩯ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨯ᩠ᨶᩥᩢᨴᩤ᩠ᩅ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩢᨷᩯᩉ᩠ᨦᩣ᩠ᨿ ᨿᩮᩢᩢᩣᨻᩦ᩵ ᪩

ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨴᩰᩈᨯᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨲᨯᩱᩢᩉᩳ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᨯᩣᨠ᩠ᨶᩥ ᨠ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣᨯᩱᨣᩴᩣᨯᩱᨣᩢᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᨧᩱᨯᩪᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᨸᩣ᩠ᨠ ᨧ᩠ᨠᩫᩃᩣ᩠ᨠᩐᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨠ᩠ᨶᩥ ᨾ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣᨯᩱᨣᩢᨯᩪᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᩃᩴᩣᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᩈᩱᩢ ᨴᩮᨠ᩠ᨶᩥᨻᩱᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱᨣᩢᨷᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨯᩱᩢᨯᩦᩉᩖᩦ ᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨶ᩠ᨶᩢᩢᨯᩪᨶᩣ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩮ᩶ᩣ ᨠ᩠ᨶᩥᨻᩱᩉᩖᩣ᩠ᨿᨹᩮ᩶ᩣᨣᩢᨷᩢᨷ᩠ᨠᩫᨿ᩠ᩋᨾ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩣᩉᩖᨾ᩠ᩋᨠ᩠ᨶᩥᩓ᩠ᩅᩢᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᩈᩱᩢ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨡᩩᨠᨧᩱᨯᩱᩢᨾᩯ᩵ᨾᩣᨲᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩖᩢᨷᨲᩣᨾᩁᨱᩣᨾ᩠ᨿ᩵ᩁᨩᩣ᩠ᨲ ᨲᩣ᩠ᨿᨻᩣ᩠ᨯᩉ᩠ᨶᩢᩢᩁ᩠ᨾᩥᨴᩤ᩠ᨦᩢᨴᩮᨶᩣ ᨾᩣᨿᩮᩢᩢᩣᨻᩦ᩵ ᪩

ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩉᩱᩖᨲᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨾᩯ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨲᩣ᩠ᨿᨹᩯ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨶ᩠ᩋᩁᨻᩣ᩠ᨯᨴᩮᨶᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩉᩣᨠ᩠ᩋᨯᩉ᩠ᩅᩫᨶᩣ᩠ᨦᩉᩱᩢ ᨠ᩠ᩋᨯᨾᩯ᩵ᨯᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨲᩣᨸ᩠ᨶ᩶ᩃ᩠ᨾᩨᨤ᩠ᨦᩥ ᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᨻᩦ᩵ ᪩

ᨼ᩠ᨦᩢᩐᩢᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᩈᩪᩉᩖᩣ᩠ᨿᨩᩮ᩠ᩋᩨᩃᩪᨠᩉᩖᩢᩣ ᨸᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩋᩢᩣ᩠ᨿᨠ᩵ᩴᩣᨽᩢᩣᨥᩢᩣᨾᩯ᩵ᨲ᩠ᨶᩫᨲᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤᩢᩈ᩠ᨶ᩶ᩈᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨦ᩶ᩉᩱᩢ ᨠ᩠ᩋᨯᨡ᩠ᩋᩁᨾᩯ᩵ᩅᩱᩢᨣᩢᩉᩱᩢᩁ᩵ᩴᩣᨣᩴᩣᨧᩣ ᩅᩤ᩵ᨾᩯ᩵ᨾᩣᨲᩣᩌᩮᩨ᩠ᨿ ᨾᩯ᩵ᨣᩢᨾᩣᨲᩣ᩠ᨿᨹᩣ᩠ᨯᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩃᩪᨠᨠ᩵ᩴᩣᨽᩢᩣᨲᩥᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨩ᩠ᩋᨾᨹᩱ ᩃᩪᨠᨾᩯ᩵ᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨧ᩠ᨦᩢᩁᩱᨷᩱᩢᨷ᩠ᩋᨯ ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨤ᩠ᩋᩢᩁᨲ᩠ᩋᨠᩉ᩠ᨶᩢᩣᩉᩨᩢᨾᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᩅ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩅᩣ᩠ᨿᩃᩪᨠᩉᩖᩢᩣ ᩃᩪᨠᨶᩦᩢᨲᩣ᩠ᨿᨣᩢᩴᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᩃ᩠ᨦᩫᩋᩅᩮᨧᩦ ᩈᩥ᩠ᨷᩈᩯ᩠ᨶᨸᩦᨯᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨲᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᨲ᩠ᨠᩫᨲ᩵ᩴᩣᨲᩱᩢᨷᩢᨯᩱᩢᨠᩮ᩠ᩋᩨᨻᩳᩈ᩠ᩋᨦ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨶᩣᩴᩢᨲᩣᨶ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᩃᩮ᩠ᨯᩨ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨯᩨᨯᩱᩢ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨠ᩠ᩋᨯᨾᩯ᩵ᩉᩱᩢᨻᩱᩢᩀᩪ᩵ᨴᩮᨶᩣ ᩉ᩠ᨶᩢᩢᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᨻᩦ᩵ ᪩

ᨼ᩠ᨦᩢᩐᩢᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᨷᩩᨲ᩠ᨲᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣᩌᩮᩨ᩠ᨿᩃᩪᨠᩉᩖᩢᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨾᩦᨴᩰᩈᩣᨾᩣ᩠ᨠᨠᩢᩣ ᨣᩢᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨥᩢᩣᨾᩯ᩵ᩁᩮᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿ ᨠ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢᨲ᩠ᨠᩫᩋᨷᩣ᩠ᨿᨯᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᩁ᩠ᩋᩢᩁᩁ᩵ᩴᩣᩉᩱᩢᨣᩢᨾᩯ᩵ᨷᩢᨤ᩠ᨶᩨᨾᩣ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᩉᩖᩢᨷᨲᩣᨾᩮ᩠ᩋᩨᩃᨠᩱᨧᩣ᩠ᨠ ᨲᩣ᩠ᨿᨹᩣ᩠ᨯᩉ᩠ᨶᩢᩣᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢᨤ᩠ᨶᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨻᩳᩈ᩠ᩋᨦ ᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᨻᩦ᩵ ᪩

ᨣᩴᩣᨶᩦᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨾᩣᨸ᩠ᨯᩫᨸ᩠ᨦᩫᩃ᩠ᨦᩫᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢᩈᩫᨾ᩠ᨾᩣᩉᩱ᩠ᩅᩢᩅᩤ᩠ᨴ ᨡᩢᩣᨯᩱᩢᨾᩣᩈᩮ᩠ᨶᩨᩋᩕᨠᩣ᩠ᩈᨣᩢᩈᩣᨵᩩᩁ᩠ᩋᨾᨻᩣ ᨠᩣᨿᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᩅᨧᩦᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨾᨶᩮᩣᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨴᩯᩢᨯᩪᨶᩣᨯᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᨡᩢᩣᨯᩱᩢᩈᩮ᩠ᨶᩨᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᩈᩣᨵᩩᩅᩤ᩠ᨦᨻᩳ ᨡᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᪩

ᨡ᩠ᨦᩫᩋ᩠ᩋᨠᨯᩰ᩠ᨿ ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ