ᨣᩴᩣᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᩈ᩠ᩋᩁᨧᩱ

ᩈᩩᨽᩣᩈ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᩋᩁᨧᩱ

ᨣᩴᩣᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨸᩣ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨴᩦ᩵ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦ ᨶᩣᩴᨾᩣᨻᩥᨧ᩠ᨧᩣᩁᨱᩣᨴᩯᩢᪧ ᩓ


ᨠ᩠ᨶᩥᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨠᩢᨴ᩠ᩋᩢᨦᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲᩯ᩠ᨠ ᨷᩯ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩢᨠᨶ᩠ᨠᩢᩉᩖᩢᨦᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨠᩢ
ᨠ᩠ᨶᩥᩈ᩠ᨾᩫᩢᩀ᩵ᩣᩅᩤ᩵ᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᨠ᩠ᨶᩥᨲᩣ᩠ᩃᩀ᩵ᩣᩅᩤ᩵ᩈ᩠ᨾᩫᩢ
ᨠ᩠ᨶᩥᨶᩣᩴᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨿᩴ᩠ᨿ᩵ᨯᩱᩢ ᨸᩣ᩠ᨠᨣᩴᩣᩅᩱᨷᩢᩁᩪᩢᨤᩯ᩠ᨾᩢ
ᨠ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᩋᩢᩁ ᨼ᩠ᩋᩢᩁᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩣ᩠ᨾᨾᩮᩢᩣ
ᨠᩱ᩵ᨦᩣ᩠ᨾᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨡ᩠ᨶᩫ ᨤ᩠ᨶᩫᨦᩣ᩠ᨾᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩯ᩠ᨾᩢᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋ
ᨠᩮᩢᩢᩣᨣᩳᩢᨹ᩠ᨠᩢᨠᩮᩢᩢᩣᨠᩴᩣ ᨤ᩠ᨶᩫᩉ᩠ᨶᩴᩣᨠ᩠ᨶᩥᨷᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ
ᨠᩮᩢᩢᩣᨣᩳᩢᩉᩮ᩠ᨯᨠᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ ᩉᩣᩉᩖᩫᩅᩈᩯ᩵ᨼᩱᨷᩢᨾᩦ
ᨠ᩠ᨾᩫᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᨲᩳ᩵ᨯ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨧᩢᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ
ᨠᩴᩣᩈᩦ᩠ᩃᨷᩢᨠᩴᩣᩈᩮ᩵ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩩᩈᩮ᩠ᩃ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢ
ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨷᩢᨯᩱᩢᨻᩣᨲᩣ᩠ᨿ ᩅᩣ᩠ᨿᨾᩣᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᩁᩪᩢᨣᩩᨱᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵


ᨡᩮᩢᩢᩣᨷᩢᩉᩢᩣ᩠ᩅᨲᩴᩣᩉ᩠ᨶᩴ᩠ᨿ ᨾᩦᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨯᩴ᩠ᨿᩈ᩠ᩋᩁᨿᩣ᩠ᨠ
ᨡᩮᩢᩢᩣᨠ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢᨴᩤ᩠ᩅ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨾᩣ᩠ᨶ ᨤ᩠ᨶᩫᨠ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩫᨹᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣ
ᨡ᩠ᨶᩨᩃᩡᩁ᩠ᨲᩦᨡ᩠ᨶᩨᩉᩮ᩠ᨦᩨᩢᩋ ᨾᩢᩣᩈ᩠ᨿᨯᩉᩮ᩠ᨿᩨᩢᩋᨾᩢᩣᩉ᩠ᨿᨾ᩠ᩋ
ᨡᩦᩢᨤ᩠ᨶᩫᨳᩮᩢᩢᩣᨯᩦᩐᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨦ᩶ᨽᩢᩣ ᨤ᩠ᨶᩫᨳᩮᩢᩢᩣᩈ᩠ᩋᩁᨷᩢᨯᩦᨩᩢᩣᨷᩢᨯᩦᨠ᩠ᨿᨯ
ᨡᩦᩢᨤᩢᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨧᩮ᩠ᨷᩉ᩠ᩅᩫ ᨠ᩠ᩅᩫᨠᩣ᩠ᩁᩅᩤ᩵ᨧᩮ᩠ᨷᨴ᩠ᩋᩢᨦ
ᨡᩦᩢᨩ᩠ᨦᩥᨻᩯᩢᨠᩣ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩣ ᨡᩦᩢᩉ᩠ᨾᩣᨻᩯᩢᨠᩣ᩠ᨷᨠ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ
ᨡᩦᩢᨿᩣᨻᩯᩢᨲ᩠ᨠᩢᨣᩯᩢ ᨶᩣᩴᩢᩃᩣ᩠ᨿᩴᨻᩯᩢᨠ᩠ᨶᩥᨸ᩠ᨦᩥ
ᨶᩣᩴᩢᩃᩣ᩠ᨿᨻᩯᩢᨠ᩠ᨶᩥᨸ᩠ᨦᩥ ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᨻᩯᩢᨠ᩠ᨶᩥᨴᩩ-ᨽ
ᨡᩦᩢᨲᩮ᩶ᩣᨿ᩠ᨦᩢᨤᩯ᩠ᩅᩁ ᨡᩦᩢᩃᩯ᩠ᨶᨤᩯ᩠ᨶᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿ


ᨣ᩠ᨶᩢᨣᩴᩣᨸᩣ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩉᩣ᩠ᨿ ᨤᩮ᩠ᩋᩨᨡ᩠ᨶᩨᨣᩢᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿ
ᨣᩴᩣᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ᨽᩢᩣᨯᩱᩢᨷ᩠ᨠᩢ ᨧᩢᩐᩢᩣᨤ᩠ᨶᩨᨷᩢᨯᩱᩢ
ᨣᩴᩣᨾᩦᨶᩱᩁᩮ᩠ᨶᩨᩉᩢ᩠ᨷᨸᨲᩪᩁᩮ᩠ᨶᩨᩓ᩠ᩅᩢᨲᩢᩣ᩠ᨶ ᨣᩴᩣᨾᩦᨶᩱᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩢ᩠ᨷᨸᨲᩪᨷᩤ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢᨧᩣ
ᨣᩴᩣᨯᩦᨡᩮᩢᩢᩣᩉᩪᨹᩱᨷᩢᨩᩢᩣ ᨣᩴᩣᨩᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩉᩪᨹᩱᨷᩢᨯᩦ
ᨣᩴᩣᨹᩱᨩᩱ᩵ᩉᩨᩢᩐᩢᩣ ᨣᩴᩣᨹᩱᨷᩮᩢᩣᩉᩨᩢᩅᩱᩢ
ᨣᩴᩣᩈᩳ᩵ᨻᩯᩢᨣᩴᩣᨿᩳ ᨸᩣᨡᩳᨻᩯᩢᨩ᩠ᨶᩥᩢᨲ᩠ᨦᩨᩢ
ᨣᩮᩢᩢᩣᩃᩣ᩠ᨿᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨣᩮᩢᩢᩣᨧ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨦᨣᩢᨸᩣ᩠ᨿᨡᩣ᩠ᩅ
ᨣᩤᩢᩉ᩠ᨿᩫᨠᪧᨣᩤᩢᩉ᩠ᨿ᩵ᨦ᩠ᩋ ᨦ᩠ᨶᩨᨩᩢᩭᩉᩢᩣᨲ᩠ᩋ᩵ᨦᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲᩮ᩠ᨾᨻ᩠ᨶᩢ
ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨦᩣ᩠ᨶᨧᩱᩁ᩠ᩋᩢᩁᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᩃ᩵ᩣ᩠ᨾᩅᩱᩢᩈᩩᨯᩅ᩠ᨶᩢ