ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢᨷᩅᩮᨱᩦᨴᩱᨡ᩠ᨶᩨ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨᨾᩣᨲᩯ᩵ᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱ ᨶ᩠ᩋᩢᨾᩁ᩠ᨷᩢᨶ᩠ᨷᩢᨳᩨᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨾᩣᩉ᩠ᨦᩨᨶᩣ᩠ᨶ ᨶᩣᩴᩉᩖᩢᨠᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨡ᩠ᩋᨦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨾᩣᨩᩱᩢᨶᩱᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨠᩣ᩠ᩁᩀᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨶᩥ ᨲ᩠ᩃᨯ᩠ᩋᨳ᩠ᨦᩨᩅᩥᨵᩦᨤ᩠ᨯᩧᩅᩥᨵᩦᩈ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨣᩢᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᩁᩯ᩠ᨦᨣᩢᩴᩣᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨯᩰ᩠ᨿᨧ᩵ᩴᩣᨻᩰᩕ᩠ᩋᩡᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᨶᩣᩴᩉᩖᩢᨠᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁ ᨡ᩠ᩋᨦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨾᩣᨩᩱᩢᨠ᩠ᨷᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨴᩩᨠᩅ᩠ᨶᩢ ᨳ᩠ᨦᩨᨻᩳᨯᩱᩢᨻ᩠ᨦᩳᩃᩳᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩋ᩠ᨶᩢᨯ᩠ᨿᩴᨠ᩠ᨶᩢ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨧᩯ᩠ᨠᨹᩯᩋ᩠ᩋᨠᨯᩱᩢ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩅᩥᨳᩦᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨻᩰᩕ᩠ᩋᩡᩅᩤ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᩀᩪ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ ᨠᩣ᩠ᩁᨤ᩠ᨯᩧᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨯᩱᩢᩁ᩠ᩅᨾᨻ᩠ᨦᩫᨸᩮ᩠ᨶᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨯ᩠ᨿᩴᨠ᩠ᨶᩢ ᨠ᩠ᨷᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᩓ᩠ᩅᩢᩓcelebrate

ordained

ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨠᩋᩣᨱᩣᨡᩮ᩠ᨲ ᨡ᩠ᩋᨦᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᩀᩪ᩵ ᪂ ᨣᩮ᩠ᨦᩨ ᨣᩨ

᪁ ᪨ ᨣᩮ᩠ᨦᩨᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᩅᩁ ᨾᩦᨴᩦ᩵ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿᨻᩕᩈᩘᨥᨻᩣ᩠ᨿᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨻᩣ᩠ᨿᩅ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᩅᩁᨯ᩠ᩋᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩶ᩣᨠ᩠ᨷᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨯᩱᩢᨹᩮᩨ᩠ᨿᨹᩯ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ  ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿᨻᩣ᩠ᨿᩅ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᩅᩁᨯ᩠ᩋᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨩᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩠ᨿᨠᩅᩤ᩵ ᨣᩮ᩠ᨦᩨᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᩅᩁ ᩋ᩠ᨶᩢᩅ᩠ᨯᩢᨿᩣ᩠ᨦᨠ᩠ᩅᨦᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨯᩢᨣᩮᩤᩢᩢᨣᩮ᩠ᨦᩨ

᪂ ᪨ ᨣᩮ᩠ᨦᩨᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨸ᩵ᩣ ᨾᩦᨴᩦ᩵ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨶᩥᨠᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩫᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨣᩢᨣᩨᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨻᩣ᩠ᨿᩅ᩠ᨯᩢᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨻᩕᨬᩣᨱᨠᨾ᩠ᨽᩦᩁᨧᩮᩢᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨵᩤ᩠ᨶ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᨦ ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩕᩦᩃᩘᨠᩣᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨻ᩠ᨠᩥᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩣ᩠ᨿᩅ᩠ᨯᩢᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨠᩢᩣ᩠ᨶᨠᩩ᩵ᨦᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨ ᨹᩮᩨ᩠ᨿᨹᩯ᩵ᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩈᩱ᩠ᨾᨻᩕ᩠ᨿᩣᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᨵᩩᨠ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨩᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩠ᨿᨠᩅᩤ᩵ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨸ᩵ᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ (ᩈᩥᩉᩊᨶᨲ᩠ᨲᩣᩁᩣ᩠ᨾ) ᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨯᩢᨣᩮᩤᩢᩢᨣᩮ᩠ᨦᩨᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨸ᩵ᩣ

ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩅᩮᨱᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨯᩰ᩠ᨿᩈᩨ᩵ ᨷᩢᩋ᩠ᨶᩢᩢᨣᩢᨯᩱᩢᨻ᩠ᨦᩫᩃᩳᨠ᩠ᨷᩢᨷᩅᩮᨱᩦᨠᩮ᩶ᩣᨠ᩠ᨷᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᨣᩴᩣᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨠᩴ᩠ᨿ᩵ᨠ᩠ᨷᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩅᩮᨱᩦᩅᩤ᩵ ᨾᩦᩁ᩠ᨲᩦ ᪁᪂ ᨣ᩠ᩋᨦ ᪁᪄ ᨷᩅᩮᨱᩦᨠ᩠ᨷᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᨷᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨧᩢᨡᩣ᩠ᨯᩈᩮᨷᩢᨯᩱᩢ

ᩁ᩠ᨲᩦ ᪁᪂ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ ᨷᩅᩮᨱᩦ ᪁᪂ ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨧ᩠ᨯᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨧᩴᩣᨴᩩᨠᪧᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᩈ᩠ᨷᩨᨻᩱ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢ ᨻᩳᨯᩱᩢᩈ᩠ᨷᩥᩈ᩠ᩋᨦᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᨷᩢᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨶ᩠ᨷᩢᨲᩣ᩠ᨾᨧᨶ᩠ᨴᨣᨲᩥ ᩋ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩁ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩈᩦ ᨧᩣ᩠ᨠᩁ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩈᩦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨳᩯ᩠ᨦᩢᩁ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩈᩦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨧᩢᩀᩪ᩵ᨶᩱᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪆ ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪇ ᨡ᩠ᩋᨦᨴᩩᨠᪧᨸᩦ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩣ᩠ᨿᨯᩮ᩠ᨶᩨᩉ᩠ᨠᩫ ᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨶ᩠ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᩈ᩠ᨷᩨᨻᩱ ᨩᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨣᩢᨧᩢᨾᩦᨷᩅᩮᨱᩦᨷᩕᨧᩴᩣᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨧᩴᩣᨴᩩᨠᪧᨯᩮ᩠ᨶᩨᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ

 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪆ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᩈᩘᨠᩕᩣ᩠ᨶᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᨻ᩠ᨠᩥᨴᩩ-ᨷ᩠ᩅᨩᨽ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᨲ᩠ᨦᩢᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨾᩉᩣᩅᩮᩔᨶ᩠ᨲᩁ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪇ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢᨵᩤ᩠ᨲᩩ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᨻ᩠ᨠᩥᨴᩩ-ᨷ᩠ᩅᨩᨽ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪈ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᩃ᩠ᨿᩢᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪉ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩔᩣ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᩈᩪᨯᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨠᩣ᩠ᨦᨧᩱᩈᩦ᩠ᩃ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨣᩰᩕ᩠ᩋᩡᨾᩮ᩠ᨦᩨ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪁᪀ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᩈᩪᨯᨹᩦᩃᩮᩨ᩠ᨿᨷᩮᩕ᩠ᨲ (ᨷᩢᩉ᩠ᨶᩢᨾᩦᩓ᩠ᩅᩢ)
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪁᪁ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨲ᩠ᨦᩢᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨾᩉᩣᩅᩮᩔᨶ᩠ᨲᩁᨠᩣ᩠ᨦᩅᩔᩣ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᨴᩤ᩠ᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨣᩢᩴᩣᨶᩣ᩠ᨾ᩵
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪁᪂ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᩋ᩠ᩋᨠᩅᩔᩣ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨧ᩠ᨿᨦ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨷᩥᨱ᩠ᨯᩥᨷᩤ᩠ᨲᩅ᩠ᨯᩢᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᨴᩤ᩠ᨶᨹᩢᩣᨠᨮᩥᨶ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᨴᩤ᩠ᨶᨠ᩠ᩅ᩠ᨿᩈ᩠ᩃᩣ᩠ᨠ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨿᩦ᩵ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨡᩮᩢᩢᩣᨷᩁᩥᩅᩤᩈᨠᨾ᩠ᨾ᩼
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪃ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᩃ᩠ᨿᩢᨦᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪄ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨴᩤ᩠ᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨶᩣᩴᩢᩋᩢᩭ
 • ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪅ ᨾᩦ ᨷᩅᩮᨱᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢᨵᩤ᩠ᨲᩩᩅ᩠ᨯᩢᨧᩮᨯᩦᨿ᩼ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨹᩣ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᩃ᩠ᨿᩢᨦᨠᩣ᩠ᨯᨠᩮ᩶ᩣ ᪨ ᨷᩅᩮᨱᩦᩁᩴᩣᨯ᩠ᩋᨠ

ᨷᩅᩮᨱᩦᩃᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨾᩦᨸᩮ᩠ᨶᩃᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨾᩦᨴᩩᨠᨴᩦ᩵ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨷᩅᩮᨱᩦᩁᩴᩣᨯ᩠ᩋᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩢᨾᩦᩀᩪ᩵ᨣᩢᨣᩨ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮ᩶ᩣ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᨷᩨᩉᩮ᩠ᨯᨷᩅᩮᨱᩦᨾᩣ ᨴᩩᨠᨡ᩠ᩅᨷᨴᩩᨠᨸᩦᩀᩪ᩵ᨡᩢᩣᩓ ᪩