ᩁᩮᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨹᩱ ?

ᩁᩮᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨹᩱ ? Who am I ?

ᨤ᩠ᨶᩫᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠᨶᩦᩢ ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᩅᩤ᩵ᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩣᨳᩣ᩠ᨾᩅᩤ᩵ “ᨧᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨹᩱ ᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨦᩢ ᩀᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨶ”? ᨣᩢᨲ᩠ᩋᨷᨯᩱᩢᨴᩩᨠᨤ᩠ᨶᩫ ᨲᩯ᩵ᨴᩯᩢᪧᩓ᩠ᩅᩢ ᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨯᩱᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨴᩦ᩵ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ “ᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩢᩁᩮᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩈ᩠ᨦᩢ ᨧᩢᨩᩱᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᩁᩱ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩠ᨿᨠᩅᩤ᩵ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨲᩮ᩠ᨾᨳ᩠ᩅᩢᩁ ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨾᨶᩩᩔ᩼” ᩃᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨣᩢᩅᩤ᩵ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨷᩩᨬᨩ᩠ᩋᨾᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᩃᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨣᩢᩅᩤ᩵ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩢᩣ᩠ᨦᨾᩣ ᩃᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨣᩢᨷ᩠ᩋᨠᩅᩤ᩵ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨻᩕᩫᩉ᩠ᨾᨱ᩼ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨲᩯ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᩁᩪᩢᨠ᩠ᨶᩢᨣᩨ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨾᩯ᩵ᨹᩪᩢᩉᩨᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᩓᩢᨻᩳ᩵ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱ ᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨠᩩᩈᩃᨶᩣᨷᩩᨬᨴᩦ᩵ᨠ᩠ᨴᩴᩣᨾᩣ ᨲᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨠᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨴᩦ᩵ᩅᩤ᩵ ᨠᨾᩜᩩᨶᩣ ᩅᨲ᩠ᨲᨲᩦ ᩃᩮᩣᨠᩮᩣ ᩈ᩠ᨲᩢᩃᩰ᩠ᨠ ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨻᩱᨲᩣ᩠ᨾᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨴᩴᩣᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩢᨹᩱᨾ᩠ᨶᩢ ᨲᩯ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨣ᩠ᩅᩁᩁᩪᩢᨣᩨ

 • ᩁᩮᩢᩣᨠᩮ᩠ᨯᩨᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᨦᩢ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨦᩢ ?
 • ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩈ᩠ᨦᩢ ᨩᩣ᩠ᨲᩈ᩠ᨦᩢ ?
 • ᨾᩦᨣᩴᩣᩋᩪᩢ ᨽᩣᩈᩣ ᩈᩣᩈᨶᩣ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷᩅᩮᨱᩦ ᨠᩣ᩠ᩁᨶᩩ᩵ᨦᨷᩱ ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᩁᩱᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ?

ᨶᩱᩁ᩠ᨮᩢᨴᩱ᩠ᨿ Tai or Shan State ᨾᩦᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴᩦ᩵ᨹ᩠ᨶᩨᨯ᩠ᨶᩥᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᨿᩣ᩠ᩅᨴᩮᩤ᩶ᩁᩱ ?

ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶ ᪇ ᨡᩮ᩠ᨲ ᪇ ᩁ᩠ᨮᩢ ᨣᩨ

myanmar-map

᪇ ᨡᩮ᩠ᨲ ᨩᩨ᩵ – ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩅ᩠ᨦ – ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴᩦ᩵

 1. ᨻ᩠ᨦᩁᩅᨯᩦ – ᨻᩈ᩠ᨾᩥ – 35.138
 2. ᨷᨣᩰ – ᨷᨣᩰ – 39.404
 3. ᨾᩣᨠᩮ᩠ᩅ – ᨾᩣᨠᩮ᩠ᩅ – 44.819
 4. ᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ – ᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ – 37.023
 5. ᩈᨠᩱ – ᩈᨠᩱ – 93.527
 6. ᨲᨶᩣ᩠ᩅᩈᩕᩦ – ᨴᩅᩱ – 43.328
 7. ᨿ᩠ᨶ᩶ᨠᩩ᩵ᨦ – ᨿ᩠ᨶ᩶ᨠᩩ᩵ᨦ – 10.170

᪇ ᩁ᩠ᨮᩢ ᨩᩨ᩵ – ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩅ᩠ᨦ – ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴᩦ᩵

 1. ᨨᩣ᩠ᨦ (ᨡ᩠ᨿᩥᨶ) – ᩌᩣᨤᩣ – 36.018
 2. ᨡᩣ᩠ᨦ (ᨠᨨ᩠ᨶᩥ᩵) – ᨾ᩠ᨯᩥᨩᩥᨶᩣ – 89.041
 3. ᨿᩣ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᩅ (ᨠᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᨶ) – ᨸᩋᩣ᩠ᨶ – 30.383
 4. ᨿᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᨿᩴ (ᨠᨿᩣ) – ᨯᩭᨠᩳ᩵ – 11.670
 5. ᨾ᩠ᩋᩁ – ᨾᩳᩃᨾᩯ᩠ᨦ᩵ – 12.155
 6. ᩁᨡᩯ᩠ᨦ᩵ (ᨿᨡᩱ᩵) – ᨪ᩠ᨲᩥᨲᩮ᩠ᩅ – 36.780
 7. ᨨᩣ᩠ᨶᨴᩱ᩠ᨿ (ᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ) – ᨲ᩠ᩋ᩵ᨦᨠ᩠ᨿᩦ – 155.80

ᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ (Shan State)

ᨸᩮ᩠ᨶᩁ᩠ᨮᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨶᩱ ᪇ ᩁ᩠ᨮᩢ ᨶᩱᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ (The Republic of union of Myanmar)

shan-map

 • ᨴᩥᩈᩉ᩠ᨶᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᨲ᩠ᨯᩥᨠ᩠ᨷᩢ ᩁ᩠ᨮᩢᨡᩣ᩠ᨦ ᩓᩢᩈ᩠ᨷᩥᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨧ᩠ᨶᩦ
 • ᨴᩥᩈᩉ᩠ᨶᩫᨲᩱᩢ ᨲ᩠ᨯᩥᨠ᩠ᨷᩢ ᨧ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨧ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᩅᩢᨯᨾᩯ᩵ᩌ᩵ᨦ᩠ᩋᩈ᩠ᩋᩁ ᨶᩱᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ ᩓᩢᩁ᩠ᨮᩢᨿᩣ᩠ᨦ
 • ᨴᩥᩈᩉ᩠ᨶᩫᩅ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᩋᨠ ᨲ᩠ᨯᩥᨠ᩠ᨷᩢ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᩃᩣ᩠ᩅ
 • ᨴᩥᩈᩉ᩠ᨶᩫᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ ᨲ᩠ᨯᩥᨠ᩠ᨷᩢ ᨡᩮ᩠ᨲᩈᨠᩱ ᩓᩢ ᨡᩮ᩠ᨲᨾᨶ᩠ᨲᩃᩮ
 • ᨾᩦᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨴᩦ᩵ 155.800 ᨲᩕᩣᩁᩣ᩠ᨦᨾᩱᩃ᩼
 • ᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᩀᩪ᩵ ᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ 4.7 ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱ ᨩᩣ᩠ᩅᨡ᩠ᨶᩨ ᨩᩣ᩠ᩅᩃᩨᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨩᩣ᩠ᩅᨧ᩠ᨶᩦ ᨩᩣ᩠ᩅᨸᩃ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨩᩣ᩠ᩅᨯᩭ ᩮᨸ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ

ᨶᩱᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦ ᪁᪁ ᨡᩮ᩠ᨲᨯ᩠ᨦ᩶ᨲᩳ᩵ᨻᩱᨶᩦᩢ

 1. ᨡᩮ᩠ᨲᨲ᩠ᩋ᩵ᨦᨠ᩠ᨿᩦ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᩈ᩠ᩅ᩠᩵ᨿᩉ᩠ᨿ᩵ᨦ᩠ᩋ ᨿ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᩋᨠ ᨶᩣᩴᩢᨸ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩉ᩠ᩅᩫᨻ᩠ᩅᨦ ᩅᩤ᩠ᨶᨿᩮ᩠ᨶ ᩈᩦ᩵ᩈᩯ᩠ᨦ᩵ ᨧᩴᩣᨾᨠᩣ ᩈᨠᩭ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻᩣ᩠ᨿ ᨺᩢᩣ᩠ᨿᨡᩩᩁ ᨸᩣ᩠ᨦᩃ᩠ᩋᨦ ᨠᩃᩳ ᩈ᩵ᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨤᩴᩣ ᩌᩣ᩠ᨿᩌᩰ ᨻᩣ᩠ᨦᨲᩃ ᨾᩰᨿ᩠ᨦᩥ ᩃ᩠ᩋᨠᨧ᩠ᩋᨠ ᨻᩣᨳᩪ ᨩ᩠ᨿᨦᨤᩴᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩃ᩠ᨦᩢ ᩋ᩠ᨦᩢᨯᩳ ᨠ᩠ᩋᨠᨠᩩ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 2. ᨡᩮ᩠ᨲᨯᩭᩉᩯᩖᨾ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸ᩠ᩋᩁ ᨶᩣᩴᩢᨧᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨠᩥ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣ᩠ᨿ ᩃᩣ᩠ᨦᨤᩮ᩠ᩋᩨ ᩉ᩠ᨾᨠ᩠ᩋᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨶᩣᨷ᩠ᩋᩁ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨵᩤ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨧ᩠ᩋᨯ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸ᩠ᨶ᩶ ᨴᩤ᩵ᨪᩣ᩠ᨦ ᨴᩤ᩵ᨠᩳᩢ ᨩ᩠ᨿᨦᨴ᩠ᩋᨦ ᨩ᩠ᨿᨦᩃ᩠ᨾᩫ ᨠᩩᩁᩌᩥᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩪᩢ ᨣᩮᨪᩦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠ᩠ᨦᩧ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 3. ᨡᩮ᩠ᨲᨧ᩠ᩋᨠᨾᩯ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨡ᩠ᨿᩴ ᩈᩦ᩵ᨻᩳᩢ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᩅᩁ ᨶᩣᩴᩢᩈ᩠ᨶ᩶ ᨶᩣᩴᩢᨲᩪᩢ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩰᩖᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᨯᩦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨣᩮ᩠ᩃᩨᩋ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩮ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 4. ᨡᩮ᩠ᨲᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨧᩯᩢ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨶᩣᩴ᩶ᨤᩴᩣ ᨠᩰ᩠ᨭᨡᩱ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩩ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨧᩥ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩰᩃ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 5. ᨡᩮ᩠ᨲᩃᩮᩢᩢᩣᨠ᩵ᩣ᩠ᨿ
 6. ᨡᩮ᩠ᨲᨠᩩᩁᩉᩖᩅ᩠ᨦ
 7. ᨡᩮ᩠ᨲᩉᩖᩢᩣᩈᩴ᩠ᨿᩢ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᩈᩯ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩦ ᨯᩭᨯᩯ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ ᨴᩤ᩠ᨦᩢᨿᩣ᩠ᨶ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᩣ᩠ᩅ ᨩ᩠ᨿᨦᨦ᩠ᨶᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 8. ᨡᩮ᩠ᨲᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻ᩠ᨠᩫ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡᩣ᩠ᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻ᩠ᨿᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 9. ᨡᩮ᩠ᨲᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩣ᩠ᨯ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸ᩠ᨿᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴ᩠ᩋᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 10. ᨡᩮ᩠ᨲᨾᩮ᩠ᨦᩨᨽ᩠ᨿᩣ᩠ᨠ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᩋᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩃᩭ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩅᩤᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
 11. ᨡᩮ᩠ᨲᨴᩤ᩵ᨡᩦᩢᩉᩮᩖᨠ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩃᩮ᩠ᨶ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨽ᩠ᨦᩫ ᨴᩤ᩵ᨯᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ

ᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨠ᩠ᨴᩴᩣᩉᩨᩢᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨶᩱᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶᨣᩢᨸᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨸᩯ᩠ᩃᨠᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱ ᨷᩢᩅᩤ᩵ ᨽᩣᩈᩣ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷᩅᩮᨱᩦ ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᨷᩯ᩠ᨷᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨶᩫᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᨧᩴᩣ ᨲᩯ᩵ᨴᩩᨠᨤ᩠ᨶᩫᨣᩢᨣ᩠ᩅᩁᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣ ᩓᩢᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᨾᩣ ᨩᩨ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨦᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᩁᩱ ᨧᩢᨧᩁᩮ᩠ᨬᩨᨡ᩠ᨶᩧ᩶ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᩁᩱ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦᨠ᩠ᨶᩢᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨾᩨᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᨲᩳ᩵ᨻᩱ

ᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ ᨴᩩᨦᨴᩱ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩈ᩵ᩴᩣᨤ᩠ᨬᩢᨡ᩠ᩋᨦᩁ᩠ᨮᩢ

ᨹᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ ᨴᩩᨦᨴᩱ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩈ᩵ᩴᩣᨤ᩠ᨬᩢᨡ᩠ᩋᨦᩁ᩠ᨮᩢ

ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨡ᩠ᩋᨦᩁ᩠ᨮᩢ ᨽᩣᩈᩣ ᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷᩅᩮᨱᩦ ᨶᩱᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦᨣᩨ

 1.  ᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲᩉᩕᩨᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨤᩮ᩠ᩋᩨ ᨶᩱᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩱᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦ ᨷᩢᩅᩤ᩵ ᨧᩢᩀᩪ᩵ᨶᩱᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶ ᩉᩕᩨ ᨶ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅᨾᨴ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨷᩥᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ (ᨴᩱᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨴᩱᨾᩣ᩠ᩅ ᨴᩱᨡ᩠ᨶᩨ ᨴᩱᩃᩨᩢ ᨴᩱᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ)
  • ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨯᩭ ᩋᩣᨡ᩵ᩣ ᨸᩋᩰ ᨡᩯ᩵ᩉᩳ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
  • ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᨾᩦᩏᨲ᩠ᨲᨾᨣᨲᩥ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᩅᩢᨦᩈᩪᨦᩈᩩᨯᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᨦᩔᩁᩈᩮᩁᩦ ᨲᩳ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲᩋ᩠ᨶᩨ᩵ ᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩉ᩠ᨾᩥᨩ᩠ᨦᩥᩐᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᩓᩢ ᨿᩢᩣᨣᩮᩤᩢᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲᨴᩱ ᩉᩨᩢᨲᩯ᩠ᨠᨿᩯ᩠ᨠ ᩉᩨᩢᨲ᩠ᨶᩫᨻᩳᨯᩱᩢᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫᨠᩮ᩶ᩣ
 2. ᩁ᩠ᨮᩢᩉᩕᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦ ᨯᩰ᩠ᨿᨾᩦ ᨲ᩠ᩋ᩵ᨦᨣ᩠ᨿᩦ ᩉᩖᩢᩣᩈᩴ᩠ᨿᩢ ᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᩅᨾᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᩀᩪ᩵ᨯᩦᨾᩦᩈᩩᨡ
  • ᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲᨴᩱ ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ ᨾᩦᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᨾᩦᩅ᩠ᨯᩢᩅᩤᩋᩣᩁᩣ᩠ᨾ ᨴᩦ᩵ᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨳ᩠ᨦᩨᩃᨠ᩠ᨡᨱᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᨴᩱ
  • ᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨦᩫᨷᨿᩮ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨻ᩠ᨦᩔᩁᨶᩱᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮ᩶ᩣ ᨷᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩩ᩵ᨾᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩉᩕᩨᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩩ᩵ᨾ ᨴᩦ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨶᩢ (Population)
  • ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖ᩶ᩣᨶᩦᩢ ᨾᩦᨯ᩠ᨶᩥᨯᩯ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨳᩣᩅᩁ (Territory)
  • ᨾᩦᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᩉᩕᩨᨹᩪᩢᨶᩣᩴᨹᩪᩢᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦ ᨣᩨᩁ᩠ᨮᩢᨷᩤ᩠ᩃ (Government)
  • ᩁ᩠ᨮᩢᨷᩤ᩠ᩃᩉᩕᩨᨹᩪᩢᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦ ᨾᩦᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧᩋᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ (Sovereignty)
  • ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᨦᩔᩁᨽᩣᩅ ᨷᩢᩀᩪ᩵ᨲᩱᩢᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᩋ᩠ᨶᩨ᩵ (Independence)
 3. ᩏᨲ᩠ᨲᨾᨠᩣᩁ᩠ᨱ᩼ᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨴᩩᨠᨤ᩠ᨶᩫᨲ᩠ᩋᩢᨦᩈᩢᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨩᩣ᩠ᨲᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫᩉᩨᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨡ᩠ᨶᩧᩢᨶᩱᨧᩱ (Love self country)
  • ᨾᩦᨣᩤ᩵ᨶᩥᨿ᩠ᨾᩫᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣ ᩉᩯᩢᨠ᩠ᨦᩢᩢ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨽᩣᩈᩣ ᩈᩣᩈᨶᩣ ᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ ᨧᩣ᩠ᨠᨤ᩠ᨶᩫᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨴᩦ᩵ᨧᩢᨾᩣᨿᩢᩣᨣᩮᩤᩢᩉᩨᩢᩃᩩᩉᩯᩖᩅ (Protection)
  • ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨶᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᨠ᩠ᨴᩴᩣᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᩉᩨᩢᨧᩁᩮ᩠ᨬᩨᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨡ᩠ᨶᩧᩢ (Development)
  • ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩈᨳᩣᨶᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨡᩢᩣᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ (Changing status)
  • *** ᩁ᩠ᨠᩢᨶᩥᨿ᩠ᨾᩫᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣ ᩉᩯᩢᨠ᩠ᨦᩢᩢ ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨧᩁᩮ᩠ᨬᩨᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᨦᩔᩁᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᩀᩪ᩵ᨲᩱᩢᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵
 4. ᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨩᩱᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠ᩠ᨶᩢᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᨶ᩠ᨲᩥᩈᩩᨡ (Peace)
  • ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩮ᩠ᨾᩨᩋᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨴᩮᩤ᩶ᨴ᩠ᨿᨾᨠ᩠ᨶᩢ (Equality)
  • ᩁ᩠ᨿᩁᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩴ᩠ᨿ᩵ᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ (Nationalistic knowledge)
  • ᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫᨧᩁᩮ᩠ᨬᩨᩓᩢᨴ᩠ᨶᩢᨠᩣ᩠ᨷᩈᩱ᩠ᨾ ᨣᩨ ᩃᩮ᩠ᨠᩨ ᩁ᩠ᨷᩢ ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁ ᨠᩯᩢᩃᩮ᩠ᨠᩨᨸᩮ᩠ᨶ ᩁ᩠ᨷᩢᨴᩦ᩵ᨯᩦ ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩉᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨠ᩠ᨷᩢᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ ᨠᩯᩢᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨷᩢᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ (The development of modern society)
  • ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨾᩦᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨩ᩵ᩭᨳᩯ᩠ᨾ ᩓᩢᨯᩱᩢᩁ᩠ᨷᩢᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨲᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ
 5. ᩈᩣᩈᨶᩣ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣᩈᨶᩣᨷᩕᨧᩴᩣᨩᩣ᩠ᨲ (Buddhism is national religion)
  • ᩅᩥᨳᩦᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᨴᩱ ᨾᩦᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨦᩧ᩵ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ
  • ᩁ᩠ᨠᩢ ᩈᩣᩈᨶᩣ ᩓᩢᩁ᩠ᨿᩁᩁᩪᩢᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢ ᩁᩯᩢᨠ᩠ᨦᩢᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ
 6. ᨽᩣᩈᩣ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨳᩢᩭᨣᩴᩣᩉᩕᩨᨠᩥᩁᩥᨿᩣᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨴᩦ᩵ᨩᩱᩢᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᩉᩨᩢᩁᩪᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁ
  • ᨽᩣᩈᩣᩈ᩠ᨿᨦ ᨣᩨ ᨳᩢᩭᨣᩴᩣᨴᩦ᩵ᩋᩪᩢᨧᩣᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨤ᩠ᨯᩧ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ (Verbal Communication)
  • ᨽᩣᩈᩣᨣᩮᩕ᩠ᨦᩨ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᨣᩨ ᨲ᩠ᩅᩫᩃ᩠ᨠᩦᨴᩦ᩵ᨲᩯ᩠ᨾᩢᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᩉᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱ ᨠ᩠ᨶᩢᩓᩢᨠ᩠ᨶᩢ ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨲᩣ ᨳᩨᨿᩮ᩠ᨷᨯᩱᩢᨯ᩠ᩅᩢ᩠ᨿᨾᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ (Symbolic Communication)
  • ᨽᩣᩈᩣᨠᩣ᩠ᨿ ᨣᩨ ᨽᩣᩈᩣᨴᩦ᩵ᨩᩱᩢᨲ᩠ᨶᩫᩉᩕᩨᨠᩣ᩠ᨿᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᩁᩪᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨤ᩠ᨯᩧ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧ ᨯᩰ᩠ᨿᨩᩱᩢ ᨾᩨ ᨡᩣ ᨲᩣ ᨻ᩠ᨦᩁᩥᨿᩣᨷ᩠ᨴᩫᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᩉᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱ ᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢ (Non-verbal Communication or Body Language)
  • ᨽᩣᩈᩣᨴᩱ ᨾᩦ ᪂ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨯᩰ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨶᩫᩀᩪ᩵ ᩓᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨧᩴᩣᨧ᩠ᨾᩥᨠ᩠ᨶᩢ ᨣᩨ
   • ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩋ᩠ᩋᨠᨤᩰ᩠ᨦ ᨾᩦ ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨴᩤ᩵ᨡᩦᩢᩉᩮᩖᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩃᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᩋᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᨩᩱᩢ ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨴᩱᨡ᩠ᨶᩨ ᩃᩨᩢ ᩃᩯ᩠ᨾ ᩁ᩠ᩅᨾᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨ ᩈ᩠ᨷᩥᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᩓᩢ ᨽᩣ᩠ᨣᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨡ᩠ᩋᨦᨵᩱ᩠ᨿ ᩃᩣ᩠ᩅ
   • ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᨠᩫᨤᩰ᩠ᨦ ᨾᩦ ᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩉᩖᩢᩣᩈᩴ᩠ᨿᩢ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠ᩠ᨦᩨ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᨩᩱᩢᩃ᩠ᨠᩦᨴᩱᩉᩖᩅ᩠ᨦ
 7. ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ
  • ᨸᩮ᩠ᨶᨹ᩠ᩃᩫᩁ᩠ᩅᨾᨡ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨠᩮ᩠ᨷᩁ᩠ᩅᨾᩈᩢᩣ᩠ᨦᩉᩨᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨶᩱᨴᩤ᩠ᨦᨧᩁᩮ᩠ᨬᩨᨡ᩠ᩋᨦᨽᩪᨾᩥᨷᨬ᩠ᨬᩣᨡ᩠ᩋᨦ ᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫ ᩉᩕᩨ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳ ᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩦᩀᩪ᩵
  • ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ (Way of lift) ᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᨶᩱᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫ(ᨴᩱ) ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁ ᨠ᩠ᨶᩥ ᩀᩪ᩵ ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫ ᨤ᩠ᨯᩧ ᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨣᩤ᩵ᨶᩥᨿ᩠ᨾᩫ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᨦᩨ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩁᩮ᩠ᨬᩨᨦ᩠ᩋᨠᨦᩣ᩠ᨾᨡ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫ ᨾᩦᨾᩣᨿᩣ᩠ᩅᨶᩣ᩠ᨶ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩋᨲᩦᨲᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᩈ᩠ᨷᩨᨲᩳ᩵ᨻᩱᨶᩱᩋᨶᩣᨣᨲ ᩓᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᨲᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩃᩅᩮᩃᩣ
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩤ᩠ᨦᨽᩣᩈᩣ ᨣᩨ ᩈ᩠ᨿᨦᩋᩪᩢ ᨽᩣᩈᩣᩃ᩠ᨠᩦᩃᩣ᩠ᨿ
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩤ᩠ᨦᩅᨲ᩠ᨳᩩ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᨪᩮᩢᩣ ᨿᩣ᩠ᨶᨻᩣᩉᨶ
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩤ᩠ᨦᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᩈᩣᩈᨶᩣ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᩈᩦ᩠ᩃᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨧᩁᩥᨿᨵᨾ᩠ᨾ᩼
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩤ᩠ᨦᨧᩣᩁ᩠ᨲᩦᨷᩅᩮᨱᩦ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨶᩥ ᩀᩪ᩵ ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨦᩣ᩠ᨶ ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩱ᩠ᩅᩢ
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩤ᩠ᨦᩈᩩᨶ᩠ᨴᩁᩦᨿ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨼ᩠ᩋᩢᩁᩁᩴᩣ ᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᩋᩢᨦᨡ᩠ᨷᩢ ᩈᨳᩣᨷᨲ᩠ᨲᨿᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨧᩥᨲ᩠ᨲᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨶᩫᨶᩕ᩠ᨲᩦ ᩁ᩠ᩅᨾᨳ᩠ᨦᩨᨴᩩᨠᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫᨴᩱ ᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᨶᩧᩢᨾᩣ
  • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨳ᩠ᨶᩥ᩵ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ ᩓᩢ ᩃᩰ᩠ᨠ

aphabet

ᨧᩁᩥᨿᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ ᨠᩣ᩠ᩁᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᨴᩦ᩵ᨴᩯᩢ (True Development’s Ethics)

 • ᩈᩮᨮᨠ᩠ᨧᩥ (Economy) ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩅᨲ᩠ᨳᩩᨦ᩠ᨶᩨᨤᩴᩣ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨶᩥᩀᩪ᩵ᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨯᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᩓᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨸ᩠ᨶᩢ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨴᩦ᩵ᨾᩦ ᩉᩨᩢᩈᩮ᩠ᨾᩨᩋᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨩᩱᩢᩉᩨᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼
 • ᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨾᩫ (Society) ᨶᩱᨺ᩵ᩣᨠᩣ᩠ᩁᨷᩢᨾᩦᩁᩰ᩠ᨣ ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᩁᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯ ᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨾᩨᨠ᩠ᨶᩢᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩉᩨᩢᨯᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢ
 • ᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨ (Politics) ᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨾᨶᩩᩔ᩼ ᩈᩮᩁᩦᨽᩣ᩠ᨷ ᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᩓᩢ ᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ (ᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨡᩢᩣᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵)
 • ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨽᩣᩈᩣ (Culture) ᨿ᩠ᩋᨾᩁ᩠ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩠ᨠᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨠ᩠ᨶᩢᨶᩱᨻᩉᩩᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩓᩢᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᩋᨦᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᪧ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᩋᨲ᩠ᨲᩃᨠ᩠ᨡᨱᩡ ᩮᨩ᩠ᨶ᩵ ᩁ᩠ᨮᩢᨨᩣ᩠ᨶᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩱᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦ
 • ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩅᩯ᩠ᨯᩃ᩠ᩋᩢᨾ (Environment) ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣ ᩓᩢᨾᩦᨡᩳ᩶ᨷ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨷᩢᨩᩱᩢᩉᩨᩢᨻᩳᨯᩦ

*** ᩈ᩵ᩴᩣᨤ᩠ᨬᩢᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨯ᩠ᨿᩴᨶᩦᩢ ᨣᩨ ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ (Education is the most important now) ***

ᩮᨾ᩠ᩋᩨ᩵ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨾᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩱᨪᩢᩴᩣᨷᩢᩁᩪᩢᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮ᩶ᩣᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩢ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸᩮ᩠ᨶᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᩁᩱ ? ᨯᩦᩈᩮᨯᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨴᩱᨾᩦᨴᩩᨠᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨲᩯ᩵ᨷᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵

ᩃ᩠ᨠᩦᩃᩣ᩠ᨿ ᨣᩴᩣᩋᩪᩢᨧᩣ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷᩅᩮᨱᩦ ᩁᩮᩢᩣᩁᩪᩢᩓᩢᨩᩱᩢᩀᩪ᩵ᩌᩢᩣ ?

ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣ ᨡᩮᩢᩣᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ ᨡᩮᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩢ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᩉᩱ᩠ᨶ ᨣᩴᩣᩋᩪᩢᨧᩣᩃ᩠ᨠᩦᩃᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮ᩶ᩣᩀᩪ᩵ᩌᩢᩣ ? ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩈᩮᨣᩴᩣ

ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩈ᩠ᨿᨦᩁᩯ᩠ᨦᪧ ᩅᩤ᩵ ᩁᩮᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶ ᨴᩱ ᨡᩢᩣᩋᩮ᩠ᩋᩨ᩶

ᨻ᩠ᨦᩧᩋ᩠ᨦᩥ
– ᩅᩥᨠᩥᨻᩦᨯᩮ᩠ᨿ
– ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᩁ᩠ᨿᩁ ᨾᩈᨵ