ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ 2

ᨣᩴᩣᨴᩢ᩠ᨠᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩃᩩᨦᨲᩣᨾᩯ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ ᩓᩢᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨳᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᩋᨷ

(᪁) ᨻᩳ᩵ᨩᩱᩢᨴᩢ᩠ᨯᩃᩩᨦᨲᩣᩅᩤ᩵ ᨹᩥ᩠ᨯᨡᩳᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣᨠᩢ᩠ᨷ ᩃᩩᨦᨲᩣᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨴᩤ᩠ᩅᩢᨩᩩᨾᨡᩪᩁ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩃᩪᨦᨩᩪᩴᨲᩣ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨻᩦ᩵ᨩᩩᨾᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣᩀᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩋᩢᨦ ᨴ᩠ᩋᩢᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶᨲᩯ᩵ᨩᩮᩢᩢᩣ ᩃᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨡᩢᩣᨣᩤ᩵ ?

(᪂) ᩃᩩᨦᨲᩣᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᨾᩣᨹᩯ᩠ᩅᨧ᩠ᩋᨯᩃᩪᨦᨲᩣ ᨣ᩵ᩭᨠᩥ᩠ᨶᨻᩪᨿᩣᩓᩢᨶᩣᩴᩢ ᩃᩪᨦᨲᩣᨹ᩵ᩴᩣᩐᩢᩣᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᨣᩴᩣᨾᩦᨳᩣ᩠ᨾᨡ᩵ᩣ᩠ᩅ ᩀᩪ᩵ᨯ᩵ᩣ᩠ᨶᨯᩢᩣ᩠ᩅᩉᩫ᩠ᨶᨯᩱ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᩀᩪ᩵ᨠᩱᩓᩢᩀᩪ᩵ᨠᩱᩢᨯ᩠ᨶᩢᩢᨸ᩵ᩣᨾᩱᩢᨴᩴ᩠ᨿᨾᩣ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩣᨶᩥᨩᩮᩣᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢ ᨾᩣᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᩃ᩵ᩣᩉᩣᩈᩢ᩠ᨦ ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦᨷᩕᨿᩰ᩠ᨩ ᩈᩪᨧᩮᩢᩢᩣ ᩃ᩠ᩅᨯᨻᩣᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣ ᨾᩣᩉᩣᨹᩢ᩠ᨠᩓᩢᩈᩢ᩠ᨦᨷᩢᩉ᩠ᨶᩢᨠᨪᩢᩣ ᨾᩣᩉᩣᨾ᩠ᩃᩢᩣᩈᩢ᩠ᨦᩓᨷᩢᩉᩢ᩠ᨶᨻᩣᨣᩯ ᨾᩣᩉᩣᩅᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩉᩯᩈᩢ᩠ᨦᩉᩢ᩠ᨶᨷᩢᨻᩣᨩᩮᩨ᩠ᨠ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨾᩣᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᩋᩢ᩠ᨶᨻᩯ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨣᩤ᩵ᩃᩢᩣ᩠ᨶ ᩃᩪᨦᨲᩣᨷᩢᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᩉᩨᩢᩉᩯ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶ ᨿᩢ᩠ᨦᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᨱᩦᨧᩢ᩠ᨶ ᩃᩪᨠᩈᩱᩈ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩁᩈ᩠ᨾᩦᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᩉᩫ᩠ᨠᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨹᩥᩅᩤ᩵ᩃᩪᨦᩉᩖᩣᨿᩢ᩠ᨦᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨣ᩵ᩭᨣᩱᩢᨦᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨣᩴᩣᨾᩣ ᨣ᩵ᩭᨡᩥ᩠ᨯᨡᩱᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣ ᨠᩢ᩠ᨷᩃᩩᨦᨲᩣᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ ᩋᩢ᩠ᨶᨹᩯ᩵ᨳᩢᩭᨻᩱᨶᩦᩢᨯᩯ᩵ ᪫

(᪃) ᨻᩳ᩵ᨩᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩃᩩᨦᨲᩣ ᩋᩢ᩠ᨶᨳᩣ᩠ᨾᨾᩣᨪ᩠ᨶᩢᩢᨳᩦ᩵ ᨤᩱ᩵ᩁᩪᩢᨴᩦ᩵ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣ ᨻᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨡᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨶᩦᩢᨶᩣᨲᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩃᩪᨦᩋᩣ᩠ᩅ ᨬᩣᨲᩥᨩᩣ᩠ᩅᨩᩣ᩠ᨲᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢ ᨾᩣᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᩅᩥᨴᩪᩁᩉᩣ᩠ᨶ ᨧᩢ᩠ᨠᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᨯ᩠ᩅᨦᩉᩖᩣ᩠ᨠ ᨸᩯ᩠ᨦᨡ᩠ᩋᨦᨺᩣ᩠ᨠᨶᩣᪧ ᨻᩣᨳᩫ᩠ᨦᨻᩣᨩᩣ᩠ᨿᨺ᩠ᨶᩢᩢᨯ᩠ᨶᩢᩢᨸ᩵ᩣᨾᩱᩢᨴᩴ᩠ᨿᨾᩣ ᨲᩣ᩠ᨾᨾᨣᩤᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨩ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩐᩢᩣᨧ᩠ᩋᩢᨦᨣᩦ᩵ᨻᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨶ ᨻᩫ᩠ᨷᨺᩪᨦᨤᩫ᩠ᨶᨳᩣ᩠ᨾᨡ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩨᩢᩉᩯ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶ ᩈ᩠ᩋᨦᨲᩥ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨶᨷᩢᨼᩣ᩠ᨠ ᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨠᨿ᩠ᨦᩢᩢᨪᩮᩢᩣᩁᩯ᩠ᨦᨪᩢᩴᩣᨾᩣᩉᩢ᩠ᨶᨾ᩠ᩃᩢᩣ ᨾᨱᩦᨻᩯ᩠ᨦᨹᩦ᩠ᩅᩉᩖᩣ᩠ᨠ ᩉᩢᩣᨲᩫ᩠ᩅᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᨿ ᨲᩫ᩠ᩅ ᪑ ᩃᩣ᩠ᨿᨷᩢᨸ᩠ᩋᨯ ᨲᩫ᩠ᩅ ᪑ ᨲᩣᨷ᩠ᩋᨯᨪᩢᩴᩣᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨲᩫ᩠ᩅ ᪑ ᨯᩪᨯᨠᩥ᩠ᨶᨼ᩠ᩋᨦᨶᩣᩴᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨲᩫ᩠ᩅ ᪑ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩈᩱ᩵ᩅᩱᩢᨯᩣ᩠ᨿᪧ ᨲᩫ᩠ᩅ ᪑ ᨸᩮ᩠ᨶᨾ᩠ᩃᩢᩣᩃᩴᩣᩃᩣ᩠ᨿᩉᩢᩣᩉᩯ᩠ᨦ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾ᩠ᩃᩢᩣᨤᩫ᩠ᨶᨯᩱ ᨡᩳᩃᩪᨦᨲᩣ ᨡᩱᨷ᩠ᩋᨠᩉᩨᩢ ᨤᩱ᩵ᨪᩨᩢᨧ᩠ᨦ᩶ᨴᩴ᩠ᨿᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᨤᩣᩅᩤᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩃᩪᨦᨲᩣᨶᩦᩢᨯᩯ᩵ ᪫

(᪄) ᩃᩪᨦᨲᩣᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦ.᪂ ᨲᩱ᩵ᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᩈᩮ᩠ᨶᩢᩈᩨ᩵ ᨤᩱ᩵ᨪᩨᩢᨾ᩠ᩃᩢᩣᨧ᩠ᨦ᩶ᨴᩴ᩠ᨿᨾᩣ ᩁ᩠ᩋᨯᨥᩣᩅᩤ᩵ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩦᩢ ᩃᩪᨦᨧᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨩᩦᩢᩉᩯ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨶ ᩉᩨᩢᨻᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨶᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᨳᩢᩭ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᩋᩢᩭᩈᩪᩁᨲᩣ᩠ᨶ ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿᨼᩢ᩠ᨦᨳᩦ᩵ ᨤᩱ᩵ᩁᩪᩢᨴᩦ᩵ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣ ᨲᨲᩥᨿ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦ.᪃ ᨤᩫ᩠ᨶᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨠᩮᩨ᩠ᨯᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᨴ᩠ᩋᩢᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿ ᩈᩫ᩠ᨾᩈ᩠ᨿᩴᨦᩣ᩠ᨾᩈᩕᩋᩣ᩠ᨯ ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨩᩣ᩠ᨲᨻᩨ᩠ᨦᨻᩳ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢ.᪑ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩳᨴᩳᨯᩣ᩠ᨿᨸ᩠ᨶ᩶ᨺᩢᩣ᩠ᨿ ᨧᩱᨾᩢ᩠ᨶᩁᩢᩣ᩠ᨿᩃᩫ᩠ᨾᨸᩫ᩠ᨯ ᩃᩪᨦᨲᩣᨠᩫ᩠ᨯᨡᩱᨠ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈ᩠ᩋᨦ ᨿᩢ᩠ᨦᨴᩧ᩠ᨠᨳ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᩅᨼ᩠ᩋᨦ ᨾᩢ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨸ᩠ᩋᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨠᩣ᩠ᨯ ᨡᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨡᩣ᩠ᨯᨾᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨧᩢᨯᩦᨴᩯᩢᩃᩮ᩶ᩣ ᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈᩣ᩠ᨾᨴᩮᩤ᩶ᨯᩪᨦᩣ᩠ᨾ ᨾᩢ᩠ᨶᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᨷᩢᩁᩪᩢᨤᩢᩣ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨿ᩠ᩋᨯᨠᩯ᩠ᩅᩢᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦ ᩈᩣ᩠ᨾᨤᩫ᩠ᨶᨿᩥ᩠ᨦᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩃᩪᨦᨲᩣᨳ᩠ᩋᩢᨦᨡᩱᩉᩯ᩠ᨶ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨽᩯᨿ᩠ᩋᨯᨯᩢᩣ᩠ᨿ ᩐᩢᩣᨻ᩠ᨿᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯᨡᩣ᩠ᨿᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿᨻᩧ᩠ᨦᨩᩮᩨ᩠ᨠ ᨣ᩵ᩭᩃᩮᩨ᩠ᨠᩐᩢᩣᨴᩰ᩠ᩋᩡᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᪫

(᪅) ᨻᩳ᩵ᨩᩱᩢᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩃᩪᨦᨲᩣ ᨳᩣ᩠ᨾᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨳᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣ ᨲᨲᩥᨿ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨿᩥ᩠ᨦ.᪃ ᨤᩫ᩠ᨶᩃᩨᩓ᩠ᩅᩢ ᩃᩫ᩠ᨾᨻᩢ᩠ᨯᨿ᩠ᩅ᩵ᨦᨳᩨ᩠ᨦᩉᩪ ᨲᩣ᩠ᨾᨧᩱᨯᩪᩉᩪᨾᨺᩱ᩵ ᨾᩢ᩠ᨠᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᨿᩥ᩠ᨦᨯᩱ ᩃᩪᨦᨲᩣᨡᩱᨠᩫ᩠ᨯᨠᩖ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨸᩢ᩠ᨶᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨾᩉᩮᩣᩈᩫ᩠ᨳ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢ.᪑ ᨧᩱᨾᩢ᩠ᨶᨸᩫ᩠ᨯᩃ᩠ᨶᩫᩢᨺᩱ᩵ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨷᩢᨡᩱ᩵ᩉᩪᨾᨣᩮᩨ᩠ᨿ ᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈ᩠ᩋᨦᩉᩮᩨ᩠ᨿᨾᩢ᩠ᨶᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯ ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨠᩣ᩠ᨯᨡᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦ ᨸ᩠ᩋᨦᩐᩢᩣᩈᩢ᩠ᨦᨷᩢᩁᩪᩢ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨷᩢᩈᩪᩢᨻᩧ᩠ᨦᨧᩱ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁ.᪃ ᩈᩦᩃᩮᩢᩣᨦᩣ᩠ᨾᩃᩨ᩠ᨦᩅᩥᩈᩮ᩠ᩆ ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨲᩫ᩠ᩅᨿ᩠ᨿᨯᨿᩣ᩠ᩅᨯᩦ ᨾᩦᨹᩦ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᩅᨻᩣ᩠ᩅᩋᨴᩩ᩵ᨾ ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᩉ᩠ᨶᩢᨦᩉ᩠ᨶᩪ᩵ᨾᩈᩩᨯᨸᩣ᩠ᨶ ᨸᩯ᩠ᨦᨴᩤ᩠ᨦᨴᩤ᩠ᨶᨷᩢᨤᩢᩣ᩠ᨶᩈᩦ᩠ᩃ.᪅ ᨷᩢᨹᩣ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᨲᩫ᩠ᨶ ᩉ᩠ᩅᩢᨦᨸᩮ᩠ᨶᨹ᩠ᩃᩡᨹᩫ᩠ᩃᨾᩮᩨ᩠ᩋᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩉ᩠ᩅᩢᨦᨡ᩠ᨶᩨᩢᨼᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᨩᩢ᩠ᨶ ᨡᩳᩃᩪᨦᨲᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯᩯ᩵ ᩀ᩵ᩣᩉᩢᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩵ᨠᩴᩣᩅᩮ᩠ᩁ ᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮ᩠ᩁᨩᩣ᩠ᨲᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨡᩢᩣᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᨣ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩶ᩣ ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩃᩮ᩶ᩣᩈᩮᨯᩣ᩠ᨿ ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᩋᩣ᩠ᨿᨣᩳ᩶ᩈᩴ᩠ᨿ᩵ ᨡᩳᩉ᩠ᨶᩴ᩠ᨿ᩵ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩃᩪᨦᨲᩣ ᨡᩳᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᨳᩦ᩵ ᨡᩳᩅᩤ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩐᩢᩣᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦᨯᩯ᩵ ᪫

(᪆) ᩃᩪᨦᨲᩣᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᨠᩣ᩠ᩁᨠᩱ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᩁᩯ᩠ᨠᩈᩯ᩠ᨦᨶᩦᩢᨶᩣᨣᩢᨯᩦᩓᩢᨧᩮᩢᩢᩣ ᩈᩯ᩠ᨦᩃᩪᨠᨶᩦᩢᨷᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩈᩯ᩠ᨦ ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴᩴᩣᨡᩣ᩠ᨿᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯ ᨾᩮ᩠ᨠᨤᨩᩣ᩠ᨲᨠᩯ᩠ᩅᩢᩃ᩠ᩋᨯᨼᩢᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩦ ᩃᩪᨠᨶᩦᩢᨷᩢᩉᩢ᩠ᨶᨾᩦᩈᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ ᩃᩪᨠᨶᩦᩢᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨹᩦ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᩅ ᨹᩦ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᩅᨻᩣ᩠ᩅᩈᩕᩋᩣ᩠ᨯ ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨩᩣ᩠ᨲᨻᩨ᩠ᨦᨻᩳ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨤᩴᩣᨾᩣᩉᩖᨾ᩠ᩋᩉᩖᩳ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᩋᩓ᩠ᩅᩢ ᨹᩳ᩵ᨯᩪᨦᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨹ᩠ᩅᩦ᩵ᩣᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨧᩪ᩵ᨦᩉᩨᩢᩉᩣᨾᩣ ᨿᩢ᩠ᨦᨡᩣᨩ᩵ᩭᨩᩱᩢᨿᩥ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨿ ᩅᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᩃᩢᩣᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ ᩉᩨᩢᨾᩦᩁᩢᩭᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ ᩉᩨᩢᨾᩦᨤᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨶᩥᨠ᩠ᨡᨻᩯ᩠ᨦᨣᩤ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᨩᩣᩓ ᨹᩦᩢᩅᩤ᩵ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩣᨾᩣᨿᩢ᩠ᨦᨷᩢᨯᩱᩢ ᨡᩢᩣᨩ᩵ᩭᨩᩱᩢᨿᩥ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨯᩱᩢᨻ᩠ᩋᨠᨤᩨ᩠ᨶᨯᩣ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩶ᩣ ᨣᩢᨧᩢᩈᩮᨷᩕᨿᩰ᩠ᨩᩈᩪᨧᩮᩢᩢᩣ ᩋᩢ᩠ᨶᨴᩴ᩠ᨿᨾᩣᨶᩦᩢᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨯᩯ᩵ ᪫

(᪇) ᨻᩳ᩵ᨩᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᨠᩣ᩠ᩁᨠᩱ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᩓ ᩁᩯ᩠ᨠᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨯᩦᩓᨧᩮᩢᩢᩣ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨾᩦᩈᩯ᩠ᨦᨯᩦᩅᩥᩈᩮ᩠ᩆ ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᨻ᩠ᨿᨯᨠᩢ᩠ᨷᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᩁᩮᩨ᩠ᨦᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨼᩢᩣ ᨾᩮ᩠ᨠᨥᨩᩣ᩠ᨲ ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩉᩣᨶᩥ᩠ᨶ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨣᩕᨶᩥ᩠ᨦᨧᩢᩐᩢᩣᨾᩣᨠᩱ᩠ᩅ᩵ᩁᩯ᩠ᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᩃᩪᨦᨲᩣ ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᩈᩪᨧᩮᩢᩢᩣᨪᩢᩴᩣᨾᩣᩉᩢᩣ᩠ᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨿᩢ᩠ᨦᨡᩢᩣᨩ᩵ᩭᨩᩱᩢᨿᩥ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨿ ᩅᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾᩢᩣᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ ᩉᩨᩢᨾᩦᩁᩢᩭᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ ᩉᩨᩢᨾᩦᨤᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᨶᩥᨠ᩠ᨡᨻᩯ᩠ᨦᨣᩤ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᩉᩨᩢᨲᩪᨡᩢᩣᩉᩣᨾᩣ ᨣᩢᨿᩢ᩠ᨦᨧᩢᨯᩱᩢ ᨴᩮᩤ᩶ᨾᩦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨡᩱ᩵ᩁᩢᩭ ᩈᩦ᩠ᩃᩈ᩠ᩋᨯᩈ᩠ᩋᨦᩁᩢᩭ ᨦᩨ᩠ᨶᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨳᩢᩣ᩠ᨶ ᨠᩱ᩵ᨣᩪ᩵ᨶᩢᩭ.᪁᪀ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨲᩪᨡᩢᩣᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶ ᨣᩢᩉᩣᨿᩢ᩠ᨦᨧᩢᨯᩱᩢ ᨡᩳᩃᩪᨦᨲᩣᨡᩱᩃᩫ᩠ᨦᨲ᩵ᩴᩣ ᩀ᩵ᩣᩉᩢᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩵ᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᩅᩮ᩠ᩁ ᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮ᩠ᩁᨩᩣ᩠ᨲᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨲᩪᨡᩢᩣᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨣ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩶ᩣ ᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᩃᩮ᩶ᩣᩈᩮᨯᩣ᩠ᨿ ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᩋᩣ᩠ᨿᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᩈ᩵ᩣ᩠ᨶᨴᩨ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨧᩢᩐᩢᩣᩈᩱ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᨦᩅᩱᩢᩉᩢ᩠ᨷ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨧᩢᩐᩢᩣᩈᩱ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᩅᩱᩢᩉᩢᩭ ᨧᩢᩈᩱ᩵ᩉ᩠ᩋᨦ᩠ᩋᨶᩢᩭᩃᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᩋᨦ ᨡᩳᩉᩨᩢᩉ᩠ᨿ᩵ᩁ᩠ᩋᩈᩣ᩠ᨿᨠᩫ᩠ᨦ ᩓᩢᩃᩫ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᨿᨠ᩵ᩣ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᩉ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨷᩮᩤᩢ ᩉᩨᩢᩐᩢᩣᨴᩦ᩵ᨩᩱ᩵ ᨡᩳᩉᩨᩢᨣᩦ᩵ᨸᩣ᩠ᨠᨪᩢᩣᩋᩢᩣᨸᩣ᩠ᨠᨷᩪᨦ ᨸᩢ᩠ᨶᨲᩪᨡᩢᩣᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨯᩯ᩵ ᪫

(᪈) ᩃᩪᨦᨲᩣᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᩢᩃᩪᨦᨲᩣᨧᩢᨷ᩠ᩋᨠᩉ᩠ᨿᨯ ᨲᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᨿᨯᨠᩯ᩠ᩅᩢᨯ᩠ᩅᨦᨯᩦ ᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨾᩦᩉᩢᩣᨯ᩠ᩋᨠ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᩅᩤ᩵ᩈᩪᨦᩈ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᩋᨠ ᨧᩢ᩠ᨦᨯᩱᨧᩢ᩠ᨠᩉᩯ᩠ᨶᨻᩱᨴᩨ᩠ᨦᪧ ᩉᩖᩣ᩠ᨶᨿ᩵ᩣᨩᩢᩣᨠᩫ᩠ᩅᨵᩤᩢ ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨯ᩠ᩋᨠᨣᩮᩤᩢᩢ ᩉ᩠ᩋᨾᨡ᩠ᨦᩥ᩵ᨩᩮᩢᩢᩣᨿᩣ᩠ᨾᨼᩮᩢᩣ ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈ᩠ᩋᨦ ᩉ᩠ᩋᨾᨷᩢᩁᩪᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨯᩱᨧᩢᨷᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᩢᩁᩪᩢᩉᩢ᩠ᨶᨾᩦ ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈᩣ᩠ᨾ ᩉ᩠ᩋᨾᨦᩣ᩠ᨾᨯᩦᩅᩅ᩠ᨦᩥ᩵ ᩉ᩠ᩋᨾᨡ᩠ᨦᩥ᩵ᨶᩦᩢᨿᩣ᩠ᨾᨯᩦ ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨯᩦᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈᩦ᩵ ᩉ᩠ᩋᨾᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᨾᨶᩩᩔᩣ ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩉᩢᩣ ᩉ᩠ᩋᨾᨷᩢᨩᩢᩣᩈᩩᨯᨧᩱ ᨤᩫ᩠ᨶᨯᩱᨷᩢᩐᩢᩣᩅᩯ᩠ᨯᨠᩮᩢᩢᩣ ᨤᩫ᩠ᨶᨳᩮᩢᩢᩣᨧᩢᨷ᩠ᩋᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨼᩢ᩠ᨦ ᨧᩢᩐᩢᩣᨯᩫ᩠ᨦᨯᩱ ᨷᩢ᩠ᨠᩐᩢᩣᨯ᩠ᩅᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᨳᩦ᩵ ᩃᩪᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨩᩦᩢᨲᩣ᩠ᨾᨸᩮᩨ᩠ᨦ ᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨶᩢᩭ ᨲᩣ᩠ᨾᨧᩱᩃᩮᩨ᩠ᨠᨤᩢᩭ ᩐᩢᩣᨴᩰ᩠ᩋᩡᨶᩮᩨ᩠ᩋᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᪫

(᪉) ᨻᩳ᩵ᨩᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩃᩪᨦᨲᩣ ᩁᩨᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᨣᩮᩤᩢᩢ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨷᩢᨾᩦᨧᩱᨴᩮᩤ᩶ᨧᩢᨻᩨ᩠ᨦ ᩋᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈ᩠ᩋᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨷᩢᨾᩦᨧᩱᩋᩣᩃᩣᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨻᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁ.᪃ ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨷᩢᨾᩦᨧᩱᨶᩣᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨧᩢᩐᩢᩣᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨪᨻᩱᩢ ᨳ᩠ᩅᩢᩁᨩ᩠ᩅᩫ᩵ᨿᩣᩅᨩᩦᩅᩴ ᩁᩨᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ ᨧᩱᨾᩢ᩠ᨶᨯᩣᩃᩴ᩠ᨿᨣᩫ᩠ᨯ ᨧᩣᨣᩴᩣᨿᩫ᩠ᩆᨷᩢᩈᩫ᩠ᨾᨲᩫ᩠ᩅ ᨸᩣ᩠ᨠᨠᩯ᩠ᨾᨡᩫ᩠ᩅᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩃ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨾᩢ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨧᩩᨽᩣ᩠ᨦ ᨲᩪᨡᩢᩣᨣᩢᨧᩣ᩠ᨦᨧᩱ ᨷᩢᨾᩦᨧᩱᩋᩣᩃᩱᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨻᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩉᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ ᨧᩱᨷᩪ᩵ᩉᩱ᩠ᨾᩢᨾᩮᩢᩣᨾᩥ᩠ᨦ ᩈᩩᩁᩣᨾᩮᨸᩮ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨲᩪᨡᩢᩣᨣᩢᨷᩢᨾᩦᨧᩱᨺᩱ᩵ᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨻᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨸᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨶᩣ ᨡᩳᩃᩪᨦᨲᩣᨷᩥ᩠ᨯᩁᩯ᩠ᨠ ᨸᩢ᩠ᨶᩉᩨᩢᨡᩯ᩠ᨠᩈ᩠ᩋᨦᨤᩫ᩠ᨶ ᨧᩢᩐᩢᩣᩅᩱᩢᨩᩫ᩠ᨾᨺᩯ᩠ᨦᩁᩯ᩠ᨷ ᨸᩮ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯ᩠ᩅᩢᨣᩢᨩᩪ ᨡᩳᨯᩪᨤᩱ᩵ᩁᩪᩢ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨩᩩᨸᩮ᩶ᩣᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᨯᩣ᩠ᨿ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᩉᩨᩢᩃᩫ᩠ᨾᩋᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᨶᩥ᩵ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢ ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᨾ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᨿᩣᩅᨩᩦᩅᩴ ᨡᩳᩃᩪᨦᨲᩣᨸᩢ᩠ᨶᨿ᩠ᨶᩨ᩵ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨲᩫ᩠ᩅᨶ᩠ᨦᩨ᩵ᨯᩯ᩵ ᪫

(᪁᪀) ᩃᩪᨦᨲᩣᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᩁᩮᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩢᩣ ᨣ᩠ᩅᩁᨹᩳ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᨴᩢ᩠ᨦᨿᩣ᩠ᩅ ᩈᩣ᩠ᩅᩉᩱ᩠ᨾᨤᩴᩣᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩵ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯᩴ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶ ᨣᩴᩣᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶᨣᩢᨷᩢᨩᩱ᩵ᨶᩢᩭ ᩉᩢᩣ᩠ᨦ.᪘ ᩁᩢᩭ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᩃᨣᩤ ? ᨯᩢ᩠ᨷᨲᩯ᩵ᨶᩱᨾᩣᨶ᩠ᩋᨠ ᨯᩢ᩠ᨷᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᩋᨠᨾᩣᨠᩣ᩠ᨦ ᩁᩢᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢᩉᩢᩣ᩠ᨦᨪᩣ᩠ᩅ ᩈᩣ᩠ᩅᨶᩦᩢᩉᩢᩣ᩠ᨦᩈᩦ᩵ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩈᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨡᩱ᩵ᩁᩢᩭ ᨠᩱ᩵ᨶᩢᩭᩈᩥᨣᩪ᩵ ᨦᩫ᩠ᨶᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨯᩈ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨡᩱᨸᨲᩪᨷᩤ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᩋᨦᩉᩫ᩠ᩅ ᨸᩣ᩠ᨿ.᪆ ᩉᩱ᩠ᨾ ᩋᩫ᩠ᨯᨧᩱᩐᩢᩣᨴᩰ᩠ᩋᩡ ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᪫

(᪁᪁) ᨻᩳ᩵ᨩᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨯᩦᩓᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨾᩦᩅᩤᨧᩣᩉᩢᩣ᩠ᨦᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨿᩮ᩵ᩋᩢ᩠ᨶᩓ ᪘ ᩁᩢᩭ ᨲᩪᨡᩢᩣᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶᩢᩭᨣᩢᨷᩢᨾᩦᩈᩢ᩠ᨦᨾᩣᩉᩖᩳ᩵ᩉ᩠ᨿᨯ ᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨹᩣ᩠ᨶ ᨾᩢ᩠ᨶᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᨣᩢᨿᩥ᩠ᨶᨤᩢᩣ᩠ᨶ ᨶᩢ᩠ᨷᨴᩮᩤ᩶ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨧᩣᩈᩣ᩠ᩅ ᨾᩣᨲᩣ᩠ᨾᨯᩮᩨ᩠ᨶᨯᩣ᩠ᩅᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ ᨾᩣᨧ᩠ᩋᨯᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᩉᩫ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨾᩢ᩠ᨶᨷᩢᨣᩤᩢ ᩉᩖᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᨾᩢ᩠ᨶᨷᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨶᩣᩴᩢᨸᩣ᩠ᨦᨷᩢᩃᩫ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢᨤᩫ᩠ᨦᨡᩢᩣᨡᩢᩣ᩠ᨾ  ᨾᩦᨣᩤ᩵ᨾ᩠ᩃᩢᩣᨡ᩵ᩣ᩠ᨾᨲᩫ᩠ᩅᩅᩫ᩠ᩅᨡ᩵ᩣ᩠ᨾᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨾᩦᨣᩤ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉᩫ᩠ᩅᨡᩱ᩵ᩈᩦ᩵ᩃᩪᨠᨠᩱ᩵ᨶᩢᩭ ᩈ᩠ᩋᨦᨣᩪ᩵ᨡᩳᨾᩣᩀᩪ᩵ᨠᩥ᩠ᨶ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨣᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨡᩣᨣᩤ᩵.? ᩈᩩᨯᩉ᩠ᨶᩦᩢᩓ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨻᩢ᩠ᨷ ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ
ᨯᩰ᩠ᨿ ᩏᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨾᩉᩣᨴᩤ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣᩴᩢᨡᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦ/ᩃᩮᨡᩣᨶᩩᨠᩣᩁ ᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨲᩳ᩵ᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨧᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ

One Comment