ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ

ᨶᩱᨠᩣᩃᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻᩣᩁᨱᩈᩦ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᨶᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨠᩈᩥᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᨾᩦᨾᩉᩮᩈᩦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨶᩣ᩠ᨦᨧᨶ᩠ᨴᨴᩮᩅᩦ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᨾᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩳ᩵ᨴᩤ᩠ᩅᩢᨴᩯ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨶᩣ᩠ᨦᩁᩣᨩᨴᩮᩅᩦᩅᩤ᩵ ᨯᩪᩁᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦᩁ᩠ᨠᩢᨻᩦ᩵ ᩁᩣᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᨶᩦᩢᩉᩣᨷᩩᨲ᩠ᨲᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨾᩣᩈᩨ᩠ᨷᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴᩯ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᨣᩢᨷᩢᨾᩦ ᨣ᩠ᨶᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨣᩢᨴ᩠ᨿ᩵ᨦᨧᩢᨧᩥ᩠ᨷᩉᩣ᩠ᨿᨻᩱᨷᩢᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ ᨡᩳᩉᩨᩢᨶᩣ᩠ᨦᨧᩩ᩵ᨦᨯᩱᩢᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᩈᩦ᩠ᩃᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁ ᩓ᩠ᩅᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩈᨧ᩠ᨧᩋᨵᩥᨮᩣ᩠ᨶ ᩐᩢᩣᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ

ᨻ᩠ᨶᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᩁᩣᨩᨴᩮᩅᩦ ᨣᩢᨾᩣᨩ᩵ᩴᩣᩁᩈᩦᨤᩱᩉᩨᩢᨷᩁᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩥ ᩉ᩠ᨾᩫᨯᩈᩱᩈᩮᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᨣᩢᨾᩣᩈᨾᩣᨵᩤ᩠ᨶᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᩈᩦ᩠ᩃᩉᩨᩢᨯᩦ ᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᩈᨧ᩠ᨧᩋᨵᩥᨮᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨡᩳᩉᩨᩢᨴᩕ᩠ᨦᩫᨣᨻ᩠ᨽᨯᩱᩢᨿ᩠ᨦᩢ ᩃᩪᨠᨷᩩᨲ᩠ᨲᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣᩈᩨ᩠ᨷᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴᩯ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩮᨩᩈᩦᩃ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩣ᩠ᨦᩁᩣᨩᨴᩮᩅᩦᩈᨾᩣᨵᩤ᩠ᨶᨯᩦᨴ᩠ᨿ᩵ᨦᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨧᩢ᩠ᨷᨴ᩠ᩋᩢᨦᨴᩕ᩠ᨦᩫᨣᨻ᩠ᨽᨴᩯᩢᩓ ᨷᩢᩉ᩠ᨦᩨᨷᩢᨶᩣ᩠ᨶᨸᩦᨯᩮ᩠ᨶᩨᨩᩮ᩠ᨶᩨᨩᩢᩣ᩠ᨿ ᨶᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢ ᪁᪀ ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨾᩣᨷᩕᩈᩪᨲᨯᩱᩢᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ  ᨾᩦᩃᨠ᩠ᨡᨱᩋ᩠ᨶᩢᨦᩣ᩠ᨾᩃ᩠ᩅᩢᩁᨳ᩠ᩅᩢᩁ ᨸᩣ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨿ᩠ᩋᨯᨲ᩠ᩋᨦᨶᩱ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᩢᨩ᩠ᨾᩫᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦ ᨴᩯᩢᪧᩓ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨪᩢᩴᩣᨾᩣᩈᩱ᩵ᨩᩨ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᨶᩢᩭᩅᩤ᩵ ᨲᩮᨾᩦᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨠᩯ᩵ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨩᩮᩨ᩠ᨬᨾᩣᨿ᩠ᨦᩢ ᩉ᩠ᨾᩳᩉᩰᩁᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨩᩮ᩠ᩋᩨᩁᩪᩢᩅᩥᨩᩣᨴ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨿᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᩉ᩠ᨾᩳᩉᩰᩁᩣᩈᩣᨠᩯ᩵ᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨧᩮᩢᩢᩣᩅᩤ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᨶᩫᨶᩦᩢᨣᩢᨹᩪᩢᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨹᩪᩢᨷᩕᩈᩮᩨ᩠ᨮᨴᩯᩢᩓ ᩅ᩠ᨶᩢᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩉᩣᨠᩕᩈ᩠ᨲᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨾᩉᩣᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴᨴ᩠ᨦᩢᩈᩦ᩵ᩅᩯ᩠ᨯᩃ᩠ᩋᩢᨾ ᨸᩮ᩠ᨶᨡᩮ᩠ᨲᨶᩣᩴᩢᨯᩯ᩠ᨶᨯ᩠ᨶᩥᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ

ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨾᩉᩣᩁᩣ᩠ᨩᨧᩮᩢᩢᩣᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣᨯ᩠ᨦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᩈᩮᩣᨾᨶᩔᨩ᩠ᨾᩫᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨶ᩠ᨠᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨩᩱᩢᩉᩨᩢᨾᩯ᩵ᨶ᩠ᨾᩫ ᪆᪄ ᨤ᩠ᨶᩫ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩪ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩐᩢᩣᨧᩱᩈᩱ᩵ ᨴ᩠ᨦᩢᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢᩓᩢᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩨ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ ᨯᩱᩢᩋᩩᩢᨾᩐᩢᩣᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨶ᩠ᨦ᩶ᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨲ᩠ᨠᩢᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᩁᩰ᩠ᨦᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨣᨯᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨹᩪᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩦᨧᩰ᩠ᩁᨾᩣ᩠ᩁᩉᩣ᩠ᨶᨸ᩵ᩣᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨡᩢᩣᨴᩤ᩠ᩅᩢᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨿᩢ᩠ᨷᨾᩣᨯᩱᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨯᩱᩢᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨣᨯᩦ ᩉᩨᩢᨷᩩᨷᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩉᩨᩢᨲᩦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩉᩨ᩶ᩐᩢᩣᨻᩱᨥᩢᩣᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨾᩦᨧᩱᨠ᩠ᩅᩫ ᩓᩢᨣ᩠ᨯᩧᨶᩱᨧᩱᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩁᩮᩢᩣᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨾᩣ ᩓ᩠ᩅᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩯ᩠ᨶᨻᩳ᩵ ᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨣᨯᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᨿ᩵ᨦᨧᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨠᩫᨶᩁ᩠ᨠᩫᨴᩯᩢ ᨷᩢᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱᩓᨶᩳ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨧᩮᩢᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᨾᩦᨷᩩᨬᩋ᩠ᨶᩢᨾᩣ᩠ᨠ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁᨶ᩠ᨠᩧᨩᩣ᩠ᨲᩉ᩠ᨶᩫᩉᩖᩢᨦᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩮᨾ᩠ᩋᩨ᩵ᨩᩣ᩠ᨲᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨸᩣ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᩁ ᨣᩢᨯᩱᩢᨠᩮ᩠ᩋᩨᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨣᨯᩦᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱᨠᩮ᩠ᨯᩨᨶᩱᨶᩁ᩠ᨠᩫ ᨴᩩᨠ᩠ᨡᩅᩮᨴᨶᩣᨶᩱᨶᩁ᩠ᨠᩫ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪇᪀᪀᪀ ᨸᩦ ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩵ᩴᩣᨻ᩠ᨦᩧᩅᩤ᩵ ᩉᩮ᩠ᨯᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱᩉ᩠ᨶᩳ? ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᩁ᩠ᩋᨯᨻ᩠ᨶᩫᩢ ᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨴᩴᩣᨷᩤ᩠ᨷᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶᩦᩢᨩᩣ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨴᩮᩅᨯᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᨿ᩠ᨦᩢᩈᩮᨲᨨ᩠ᨲᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨷᩕᨠ᩠ᨭᩫᩉᩨᩢᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩓᩢᨿ᩠ᨦᩢᨠ᩠ᩅᩫᨲᩳ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨴᩴᩣᨷᩤ᩠ᨷ ᨠ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨣᨯᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨠ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢᨻᩱᨲ᩠ᨠᩫᨶᩁ᩠ᨠᩫᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᨧᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩈᨲᩥᩉᩨᩢᨯᩦ ᨾᩦᨡᨶ᩠ᨲᩦᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢᨴᩯᩢᪧᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨧᩩ᩵ᨦᩉᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨷᩱᩢ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨦ᩵ᩭ ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱᨻᩱᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨡᩳᨧᩩ᩵ᨦᨯᩱᩢᨾᩦᨡᨶ᩠ᨲᩦᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨴᩯᩢᪧ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩁ᩠ᩋᨯᨻ᩠ᨶᩫᩢᨻᩱᨯᩱᩢᩓ

ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾ᩠ᩁᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨯ᩠ᨦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨾᩦᨧᩱᨡᨶ᩠ᨲᩦᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢ ᩅᩤ᩵ᩈᩨ᩠ᨷᨲᩯ᩵ᨶᩦᩢᨻᩱᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᩅ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨦ᩵ᩭ ᨧᩢᨷᩢᨸᩣ᩠ᨠ ᨷᩢᨡ᩠ᩅᩫ ᨷᩢᩉᩱ᩠ᩅᨲ᩠ᩅᩫ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩣ ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨶ᩠ᨶᩢᩢᨴᩩᨠᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩢ᩠ᨷᨾᩉᩣᨴᩮᩅᩦ ᨣᩢᨾᩦᨣᩴᩣᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᨧᩱ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨸᩣ᩠ᨠᨧᩣ ᩓᩢᩉᩮ᩠ᨯᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨣᩢᨷᩢᨸᩣ᩠ᨠᨳᩢᩭᨧᩣᨣᩴᩣ ᩈ᩠ᨦ᩶ᩉᩨᩢᨾᩯ᩵ᨶ᩠ᨾᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨴᩴᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩏᨷᩣ᩠ᨿᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨣᩢᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨸᩣ᩠ᨠᨣᩴᩣᨯᩱᩢᩓ

ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨣ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩈᩪᨦᨾᩣᨲᩣ᩠ᨾᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢᩈᩦ᩵ᩉᩢᩣᨸᩦ ᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ ᩐᩢᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨾᩱᩢᨡ᩠ᩋᨦᩉᩮᩖᩢᩁᨾᩣᨿ᩠ᨶᩨ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᨷᩢᩈᩱ᩵ᨧᩱ ᩐᩢᩣᨦᩪᨻᩥ᩠ᩈᨾᩣᨿ᩠ᩋᨠ ᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᨷᩢᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᩅᩫ ᩐᩢᩣᨩᩢᩣ᩠ᨦᩐᩢᩣᨾᩢᩣᩋ᩠ᨶᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿᨾᩣᨿ᩠ᩋᨯ ᨣᩢᨷᩢᨾᩦᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᩅᩫ ᨴᩮᩤ᩶ᩉ᩠ᨶᩥᨾᩀᩪ᩵ᨷᩢᨸᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢ ᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪁᪆ ᨸᩦ ᨻᩕᨷᩥᨲ᩠ᨲᩣᨹᩪᩢᨻᩳ᩵ᨣᩢᨯᩱᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᨾᩣᩉᩣᨿ᩠ᨦᩢ ᨻᩕᩣᩉ᩠ᨾᨱ᩼ᩉᩰᩁᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩈᩪᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ ᩃᩪᨠᩁᩮᩢᩣᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨾᩦᨷᩩᨬᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩱᩢᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᩅᩤ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᩁᩮᩢᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᩉᩮ᩠ᨯᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨻᩕᩣᩉ᩠ᨾᨱ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᩉᩱ᩠ᩅᩢᨠᩕᩣ᩠ᨷᨴᩪᩁᩈᩣᩅᩤ᩵ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨶᩦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨾᩦᩃᨠ᩠ᨡᨱᨹᩪᩢᨾᩦᨷᩩᨬ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᨠᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩱᩢ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣᩃᨠᩥᨱᩦᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᨡᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩮ᩠ᨯᩨᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᩁ᩠ᩋᩢᩁᨧᩱᩅ᩠ᨶᩢᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨯᩱᩢᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣᨠ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩈ᩠ᨾᩫᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᩐᩢᩣᨻᩱᨺ᩠ᨦᩢᩈᩮ ᨴᩦ᩵ᨸ᩵ᩣᨩᩢᩣᨹᩦᨯᩥ᩠ᨷᨻᩩᩢᩁᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨯᩦ ᨧᩢᩁ᩠ᩋᨯᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠᨤᩰᩕ᩠ᩋᩡᨠ᩠ᨿᩁᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡᩢᩣᨯᩯ᩵

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩋ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨾᩉᩣᩁᩣ᩠ᨩᨧᩮᩢᩢᩣᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨻᩕᩣᩉ᩠ᨾᨱ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨾᩦᨧᩱᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᩅ᩶ᩁᩉᩱ᩠ᩅᨻᩱᨾᩣ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩴᩣᨷᩥᨿᩣᩁ᩠ᨠᩢᩃᩪᨠ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩯᩢᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩴᩣᨧᩱᩉᩮ᩠ᨯᨩ᩠ᩋᨾᨣᩴᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨻᩕᩣᩉ᩠ᨾᨱ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨾᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᨻ᩠ᨶᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᨾᩉᩣᨴᩮᩅᩦ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨧᩯ᩠ᨦᩢᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᩉᩱᩢᩁ᩵ᩴᩣᩁᩱᨻᩱᨾᩣ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁ᩠ᨠᩢᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩉᩣᨲᩮᨾᩦᨿᨲ᩠ᨶᩫᩃᩪᨠ ᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨲᩮᨾᩦᨿᩃᩪᨠᩁ᩠ᨠᩢᨾᩯ᩵ ᨾᩯ᩵ᨣᩢᩁᩪᩢᩀᩪ᩵ᨠᩯ᩵ᨧᩱᩅᩤ᩵ ᩃᩪᨠᨾᩯ᩵ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩱᩢ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨾᩯ᩵ᨶᩦᩢᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢᩈᩥ᩠ᨷᩉ᩠ᨠᩫᨸᩦ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨧᩢᩐᩢᩣᩃᩪᨠᨾᩯ᩵ᨻᩱᨺ᩠ᨦᩢ ᩈᩮᨶᩱᨸ᩵ᩣᨩᩢᩣᨹᩦᨯᩥ᩠ᨷᨻᩩᩢᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᩃᩪᨠᩈ᩠ᨦᩢᩓᩢᨷᩢᨸᩣ᩠ᨠᨳᩢᩭᨧᩣᨣᩴᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᩈ᩠ᨿᨦᨾᩯ᩵ ᨾᩣᩁ᩠ᩋᩢᨦᩁ᩵ᩴᩣᩉᩱᩢᩅ᩠ᨦᩥᩅ᩠ᩋᩁᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨣᩢᨾᩦᨣᩴᩣᩋ᩠ᨶᩥᨯᩪᨠᩕᩩᨱ᩠ᨱᩣᨾᩯ᩵ᨶ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᨧᩱᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨣᩢᩁ᩵ᩴᩣᨻ᩠ᨦᩧᨳ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨦᩢᨡᨶ᩠ᨲᩦᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢ ᩅᩤ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨷᩢᨸᩣ᩠ᨠᨳᩢᩭᨧᩣᨣᩴᩣ ᨠ᩠ᩅᩫᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᩈᩪ᩵ᨶᩁ᩠ᨠᩫ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢᩀᩪ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩅᩤ᩵ᨾᩉᩣᩁᩣ᩠ᨩᨧᩮᩢᩢᩣᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩈ᩠ᨦ᩶ᩉᩨᩢᨶᩣ᩠ᨿᩈᩣᩁᨳᩦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴ ᨶᩣᩴᩐᩢᩣᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᩈᩱ᩵ᩁ᩠ᨳᩫᨴ᩠ᨿᨾᨾᩢᩣ ᨻᩣᨻᩱᩈᩪ᩵ᨸ᩵ᩣᨩᩢᩣᨹᩦᨯᩥ᩠ᨷ ᩓ᩠ᩅᩢᩉᩨᩢᨡᩩᨯᨡᩩᨾᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨺ᩠ᨦᩢᩈᩮᨶᩱᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᩈᩣᩁᨳᩦ ᨣ᩠ᨶᩢᨻᩱᩁ᩠ᩋᨯᨳ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨦᩢᨸ᩵ᩣᨩᩢᩣᨹᩦᨯᩥ᩠ᨷᩓ᩠ᩅᩢ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨾᩣᨲ᩠ᨦᩢᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩣ ᨡᩩᨯᨡᩩᨾᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᨺ᩠ᨦᩢᨲᩮᨾᩦᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᨻ᩠ᨶᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦ᩶ᩀᩪ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩁ᩠ᨳᩫᨾᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᩁ᩵ᩴᩣᨻ᩠ᨦᩧᩅᩤ᩵ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣᩋ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᨾᩫᨣ᩠ᩅᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨩᩱᩢᨡᨶ᩠ᨲᩦᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪁᪆ ᨸᩦ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣᨩᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᩈᩪ᩵ᨶᩁ᩠ᨠᩫᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩵ᩴᩣᨻ᩠ᨦᩧᨶᩱᨧᩱᩅᩤ᩵ ᩁᩮᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᩁᩯ᩠ᨦᨯᩦᩀᩪ᩵ᩉᩨᩉ᩠ᨶᩳᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩈᨯᩮ᩠ᨧᩃ᩠ᨦᩫᨧᩣ᩠ᨠᩁ᩠ᨳᩫᨾᩢᩣ ᩓ᩠ᩅᩢᨴᩴ᩠ᨿᨹ᩠ᨯᩢᩃ᩠ᨿᨷᨻᩱᨾᩣ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨾᩦᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨯᩦ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᨠᨲᩥᩀᩪ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨩᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩯ᩠ᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨿ᩠ᨠᩫᩁ᩠ᨳᩫᨾᩢᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩠ᩅᩢᨯᨠᩯ᩠ᩅ᩵ᨦᨻᩱᨾᩣ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨿ᩠ᩅᨦᨺᩢᩣ᩠ᨿ  ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩈᨯᩮ᩠ᨧᨴᩴ᩠ᨿᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩉᩣ ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᩓ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨣ᩠ᨦ᩶ᪧ ᨼᩢᩣ᩠ᩅᪧᨡᩩᨯᨡᩩᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩢ? ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨲ᩠ᩋᨷᨣᩴᩣ ᨯᩰ᩠ᨿᨷᩢᨯᩱᩢᩉᩯ᩠ᨦᩁᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᩅᩤ᩵ ᨣᩢᨡᩩᨯᨡᩩᨾᨺ᩠ᨦᩢᨿ᩠ᨦᩢᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᩃᩪᨠᨡ᩠ᩋᨦᨻᩕᩁᩣᨩᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩱᩢ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨦ᩵ᩭᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩁᩮᩢᩣᨷᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩱᩢ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨦ᩵ᩭᩈ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨠᩢᩋ᩠ᨶᩢ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉᩯ᩠ᨦᩁᨡ᩠ᨶᩨᩢᨾᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨧᩴᩣᨷᩢᨯᩱᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩱ ᩃᩩᨠᨴᩤ᩠ᨦᨯᩱᨾᩣ ᩈ᩠ᨦᩢᩓᩢᨾᩣᨦᩣ᩠ᨾᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨴᩮᩅᨯᩣ ᩃᩩᨠᩉᩯᩖᨦᩉᩖᩢᩣᩉᩱ᩠ᨶᨾᩣ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩅᩤ᩵ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨡᩣ᩠ᨶᨣᩴᩣᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵ ᩁᩮᩢᩣᨣᩢᨣᩨᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨧᩮᩢᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨿᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᨴᩦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴ ᨷᩢᨿᩩ᩵ᨾᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨲᩮᨾᩦᨿᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩋᨵᩥᨷᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᩓ᩠ᩅᩢᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩢᨺ᩠ᨦᩢᩁᩮᩢᩣᨴᩯᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨹᩪᩢᨯᩱᨯᩱᩢᨾᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᨲᩥᩈᩉᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨧᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯᩦ ᨾ᩠ᨠᩢᨷᩕᩈᩫ᩠ᨷᨻᩫ᩠ᨷ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩩᨬᨸᩮ᩠ᨶᨣᩩᨱᩈ᩠ᨦᩢᩓ ᨹᩪᩢᨯᩱᨷᩢᨾᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᨲᩥᩈᩉᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨧᩢᨻᩱᨶᩱᨮᩣᨶᨴᩦ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨷᩕᩈᩫ᩠ᨷᨻᩫ᩠ᨷᨲᩯ᩵ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᨻᩱᩉ᩠ᨶᩫᨯᩱᨣᩢᨧᩢᨾᩦᨹᩪᩢᨣᩢᩴᩣᨳᩯ᩠ᨾ ᨷᩢᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᨷᩢᨿᩣ᩠ᨠ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩣᩴᩢ ᨽᩮᩣᨩᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨻᩱᨴᩦ᩵ᨯᩱᨣᩢᨾ᩠ᨠᩢᨧᩢᨾᩦ ᨲᩯ᩵ᨹᩪᩢᩈ᩠ᨠᩫᩈᩮ᩠ᨶᩨᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳ ᨹᩪᩢᨷᩢᨾᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᨲᩥᩈᩉᩣ᩠ᨿ ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨠ᩠ᩋᨦᨼᩱ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨸᩴ᩠ᨿᩁᩩ᩵ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨᨯᩦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨹᩪᩢᨷᩢᨾᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᨲᩥᩈᩉᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩩᨧ᩠ᨧᨯ᩠ᨦ᩶ᨾᩦᨴᩮᩅᨯᩣ ᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᩀᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴ᩠ᨿᨾᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩

ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩣᩁᨳᩦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨶ᩠ᨶᩢᩢᨯᩱᩢᨼ᩠ᨦᩢᨣᩴᩣᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈ᩠ᨦᩫᩈᩱ ᨤᩱ᩵ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨹᩪᩢᨶᩦᩢᩃᩩᨠᨴᩤ᩠ᨦᨯᩱᨾᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩱᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨳᩫᨾᩢᩣ ᨣᩢᨷᩢᩉ᩠ᨶᩢᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨶᩫᨯᩱᩢᨻᩣᨾᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩣᩁᨱᩣᨯᩪᨳᩦ᩵ᨳ᩠ᩅᩢᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩴᩣᨯᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩪᩁᨾᩨᩉᩱ᩠ᩅᩢ ᩅᩤ᩵ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨧᩢᨶᩣᩴᩐᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣ ᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᩀᩪ᩵ᨾᩉᩣᩁᩣᨩᩅ᩠ᨦᩢ ᨡᩳᨧᩩ᩵ᨦᨯᩱᩢᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡᩢᩣᨴᩮ᩠ᩋᩨ

ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨦᩨ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩁᩮᩢᩣᨷᩢᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨻ᩠ᩋᨠᩉ᩠ᨶᩫ ᨤ᩠ᨶᩨᩈᩪ᩵ᩅ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢ ᨲ᩠ᨯᩢᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦ ᨲ᩠ᨯᩢᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩋᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨦᩢᩁᩣᨩᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥ ᨯᩱᩢᨩᩱᩢᨡᨶ᩠ᨲᩦᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪁᪆ ᨸᩦᨲᩮ᩠ᨾ ᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥ ᩓᩢᩁᩣᨩᩈᨱᩛᩣ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨯᩦᨩ᩠ᨾᩫᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᩀᩪ᩵ᩓ ᨣᩭᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᩁᩮᩢᩣᨷᩢᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶᩣᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᩁᩮᩢᩣᨷᩢᨤᩱ᩵ᩉᩖᩫᨦᨾᩮᩢᩣ ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨿᩮ᩠ᨾᩨᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩁᩮᩢᩣᨷᩢᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶᩣᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᩈᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨯᩱᩢᨿᩮᩢᩢᩣ ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨷᩢᨠᩳ᩵ᩅᩮ᩠ᩁ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩁᩣᨶᩩᩅᩮ᩠ᩁᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦᩢᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢ ᨽᩣᩁᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ ᩓᩢᨾᩉᩣᨴᩮᩅᩦᨲ᩠ᨶᩫᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ ᨯᩱᩢᨸ᩵ᩭᩁᩮᩢᩣᩈᩮᨧᩣ᩠ᨠᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥᩓ᩠ᩅᩢ ᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩖᩫᨦᩉᩱᩖᨶᩱᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨡᩳᨷ᩠ᩅᨩᨻ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨷᩤᩁᨾᩦᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨸ᩵ᩣᨴᩦ᩵ᨶᩦᩢᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨲ᩠ᨶᩫᨣᩭᨯᩴ᩠ᨿ ᨤ᩠ᨶᩫᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨷᩢᨾᩦᨧᩱᩅᩱᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩋ᩠ᨯᩫᨠ᩠ᨶᩢᩢᨡᨶ᩠ᨲᩦ ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᨿ᩠ᨦᩢᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᩈᩩᨡ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩱᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨯᩦ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦ ᩓ᩠ᩅᩢᨡᩳᨷ᩠ᩅᨩᩀᩪ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩤᩁᨾᩦ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨶᩱᨸ᩵ᩣᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨣ᩠ᨯᩧᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨷᩢᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓ᩠ᩅᩢᩉᩣ᩠ᨿᨻᩱᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁ᩠ᨳᩫ ᩋ᩠ᨶᩢᨷᩕᨯᩢ᩠ᨷᨷᩕᨯᩣᩅᩥᨧᩥᨲᩕᩣᨶᩦᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩰ᩠ᩈ ᨠᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴ ᩓᩢᨬᩣᨲᩥᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᨦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᩈᩩᨶᨶ᩠ᨴᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᩈᩪ᩵ᩁᩣᨩᩅ᩠ᨦᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᩉᩨᩢᨻᩱᨷ᩠ᩋᨠᩉᩨᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩪᩢ ᨴᩩᨠᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨴᩩᨠᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᩅᩤ᩵ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨴᩯᩢᩈᨧ᩠ᨧᩴᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨷᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᩅ ᩉᩪᩉ᩠ᨶ᩠ᩅᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨦ᩵ᩭ ᩈ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨠᩢᩋ᩠ᨶᩢ ᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᨶ᩠ᨲᩦᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩉᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨷᩢᨤᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᩁᩣᨩᩣ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨠ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨣᨯᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩋ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ ᩓᩢᨾᩉᩣᨴᩮᩅᩦᨲ᩠ᨶᩫᨾᩯ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨴᩩᨠᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨣᩮᩤᩢᩢᩈᩩᨯᨸᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢᨯ᩠ᨦ᩶ᩋ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩥᨲᩥᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦ ᩉᩣᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨷᩢᨯᩱᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉᩢᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨸ᩵ᩣ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᨻᩱᩁᩣᨵᨶᩣᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᩈᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩅᩮᩃᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁ ᩱᨯᩢᨷ᩠ᩅᨩᨸᩮ᩠ᨶᩁᩈᩦᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᨶᩱᩈᩣᩃᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨴᩮᩅᨯᩣᩉᩣ᩠ᨠᨶᩮᩁᨾ᩠ᨲᩥ ᨳ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨻᩕᨾᩉᩣᩁᩣᨩᩣ ᩓᩢᨻᩕᨶᩣ᩠ᨦᨴᩮᩅᩦᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨵᩤ᩠ᨶ ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨲᩮᨾᩦᨿᩁᩈᩦᨣᩢᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨲ᩠ᩋᩢᩁᩁᩢ᩠ᨷᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᨿᩁᨧᩣᨷᩕᩣᩈᩱᨪ᩠ᨦᩨ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱᨾᩣ ᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨳᩣ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩁᩈᩦᩃᩪᨠᨷ᩠ᩅᨩᩀᩪ᩵ᨶᩱᨸ᩵ᩣ ᨨ᩠ᨶᩢᨲᩯ᩵ᨹᩣᩃᩣᩈᩪᨠᨾᩱᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨶ᩠ᩋᩁᨶᩱᩈᩣᩃᩣᨠᩣ᩠ᨦᨸ᩵ᩣ ᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱᩓᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨹ᩠ᩅᩥᨽ᩠ᨶᩢᩅᨱ᩠ᨱ ᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨧᩯ᩠ᨦᩢᩈᩱᨦᩣ᩠ᨾ ᨲᩮᨾᩦᨿᨠᩩᨾᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨲ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᩀᩪ᩵ᨶᩱᨸ᩵ᩣ ᨨ᩠ᨶᩢᨲᩯᨹᩣᩃᩣᩃᩪᨠᨾᩱᩢ ᨾᩦᨹ᩠ᩅᩥᨽ᩠ᨶᩢᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨧᩯ᩠ᨦᩢᩈᩱᨦᩣ᩠ᨾ ᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨲ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨷᩢᩈᩮᩢᩢᩣᩈᩰ᩠ᨠ ᨳ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨦᩢᩋᨲᩦᨲᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨻ᩠ᨶᩫᩢᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢᩉ᩠ᩅᩢᨦᩉᩣᩋᨶᩣᨣᨲ ᩋ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩣᨷᩢᨳ᩠ᨦᩨ ᨲ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨩᩱᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᩀᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᨶ᩠ᨶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨤ᩠ᨶᩫᨻᩣᩃᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᩈᩮᩢᩢᩣᩈᩰ᩠ᨠᨳ᩠ᨦᩨᩋᨲᩦᨲᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᩉ᩠ᩅᩢᨦᨿ᩠ᨦᩢᩋᨶᩣᨣᨲ ᩋ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩁᩈᩦᩃᩪᨠᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩩ᩵ᨾᨶᩢᩭ ᨧᩢᨾᩣᩀᩪ᩵ᨸ᩵ᩣᨯᩱᩢᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨡᩳᨧᩩ᩵ᨦᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩈᩨ᩠ᨷᩁᩣᨩᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥ ᨾᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩦᨷᩩᨲ᩠ᨲᩣᩈᩮ ᩓ᩠ᩅᩢᨿᩣ᩠ᨾᨳᩮᩢᩢᩣᨩᩁᩣᨾᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨣ᩵ᩭᨾᩣᨷ᩠ᩅᨩᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨻ᩠ᨦᩧᨣ᩠ᩅᩁᩓ

ᨲᩮᨾᩦᨿᩁᩈᩦᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨻᩳ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᨠᩣ᩠ᩁᨷ᩠ᩅᨩᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩩ᩵ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨯᩦ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋᨠᩯ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧᩢᨾᩮᩢᩣᨲᩯ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩀᩪ᩵ᩅᩤ᩵ ᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩩ᩵ᨾᩀᩪ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᩀᩪ᩵ᨠᩱᨧᩣ᩠ᨠᨾᩁᨱᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨶᩱᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ ᩋᩣᨿᩩᨤ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᩈ᩠ᨶᩢᩢᨠᩮ᩵ᨶ᩠ᨠᩢᩓ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᩋᩣᨿᩩᨡ᩠ᩋᨦᨸᩣᨶᩱᨶᩣᩴᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩴᩣᩉᩯ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᩋᩨᨡᩮ᩠ᨶᩨᨪᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨻᩕᩁᩣᨩᩣᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ ᨣᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩋᩘᨩᩮᩨ᩠ᨬ ᨻ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᩋᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᩀᩪ᩵ᨧᩱᩢᪧ ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨳ᩠ᨦᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᨷᩣ᩠ᨿ ᨶᩱᩁᩣᨩᩅ᩠ᨦᩢᨾᩦᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨣᩢᨷᩢᩋᩣ᩠ᨧᨧᩪᨦᨧᩱ ᩉᩨᩢᨲᩮᨾᩦᨿᩁᩈᩦ ᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᩈᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨯᩱᩢ ᨲᩮᨾᩦᨿᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨠᩯ᩵ᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳ᩵ᩅᩤ᩵ ᩅ᩠ᨶᩢᨤ᩠ᨶᩨᨣᩢᨾᩦᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨻ᩠ᨶᩫᩢᨻᩱ ᨤ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨣᩢᨾᩦᩋ᩠ᨶᩢᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨩᩁᩣᨻᩱ ᨧᩢᩐᩢᩣᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥᨻᩱᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢ ᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥᩓᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩩᨡᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨻᩯᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿᨯᩱᩢ ᨲ᩠ᨶᩫᩃᩪᨠᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨣᩮᩕ᩠ᨦᩨ᩵ᨹᩪᨠᨾ᩠ᨯᩢᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥᨳᩯ᩠ᨦᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨻᩕᩁᩣᨩᩣ ᩓᩢᨾᩉᩮᩈᩦ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩢᩣᨴᩤ᩠ᩅᩢ ᩓᩢᩈᩮᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦ ᩉ᩠ᨶᩢᨷᩩᨬᩉ᩠ᨶᩢᨣᩩᨱ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨷ᩠ᩅᨩᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩤᩁᨾᩦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨧᩱᨠ᩠ᨶᩢ ᩋ᩠ᩋᨠᨷ᩠ᩅᨩᨻ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨷᩤᩁᨾᩦᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩮᨾᩦᨿᩁᩈᩦᩈ᩠ᨿᩢᨦᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩈ᩠ᨿᩢᨦᩋᩣᨿᩩᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨡᩮᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨯᩱᩢᨻᩱᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨴᩮᩅᨯᩣᩀᩪ᩵ᨩ᩠ᨶᩢᩢᨼᩢᩣ ᨡᩢᩣ᩠ᨾᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩪᨠᨾ᩠ᨯᩢᨶᩱᨾᨶᩩᩔᩃᩰ᩠ᨠᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ