ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩈᩩᨽᩣᩈ᩠ᨲᩥ

ᩋᨷ᩠ᨷᨾᩣᨴᩮᩤ ᩋᨾᨲᩴᨷᨴᩴ
ᨷᨾᩣᨴᩮᩤ ᨾᨧ᩠ᨧᩩᨶᩣᩮ ᨷᨴᩴ
ᩋᨷ᩠ᨷᨾᨲ᩠ᨲᩣ ᨶ ᨾᩦᨿᨶ᩠ᨲᩥ
ᨿᩮ ᨷᨾᨲ᩠ᨲᩣ ᨿᨳᩣ ᨾᨲᩣ
ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩢᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨸᩮ᩠ᨶᨣ᩠ᩋᨦᩋᩢ᩠ᨶᨷᩢᨲᩣ᩠ᨿ
ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨸᩮ᩠ᨶᨣ᩠ᩋᨦᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ
ᨹᩪᩢᨷᩢᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨷᩢᨳ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨲᩣ᩠ᨿ
ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨹᩪᩢᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨾᩯ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ᨣᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨲᩣ᩠ᨿ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨹᨶ᩠ᨴᨶᩴ ᨧᨷᩈᩴ ᨧᩥᨲ᩠ᨲᩴ
ᨴᩩᩁᨠ᩠ᨡᩴ ᨴᩩᨶ᩠ᨶᩥᩅᩤᩁᨿᩴ
ᩏᨩᩩᩴ ᨠᩁᩮᩣᨲᩥ ᨾᩮᨵᩤᩅᩦ
ᩏᩈᩩᨠᩣᩁᩁᩮᩣᩅ ᨲᩮᨩᨶᩴ
ᨧᩥ᩠ᨲᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨲᩮᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨯᩦ ᩈ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᩋᨠ ᩁᩯᩢᨠ᩠ᨦᩢᩢᨿᩣ᩠ᨠ
ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨿᩣ᩠ᨠ ᨲᩯ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨾᩦᨷᨬ᩠ᨬᩣᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨪᩨ᩵ᨯᩱᩢ
ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨶᩣ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨯ᩠ᨯᩢᩃᩪᨠᩈ᩠ᩋᩁᩉᩨᩢᨪᩨ᩵

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨧᩁᨬᩮ᩠ᨬ ᨶᩣᨵᩥᨣᨧᩮ᩠ᨨᨿ᩠ᨿ
ᩈᩮᨿ᩠ᨿ ᩈᨴᩥᩈᨾᨲ᩠ᨲᨶᩮᩣ
ᩑᨠᨧᩁᩥᨿᩴ ᨴᩊ᩠ᩉᩴ ᨠᨿᩥᩁᩣ
ᨶᨲ᩠ᨳᩥ ᨻᩣᩃᩮ ᩈᩉᩣᨿᨲᩣ
ᨣ᩠ᨶᩢᨪᩰ᩠ᩋᩡᩈᩯ᩠ᩅᨦᩉᩣᩈᩉᩣ᩠ᨿᨯᩦᩉᩮᩖᩨᩋᨲᩫ᩠ᨶ
ᨷᩢᨣᩢᩈᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲ᩠ᨶᩫᨷᩢᨯᩱᩢᨯ᩠ᨦ᩵ᩢᩋ᩠ᨶᩢᩢ
ᨣᩢᨣ᩠ᩅᩁᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᨻᩱᨤ᩠ᨶᩫᨯᩴ᩠ᨿ ᩮᨻ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵
ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᩈᩉᩣ᩠ᨿᨯᩦ ᨷᩢᨾᩦᨶᩱᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨻᩣᩃᩣ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨾᩩᩉᩩᨲ᩠ᨲᨾᩥ᩠ᨸ ᨧᩮ ᩅᩥᨬ᩠ᨬᩪ
ᨷᨱ᩠ᨯᩥᨲᩴ ᨷᨿᩥᩁᩩᨷᩤᩈᨲᩥ
ᨡᩥᨷᩴ᩠ᨷ ᨵᨾ᩠ᨾᩴ ᩅᩥᨩᩣᨶᩣᨲᩥ
ᨩᩥᩅ᩠ᩉᩣ ᩈᩪᨷᩁᩈᩴ ᨿᨳᩣ
ᨹᩪᩢᨾᩦᨷᩕ᩠ᨿᩣᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᩉᩮ᩠ᨯᨣᩳ᩶ᨷᨱ᩠ᨯᩥᨲᨧᩮᩢᩢᩣ
ᨾᩯᩢ᩠ᨶᨷ᩠ᨯᩧᨯᩴ᩠ᨿᨣᩭ ᨣᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩪᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩱᨯᩢ
ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩃ᩠ᨶᩥ᩶ᩁᩪᩢᩁᩫ᩠ᩈᨠᩯ᩠ᨦᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨶ ᩋᨶ᩠ᨲᩃᩥᨠᩮ᩠ᨡ ᨶ ᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴᨾᨩᩮ᩠ᨫ
ᨶ ᨷᨻ᩠ᨻᨲᩣᨶᩴ ᩅᩥᩅᩁᩴ ᨷᩅᩥᩔ
ᨶ ᩅᩥᨩ᩠ᨩᨲᩥ ᩈᩮᩣ ᨩᨣᨲᩥᨷ᩠ᨷᨴᩮᩈᩮᩣ
ᨿᨲᩕᩁᨭ᩠ᨮᩥᨲᩮᩣ ᨾᩩᨧᩮ᩠ᨧᨿ᩠ᨿ ᨷᩤᨷᨠᨾ᩠ᨾᩣ
ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨴ᩠ᩋᩢᨦᨼᩢᩣ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨠᩣ᩠ᨦᨾᩉᩣᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼
ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨶᩱᨠᩯ᩵ᨯᩭ ᨷᩢᨾᩦᨾᩯ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᨯᩴ᩠ᨿ
ᩋ᩠ᨶᩢᨹᩪᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᨷᩣ᩠ᨷᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩀᩪ᩵
ᩓᩢᩉ᩠ᨶᩦᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨷᩣ᩠ᨷᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩱᨯᩱᩢ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥