ᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾᨽᩣᩈᩣ English ᩱᨶᩁᩪᨷᨡ᩠ᩋᨦᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶ

ᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ (English) ᨣᩢ᩠ᨶᨧᩢᩐᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨡᩨ᩠ᨶᨲᩯᩢ᩠ᨾᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾᩦᨷᨬ᩠ᩉᩣᩀᩪ᩵ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨶᩢᩭ ᨠᩴ᩠᩵ᨿᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯ ᨿᩢ᩠ᩋᩁᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩤ᩵ᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨲᩯ᩠ᨠᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨧᩣ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶ ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨲᩯᩢ᩠ᨾᩈ᩠ᨿᨦᩋ᩠ᩋᨠᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨾᩦᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾ ᩮᨻ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨯᩱᩢᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨳᩪᨠᨲᩢ᩠ᩋᨦ ᩓᩢᨧᩴᩣᩈ᩠ᨿᨦᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᨽᩣᩈᩣᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᨡᩢᩣᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨤᩥ᩠ᨯᩉᩣᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ ᨯᩰ᩠ᨿᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶ ᩉᩨ᩶ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨯᩱᩢᨳᩪᨠᨲᩢ᩠ᩋᨦᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᩋᩢ᩠ᨶᨧᩢᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ᩈᩨ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨻᩱᨶᩦ᩶ ᨷᩢᨯᩱᩢᨶᩮᩢ᩠ᨶᨸᩯ᩠ᩃᨲᩣ᩠ᨾᨲᩫ᩠ᩅ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩤ᩵ ᨷᩢᨻᩳᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶᨲᩢ᩠ᩋᨦᨲᩯᩢ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨾᨲᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᨦᨡᩮᩢᩣ ᩉᩨ᩶ᨩᩮᨴᩩᨠᨲᩫ᩠ᩅ ᩈᩥ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᨣᩨ ᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨡᩮᩢᩣᨯᩱᩢᩓᩢᨧᩴᩣᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩦᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁ ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶

 1. ᩅᩮᩃᩣᨧᩢᨲᩯᩢ᩠ᨾᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩪᨧᩣ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩢᨠ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨯᩪᨧᩣ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩣᨲᩯᩢ᩠ᨾᨾᩣ ᨩᩮ᩠᩵ᨶᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ English ᩱᨵ᩠ᨿᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ อังกฤษ ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨣᩢᩐᩢᩣᨾᩣᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩈ ᨣᩴᩣᨶᩦ᩶ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨣᩢᨹᩥ᩠ᨯ ᨲᩫ᩠ᩅᨲᩯᩢ᩠ᨾᨣᩢᨷᩢᨳᩪᨠ ᩉᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᨿᨦᨣᩢᨷᩢᨾᩦ ᨠᩕ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᨡ ᨲᩫ᩠ᩅᨶᩦᩢᨧᩢᩋ᩠ᩋᨠᩅᩤ᩵ ᩋᩢ᩠ᨦᨡᩥ᩠ᨯ ᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨡᩢᩣᨧᩥ᩠᩵ᨦᩉᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᩅᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᩉᩨ᩶ᨸᩦ᩵ᪧᨧᩯᩢ᩠ᨦᪧ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨴᩦ᩵ᨯᩦ ᨣᩴᩣᨶᩦ᩶ ᨣ᩠ᩅᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ ᨪ᩼ ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᩉᩨ᩶ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦ ᨪᩧ ᩮᨷᩢᩣᪧᨴᩦ᩵ᨸᩣ᩠ᨿᨣᩴᩣᨾᩢ᩠ᨶᩓ ᨣᩃᩥ᩠ᨯ ᨣᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᩅᩱᪧᨣᩢᨧᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᩅᨪᩢ᩠ᩋᩁᨻᩱᨯᩰ᩠ᨿᩋᨲ᩠ᨲᨶᩮᩣᨾᩢ᩠ᨲᩓ
 2. ᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᨴᩦ᩵ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ᨲᩢ᩠ᨯᩋ᩠ᩋᨠ ᩱᩈ᩵ᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᩁᩮᩢᩣᨻᩱᨴᩯ᩠ᨶ ᩓᩢ᩠ᩅᩐᩢᩣᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᨡᩮᩢᩣᨴᩦ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨸᩣ᩠ᨿᨣᩴᩣᨶᩢᩭᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨶᩢᩭ ᩐᩢᩣᨻᩱᩈᩱ᩵ᨾᩱᩢᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ᩼ᩈᩮ ᩓᩢ᩠ᩅᩉᩨ᩶ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨶᩢᩭᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨷᩮᩢᩣᪧ ᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᨽᩣᩈᩣᩁᩮᩢᩣᨶᩢᩢ᩠ᨶᨾᩦ ᨠ ᨦ ᨯ ᨶ ᨷ ᨾ ᨿ ᩅ ᨣᩭᩓ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ
  1. Book ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᨷᩩᨠᨣ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨷᩩᨠ ᨣᩧ (ᨣᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨷᩮᩢᩣᪧ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ K )
  2. Cat ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩯᨤ᩠ᨯᨴ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᩯᨤ᩠ᨯ ᨴᩧ (ᨴᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨷᩮᩢᩣᪧ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ T)
  3. Fan ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩯᨼ᩠ᨶᨶ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᩯᨼ᩠ᨶ ᨶᩧ (ᨶᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨷᩮᩢᩣᪧ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ N)
  4. Good ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᨣᩪᨯᨯ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨣᩪᨯ ᨯᩧ (ᨯᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨷᩮᩢᩣᪧ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ D)
 3. ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩦᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᩉᩖᩣ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅ ᩉᩨ᩶ᨽᩢ᩠ᨯᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᨽᩣᩈᩣᩁᩮᩢᩣ ᩓᩢ ᩐᩢᩣᩈ᩠ᨿᨦᨸᩣ᩠ᨿᨣᩴᩣᨡᩮᩢᩣᨾᩣᩈᩱ᩵ᨾᩢᩱᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ᩼ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵
  1. Give ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᨣᩦ᩠ᨷᨼ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨣᩦ᩠ᨷ ᨼᩧ (ᨼᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᩃᩫ᩠ᨾᨣᩯ᩵ᨡᩴ᩠᩶ᨿᨶᩢᩭᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ)
  2. Rich ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩁᩥ᩠ᨯᨫ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᩁᩥ᩠ᨯ ᨫᩧ (ᨫᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨷᩮᩢᩣᪧᨶᩢᩭᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ)
  3. Quick ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᨤᩅᩥ᩠ᨠᨣ᩼ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨤᩅᩥ᩠ᨠ ᨣᩧ (ᨣᩧ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨷᩮᩢᩣᪧᨶᩢᩭᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ)
 4. ᨣᩴᩣᨴᩦ᩵ᨪᩢ᩠ᩋᩁᨠᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᨣᩴᩣ ᩅᩮᩃᩣᨲᩯᩢ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨪ᩠ᩋᩢᩁ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨲᩯᩢ᩠ᨾᨻᩱᨲᩣ᩠ᩅᨷᨠᨲᩥ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᩓ ᨣᩢ᩠ᨶᨪᩢ᩠ᩋᩁᨶᩢᩢ᩠ᨶᨯᩪᨧᩢᩉ᩠ᨿᩩᩢᨦᨿᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠ᨠ ᩓᩢᨳᩢᩣᨣᩢ᩠ᨶᨾᩦᨲᩫ᩠ᩅᨽᩢ᩠ᨯᨾᩣᨳᩯᩢ᩠ᨦᨪᩢᩴᩣᩁᩢᩣ᩠ᨿᩓ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨷᩢᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨪᩢ᩠ᩋᩁ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ
  1. Free ᨲᩯᩢ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᨼᩁᩦ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾ ᨼᩕᩦ
  2. English ᨲᩯᩢ᩠ᨾ ᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨲᩯᩢ᩠ᨾ ᩋᩥ᩠ᨦᨣᩥ᩠ᩃᨯᨪ᩼
  3. Friend ᨲᩯᩢ᩠ᨾ ᨼᩁᩮ᩠ᨶᨯ᩼ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨼᩕᩮ᩠ᨶᨯ᩼

ᨲᩫ᩠ᩅᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᩨ᩠᩵ᨶᪧ

 • What’s up man ? ᩅ᩠ᩋᨯᨴ᩼ᨪ᩼ ᩋᩢ᩠ᨷᨷ᩼ ᨾᩯ᩠ᨶᨶ᩼ ᪨ ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩨᩅᩱᩢᩈᩴ᩠᩵ᨿ
 • How are you ? ᩌᩣ᩠ᩅ ᩋᩣᩁ᩼ ᨿᩪ ᪨ ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩨᩋᩮᩢ
 • I am okay. ᩋᩱ ᩋᩯ᩠ᨾᨾ᩼ ᩋᩰᨤᩮ ᪨ ᨡᩢᩣᩈᨷᩣ᩠ᨿᨯᩦ
 • I have to go now. ᩋᩱ ᩯᩌᨷᨼ᩼ ᨵᩪ ᩰᨣ ᨶᩣ᩠ᩅ ᪨ ᨡᩢᩣᨲᩢ᩠ᩋᨦᨻᩱᩓᩢ᩠ᩅ
 • See you later. ᨪᩦ ᨿᩪ ᩃᩮ᩠ᨯᨴᩮᩥ᩠ᩋᩁ᩼ ᪨ ᩅᩱᩢᨳᩫ᩠ᨷᨠᩢ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨾ᩵
 • May I introduce myself ? ᨾᩮ ᩋᩱ ᩋᩥ᩠ᨶᨵᩁᩰᨯᩥ᩠ᩅᨪ᩼ ᨾᩣ᩠ᨿᨪᩴ᩠ᨿᨼ᩼ ᪨ ᨡᩳᩋᨶᩩᨬᩣ᩠ᨲᨶᩯ᩠ᩋᩡᨶᩣᩴᨲᩫ᩠ᩅᨠᩮ᩵ᩢᩣᨡᩢᩣ

ᨡᩳᨶᩯ᩠ᩋᩡᨶᩣᩴᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᩉ᩠ᨿᩳ᩶ᪧᨣᩤ᩵ᨶᩦ᩶ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨡᩢᩣ