ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ 1

ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩯ᩠ᨷᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉ

ᨠᩣ᩠ᩁᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉ ᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ ᨩᩣ᩠ᨿᨿᩥ᩠ᨦ ᩮᨸ᩠ᨶᩉᩳᨸᩮ᩠ᨶᩁᩮᩨ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᩈᩣ᩠ᩅᩈ᩠ᩋᨦᨲᩳ᩵ᩈ᩠ᩋᨦ ᩈᩪᩢᨻᩨ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿ ᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩱᨳᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨿᩥ᩠ᨦ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨣ᩠ᩋᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᩁᩦ᩠ᨲᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩦᩈᩢ᩠ᨶᨯᩱ ᨧᩢᨯᩱᩢᨿᩮ᩠ᨯᨲᩣ᩠ᨾᨩ᩠ᩋᨾ ᨲᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩵ᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩦᩅᩱᩢ ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᩋᩪᩢᨠᩢ᩠ᨶᨳᩪᨠᨾᩯ᩠ᨶ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᩅᩣ᩠ᨿᨳᩯ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᩈᩣ᩠ᨾᩅᩢ᩠ᨶ ᩉᩣᩃᩮᩨ᩠ᨠᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨷᩢᨣᩳᩢ ᪂.ᨤᩫ᩠ᨶ᪃ᨤᩫ᩠ᨶᨣᩢᨯᩦ ᪘.ᨤᩫ᩠ᨶᨣᩢᨯᩦ ᨻᩱᩋ᩠ᨷᩪᩋᩪᩢ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ ᩃᩩᨦᨲᩣ ᩈᩯ᩠ᨶᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮ᩠ᨶᩨᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦ᩠ᨲᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᩯ᩵ᩁᩢᩣ᩠ᨦᨪᩣ᩠ᩅᩈᩣ᩠ᩅᩈᩦ᩵ ᨾᩯ᩵ᩁᩢᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢᨪᩣ᩠ᩅ ᨣᩨ.᪂ ᨳᩯ᩠ᨷᨣᩢᨾᩦ.᪂᪀ ᨳᩯ᩠ᨷ ᨦᩨ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣᨣᩢᨾᩦ ᩈᩣ᩠ᩅᨶᩦᩢᩈᩦ᩵ ᨣᩨᩈᩦ᩵ᨳᩯ᩠ᨷ ᨣᩢᨾᩦ.᪄᪀ᨳᩯ᩠ᨷ.ᨦᩨ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣᨣᩢᨾᩦ ᨣᩴᩣᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩦᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨩ᩵ᩭᨳᩯ᩠ᨾᨸᩢ᩠ᨶ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦᨴᩮᩤ᩶ᨯᩱ ᨦᩫ᩠ᨶᩃᩩᨦᨲᩣᨴᩮᩤ᩶ᨯᩱ ᨦᩫ᩠ᨶᨡᩱᨸᨲᩪᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨸᨲᩪᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᨸᨲᩪᩈᩰ᩠ᨾᩢ ᨴᩮᩤ᩶ᨯᩱᨣᩢᩋᩪᩢᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶ ᨲᩯ᩠ᨾᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈᨬ᩠ᨬᩣ ᩈᨧ᩠ᨧᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨠᩯ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨦᩫ᩠ᨶᩈᩥ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨯ.᪁᪆.ᨦᩫ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣ ᨷᩤ᩠ᨯᨠᩮ᩠ᨯᨷᩣ᩠ᨿᨯᩣ᩠ᨿ ᪂.ᨳᩯ᩠ᨷᨦᩫ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣ ᩉᩮᩖᩢᩢᩣ.᪑.ᨠ᩠ᩋᩢᨦ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉᩱ᩠ᨾ.᪑.ᩉᩫ᩠ᩅ ᩉᩳ᩵ᨶᩱᨿᩮ᩠ᨯᨡᩯ᩠ᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᨾᩦ.᪂ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᩓ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩳ᩵ᨶ᩠ᩋᨠ ᨡᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨯ.᪁᪂᪀.ᩃᩪᨠ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉᩱ᩠ᨾ ᪁᪂.ᩉᩫ᩠ᩅ ᨠᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᪁᪂.ᨠᩫ᩠ᨷ ᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢ ᪁᪂.ᨣᩪ᩵ᩓ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩳ᩵ᨶᩱ ᨡᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨯ ᪁᪀᪀.ᩃᩪᨠ ᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢ ᪁᪀.ᨣᩪ᩵ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉᩱ᩠ᨾ ᪁᪀.ᩉᩫ᩠ᩅ ᨠᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᪁᪀.ᨠᩫ᩠ᨷ ᨿᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶ ᪂.ᩉᩣ᩠ᨷᨣᩢᨯᩦ ᩈᩦ᩵ᩉᩣ᩠ᨷᨣᩢᨯᩦ ᩉᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨹᩪᨠᨠ᩠ᩅᩢᩁᨾᩢ᩠ᨯᨾᩨᨸᩢ᩠ᨶ ᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨩᩣ᩠ᨿᨿᩥ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ ᩀᩪ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢᨿᩣᩅᨩᩦᩅᩴᩓ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᨯᩱᨿᩢ᩠ᨦᩈᩮ᩠ᩆ ᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩢ᩠ᨯᨾᩨᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨪ᩠ᩅ᩠ᨿ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩈᩦᨲᩣ ᨿᩥ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅ ᨩᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨿᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᩈ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩓ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨦᩫ᩠ᨶᩈᩥ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨯ ᪁᪆.ᨳᩯ᩠ᨷᨦᩫ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩴᩣᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩦᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨶᩣᩴᩢᩉᩣ᩠ᨿᨪᩣ᩠ᨿᨯ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨶᩣᩴᩢᩉᩣ᩠ᨯᨪᩣ᩠ᨿᨾᩪᩁ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩋᩪᩢᨠᩢ᩠ᨶᨶᩣᩴᩢᩉᩣ᩠ᨿᨪᩣ᩠ᨿᨯ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨦᩫ᩠ᨶ. ᪁᪆ ᨳᩯ᩠ᨷ ᨦᩫ᩠ᨶᨠᩮ᩶ᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩣ᩠ᨿᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿᨷᩢᨯᩱᩢᨤᩨ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩋᩪᩢᨠᩢ᩠ᨶᨶᩣᩴᩢᩉᩣ᩠ᨯᨪᩣ᩠ᨿᨾᩪᩁᩋᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨤᩨ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿᩓ

ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿ ᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩣᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠ ᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩱᨠᩖ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩴᩣᨾᩘᨣ᩠ᩃᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨸᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩮᩃᩣᨧᩢᩴᩣᨠᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨧᩢᨯᩱᩢᨹᩪᨠᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩢ᩠ᨯᨠ᩠ᩅᩢᩁᨸᩢ᩠ᨶ ᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩣᨤᩫ᩠ᨶᨹᩪᩢᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢ ᨲᩯ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶᩐᩢᩣᨾᩮᩈᩣ᩠ᩅ ᨷᩢᩁᩢᩣ᩠ᨦᨷᩢᨻᩯ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨶᩈᩢ᩠ᨠᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠ.ᩉᩣ᩠ᨠᨧᩁᩮᩨ᩠ᨬᨡ᩠ᨶᩨᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩓ

ᨯ᩠ᨦ᩶ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᨧᩢᨯᩱᩢᨶᩪ᩵ᨦᨤᩫ᩠ᩅᨷᩯ᩠ᨷᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱ ᨤ᩠ᨿᩁᩉᩫ᩠ᩅᨶᩪ᩵ᨦᨤᩫ᩠ᩅᩁᩯ᩠ᨷᩁᩢᩭ ᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᩃᩴᩣᨴ᩠ᨿᩁ.᪑ᨣᩪ᩵ ᨣᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨶᩨᩢᩁᩮᩨ᩠ᨶᨻᩱᩐᩢᩣᩉᩮ᩠ᨶᨷᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨸᨲᩪ ᩉᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᨶᩢᩢᨯᩱ ᨼᩰ᩠ᩋᩡᩉᩮ᩠ᨲᩩᩅᩤ᩵ ᩈᩫᨾ᩠ᨾᩣᨣᩤᩁᩅ ᨷ᩠ᩋᨠᨠᩖ᩵ᩣ᩠ᩅᨴᩮᩅᨯᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩩᨠᨸ᩠ᨶᩢᩢ.᪑ ᨧᩢᩅᩱᩢᨧᩢᩴᩣᨠᩱᩢᩓ

ᨻᩣ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᨧᩢᨯᩱᩢᨿᩮ᩠ᨯᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨹᩣ᩠ᨦ ᨶᩪ᩵ᨦᩁᩯ᩠ᨷᩁᩢᩭ ᨸᩢ᩠ᨠᨸ᩠ᨶᩦ᩵ᩈᩢᩭᩈᩢ᩠ᨦᩅᩤ᩠ᨶ ᨧᩢᨯᩱᩢᨶ᩠ᨦ᩶ᨻᩣ᩠ᨿᨪᩢᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩮᩃᩣᨧᩢᨧᩢᩴᩣᨠᩱ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩣ᩠ᨿᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩣ ᨾᩯ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨲ᩵ᩣᨧᩢᩁᩮ᩠ᨶᨯᩣᨠ᩠ᨴᩴᩣᨹᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᩅᩢᩁᨧᩢᩴᩣ᪂.ᨹᩮ᩠ᨶᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩣᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯ ᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩐᩢᩣᨹᩫ᩠ᩅ ᨣᩨᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨾᩮᩈᩣ᩠ᩅ ᨷᩢᩁᩢᩣ᩠ᨦᨷᩢᨻᩯ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨶ ᩈᩢ᩠ᨠᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩈᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣ᩵ᩭᩐᩢᩣᨾᩣᨿᩮ᩠ᨯᨹᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᩅᩢᩁ ᨿᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᨡᩯ᩠ᨠ ᩐᩢᩣᨶᩣᩴᩢᩉᩮᩖᩢᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᩋᨾ ᨸᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮᩈᩕ᩠ᨷᩪᩃᩫ᩠ᨾᩓ ᨹᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᩅᩢᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢ ᪂.ᨲᩫ᩠ᩅ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉᩫ᩠ᩅᨧᩱᨠᩱ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᩉᩯᩖᩅ ᨿᩮ᩠ᨯᨸᩢ᩠ᨶᨤᩯ᩠ᨾᩢᪧ ᨡᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨯ ᪂.ᩃᩪᨠ ᨡᩱ᩵ᨠᩱ᩵ ᪂.ᩃᩪᨠ ᨶᩣᩴᩢᩉᩮᩖᩢᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᩋᨾ ᨶᩣᩴᩢᨣᩩᨶᩣᩴᩢᨧᩢ᩠ᨶᨺᩫ᩠ᨶᩈᩱ᩵ᨠᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩴ᩠ᨿ ᪂.ᨠᩫ᩠ᨷ ᩈᨻᩪ ᪄.ᩋᩢ᩠ᨦ ᩈᩉᩖᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠ ᪄.ᩋᩢ᩠ᨦ ᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᩈᩱᩢᨴ᩠ᨿᩁ ᪄.ᨣᩪ᩵ ᨿ᩠ᩋᨯᨷᩱᩈ᩠ᨷᩢᨠᩉᩣᨾᩣᩈᩱ᩵ ᩉᩨᩢᩁ᩠ᨿᨷᩁᩢᩭᨲᩮ᩠ᨾᨳ᩠ᩅᩢᩁ ᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩣ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᨴ᩠ᨿᩁ.᪄ ᨣᩪ᩵ ᨻᩱᨡᩳᨡᩮᩨ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩁᩮ᩠ᨶᩨᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿ ᩅᩢ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨿᩥ᩠ᨦᨶ᩠ᨦ᩶ᨻᩣ᩠ᨿᨪᩢᩣ᩠ᨿ ᨩᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨦ᩶ᨻᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅᩣ ᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨣᩢᨾᩦᩉᩮᩖᩢᩢᩣ᪑.ᨠ᩠ᩋᩢᨦ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨻᩢᩣ᩠ᩅ.᪑ ᩉᩫ᩠ᩅ ᨣᩨᩅᩤ᩵ ᩉᩮᩖᩢᩢᩣᨡᩱᨸᩣ᩠ᨠ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨾᨡᩱᨣᩴᩣ ᨣᩢᨾᩦᨣᩴᩣᨴᩢ᩠ᨠᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩫ᩠ᨷᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᩉᩫ᩠ᩅᨿᩣ᩠ᨯ ᩉᩣ᩠ᨦᨹᩪᨠ ᨲᩯ᩵ᨩᩮᩢᩢᩣᩃᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨡᩢᩣᨣᩤ

ᩅᩮᩃᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩃᩪᨦᨲᩣᨣᩢᨲ᩠ᩋᨷᨲᩢᩣ᩠ᨶ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨯᩱᩢᨳ᩠ᩋᩢᨦᨳᩣ᩠ᨾᨾᩣ ᨲᩣ᩠ᨾᨽᩣᩈᩣᩅᩰᩉᩣ᩠ᩁ ᨷᩯ᩠ᨷᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩦᩅᩱᩢᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶᩮᨿ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨴᩯᩢᩓ ᩅᩮᩃᩣᨿᩣ᩠ᨾᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩨᩢᩁᩮᩨ᩠ᨶᨾᩣ ᨷᩢᨴᩢ᩠ᨶᨳᩨ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩣ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅ ᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩱᩁᩢ᩠ᨷᨲ᩠ᩋᩢᩁᩉᩖᩣ᩠ᨶᨡᩮᩨ᩠ᨿ ᨧᩪ᩵ᨦᨡᩯ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨶᨡᩮᩨ᩠ᨿᨣᩨᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨣᩢᩁᩢ᩠ᨷᩐᩢᩣᨤᩫ᩠ᩅᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩣᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨿᨷᩁᩢᩭᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨹᩢᩣᨹᩨ᩠ᨶ.᪑ ᨯᩣ᩠ᨷᨳ᩠ᨿ᩵ᩁ.᪑ᩓ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᨣᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᩐᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᩈᩰ᩠ᨾ ᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᩁ᩠ᨿᨦᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᨴᩢ᩠ᨯᨴᩦ᩵ᨪ᩠ᩋ᩵ᨦᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨾᩘᨣ᩠ᩃᩉ᩠ᩋᩢᨦᩈᩮᩢᩣᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨴᩮᩅᨯᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᨣᩢ᩠ᨶᨳᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᩋᨷᨴᩢ᩠ᨠᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩴᩣᨾᩢ᩠ᨠᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨣᩢᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨾᩦ ᪂ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨲᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩵ᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩦᩅᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨹᩪᨠᨠ᩠ᩅᩢᩁᨾᩢ᩠ᨯᨾᩨᨸᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᩈ᩠ᨦ᩶ᩈ᩠ᩋᩁ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱ ᨣ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮ ᨩᩣ᩠ᨿᨾᩦ.᪅ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨿᩥ᩠ᨦᨾᩦ ᪅ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩀᩪ᩵ ᨶᩱᩈᩰ᩠ᨾᨶᩱᨤ᩠ᨦᩫᩢᩈᩮᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᩃ᩠ᨿᩢᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩣᩴᩢᨽᩮᩣᨩ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨠᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᩓ᩠ᩅᩢᩓ ᩈ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮᨣᩢᨠᩥ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩣᩴᩢᨽᩮᩣᨩ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨶᩱᩈ᩠ᩅᩢᨾᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪪

ᨯ᩠ᨦ᩶ᨹᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᩅᩢᩁᨧᩢᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨲᩫ᩠ᨠᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨹᩮ᩠ᨶᩨ.᪑ ᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠ ᨹᩮᩨ᩠ᨶ.᪑ ᩓ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨾᩯ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩣ᩠ᨿᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᨣᩕ᩠ᩋᨷᨣᩩᨱᨴᩤ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶ ᨹᩢᩣᩈᩮ᩠ᩋᩨᩢᩈ᩠ᨶᩥᩢ ᩈᩮ᩠ᩋᩨᩢᨤᩫ᩠ᩅᨠᩯ᩵ᨾᩯ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᩓ ᪪

ᨻᩣ᩠ᨿᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈᩨ᩠ᨷᨿ᩠ᨶᩨ᩵ᨸᩢ᩠ᨶ ᨧᩯ᩠ᨠᨦᩫ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶᩉᩨᩢᨠᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨳᩪᨠᨯᩦᨸᩢ᩠ᨶᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢᨣᩢᨾᩦ ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨳᩪᨠᩈᩨ᩠ᨷᨿ᩠ᨶᩨ᩵ᨸᩢ᩠ᨶᨦᩫ᩠ᨶᨣᩢᨾᩦᩓ ᩃᩪᨦᨲᩣᨣᩮᩤᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈᩨ᩠ᨷᨸᩢ᩠ᨶᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢᩋᩫ᩠ᩅᨪᩫ᩠ᩅ ᩈᩱ᩵ᨪ᩠ᩋᨦᨲᩣᩉᩯᩖᩅᩈᩮᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᩃᩪᨦᨲᩣᨩᩮᨿ᩠ᨿᨠᩕᨠᩪᩃᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩈᩨ᩠ᨷᨦᩫ᩠ᨶᩓᩢᨡᩱ᩵ ᨣᩢ᩠ᨶᨷᩢᩈᩨ᩠ᨷᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨸᩯ᩠ᩃᩅᩤ᩵ᨲᩢ᩠ᨯᨡᩣ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᨿᨿᩱ ᨩᩮᨿ᩠ᨿᨠᩕᨠᩪᩃ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᪪

ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨿᩮ᩠ᨯᨡᩯ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᨲᩫ᩠ᨠᨳᩨ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨼᩪᨠ ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᩓᩢᩈᩣ᩠ᩅᩈ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᨻᩱᩈᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩨ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨯᩱᩢᨻᩱᨧᩢᩴᩣᨠᩱ᩵ ᨿᩮ᩠ᨯᨹᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᩅᩢᩁᨸᩢ᩠ᨶ ᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁᨾᩘᨣ᩠ᩃ ᨾᩢ᩠ᨯᨠ᩠ᩅᩢᩁᨳᩯ᩠ᨦᩢᨻ᩠ᩋᨠ.᪑ ᨹᩮ᩠ᨶᩨᨠ᩠ᩅᩢᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢᨣᩢᨯᩱᩢᨿᩮ᩠ᨯᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᩅᩢ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪪

ᨯ᩠ᨦ᩶ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨩᩮᨿ᩠ᨿᨠᩕᨠᩪᩃᨤᩫ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨡ᩠ᩋᨦᨠ᩠ᩅᩢᩁ ᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩅᨲ᩠ᨳᩩ ᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨤᩫ᩠ᩅᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨲᩣ᩠ᨾᨣᩤ᩵ᨸ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᨯᩱᩢ ᩁᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᩅᩢᩁᩃᩪᨠᨻᩱᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨻᩱᩢ ᨿᩮ᩠ᨯᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨣᩢ᩠ᨶᨷᩢᨿᩮ᩠ᨯᨠ᩠ᨴᩴᩣᩈᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨸᩯ᩠ᩃᩅᩤ᩵ᨷᩢᨩᩱ᩵ᩈᩣ᩠ᨿᨿᩱ ᨩᩮᨿ᩠ᨿᨠᩕᨠᩪᩃ ᨹᩪᩢᨯᩱᨤᩫ᩠ᨶᨯᩱ᩷ ᨾᩣᩁᩢ᩠ᨷᨲ᩠ᩋᩁᨡ᩠ᩋᨦᨠ᩠ᩅᩢᩁᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩅᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᨦᨯᩱᩢ ᩈ᩠ᩋᨦᩈᩣ᩠ᨾᩅᩢ᩠ᨶ ᩉᩖᩣ᩠ᨶᨻᩱᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩱᩈᩫᨾ᩠ᨾᩣᨣᩕ᩠ᩋᨷᨣᩩᨱ ᨲᩢ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩦᩢᨶᩣᩴᩢ ᨠ᩠ᨴᩴᩣᨿᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᩁᩮᩨ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶᩈᩮᨶᩢᩭ.᪑ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩮᨿ᩠ᨿᨠᩕᨠᩪᩃ ᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᩅᩫ᩠ᨦᨬᩣ᩠ᨲᨯᩴ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ ᪪

ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨹᩪᨠᨠ᩠ᩅᩢᩁᨾᩢ᩠ᨯᨾᩨᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩣᩴᩢᨽᩮᩣᨩ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨠᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢ ᨳᩨ᩠ᨦᨿᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᩣᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᨿᩮ᩠ᨶ ᨣᩢᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣᩉᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᨴᩮᩤ᩶ᨶᩦᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ ᪪

ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᩈᩱ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩃᩅᩮᩃᩣᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦᩢ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨿᩮ᩠ᨯᨡᩯ᩠ᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᨣᩢᨿᩮ᩠ᨯᨠ᩠ᨴᩴᩣᩅᩢ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿ ᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨻᩱᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨻ᩠ᩋᨠᨿᩮ᩠ᩋᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨡᩯ᩠ᨠᨶᩢᩭᨯ᩠ᨦ᩶ᨠᩮ᩶ᩣᩓ

ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᩀᩪ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨷᩢᨯᩱᩢᩈᩣ᩠ᨾᨯᩮᩨ᩠ᨶᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨹᩣ᩠ᨯᨧᩣ᩠ᨠᩁᩢᩣ᩠ᨦᨻᩯ᩠ᨯᩈᩮᨠᩢ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨹ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩣ᩠ᨿᨯᩱᨹᩥ᩠ᨯᨾᩦᨴᩰ᩠ᩇ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨿᨴᩯ᩠ᨶ ᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉᩢᩣ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨠᩈ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨾᩦᩅᩱᩢᨿᩮ᩠ᨯᨠ᩠ᨴᩴᩣᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ

ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᩈᩣ᩠ᩅ ᩀᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨯᩴ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶ ᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩥ᩠ᨶᩈᩢ᩠ᨶ ᩅᩮᩃᩣᨿᩣ᩠ᨾᨼᩮᩢᩣᨿᩣ᩠ᨾᨤ᩵ᩴᩣ ᨧᩢᨯᩱᩢᨿᩮ᩠ᨯᨹᩮ᩠ᨶᩨᨡᩮᩢᩢᩣ ᪂.ᨹ᩠ᨶᩨᩢ ᨠᩱ᩠ᩅ᩵ᨹ᩠ᨶᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨠᩢ᩠ᨶ ᨻᩣ᩠ᨿᨯᩱᨲᩫ᩠ᨠᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᨿᩮ᩠ᨯᨹ᩠ᨶᩨᩢᨡᩮᩢᩢᩣ ᩈᩦ᩵ᨹ᩠ᨶᩨᩢ ᨣᩫ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ ᨣᩨᨯ᩠ᨦ᩶ᨴᩢ᩠ᨠᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᨠᩥ᩠ᨶᩉ᩠ᩋᨾᨲᩣ᩠ᨾᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ ᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩣᩴᩢᨽᩮᩣᨩ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨶᩣᩴᩢᩉᩮᩖᩢᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᩋᨾᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩉᩮᩨ᩠ᨿ

ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨶᩮᨿ᩠ᨿ.᪑ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᩐᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅ ᨶ᩠ᩋᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨶ᩠ᩋᨠᨡ᩠ᩅ᩵ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᨾᩦᨶᩱᨷᩤ᩠ᨶᩢᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᨩᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᩋᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩣᩐᩢᩣ ᩅᩢ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨾᩯ᩠ᨶ᩵ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨶ᩠ᩋᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᩓ ᨣ᩵ᩭᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᩋᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨾᩣᩈᩪ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᩋᨾᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᨦ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨾᩘᨣᩃᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨹᩪᨠᨠ᩠ᩅᩢᩁᨾᩢ᩠ᨯᨾᩨᨿᩮ᩠ᨯᨠ᩠ᨴᩴᩣᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢᩓ ᪪

ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨷᩮᩤᩁᩣ᩠ᨱᨷᩯ᩠ᨷᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨸᩪᩉ᩠ᨾ᩵ᩁ᩠ᩋᨴ᩠ᨿᩢᩩᨿ᩵ᩣᨲᩣᨶᩣ᩠ᨿ ᨠ᩠ᨴᩴᩣᨿᩮ᩠ᨯᨾᩣᩈᩨ᩠ᨷᨳᩨ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᩃᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨿᩩᨲ᩠ᨲᩥ ᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᨴᩮᩤ᩶ᨶᩦᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨻᩢ᩠ᨷ ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ
ᨯᩰ᩠ᨿ ᩏᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨾᩉᩣᨴᩤ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣᩴᩢᨡᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦ/ᩃᩮᨡᩣᨶᩩᨠᩣᩁ ᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨲᩳ᩵ᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨧᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ