ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ 3

ᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁᨾᩘᨣ᩠ᩃᩅᩥᩅᩤᩉ

ᩋᨩ᩠ᨩᩈᩩ ᩋᨩ᩠ᨩᨩᩮᨿᩮ᩠ᨿᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᨾᩘᨣᩃᩮᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᩏᨲ᩠ᨲᨾᩮᩣ ᨯᩦᩓ ᩋᨩ᩠ᨩᨶᩱᨸᩦᨩᩮᩨ᩠ᨶᨯᩮᩨ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨸᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨧᩩᩊᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢ (ᨷ᩠ᩃ) ᨲᩫ᩠ᩅᨯᩮᩨ᩠ᨶ (ᨷ᩠ᩃ) ᨤ᩵ᩴᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶ (ᨷ᩠ᩃ) ᨴᩱ᩠ᨿᩅᩢ᩠ᨶ (ᨷ᩠ᩃ) ᨶᨠ᩠ᨡᨲ᩠ᨲᩁᩮᩨ᩠ᨠᨼᩢᩣᨯᩱᩢ (ᨷ᩠ᩃ) ᨲᩫ᩠ᩅ

ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᨷᩢ᩠ᨦᨠᩮᩨ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦᨩᩣ᩠ᨿ (ᨷ᩠ᩃ) ᨾᩣᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩉᩢ᩠ᨶᩐᩢᩣᨾᩮᨹᩪᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ (ᨷ᩠ᩃ) ᩅᩤ᩵ᨾᩦᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨨᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨯᩱᩢᨲ᩠ᩋᨠᩉᩖᩢᨠᩓᨪᨴ᩠ᩋᩢᩁ ᨯᩱᩢᨲ᩠ᩋᨠᨤᩢ᩠ᩋᩁᩓᩢᨪᩈᩃ᩠ᨿᩁᩈᩮᨣᩢᨯᩦ ᨴᩰ᩠ᩇᨿᩥ᩠ᨦᨾᩦᩈᩣ᩠ᨾᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨴᩰ᩠ᩇᨩᩣ᩠ᨿᨾᩦ.᪅ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨡᩢᩣᨣᩢᩉᩨᩢᩈᩪᨧᩮᩢᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨣᩢᩉᩨᩢᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨯᩯ᩵ ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᨷᩢ᩠ᨦᨠᩮᩨ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨣᩢᩈ᩠ᨶᩩᨠᩈᩩᨡ ᨿᩢ᩠ᩋᩁᨷᩩᨬᨣᩩᨱᨠᩯᩢ᩠ᩅᨧᩮᩢᩢᩣ ᪃ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩦᩃᩪᨠᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨤᩫ᩠ᨦᨡᩣ᩠ᩅ ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅ ᩅᩤ᩠ᩅ᩵ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ ᨠᩯ᩵ᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨸᩦᩓᨯᩮᩨ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᨾ ᩁᩪᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩴᩣᨲᩢᩣ᩠ᨶᨧᩣᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᩁᩪᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩴᩣᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨩᩩᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨻᩯ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨨᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨲᩥ᩠ᨯᨯ᩠ᨦ᩶ᨸᩣ᩠ᨠᨣᩴᩣᩃᩢᩴᩣᨣᩴᩣᨻᩣ᩠ᨿ (ᨷ᩠ᩃ) ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨣᩢᩈ᩠ᨶᩩᨠᩈᩩᨡ ᨿᩢ᩠ᩋᩁᨷᩩᨬᨣᩩᨱᨠᩯ᩠ᩅᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩣ᩠ᨾᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨲᩯ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩳ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᨲᩯ᩠ᨠᨲᩣᨻᩣ᩠ᨿᨪᩢᩣ᩠ᨿ ᨾᩦᩃᩪᨠᩋᩢᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨿ ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣᩢ᩠ᨶᨴᩪᨦᩈᩪᨦᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣᩢ᩠ᨶᨩᩳ᩵ ᩁᩪᩢᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨠᩉᩖᩢᨠᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᩈ᩠ᩋᩁ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᩉ᩠ᨾᩳᨴᩴ᩠ᨿᨻᩱᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᨯ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᩉ᩠ᨾᩳᩁᩣ᩠ᨯᨻᩱᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᨿᨯᩦ ᨠᩥ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨷᩢᨪᩮᩢᩣ ᨠᩥ᩠ᨶᨼᩮᩢᩣᩓ᩠ᩅᩢᨷᩢᩀᩪ᩵ ᨣᩢᩐᩢᩣᨹᩢᩣᨸᩫ᩠ᨠᩉᩫ᩠ᩅᨴᩴ᩠ᨿᩃ᩵ᩣ ᨣᩢᩐᩢᩣᨹᩢᩣᨻᩣ᩠ᨯᨷᩤ᩵ᨴᩴ᩠ᨿᨧᩣ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯᩮᩨ᩠ᨶᨼᩢᩣᩈᩣ᩠ᨿ ᩓᨯᩮᩨ᩠ᨶᨯᩢᩣ᩠ᩅᨼᩢᩣᩈ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨣᩢᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩫ᩠ᩅᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨦᩓᩢᨴᩤ᩠ᨦᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᩓ᩠ᩅᩢ ᨸᨲᩪᨷᩤ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᩁᩦ᩠ᨾᨲᩮᩨ᩠ᨶ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨶᩱᨤᩪᩢᨾᩁᩮᩨ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨡ᩠ᨶᩨᩢᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩢᩢᨯᩱᨾᩱᩢᨧᩢ᩠ᨶ ᨺᩢ᩠ᨶᨾᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩌᩣ᩠ᩅᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᩓ᩠ᩅᩢ ᨴᩦ᩵ᨸᨲᩪᨸ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨪᩉ᩠ᨿ᩵ᨦ᩠ᩋᨶ᩠ᨦ᩶ᨴᩦ᩵ᨲᩮᩢᩣᨼᩱ ᩅᩤ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶᩦᩢᨻᩦ᩵ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩢᨯᩋᩱ ᨸᩢ᩠ᨶᨻᩦ᩵ᨿ᩠ᩋᩁᨠᩥ᩠ᨶᨶᩣᩴᩢᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨯᩯ᩵ ᪫

ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᨪᩢᩴᩣᩅᩤ᩵ ᨧᩮᩢᩢᩣᨣ᩵ᩭᨿᩮ᩠ᨶᩨᩢᨧᩱᨠᩥ᩠ᨶᨶᩣᩴᩢᨲ᩠ᨶᩫᩢᨯᩥ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᨦᨣᩤ᩵ ᨣᩢ᩠ᨶᨷᩢᨠᩢ᩠ᩅᨧᩢ᩠ᨷᨴᩤ᩠ᨦᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩢᩣ ᨣ᩵ᩭᨿᩮ᩠ᨶᩨᩢᨯᩪᨯᨿᩣᩓᨠᩥ᩠ᨶᨻᩪᨴᩰ᩠ᩋᩡᨻᩦ᩵ᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᨿᩰ᩠ᩋᩡᨿᩯ᩠ᨦᨴᩯ᩠ᨦᨡᩢᩣ᩠ᨦ ᩅᩤ᩵ ᨩᩩᨻᩯ᩠ᨦᨸᩣ᩠ᨶᨯ᩠ᩋᨠᨲᩢᩣ᩠ᨦ ᨩᩩᩁᩯ᩠ᨷᨡᩢᩣ᩠ᨦᩏᨶ᩠ᩋᩢᨦᨸᩱ᩵ᨴᩢ᩠ᨶᨾᩣᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩤ ᨧᩮᩢᩢᩣᩁᩢ᩠ᨠᨻᩦ᩵ᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩅᩤ᩵ ᨩᩩᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᨡᩢᩣᨣᩢᨧᩢᩉᩣᨻᩦ᩵ᨷᩢᨯᩱᩢ ᨩᩩᨷᩤ᩠ᨶᩢᨲᩱᩢᨡᩢᩣᨣᩢᨾᩦᩓ ᨻᩦ᩵ᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨴᩦ᩵ᩁᩢ᩠ᨠᨡᩢᩣᨾᩦᨴᩦ᩵ᨩ᩠ᩋᩢᩁ ᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᩁᨡᩢᩣᨾᩦᨴᩦ᩵ᨼᩱ ᨴᩦ᩵ᨠᩱᨡᩢᩣᨾᩦᨴᩦ᩵ᨠᩣ᩠ᨯ ᨴᩦ᩵ᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶ᩻ᩣᨡᩢᩣᨾᩦᨾᩦ᩵ᩅᩢ᩠ᨯ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩴ᩠ᨿᩓᨻᩦ᩵ᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩅᩤ᩵ ᨻᩦ᩵ᨶᩦᩢᨠᩥ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᨠᩢ᩠ᨷᨶᩣᩴᩢᨸᩪ ᨣᩴᩣᨳᩪᨠᩉᩪᩉᩱ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩅᩤ᩵ ᨶᩫ᩠ᨠᨣᩮᩤᩢᩢᨧᩢ᩠ᨷᨸᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩋᨠ ᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᩋᨠᨧᩮᩢᩢᩣ ᩅᩤ᩵ᩁᨣᩤᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨣᩢᨾᩣᨲᩢᩣ᩠ᨶᨲᩳ᩵ ᨿᩰ᩠ᩋᩡᨳᩪᨠᨪ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱᨾᩣ ᨣᩴᩣᨣᩢᨷᩢᩓ᩠ᩅᩢᨠᩯ᩵ᨴ᩵ᩴᩣᨠᩣ᩠ᨦ ᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩐᩢᩣᨣᩴᩣᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶᩦᩢᨻᩱᩋ᩠ᩅᨯᩉᩣᨧᩣᨼ᩠ᩅᩫ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨻᩦ᩵ᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨤᩮᩨ᩠ᩋᨤᩴᩣᩓ ᨾᩯ᩵ᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᩈᩮ᩠ᩋᩨᩢᨡᩣ᩠ᩅᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩫ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨡᩢᩣᨻᩱᩉᩣᩈᩣ᩠ᩅ ᨣᩢᨡᩣᩁᩪᩢᨻᩱᨧᩣᨩᩩᨣᩢᩉᩪᨾᩓ᩠ᩅᩢ ᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩈᩢ᩠ᨶᨯᩱᨧᩢᨯᩦ ᨡᩳᨻᩳ᩵ᩓᩢᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨡᩳᩀ᩵ᩣᨲᩢ᩠ᨯᨣᩴᩣᩁᩢ᩠ᨠ ᩀ᩵ᩣᨩᩢ᩠ᨠᨣᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨡᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨯᩯ᩵

ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩳ᩵ᩓᩢᨾᩯ᩵ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲᩢ᩠ᨯᨣᩴᩣᩁᩢ᩠ᨠ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩢ᩠ᨠᨣᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦ ᨷᩢᩉᩨᩢᩉ᩠ᨿᩩᩢᨦᨠᩣ᩠ᨷᨡᩮ᩠ᨦᩨ ᨷᩢᩉᩨᩢᨿ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨷᨣᩳᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᨸᩪᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣ᩠ᨠᩉᩪᩢᨾᨻᩪᨯᩴ᩠ᨿ ᩁᩣ᩠ᨠᨠᩪᩢᨦᨪᩣ᩠ᨿᨸᩣ᩠ᨿᨠᩪ᩵ᨦᨼᩢᩣ ᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩅᩤ᩵ᨨᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱ ᨣᩢᨷᩢᨴᩢ᩠ᨶᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩓᩃᩪᨠᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᩓᩢᨾᩯ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨻᩱᩋᩣᩅ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᩋᩁᩉ᩠ᨶᩴ᩠ᨿ᩵ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯᨩᩱᩢᨤᩫ᩠ᨶᨯᩦ ᩅᩤ᩵ᩁᩮᩨ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᩉᩖᩢᨦ ᩉᩨᩢᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᨻ᩠ᨶᩨᩢᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩨᩢ ᩉᩨᩢᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᨸᩯᨯᩴ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᩓ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨩᩱᩢᨾᩱᩢᨴᩴ᩠ᨿ ᨣᩢᨷᩢᩉᩨᩢᩃᩢᩣ ᨣᩴᩣᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩈᩮᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨯ᩵ᩣ᩠ᨿᨣᩴᩣᨿᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩈᩮᨸᩮ᩶ᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨶᩨᩢᨾᩣᨳᩨ᩠ᨦᨲᩮᩨ᩠ᨶ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨶᩨᩢᩁᩮᩨ᩠ᨶᨾᩣᨲ᩠ᨦ᩶ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᩈ᩠ᩋ᩵ᨦᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᨿᩣᩅᨧᨶ ᨡᩳᩐᩢᩣᩃᩪᨠᩈᩪᩢ ᩓᩉᩖᩣ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨺᩣ᩠ᨠᨶᩣᨡᩣᨶᩦᩢᩓ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᩋᩣ᩠ᨷᩅ᩠ᨿᩁᨸᩢ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦ ᨴ᩠ᩋᨯᩈᩥ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨾᩈᩣ᩠ᨿᩉᩯᩖ᩵ᨦ ᨻᩯ᩠ᨦᨤᩴᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᨤᩴᩣ ᨻᩕᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩯ᩵ᨶᩱᨾᩣᨶ᩠ᩋᨠ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᩋᨠᨾᩣᨠᩣ᩠ᨦ ᩅᩤ᩵ᩁᩢᩣ᩠ᨦᩉᩢᩣ᩠ᨦᨪᩣ᩠ᩅ ᩈᩣ᩠ᩅᩉᩢᩣ᩠ᨦᩈᩦ᩵ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨡᩱ᩵ᩁᩢᩭ ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦ ᩈᩕᩦᨸᩴ᩠ᨿᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᨼᩢᩣ ᩅᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩡᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᨴᩱ᩠ᨿ ᨩᩣ᩠ᩅᨲᩱᩢᨧᩢᨷᩮᩨ᩠ᩋᨠ᩠ᩅᩢᩁᩁᩮᩨ᩠ᩋᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨦᩫ᩠ᨶᩈᩦ᩠ᩃᩈ᩠ᩋᨯ (ᨷ᩠ᩃ) ᨶᩣᩴᩢᨶᩫ᩠ᨾᩋᩫ᩠ᨾᨡᩮᩢᩢᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨾ (ᨷ᩠ᩃ) ᨾᩣ᩠ᨠᨡᩱᨸᨲᩪᨷᩤ᩠ᨶᩢ (ᨷ᩠ᩃ) ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩈᩢ᩠ᨶᨳ᩠ᩅᩢᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨣᩢᩉᩣᨾᩦᨿᩢ᩠ᨦᨸᩱ᩵ᨴᩢ᩠ᨶ ᩉᩣᩅᩢ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦᨸᩱ᩵ᨯᩱᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩐᩢᩣᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᨴ᩠ᨿᩁ ᨻᩱᩉᩣᩉ᩠ᨾᩳᨹᩪᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨣᩕᩪᩉᩯ᩠ᨶᨷ᩠ᩋᨠ ᩐᩢᩣᩏᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩣᨣᩪᩁ ᩉᩣ᩠ᨶᨾᩣᨲᩫ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦ᩵ ᨼ᩠ᩋᩢᨾᨴᩩᨠᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨴᩩᨠᩋᩢ᩠ᨶ ᩉ᩠ᨾᩳᨪᩢᩴᩣᩅᩤ᩵ ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᩈᩩᨠᩕ ᨧᩢᨯᩱᩢᩈ᩠ᨶᩩᨠᨲᩳ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢ ᩁ᩠ᩋᨯᨿᩣᩅᨩᩦᩅᩴ ᨪᩢᩴᩣᨻᩱᨯᩪᩉ᩠ᨾᩳᨹᩪᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈ᩠ᩋᨦ ᨪᩢᩴᩣᩅᩤ᩵ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨾ᩠ᨦᩥ᩵ᩃ᩠ᩋᩢᨾ ᨩᩪᩢᨯᩢᩣ᩠ᩅᨩᩪᩢᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᩋᩢᨾᨾᩣᩉᩣ ᨪᩢᩴᩣᨻᩱᨯᩪᩉ᩠ᨾᩳᨹᩪᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᩈᩣ᩠ᨾ ᨪᩢᩴᩣᩅᩤ᩵ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨻᩨ᩠ᨶᨯ᩠ᩋᨠ ᨧᩢᨯᩱᩢᩐᩢᩣᩈ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᩋᨠᨴᩮᩤᩢᩢᨶᩫ᩠ᨾᨶᩣ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᩐᩢᩣᩈ᩠ᩋᨦᨾᩨᩅᩤ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩈᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨧᩢᨯᩱᩢᨤ᩠ᨯᩨᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨶ᩠ᩋᨦᨺᩯ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩯ᩠ᨦᨧᩱᨯᩦᩉᩖᩢᨷᨾ᩵ᩭ ᨧᩢᨯᩱᩢᨲ᩵ᩭᨠᩯ᩠ᨾᩢᨶᩣ᩠ᨦᨶ᩠ᩋᩁ ᨧᩢᨯᩱᩢᨧᩣᨣᩴᩣᩅ᩠ᩋᩁᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩈᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨧᩢᨯᩱᩢᨤᩨ᩠ᨯᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨶ᩠ᩅᩁᩁᩮᩢᩣ ᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨧᩢᨷᩮᩨ᩠ᨠᨠ᩠ᩅᩢᩁᨾ᩠ᩃᩢᩣ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨧᩢᩈᩪ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩁᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᩁᩡᩉᩯ᩠ᨦᨧᩢᩁᩯ᩠ᨠᨸᩯ᩠ᨦᨶᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨠ᩠ᩋᩢᩁᩈᩮᩢᩢᩣᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᨿᨠᩮᩨ᩠ᩋᨸᩮ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨯ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨾᨤᩴᩣᨹᩮᩨ᩠ᨿᨣᩦ᩵ᩋᩢᩣ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨩᩣ᩠ᨿᨴᩩᨠᨣ᩠ᨣᨲ ᨧᩢᨯᩱᩢᨪ᩠ᩋᩢᩁᨪ᩠ᩋᩢᩁᨹᩢᩣ ᩃᩪᨠᩉᩖᩢᩣᨡᩪᩁᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩉᩳᨤᩴᩣ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨣᩩᩃᨯᩴᩣ ᨧᩢᨾᩣᩉᩨᩢᨩᩰ᩠ᨣ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨷᩫ᩠ᩅᩁᨻ᩠ᩅᨠᨡ᩠ᩋᨦᨯᩦ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᩀᩪ᩵ᩅᩢ᩠ᨯᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩃ᩠ᩅᨯᨯᩱᩢᨡ᩠ᨶᩨᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩕᩪ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨧᩫ᩠ᨠᩁᩪᨯᩱᩢᨡ᩠ᩋᨦᨻᩯ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨣ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨻᩮᩣᨵᩥᩁᩣ᩠ᨩ ᩁᩯ᩠ᨠᨠᩥ᩠ᨶᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨧᩩᨩᩃ᩠ᨿᩩᨾᩯ᩵ᩉᩮ᩠ᨾᩢᩁ ᩈᩣ᩠ᨾᨿ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱᩢᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩃᩪᨠᨯᩮ᩠ᨯᩁᩮ᩠ᨦᩨᩁᩯ᩠ᨠᨶ᩠ᩋᩁᩋᩪ᩵ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩀᩪ᩵ᨸᩪᨠᨡᩮᩢᩢᩣᨴᩪᩁᨠ᩠ᩅᩢᩁ ᨣᩢᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨠᩮᩢᩢᩣᩃᩮ᩠ᨾᩢᩈᩥ᩠ᨷᩃᩯ᩠ᨾᩢ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩃᩯ᩠ᨾᩢᨷᩱᨡᩯ᩠ᨾ ᨠᩮᩢᩢᩣᩉᩯᩖᨾᩈᩥ᩠ᨷᩉᩯᩖᨾ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩉᩯᩖᨾᨷᩱᨡᩮᩢᩢᩣ ᨠᩮᩢᩢᩣᩉᩮᩖᩢᩢᩣᩈᩥ᩠ᨷᩉᩮᩖᩢᩢᩣ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩉᩮᩖᩢᩢᩣᨯᩮᩨ᩠ᨶᨧ᩠ᨿᩁ ᨠᩮᩢᩢᩣᩈ᩠ᨿᨦᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᨿᨦ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩈ᩠ᨿᨦᨾᩯ᩠ᨦᩅᩤ᩠ᨦᩢ ᨠᩮᩢᩢᩣᨩᩢᩣ᩠ᨦᩈᩥ᩠ᨷᨩᩢᩣ᩠ᨦ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᨩᩢᩣ᩠ᨦᩑᩁᩣᩅᩢ᩠ᨶ ᨠᩮᩢᩢᩣᩅᩢ᩠ᨶᩈᩥ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦ ᩈᩕᩦᩈᩮᩣᨽᩣᩅᨾᩘᨣ᩠ᩃᨠᨲ᩠ᩅᩣ ᩋᩢ᩠ᨶᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᩋᩢ᩠ᨶᨷᩕᩈᩮᩨ᩠ᨮ ᩃᩢᩴᩣᩃᩮᩨ᩠ᩆᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᩅᩢ᩠ᨶᩓᩢᨿᩣ᩠ᨾᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᨷᩢ᩠ᨦᨠᩮᩨ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨧᩪ᩵ᨦᨧᩢᨻᩱᩋᩘᨩᩮᩨ᩠ᨬᨷ᩠ᩋᨠᨠ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨿᩢ᩠ᨦᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨶᩣ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ ᨴ᩠ᨦᩨᨾᩱᩢᨴᩮᩤᩢᩢᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᩓ ᩈᩦ᩵ᩈᩮᩢᩢᩣᩃᩮᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᩅᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣᨴᩩᨠᨯᩢᩣ᩠ᩅ ᨪᩢᩣ᩠ᩅᪧᩀᩪ᩵ᨲᩮ᩠ᨾᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᨽ᩠᩵ᩋᨦᨾᩣᩀᩪ᩵ᩉᩫ᩠ᩅᩈᩣ᩠ᨯᩓᩢᨸ᩠ᩋᨦ ᩃ᩵ᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨾᩣᩀᩪ᩵ᩉᩫ᩠ᩅᨩ᩠ᩋᨦᩓᩢᨲᩢᩣ᩠ᨶ ᨴᩥ᩠ᨦᩈᩦ᩵ᩈᩮᩢᩣᩃᩮᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᩅᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣ ᩋᩅᩉᩅᩥᩅᩤᩉᩈᩢ᩠ᨦᩅᩤ᩠ᨯᨤᩣ᩠ᨯᨿᩱᨸᩢ᩠ᨶ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨶᩪ᩵ᨦᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᨠᩢ᩠ᨶ ᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᩅᩤ᩵ᩈᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᨾᩯ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯ᩠ᩅᩢᨿ᩠ᩋᨯᨣ᩠ᩋᩁᨤᩴᩣ ᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢᩋᩢᩭᩓᩢᨶᩣᩴᩢᨲᩣ᩠ᨶ ᨴᩦᨾᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩫ᩠ᨷᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩮᩖᩢᩢᩣᩈᩱ᩵ᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨶᨶᩢᩭᩋ᩠ᩋᨷᨧᩥ᩠ᨶ ᨾᩣᨴᩴᩣᩅᩱᩢᨪ᩠ᩋ᩵ᨦᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨡᩳᩉᩨᩢᩉᩮ᩠ᨿᨯᨾᩨᨪᩢᩣ᩠ᨿᩓᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᩅᩣ ᨾᩣᩉ᩠ᨿᩩᨷᩐᩢᩣᨡᩢ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢ ᨳᩣ᩠ᨾᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩣᨴᩮᨻ᩠ᨻᨵᩱᩢ᩠ᨿ ᩋᩢ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨺᩮᩢᩢᩣᩁᩢᨠ᩠ᩈᩣ ᨿᩢ᩠ᨦᨥᩣᩅᩤ᩠ᨯᨨᨿᩣ᩠ᩅᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩤᩢᩢ ᨲᩫ᩠ᨶᩁᩢᨠ᩠ᩈᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᩓᩢᩁᩢᨠ᩠ᩈᩣᨲᩫ᩠ᨶ ᨲᩫ᩠ᨶᨻᩱᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩢᩣᩓᩢᨲᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨦ

ᨳᩨ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩦᩢᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᩉᩮᩖᩢᩢᩣ

ᨲᩫ᩠ᨶᨯᩱᨧᩢᨠᩥ᩠ᨶᨧᩢᩈ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨣᩢᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨾᩣᨠᩥ᩠ᨶᨾᩣᩈ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨲᩫ᩠ᨶᨯᩱᨷᩢᨠᩥ᩠ᨶᨷᩢᩈ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨣᩢᩉᩨᩢᨾᩣᩈᨾ᩠ᨻᩦᨻᩢ᩠ᨠᩁᩢ᩠ᨠᩈᩣ ᨿᩢ᩠ᨦᨶ᩠ᩋᩢᨦᨶᩪ᩵ᨦᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱᨴᩤ᩠ᨦᨶᩣᩴᩢ ᨣᩢᩉᩨᩢᨽᩣ᩠ᨷᨪᩢᩴᩣᨺᩪᨦᨦᩮᩨ᩠ᨠᩓᩢᨸᩣᨹᩣ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱᨴᩤ᩠ᨦᨷᩫ᩠ᨠᩓᩢᨴᩤ᩠ᨦᨶᩣ ᨣᩢᩉᩨᩢᨽᩣ᩠ᨷᨻᩯᩢᨺᩪᨦᩈᩮᩨ᩠ᩋᩉ᩠ᨾᩦᩓᩢᨹᩦᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨼ᩠ᩋᩢᨾᨶᩣ᩠ᨿᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᩁᩮᩨ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᩁᩮᩨ᩠ᨶᨲᩳ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢᨿᩣᩅᨩᩦᩅᩴ

ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶᩦᩢᨾᩮᩨ᩠ᩋᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᩃ᩠ᨿᩢᨦᨸᩮ᩠ᨯᩓᩢᨠᩱ᩵ ᨣᩢᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨲᩮ᩠ᨾᩃᩮᩢᩢᩣ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨸᩪᨠᨡᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨴᩮᩤᩢᩢᨲᩮ᩠ᨾᨿᩮ ᨴᩮᩤᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶᩱᨾᩣᨶ᩠ᩋᨠ ᨴᩮᩤᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᩋᨠᨾᩣᨲᩮᩨ᩠ᨶ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᩉᩨᩢᨲᩮ᩠ᨾᩈᩣ᩠ᨾᨹᩢ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᨯ ᨾᩯᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨧᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᩃᩪᨠᨿᩥ᩠ᨦ ᨣᩢᩉᩨᩢᨲᩮ᩠ᨾᩈᩣ᩠ᨾᨶᩣᩴᩢᩉᩣ᩠ᨯᨸᩣᩋᩳ ᩉᩨᩢᨾᩦᨿ᩠ᨷᩩᪧᨯ᩠ᨦ᩶ᩉᩮ᩠ᨾᩢᩢᩣ ᨿᩮᩢᩢᩣᪧᨯ᩠ᨦ᩶ᨻ᩠ᩅᨠ ᩉᩨᩢᨴ᩠ᩋᩢᨦᨾᩯ᩵ᨾᩢ᩠ᨶᨧᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᩀᩪ᩵ᩃᩨ᩠ᨦᪧᩓᩢᨶᩣ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨻᩳᨠᩴᩣᩉᩯᨻᩱᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨶᨶᩫ᩠ᨠ ᨹᩪᩢ.᪑ ᩉᩨᩢᨻᩳᨻᩯᩢᨪᩣ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨠᨾ᩠ᩋᨦᨲᩴᩣ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨻᩳᨠᩴᩣᨡᩳᨻᩱᨹᩴ᩠ᨿᩢᩁᩱ᩵ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨴᩨ᩠ᩋᨻᩳᩃᩱ᩵ᩅᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨻᩳᨠᩴᩣᨡᩳᨷᩣ᩠ᨿᩓᩢᨴᩨ᩠ᨦᨧ᩠ᩋᩢᨦ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᩋ᩵ᨦᨦᩣ᩠ᨾᨠᩥ᩠ᨶ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨻᩳᨧᩢ᩠ᨯᨦᩨ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷᨩ᩠ᩋ᩵ᨦᨣᩤᩢ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨣᩢᩣ᩠ᨿᩈᩮ᩠ᩋᩨᩢᩃ᩠ᨶᩨᩢᨣ᩠ᨶᩨᩢᩀᩪ᩵ᩁᩦ᩠ᨾᨼᩱ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨧᩢ᩠ᨦᩁᩱᨲᩣ᩠ᨿᨴᩮᩨ᩠ᨠ ᨣᩤ᩵ᨶᩦᩢᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨿᩣ᩠ᨷᩈᩢ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨶᩓᨶᩣ ᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨶᩪ᩵ᨦᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨧᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᩅᩫ᩠ᩅᨶᩫ᩠ᨾᩓᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ ᩉᩨᩢᨾᩢ᩠ᨶᨹᩯ᩵ᨹ᩠ᩋᨠᩋ᩠ᩋᨠᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩦᨴᩨ᩠ᨦᨲᩫ᩠ᩅᨳᩧ᩠ᨠᩓᩢᨲᩫ᩠ᩅᨪᩨ᩵ ᨡᩮᩢᩣᨪᩨ᩵ᩓᩢᨡᩮᩢᩣᩉᩴ᩠ᨿ ᨹᩦ᩠ᩅᩋ᩠ᩋᨠᨡᩣ᩠ᩅᨡᩴ᩠ᨿᨯᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨹ᩵ᩴᩣᨼ᩠ᩋᩢᨾᨾᩩᨠᨠᩯ᩠ᩅᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᨶᨯᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨲᩫ᩠ᨦᨻᩪᩢᨤᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᩋᩢᩣ᩠ᨿᩃᩮᩢᩣ ᨲᩫ᩠ᩅᨾᩯ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨳᩮᩢᩢᩣ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦ ᨲᩫ᩠ᩅᨻᩪᩢᨤᩴᩣᨷᩤ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᨤᩨ᩵ᨽ᩠ᨿᩣ ᨲᩫ᩠ᩅᨻᩪ᩵ᨠ᩵ᩴᩣᨠᩣ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᨻᩢᩛᩣ ᨲᩫ᩠ᩅᨻᩪᩢᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩢᩣ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᨤᩨᨸᩣ᩠ᨿᨸᩯ ᨲᩫ᩠ᩅᨻᩪᩢᨠ᩵ᩴᩣᨡᩮᩢᩣᨷᩯ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᨲᩦ᩠ᨶᨯᩱ ᨣᩢ᩠ᨶᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨻᩱᨾᩣ ᨾᩢ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩥᨯᨴᩳᨷᩢᨡᩮᩢᩢᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩢ᩠ᨶᩁᩢ᩠ᨠᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᨻ᩠ᨿᨦᨧᩱ ᨲᩫ᩠ᩅᨻᩪᩢᩉ᩠ᩅᩩᨯ ᨧᩢ᩠ᨦᨯᩱᨲᩣᩁᨧ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨡᩮ᩠ᨾᨲᩫ᩠ᨠᨩ᩠ᩋ᩵ᨦᨷᩢᨳᩣ᩠ᨾᩉᩣᨼᩱ ᨲᩫ᩠ᩅᨻᩪᩢᨧᩢ᩠ᨦᩁᩱᨡᩮᩢᩣᩈ᩠ᨿᩢᨾ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩉᩯᩖ᩵ᨦᩈᩮᩢᩣᨣᩢᩴᩣ ᩃᩢᩴᩣᩈᩮᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩐᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨾᩢ᩠ᨯᨸ᩵ᩣᩉᩮ᩠ᨿᩨᩢᩋᨸ᩵ᩣᩉ᩠ᨿᩢᩣ ᨣᩢᨲᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩢ᩠ᨶ ᨶ᩠ᩋᩁᩉᩖᩢᨷᨣᩢᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨤᩴᩣᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ ᨶ᩠ᩋᩁᨲ᩠ᨶᩨ᩵ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨦᩨ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨶ ᨸᩯ᩠ᨶᨾᩨᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨤᩴᩣᩃᩢᩣ᩠ᨶ ᨴᩩᨠᨯ᩵ᩣ᩠ᨶᨯᩢᩣ᩠ᩅᩉᩣ᩠ᨠᩉᩩᨾᨧᩣ ᨷᩤ᩵ᨠ᩠ᩅᩣᩉᩨᩢᨻᩣᨳᩫ᩠ᨦᨯᩢᩣ᩠ᨿ ᨷᩤ᩵ᨪᩢᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᨻᩣᨳᩫ᩠ᨦᨤᩴᩣ ᩉᩨᩢᨾᩦᨦᩫ᩠ᨶᨤᩴᩣᨲᩮ᩠ᨾᨠᩪ᩵ᨾ ᩉᩨᩢᨾᩦᨡᩢᩣᨶᩢᩭᩉ᩠ᨶ᩵ᩪᨾᨲᩮ᩠ᨾᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᩀᩪ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩥ᩠ᨶᩓᩢᨧ᩵ᩣ᩠ᨿ ᩀᩪ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶ ᨣᩢᩴᩣᨩᩪᩅᩁᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩱᨧᩱᩢᪧ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶᩦᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩉᩨᩢᩁᩢ᩠ᨠᩅᩁᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩱᨧᩱᩢᪧ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶᩦᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩉᩨᩢᩁᩢ᩠ᨠᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨤᩮᩨ᩠ᩋᨾᩢ᩠ᨶ ᩉᩨᩢᨻᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨤᩮᩨ᩠ᩋᨳ᩠ᩅᩫ᩵ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᩉᩮᩖᨠᨯ᩠ᨦ᩶ᨡᩣ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩤ᩠ᨳᩉ᩠ᨾᩪᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨦᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨩᩢᩣ ᨯᩯ᩵ᨻᩢ᩠ᨦᨻᩣ᩠ᨿ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨡᩮᩢᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ ᩈᩯ᩵ᨸᨲᩪᨷᩤ᩠ᨶᩢᩃ᩶ᨸᨲᩪᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᨯ᩠ᨦ᩶ᨠᩣ᩠ᨯᨲᩩᨦᨤᩴᩣ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨩᩮ᩠ᨦᩨᨷᩕᩈᩣ᩠ᨴ ᩉᩨᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩴᩣᨻᩦ᩵ᩅᩤ᩵ᨴᩯᩢᨯᩦᩉᩖᩦᪧ ᨹᩥ᩠ᨯᨻᩳᨡᩳᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣ ᨠᩢ᩠ᨷᩃᩪᨦᨲᩣᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨴᩤ᩠ᩅᩢᨩᩪᨾᨡᩪᩁ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨻᩦ᩵ᨩᩪᨾᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨴ᩠ᩋᩢᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶᩦᩢᨴᩯᩢᨯᩦᩉᩖᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨾᩦᩈᩯ᩠ᨶᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨣᩮᩤᨷᨠᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁ ᨠᨾᩜᨠᩣ᩠ᩁᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᩅᩁ ᨧᩢᨸᩢ᩠ᨶᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨠᩯ᩵ᩈᩪᨧᩮᩢᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᩈᩮᨣᩴᩣᨯᩯ᩵ ᩈᨻ᩠ᨻᩦᨲᩥᨿᩮᩣ ᩅᩥᩅᨩ᩠ᨩᨶ᩠ᨲᩩ ᩈᨻ᩠ᨻᩁᩮᩣᨣᩮᩤ ᩅᩥᨶᩣᩈᨶ᩠ᨲᩩ ᨾᩣᨲᩮ ᨽᩅᨲ᩠ᩅᨶ᩠ᨲᩁᩣᨿᩮᩣ ᩈᩩᨡᩦᨴᩦᨥᩣᨿᩩᨠᩮᩣ ᨽᩅ ᩋᨽᩥᩅᩤᨴᩤᨶᩈᩥᩁᩥᩈᨶᩥᨧ᩠ᨧᩴ ᩅᩩᨯ᩠ᨰᩣᨷᨧ᩠ᨧᩣᨿᩥᨶᩮᩣ ᨧᨲ᩠ᨲᩣᩁᩮᩣᨵᨾᩜᩣ ᩅᨯ᩠ᨰᨶ᩠ᨲᩥ ᩋᩣᨿᩩᩅᨱ᩠ᨱᩴ ᩈᩩᨡᩴᨻᩃᩴ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨻᩢ᩠ᨷ ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ
ᨯᩰ᩠ᨿ ᩏᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨾᩉᩣᨴᩤ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣᩴᩢᨡᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦ/ᩃᩮᨡᩣᨶᩩᨠᩣᩁ ᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨲᩳ᩵ᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨧᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ