ᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

gard-luang-central-market

ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩉᩕᩨ ᨠᩣ᩠ᨯᨲᩩᨦ ᨶᩢᩢ᩠ᨶᨲᩢᩢ᩠ᨦᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨸ᩵ᩣᩉᩮ᩠ᩅ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣ ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩅᩢ᩠ᨯᨩ᩠ᨿᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᨶᩢ᩠ᨯᨴᩩᨠᪧ ᪅ ᩅᩢ᩠ᨶ ᨲᩣ᩠ᨾᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩱᨯᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨶᩱᩈᩱ᩠ᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨧᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨶᨲᩪᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨧᩩᩊᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ ᪇᪄᪉ ᨲᩫ᩠ᩅ (ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪁᪉᪆᪄) ᨧᩮᩢᩢᩣᨧᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨶᨲᩪ ᩃᩫ᩠ᨦᨻᩱᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩐᩢᩣᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩃᩪᨠᩈᩧ᩠ᨠ ᨾᩣᨿᩢᩢ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨯ ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨴᩤ᩠ᩅᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣ ᨸᩢ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨴᩤ᩠ᩅᩢ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨶᩣ᩠ᨿ (ᨴᩤ᩠ᩅᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣ ᨣᩨᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨶᩣ᩠ᨿᩋᩴᩣᨽᩮ᩠ᩋᩨ ᨠᩥ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨲᩣ᩠ᨾᩉᩫ᩠ᩅᨶᩣ) ᨾᩦᨲᩯ᩵ᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᩃᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨿᨾ᩠ᩋ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩁᩢ᩠ᨷᨩᩱᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᨧᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨶᨲᩪᨾᩣᨲᩯ᩵ᨶᩢᩭ  ᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉᩨᩢᨻᩱᨠᩥ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦ ᩀᩪ᩵ᨷᩫ᩠ᨶᨯᩭ ᩃᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨿᨾ᩠ᩋᨷᩢᨻᩨ᩠ᨦᨧᩱ ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨾᩦ᩠ᨯᨴᩯ᩠ᨦᨧᩮᩢᩢᩣᨧᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨶᨲᩪᨲᩣ᩠ᨿ ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩅᩢ᩠ᨯᨩ᩠ᨿᨦᨧᨶ᩠ᨴ᩼ ᩓᩢ᩠ᩅᨣᩢᩉ᩠ᨶᩦᨻᩱ ᨲᩯ᩵ᨴᩉᩣ᩠ᩁᨣᩢᨯᩱᩢᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩱ ᨿᩢ᩠ᨷᨲᩫ᩠ᩅᨾᩣᩃᩫ᩠ᨦᨴᩰ᩠ᩈ ᨯᩰ᩠ᨿᨷᩕᩉᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨠᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨯᨶᩢᩢ᩠ᨶᩈᩮ ᩓᩢ᩠ᩅᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩉᩳᨴᩮᩅᨯᩣ ᩉᩨᩢᩃᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨿᨾ᩠ᩋ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩦᩋᩣᩁᩢ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᨯ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨴᩩᨠᨯᩮᩨ᩠ᨶ ᪅ ᩁᩯ᩠ᨾ ᪁ ᨤ᩵ᩴᩣ ᨲᩳ᩵ ᪁᪅ ᨤ᩵ᩴᩣ ᨧᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩃᩮᩨ᩠ᨠᩐᩢᩣᩅᩢ᩠ᨶᨯᩱᩅᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᨯᩦ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᩃᩢ᩠ᨿᨦ ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩃᩢ᩠ᨿᨦᩉᩮᩖᩢᩢᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣ ᨸᩣ ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨡᩢ᩠ᨷᩈᩮᩨ᩠ᨶ ᨼ᩠ᩋᩢᩁᩁᩴᩣ ᨠᩢ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨦᩢ᩠ᨶ ᩓᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨴᩴᩣ ᩈᩥᩁᨷᩁᩥᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨹᩦ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨥᩢᩣᩉ᩠ᨾᩪ ᨥᩢᩣᨠᩱ᩵ ᨶᩣᩴᨾᩣᩉᩱ᩠ᩅᩢᩋᩣᩁᩢ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᨯ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᨠᩮ᩶ᩣ ᨻᩣ᩠ᨿᩃᩪᩁᨾᩣ ᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨧᩁᩮᩨ᩠ᨬᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᨾᩦᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨾᩯ᩵ᨡᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᨠᩣ᩠ᨯᨶᩢᩢ᩠ᨶᨣᩢᨠᩦ᩠ᨯ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩋᩢᩣ᩠ᨿᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩃᩮᩨ᩠ᨠᩐᩢᩣ ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᩃᩯ᩠ᨦᩢ ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᩅᩯ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨯᨲᩩᨦᨾᩣᨳᩨ᩠ᨦᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ

ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩢ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨠᨡ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩳᨯ᩠ᩋᨯ ᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩮᨾ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪂᪄᪄᪇ ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᨲᩩᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾᩦᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨾᩯ᩵ᨣᩤᩢ ᩐᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᨾᩣᨡᩣ᩠ᨿ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩥ᩠ᨾᨴᩤ᩠ᨦᨴᩴ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨿᨻᩱᨴᩮᩤᩢᩢᩈᩩᨯᨴᩤ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᨯᨠᩮ᩶ᩣᨡ᩠ᩋᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾᩦᨲᩢᩢ᩠ᨦᨲᩯ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩅᩢ᩠ᨯᩉᩫ᩠ᩅᨠᩣ᩠ᨯ ᨻᩱᩈᩩᨯᨴᩤ᩠ᨦᨯᩢᩣ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠ ᨴᩦ᩵ᩅᩢ᩠ᨯᩉᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ

ᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩩᩁᩅ᩠ᨿᩁ ᪅ ᩅᩢ᩠ᨶ ᩓᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᨯᨶᩢ᩠ᨯᨣᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱ ᨲᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᩋᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᩱᨲᩯ᩵ᩃᩅᩢ᩠ᨶᨾᩦᨠᩣ᩠ᨯᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩅᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᨯᨯᩦ(ᨠᩣ᩠ᨯᩃᩦ) ᨠᩣ᩠ᨯᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨠᩣ᩠ᨯᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩱᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨠᩣ᩠ᨯᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧᨧᩢᨸᩥ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩫᨯ ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨷᩢᩅᩤ᩵ ᨶᩱᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶ᩠ᩋᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨩᩣ᩠ᩅᨯᩭ ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨣᩢᨧᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨠᩣ᩠ᨯᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨴᩢ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᩉᩖᩢᨦᨧᩣ᩠ᨠᩅᩢ᩠ᨶᨶᩢᩢ᩠ᨶᩓᩢ᩠ᩅ ᨹᩱᨧᩢᨪᩨᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨻᩱᨡᩮᩢᩢᩣᨠᩣ᩠ᨯᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ ᨯᩱᩢᨠᩯ᩵ ᨠᩣ᩠ᨯᨷᩩᩢᨦᨴᩢ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᩅᩣ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᨯᨳᩢᩣ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᩃᩦ ᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩤ᩶ᨴᩢ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨠᩣ᩠ᨯᨼᩢᩣᩓᩢᨠᩣ᩠ᨯᨣ᩠ᩋᨾ ᨴᩢ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᩉ᩠ᨾᩩᩁᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨠᩢ᩠ᨶᨴᩮᩤᩢᩢᨳᩨ᩠ᨦ ᪅ ᩅᩢ᩠ᨶ

ᩉᩮᩖᩨᩋᩈᩮᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨠᩣ᩠ᨯᨶᩢᩭᩀᩪ᩵ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᨯᨴᩩᨠᩅᩢ᩠ᨶ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨠᩣ᩠ᨯᨿᩣ᩠ᨦᨤᩴᩣ ᨠᩣ᩠ᨯᨧ᩠ᩋᨾᩈᩢ᩠ᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᨴᩦ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᨿᩣ᩠ᨦᨤᩴᩣᨾᩦᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢ ᩐᩢᩣᩅᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᩅᩫ᩠ᩅ ᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ ᪃-᪄ ᩅᩢ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨶᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ

ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩉᩕᩨ ᨠᩣ᩠ᨯᨲᩩᨦ ᨸᩮᩨ᩠ᨯᨴᩩᨠᩅᩢ᩠ᨶ ᨾᩦᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨾᩯ᩵ᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨴᩩᨠᪧᩅᩢ᩠ᨶ ᨷᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨻᩱᩢᨳᩢᩣ ᪅ ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨲᩯ᩵ᨿᩢ᩠ᨦᨷᩕᨠᩫ᩠ᨭᩀᩪ᩵ᨶᩱᨷᨠ᩠ᨡᨴᩧ᩠ᨶ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨲᩩᩅᩤ᩵ ᨩᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨩᩱᩢᩅᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨯ ᨣᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶᨠᩮᩨ᩠ᨯᨡ᩠ᩋᨦᨤᩫ᩠ᨶ ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩢᩢ᩠ᨶᪧᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ

ᨹᩱᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᩈᩢ᩠ᨦ ᨣᩢᨻᩱᩉᩣᩐᩢᩣᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯᨯᩱᩢᨡᩢᩣ

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨡᩳᩢᨾᩪᩃᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧᨦᨧᩣ᩠ᨠ ᩈᩈᩥᨽᩢ᩠ᩈᩁ᩼ ᨴ᩠ᨿ᩵ᩁᨾᩥ᩠ᨲ ᨲᩯᩢ᩠ᨾ