ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩣᨦᩨ᩠ᨶ

ᨻᩢ᩠ᨷ
ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩣᨦᩨ᩠ᨶ

ᨯᩰ᩠ᨿ
ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨧᩮᩢᩢᩣ (ᨾᩮᩨ᩠ᨦᩃᩮ᩠ᨶ)

ᩈᨻ᩠ᨻᨴᩤᨶᩴ ᨵᨾᩜᨴᩤᨶᩴ ᨩᩥᨶᩣᨲᩥ
ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩨᩢᨵᨾ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶ ᨩ᩠ᨶᩡᨷᩕᩣ᩠ᨷᨻᩯᩢᨠᩣ᩠ᩁᨴᩤ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᨾ᩠ᩅᩁ
ᨶᩥᨻ᩠ᨻᩣᨶᨷᨧ᩠ᨧᨿᩮᩣ ᩉᩮᩣᨲᩩ ᨶᩮᩣ ᨶᩥᨧ᩠ᨧᩴ
ᨧᩪ᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨧᩱ᩠ᨿᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨻᩕᨶᩥᨻ᩠ᨻᩣ᩠ᨶ ᨠᩯ᩵ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ
ᩋᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨴ᩠ᨿ᩵ᨦᩈᩮᨣᩴᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯᩯ᩵ ᪪

ᨩᩨ᩵ᨻᩢ᩠ᨷ ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩣᨦᩨ᩠ᨶ
ᨹᩪᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨧᩮᩢᩢᩣ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᩃᩮ᩠ᨶ ᨴᩤ᩵ᨡᩦᩢᩉᩮᩖᨠ
ᨠ᩠ᩅᨯᩋᨠ᩠ᨡᩁᨯᩰ᩠ᨿ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨿᩦ᩵ᩉᩖᩢᩣ ᩅᩢ᩠ᨯᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᨿ, ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩯ᩠ᨦᨦᩯ᩠ᨶ
ᨹᩪᩢᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩯ᩠ᨦᨦᩯ᩠ᨶ
ᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼ᨴᩦ᩵ ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨻᩕᨷᩁᩥᨿᨲ᩠ᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈᩘᨥᩁᩣᨩᩪᨷᨳᨾ᩠ᨽ᩼ ᩅᩢ᩠ᨯᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᨡᩮ᩠ᨲ (᪃) ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ
ᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼ᨻ᩠ᩋᨠᨴᩦ᩵ ᪑ 500 ᩃᩮ᩠ᨾ᩵
ᨸᩦᨴᩦ᩵ᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼ ᨻ.ᩈ. 2555 ᨤ.ᩈ. 2011
ᩉᩣᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ ᩅᩢ᩠ᨯᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ ᨡᩮ᩠ᨲ (᪃) ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ
ᨲᩥ᩠ᨯᨲᩳ᩵ᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ 084-22778 bookwatjengtung@gmail.com

ᨣᩴᩣᨶᩣᩴ

ᨻᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩉᩣᨦᩨ᩠ᨶ ᩉ᩠ᩋᨾᨦᩨ᩠ᨶ ᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᨧ᩵ᩣ᩠ᨿᨦᩨ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩦᨣᩩᨱᨣᩤ᩵ ᨧᩢ᩠ᨯᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨯᩰ᩠ᨿ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨾᩮᩨ᩠ᨦᩃᩮ᩠ᨶ ᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨴᩤ᩵ᨡᩦᩢᩉᩮᩖᨠ ᨻᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨶ᩵ᩅ᩠ᨿᨶᩦᩢ ᨡᩢᩣᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩯ᩠ᨦᨦᩯ᩠ᨶ ᩉ᩠ᩅᩢᨦᩅᩤ᩵ᨧᩢᨾᩦᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨹᩮᩨ᩠ᨿᨹᩯ᩵ ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨽᩣᩈᩣᨻ᩠ᨶᩨᩢᨾᩮᩨ᩠ᨦᨡ᩠ᩋᨦᩁᩮᩢᩣ ᩉᩨᩢᨧᩁᩮᩨ᩠ᨬᩁᩪ᩵ᨦᩁᩮᩨ᩠ᨦᨻᩱᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᨠᩮ᩶ᩣ ᩓᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨯᩮ᩠ᨠᨶᩢᩭᨿᩥ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨿ ᨡ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩢᩣ ᨯᩱᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩅᩥᨩ᩠ᨩᩣᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᨴᩦ᩵ᨧᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩈ᩠ᩋᩁᨲᩫ᩠ᩅᩈ᩠ᩋᩁᨧᩱᨡ᩠ᩋᨦᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩮ᩶ᩣ ᩉᩨᩢᨻᩳᩁ᩠ᨿᨷᩁᩢᩭᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᨲᩳ᩵ᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲ ᨽᩣᩈᩣᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨡ᩠ᩋᨦᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩮ᩶ᩣᨯᩱᩢ ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨶᩢᩢ᩠ᨶᩈᩮᩓᩢ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨧᩢ᩠ᨯᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᩅᨤ᩠ᩋᨾᨽᩥ᩠ᩅᩁ᩼ᨴᩮᩨ᩠ᩋᩡᨡ᩠ᨶᩨᩢᨾᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠᨴᩦ᩵(᪑)ᨶᩦᩢᩓ

ᨳᩢᩣᩅᩤ᩵ᨾᩦᨴᩦ᩵ᨡᩣ᩠ᨯᨲᩫ᩠ᨠᨷᩫ᩠ᨠᨿ᩠ᩋᨾᨹᩥ᩠ᨯᨹᩯ᩠ᨠᨻᩱ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩢᩁᩪᩢᩋᩅᩥᨩ᩠ᨩᩣᨤᩫ᩠ᨷᨦᩴᩣᨡ᩠ᩋᨦᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶ ᨣᩢᨡᩳᩉᩨᩢᨹᩪᩢᩈᩧ᩠ᨠᩈᩣᨹᩪᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨾᩣᨩᩦᩢᨧᩯ᩠ᨦᩢᨴᩦ᩵ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᩈᩮᨣᩴᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᪪

ᩈᩩᨯᨴᩢᩣ᩠ᨿᨶᩦᩢ ᨣᩢᨡᩳᨤ᩠ᩋᨷᨣᩩᨱᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨹᩪᩢᩈ᩠ᨦ᩶ᩈ᩠ᩋᩁ ᨹᩪᩢᩉᩨᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩢ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᨳᩨ᩠ᨦᩈᩩᨡ ᩉᩨᩢᩈᩫ᩠ᨾᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩴᩣᨾᩢ᩠ᨠᨣᩴᩣᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶ᩻ᩣᨡ᩠ᩋᨦᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨴᩩᨠᨹᩪᩢᨴᩩᨠᨤᩫ᩠ᨶ ᩈᩮᨣᩴᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩢᩣᨯᩯ᩵ ᪫

ᨯᩰ᩠ᨿ-ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩯ᩠ᨦ ᨯᩢ᩠ᨯᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩅ᩵ᨦ