ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨻᩕᩈᩘᨥᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᩋᨦᨻᩕᩈᩘᨥ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩦ ᪅ ᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᩁ᩠ᨿᨦᨧᩣ᩠ᨠᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨻᩱᩉᩣᨾᩣ᩠ᨠ ᨯᩱᩢᨠᩯ᩵ ᨽ (ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ), ᨴᩩ (ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ), ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥ, ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᩓᩢ ᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣ ᨲᩯ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩯ᩠ᨠᨴᩯᩢᪧᩓᩢ᩠ᩅ ᨾᩦᨳᩨ᩠ᨦ ᪈ ᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨴᩩᨠᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦ ᨧᩣ᩠ᨠᨣᨱᩈᩘᨥ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨾᩦᨻᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦ ᩁᩢ᩠ᩋᨦᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳ ᨯᩰ᩠ᨿᨧᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩈᩕᩫ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩤᨽᩥᩈᩮ᩠ᨠ ᨠᩯ᩵ᨻᩕᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦ᩠ᨲᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᪩

ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶ

ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶ

  1. ᨽ (ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ) ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᩮᨯ᩠ᨠᨩᩣ᩠ᨿᨶᩢᩭᨴᩦ᩵ᨾᩦᨧᩱᩉᩮᩖᩨᩢᨾᩈᩱᩈᨴ᩠ᨵᩤ ᨶᩱᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨯᩰ᩠ᨿᨲᩢ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨾᩦᩋᩣᨿᩩᨲᩢᩢ᩠ᨦᨲᩯ᩵ ᪁᪀ ᨸᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨡᩳᨷᨻ᩠ᨻᨩᩣᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷ᩠ᩅᨩᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᨲᩢ᩠ᩋᨦᨳᩨᩅᩢ᩠ᨲᨷᨭᩥᨷᩢ᩠ᨲᨶᩱᩈᩦ᩠ᩃ ᪁᪀ ᨡᩳᩢ ᨯ᩠่ᨦ᩶ᩋᩢ᩠ᨶ ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᨽ ᨶᩱᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᩓᩢᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩁ᩠ᨿᨠᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ ᩋᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᩉᩕᩨ ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᨳᩮ᩠ᩁᨶᩢᩭ ᪩
  2. ᨴᩩ (ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ) ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨾᩦᨧᩱᩉᩮᩖᩨᩢᨾᩈᩱᩈᨴ᩠ᨵᩤ ᨶᩱᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨡᩳ ᩏᨷᩈᨾ᩠ᨻᨴᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ ᨳᩨᩅᩢ᩠ᨲᨷᨭᩥᨷᩢ᩠ᨲᨶᩱᩈᩦ᩠ᩃ ᪂᪂᪇ ᨡᩳᩢ ᨯᩰ᩠ᨿᨲᩢ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨾᩦᩋᩣᨿᩩᨲᩢᩢ᩠ᨦᨲᩯ᩵ ᪂᪀ ᨸᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᪩
  3. ᨻᩕᨾᩉᩣ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᨻᩕᩈᩘᨥᨴᩦ᩵ᨾᩦᩅᩔᩣ ᪅ ᩅᩔᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᩈᩘᨥᨹᩪᩢᨴᩕᩫ᩠ᨦᩈᩦ᩠ᩃ ᨠᩫ᩠ᨷᨣᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳ ᨶᩱᨽᩣᩈᩣᨷᩤᩊᩦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᪩
  4. ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉᩨᩢᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨾᩦᩅᩔᩣ ᪁᪀ ᩅᩔᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨳᩨ᩠ᨦᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨲᩱᩕᩈᩥᨠ᩠ᨡᨷᩫ᩠ᨴ ᨣᩨ ᩈᩦ᩠ᩃ ᩈᨾᩣᨵᩥ ᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᪩
  5. ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉᩨᩢᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨾᩦᩅᩔᩣ ᪁᪅ ᩅᩔᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨳᩨ᩠ᨦᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨲᩱᩕᩈᩥᨠ᩠ᨡᨷᩫ᩠ᨴ ᨣᩨ ᩈᩦ᩠ᩃ ᩈᨾᩣᨵᩥ ᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩯ᩠ᨷᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨯᩦᨠᩯ᩵ ᩈᨾᨱᩈᩘᨥᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᪩
  6. ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉᩨᩢᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨾᩦᩅᩔᩣ ᪂᪀ ᩅᩔᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨳᩨ᩠ᨦᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧ ᨲᩣ᩠ᨾᨻᩕᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩅᩥᨶᩱ᩠ᨿ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨶᩱᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨻᩕᩈᩘᨥ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩦᩢ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨻᩕᩈᩘᨥ ᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᨻᩕᨹᩪᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᪩
  7. ᩈᩘᨥᨶᩣᨿᩫ᩠ᨠ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩨ᩠ᨦ ᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉᩨᩢᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨾᩦᩅᩔᩣ ᪄᪀ ᩅᩔᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᩈᩘᨥ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨳᩨ᩠ᨦᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧ ᨲᩣ᩠ᨾᨻᩕᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩅᩥᨶᩱ᩠ᨿ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨶᩱᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨣᨱᨻᩕᩈᩘᨥ ᪩
  8. ᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᩈᩪᨦᩈᩩᨯ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨾᩦᨮᩣᨶᨷᩕ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾᨴᩮᩤ᩶ᨠᩢ᩠ᨷ ᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᨻᩕᩈᩘᨥᩁᩣᨩᩣᨡ᩠ᩋᨦᨵᩱ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨻᩕᩈᩘᨥᨹᩪᩢᨾᩦᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧ ᨲᩣ᩠ᨾᨻᩕᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩅᩥᨶᩱ᩠ᨿ ᨯᩰ᩠ᨿᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᨲ᩵ᩴᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩵ᨦᨶᩦᩢ ᨲᩢ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᩈᩘᨥᨴᩦ᩵ᨾᩦᩋᩣᨿᩩ ᪇᪀ ᨸᩦ ᩓᩢᩅᩔᩣ ᪅᪀ ᩅᩔᩣᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᩓᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉᩢ᩠ᨶᨯᩦᩉᩢ᩠ᨶᨩ᩠ᩋᨷ ᨡ᩠ᩋᨦᨣᨱᨻᩕᩈᩘᨥᨧ᩵ᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᪩
ᩈᩕᩫ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩤᨽᩥᩈᩮ᩠ᨠ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ

ᩈᩕᩫ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩤᨽᩥᩈᩮ᩠ᨠ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
– ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨧᩣ᩠ᨠᨷᩃ᩠ᩋᩢᨠ ᨻᩨ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨯᨶᩱᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ
– ᩁᩪᨷᨽᩣ᩠ᨷᨧᩣ᩠ᨠ ᩅᩢ᩠ᨯᨻᩕᨵᩤ᩠ᨲᩩᩈᩩᨴᩰ᩠ᨶ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨻᩯᩕ᩵