ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ 4

ᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁᨴᩕᩣ᩠ᨾᨸᩣ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨦᨶᩮᨿ᩠ᨿ.᪑

ᩋᨩ᩠ᨩᩈᩩ ᩋᨩ᩠ᨩᨩᩮᨿᩮ᩠ᨿᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᨾᩘᨣ᩠ᨣᩃᩮᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᩃᩣᨽᩮᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᩏᨲ᩠ᨲᨾᩮᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᨵᨶᩮᩣ ᩋᨩ᩠ᨩᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨸᩦᨯᩦ ᨯᩮᩨ᩠ᨶᨯᩦ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦ ᨿᩣ᩠ᨾᨯᩦ ᨣᩨᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨸᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨧᩩᩊᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩᨯᩱᩢ (ᨷ᩠ᩃ) ᨤ᩵ᩴᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᨹ᩵ᩴᩣᨯᩱᩢᩅᩢ᩠ᨶ (ᨷ᩠ᩃ)

ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨷᩤ᩠ᨶᩢ (ᨷ᩠ᩃ) ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᩁᩢ᩠ᨠᨾᩮᨻᩯ᩠ᨦ ᨹᩫ᩠ᩅᩈᩯ᩠ᨦᨾᩮᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᩀᩪ᩵ᨩ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣᨣᩢᨾᩦᩃᩪᨠᨿᩥ᩠ᨦᨹᩪᩢ.᪑ ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ (ᨷ᩠ᩃ) ᩁᩭᨲᩥ᩠ᨶᨣᩤ᩵ᩈ᩠ᩋᨦᨶ᩠ᩅᩦᩢ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩯ᩵ᩋᩫ᩠ᨾ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩫ᩠ᨾᨾᩯ᩵ᨿᩣ᩠ᨶ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩋᩢᩭᩉᩮᩖᩢᨾᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨶᩃᩪᨠᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩱ᩵ᩃᩪᨠᨡᩣ᩠ᩅ ᨣᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᨻ᩠ᨿᨦᨾᩯ᩵ ᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᨲᩯ᩵ᩉᩢ᩠ᨶᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨨᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ

ᨲᩥ᩠ᨯᨯ᩠ᨦ᩶ᨺᩣ᩠ᨠᨶᩣᨯᩣᨻᩪᩢᩁ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦᨿᩢ᩠ᨦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨣᩢᨾᩣᩈᩫ᩠ᨾᩈᩪ᩵ᩀᩪ᩵ᨠᩥ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣᨾᩨ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩦᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿᨹᩪᩢ.᪑ ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ (ᨷ᩠ᩃ) ᨣᩢᨯᩱᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᨲᩯ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨺᩣ᩠ᨠᨣᩤ᩵ᨠᩮ᩠ᨯᩉᩭ ᩃᩭᨲᩥ᩠ᨶᨣᩤ᩵ᩈ᩠ᩋᨦᨶ᩠ᩅᩦᩢ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨲᩫ᩠ᩅᨸᩣ ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩣᩈᩯ᩠ᨶᨠᩱ᩵ ᩋᩪᨾᨻᩱᨶᩣ ᨻᩣᨻᩱᩁᩱ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨾᩣᨻᩳᨸᩮ᩠ᨶᨽ ᨶᩣᨾᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨡ᩠ᨶᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᩈᩧ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨾᨴᩤ᩠ᨾᨹᩢᩣ ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨶᩣ᩠ᨿᨡᩣ᩠ᨿ ᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨲᩣᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨶᩣ᩠ᨦᨶᩦᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ (ᨷ᩠ᩃ) ᨩᩣ᩠ᨿᩉᩢ᩠ᨶᨿᩥ᩠ᨦᨣᩢᩈᩪᩢ ᨿᩥ᩠ᨦᩉᩢ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿᨣᩢᩈᩪᩢ ᩈ᩠ᩋᨦᩋᩪᩢᨧ᩠ᨦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨶ ᨶᩫ᩠ᨠᨯᩱᩢᨯ᩠ᩅᨦᨣᩢᩐᩢᩣᨻᩱᩈᩪ᩵ᨲᩳ ᩃᩪᨠᨯᩱᨣᩴᩣᨣᩢᩐᩢᩣᨻᩱᩈᩪ᩵ᨾᩯ᩵ ᩅᩤ᩵ᨡᩢᩣᨻᩱᨧᩣᩈᩣ᩠ᩅᨣᩢᩈᩪᩢᨻᩱᨧᩣᨩᩩᨣᩢᩁᩢ᩠ᨠ ᨡᩳᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᩀ᩵ᩣᨲᩢ᩠ᨯᨣᩴᩣᩁᩢ᩠ᨠᩀ᩵ᩣᨩᩢ᩠ᨠᨣᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦ ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᩈ᩠ᩋᨦᨡᩮ᩠ᩋᩨᨡᩢᩣᩅᩤ᩵ᨾᩦᨨᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨣᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨦᨺᩣ᩠ᨠᩈ᩠ᩋᨦᨻᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨾᩣᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨡᩫ᩠ᩅᩓᩢᨸᩯ᩠ᨦᩌᩣ᩠ᩅ ᨷ᩠ᩋᨠᨳᩨ᩠ᨦᩈᩥ᩠ᨷᨪᩣ᩠ᩅᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᩅᩫ᩠ᨦᨬᩣ᩠ᨲᨩᩣ᩠ᨲᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢ ᨤᩮ᩠ᩋᩨᩈᩣ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩣᩈᩪ᩵ᨡᩮᩢᩣᨴᩪᩁᨠ᩠ᩅᩢᩁ ᨾᩱᨶᨠᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩋᩢᨦᨴ᩠ᩋᩢᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᩈ᩠ᩋ᩵ᨦᩉ᩠ᨶᩢᩣᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨺᩣ᩠ᨠᩈ᩠ᩋᨦᨻᩣ᩠ᨿ ᩅᩤ᩵ᨾᩦᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨨᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ

ᩋᨩ᩠ᨩᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨠᩮᩢᩢᩣᩃᩮ᩠ᨾᩢᩈᩥ᩠ᨷᩃᩯ᩠ᨾᩢ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩃᩯ᩠ᨾᩢᨷᩱᨡᩯ᩠ᨾ ᨠᩮᩢᩢᩣᩉᩯᩖᨾᩈᩥ᩠ᨷᩉᩯᩖᨾ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩉᩯᩖᨾᨷᩱᨡᩮᩢᩢᩣ ᨠᩮᩢᩢᩣᩉᩮᩖᩢᩢᩣᩈᩥ᩠ᨷᩉᩮᩖᩢᩢᩣ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩉᩮᩖᩢᩢᩣᨯᩮᩨ᩠ᨶᨧ᩠ᨿᨦ ᨠᩮᩢᩢᩣᩈ᩠ᨿᨦᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᨿᨦ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᩈ᩠ᨿᨦᨾᩯ᩠ᨦᩅᩤ᩠ᨦᩢ ᨠᩮᩢᩢᩣᨩᩢᩣ᩠ᨦᩈᩥ᩠ᨷᨩᩢᩣ᩠ᨦ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᨩᩢᩣ᩠ᨦᩑᩁᩣᩅᩢ᩠ᨶ ᨠᩮᩢᩢᩣᩅᩢ᩠ᨶᩈᩥ᩠ᨷᩅᩢ᩠ᨶ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩶ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦ ᩈᩕᩦᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᨼᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩡ ᨾᩦᨩᩰ᩠ᨣᨩᩱ᩠ᨿ ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱ᩠ᨿᨧᩢᩈᩪ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩁᩁᩮ᩠ᩋᩨ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᨧᩢᩈᩪ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩁᨾ᩠ᩃᩢᩣ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨧᩢᩈᩪ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩁᩈᩯ᩠ᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᩁᩱ᩵ᩉᩮ᩠ᨦᨧᩢᩈᩪ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩁᩁᩱ᩵ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩅᩢ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᩁᩯ᩠ᨠᨠᩥ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᩉᩫ᩠ᩅᨴᩦ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨧᩩᨠᨩᩃ᩠ᨿᩪᨾᩯ᩵ᩉ᩠ᨾᩢᩁ ᨻᩱᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᩉᩮᩖᩢᩁ ᨯᩱᩢᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᨠ᩠ᩋᨯᨠᩢ᩠ᨷᩋᩫ᩠ᨠ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨧᩫ᩠ᨠᩁᩪᨯᩱᩢᨡ᩠ᩋᨦᨻᩯ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᨿᩣᨶᩣ᩠ᨣ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᨻᩮ᩠ᨵᩥᩣᩁᩣ᩠ᨩᩁᩣᨩᩣᨠ᩵ᩣ᩠ᨿᨠᩮᩨ᩠ᨶᨦᩨ᩠ᨶ ᨡ᩠ᨶᩨᩢᩈᩪ᩵ᨯᩭᨦᩨ᩠ᨶᨯᩭᨤᩴᩣ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᨠ᩠ᩋᩢᩁᩈᩮᩢᩢᩣᨻᩕ᩠ᨿᩣᨾᩢ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᨿᨠᩮᩨ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨣᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢ ᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨯᩦᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᩁᩯ᩠ᨠ ᩐᩢᩣᨹᩫ᩠ᩅᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨾᩮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨠᩢ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᩁᩢ᩠ᨠᨻᩯ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶᨲᩳ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩤᩢᩢᨿᩣᩅᨩᩦᩅᩴ

ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦ ᨩᩣ᩠ᨿ (ᨷ᩠ᩃ) ᨶᩣ᩠ᨦ (ᨷ᩠ᩃ) ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᨯᩱᩢᨴᩤ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᨷᩤ᩠ᨲ ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᨹᩢᩣ ᨶᩱᨩᩣᨲᩥᨩᩣ᩠ᨲᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨸᩣ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᩁᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨳᩨ᩠ᨦᨾᩣᨶᩱᨩᩣᨲᩥᨩᩣ᩠ᨲᨶᩦᩢ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨾᩣᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᩁᩢ᩠ᨠᨾᩮᨻᩯ᩠ᨦ ᨹᩫ᩠ᩅᩈᩯ᩠ᨦᨾᩮᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᩅᩫ᩠ᨦᨬᩣ᩠ᨲᨩᩣ᩠ᨲᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨤᩮ᩠ᩋᩨᩈᩣ᩠ᨿ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩋᩢᨦᨴ᩠ᩋᩢᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶᩦᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨷᩢᩃᩢᩣ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨸᩪ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᨾᩣ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨲᩣᩉᩮ᩠ᨯᩅᩱᩢ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨶ᩠ᩋᩢᨾᨶᩣᩴᨾᩣᨿᩢ᩠ᨦ ᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩈᩪ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨴᩪᩁᨠ᩠ᩅᩢᩁ ᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᨦᨠᩳᩉ᩠ᩅᩦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨡᩦ᩠ᨷᨶᩢᩭᩈᩱ᩵ᨣᩴᩣᨳᩣ᩠ᨾ ᨷᩮᩢᨷᩱ ᨩᩣ᩠ᨾᨿ᩠ᩋᨯᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩈ᩠ᨾᩫᩢᨩᨩ᩠ᩋ᩵ᩁᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᨹᩮ᩠ᨯᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᩈᩦᩈ᩠ᨿᨯᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨾᩮᩨ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋ ᨡ᩠ᩋᨦᨠᩢ᩠ᨷᨠᩢ᩠ᨶᨼ᩠ᩋᩢᨾᨣᩪ᩵ ᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᩈᩕᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩪᩉ᩠ᨾ᩠ᨿᩢᨦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠ ᩁᩮ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢᩉᩣ᩠ᨠᨶᩣᩴᨾᩣ ᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨡᩣ᩠ᩅᩈᩱᨶᩱᨠ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᨡᩣ᩠ᩅᩈ᩠ᩋ᩵ᨦᨶᩱᩉᩱ ᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᨡᩱ᩵ᨸᩮ᩠ᨯᩃᩪᨠᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨡᩱ᩵ᨠᩱ᩵ᩃᩪᨠᨡᩣ᩠ᩅ ᨶᩣᩴᩣᩈᩩᩁᩣᨿᩣᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᩁᩮ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢᩉᩣ᩠ᨠᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦ (ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᩈᩣ᩠ᩅᩐᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩴᩣᩉᩫ᩠ᩅᨧᩱᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢ) ᨷᩢᨣᩤᩈᩮᨴᩮᩤ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨠᩱ᩵ᨣᩪ᩵ᨶᩢᩭᨠᩮ᩠ᨯᨯᩦ ᨠᩱ᩵ᨣᩪ᩵ᨯᩦᨠᩮ᩠ᨯᨸ᩠ᩋᨯ ᨠᩱ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨿ᩠ᩋᨯ ᨣ᩠ᩋᩁᨤᩴᩣᨶᩣᩴᨾᩣᩈ᩠ᨿᩢᩁᩉ᩠ᨿᩢᨠᨸᩢ᩠ᨠᩅᩱᩢ ᨿᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨾᩉᩮᩈᩥᨠ ᨴᩮᩅᨷᩩᨯ ᨴᩮᩅᨯᩣᨧᩮᩢᩢᩣ ᨲ᩠ᨶᩫᩀᩪ᩵ᨺᩮᩢᩢᩣᩁᩢᨠ᩠ᩈᩣᨿᩢ᩠ᨦ ᨣᩕᩣᩅᩤ᩠ᩈᩈᩉ᩠ᨿᩢᩣ᩠ᩅᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᨸᩢ᩠ᨠᨣᩯ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᨣᩤᨾᩅᩤᩈᩦᨷᩤ᩠ᨶᩢ (ᨷ᩠ᩃ) ᨴᩦ᩵ᨶᩦᩢᨴᩢ᩠ᨦᨾ᩠ᩅᩁ.. ᨧᩮᩢᩢᩣᨲᩫ᩠ᨶᨯᩱ ᨾᩦᨧᩱᨧᩢᨠᩥ᩠ᨶ ᨣᩢᨡᩳᨾᩣᨠᩥ᩠ᨶᨾᩣᩈ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨧᩮᩢᩢᩣᨲᩫ᩠ᨶᨯᩱᨷᩢᨠᩥ᩠ᨶᨷᩢᩈ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨣᩢᨡᩳᨾᩣᩋᨶᩩᨬᩣ᩠ᨲᨸᩢ᩠ᨶ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨡᩣᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ ᩈᩩᨠ᩠ᨡᩈ᩠ᩅᩔ᩠ᨯᩦ ᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨻᩱᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨿᩈ ᨠᩥᨲᩥ ᩋᩣᨿᩩ ᩅᨱ᩠ᨱ ᩈᩩᨠ᩠ᨡᨻ᩠ᩃ ᩃᩣᨽᩋᩁᩥᨿ ᨵᨶ ᨴᩢ᩠ᨦ.᪇ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᩀᩪ᩵ᩁᩮᩢᩢᩣᨪᩮᩢᩣᨯᩦ ᩀᩪ᩵ᨯᩦᨠᩥ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᨣᩤᩢᩋ᩠ᩋ᩵ᨦᨡᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ ᨣᩤᩢᨴᩢ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨶᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᨾ᩠ᨦ᩶ᨾᩪᩁᨴᩪᩁᨴᩮᩤᩢᩢ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨦᩫ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᩈᩫ᩠ᨾᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨡ᩠ᩋᨯᩉᩫ᩠ᩅᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁ ᨸᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩤ᩠ᨳᨷᩤᩊᩦᩅᩤ᩵..

ᩋᩣᨿᩩᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᨿᩈᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᩈᩥᩁᩥᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᨵᨶᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᨲᩮᨩᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᩃᩣᨽᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᨻᩃᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᩅᨱ᩠ᨱᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᩈᩩᨠ᩠ᨡᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᩉᩮᩣᨲᩩᩈᨻ᩠ᨻᨴᩤ ᨴᩩᨠ᩠ᨡᩁᩮᩣᨣᩤ ᨽᨿᩣᩅᩮᩁᩣ ᩈᩮᩣᨠᩈᨲᩩ ᨧᩩᨷ᩠ᨷᨴᩅᩤ ᩋᨶᩮᨠᩣ ᩋᨶ᩠ᨲᩁᩣᨷᩥ ᩅᩥᨶᩣᩈᨶ᩠ᨲᩩ ᨧᩩᨷᨴᩅᩤ ᩋᨶ᩠ᨲᩁᩣᨷᩥ ᩅᩥᨶᩣᩈᨶ᩠ᨲᩩ ᩈᨲᩮᨩᩈᩣ ᨩᩮᨿ᩠ᨿᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᨵᨶᩴ ᩃᩣᨽᩴ ᩈᩮᩣᨲ᩠ᨳᩥᨽᨣ᩠ᨿᩴᩈᩩᨠ᩠ᨡᩴᨻᩃᩴ ᩈᩥᩁᩥᩋᩣᨿᩩ ᨧᩅᨱᩮ᩠ᨱᩣ ᨧᨽᩮᩣᨣᩅᩩᨯ᩠ᨰᩥᨩᩮᨿ᩠ᨿᩈᩅᩤ ᩈᨲ᩠ᨲᩅᩔᩣ ᨧ ᩋᩣᨿᩩ ᨧ ᨩᩥᩅᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᨽᩅᨶ᩠ᨲᩩᨲᩮ

ᩈᨻ᩠ᨻᩦᨲᩥᨿᩮᩣ ᩅᩥᩅᨩ᩠ᨩᨶ᩠ᨲᩩ ᩈᨻ᩠ᨻᩁᩮᩣᨣᩮᩤ ᩅᩥᨶᩣᩈᨶ᩠ᨲᩩ ᨾᩣᨲᩮ ᨽᩅᨲ᩠ᩅᨶ᩠ᨲᩁᩣᨿᩮᩣ ᩈᩩᨡᩦᨴᩦᨥᩣᨿᩩᨠᩮᩣ ᨽᩅ ᩋᨽᩥᩅᩤᨴᩤᨶᩈᩥᩁᩥᩈᨶᩥᨧ᩠ᨧᩴ ᩅᩩᨯ᩠ᨰᩣᨷᨧ᩠ᨧᩣᨿᩥᨶᩮᩣ ᨧᨲ᩠ᨲᩣᩁᩮᩣᨵᨾᩜᩣ ᩅᨯ᩠ᨰᨶ᩠ᨲᩥ ᩋᩣᨿᩩᩅᨱ᩠ᨱᩴ ᩈᩩᨡᩴᨻᩃᩴ

ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑

ᨣᩢ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨸᩢ᩠ᨶᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨳᩨ᩠ᨦᨷᩤᩊᩦ ᩋᩣᨿᩩᩅᨯ᩠ᨰᨠᩮᩣ ᨻ᩠ᩋᩁᩈᩥ᩠ᨷᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨠᩯᩢᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ᩋᨵᩥᨷᩣ᩠ᨿᨩ᩠ᩋᨾ ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨠ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨣᩯ᩠ᩅᩁᨴᩯᩢᨯᩯ᩵..

ᨯ᩠ᨦ᩶ᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁᨶᩦᩢ ᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᩋ᩠ᩋᨠᩉᩯ᩠ᨶᨾᩦ.᪃ ᨶᩮᨿ᩠ᨿᩓ ᩯᨷ᩠ᨷᨷᩰᩁᩣ᩠ᨱᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨾᩦᩅᩱᩢ ᨣᩢᩐᩢᩣᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᩓ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨶᩮᨿ᩠ᨿ.᪑ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁᩉ᩠ᨿᩳᩢᨣᩯ᩠ᩅᨷᨶᩢᩭ.᪑ ᨣᩢᨿᩢ᩠ᨦᩐᩢᩣᨠᩢ᩠ᨶᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨶᩀᩪ᩵ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨳᩨ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩃᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᩓ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨶᩮᨿ᩠ᨿᨳ᩠ᩅᩢᩁ.᪃ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩴᩣᩅᩁᨻ᩠ᩋᩁ ᨷᩢᨾᩦᨹᩮᩨ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩢᩁᨡᩢ᩠ᨶᨧᩢᩴᩣᩉᩫ᩠ᩅᨧᩱᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩴᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨿᩳ᩶ ᩓᩢᨣᩯ᩠ᩅᨷ ᨣᩢᨿᩢ᩠ᨦᩐᩢᩣᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨶᩀᩪ᩵ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨳᩨ᩠ᨦᨷᩢ᩠ᨯᨶᩦᩢᩓ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨾᩯ᩵ᨡᩯ᩠ᨠ ᩃᩪᨦᨲᩣᩈᩯ᩠ᨶᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ ᨴᩤ᩠ᩅᩢᨡᩪᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨳᩪᨠᨾᩯ᩠ᨶ᩵ᩈᨳᩣᨶᨠᩣ᩠ᩁ ᨩ᩠ᩋᨾᨲᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩃᩅᩮᩃᩣᨽ᩠ᩋ᩵ᨦᨯᩯ᩵ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨻᩢ᩠ᨷ ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ
ᨯᩰ᩠ᨿ ᩏᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨾᩉᩣᨴᩤ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣᩴᩢᨡᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦ/ᩃᩮᨡᩣᨶᩩᨠᩣᩁ ᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩫ᩠ᨴᨲᩳ᩵ᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨧᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩉᩨᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ