ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ 5

ᨣᩴᩣᩒᩅᩤᨴ ᨸᩢ᩠ᨶᩉᩨᩢᨠᩯ᩵ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨾᩘᨣ᩠ᩃᩅᩥᩅᩤᩉ

ᨠᩣ᩠ᩁᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮᨯᩱᩢᨾᩣᨳᩫ᩠ᨷᨠᩢ᩠ᨶ ᨾᩦ ᪄ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ

 1. ᨠᩣ᩠ᩁᨤᩫ᩠ᨷᨿᩴᩣ ᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ
 2. ᨠᩣ᩠ᩁᩈᩦᩃ ᨠᩴᩣᩈᩦ᩠ᩃ
 3. ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩤᨶ ᨴᩤ᩠ᨦᨴᩤ᩠ᨶ
 4. ᨠᩣ᩠ᩁᨿᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁ

ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨹᩪᩢᨩᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅ ᨾᩦ ᪅ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ

 1. ᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩣ᩠ᨠᨧᩣᨣᩴᩣᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᩋ᩠ᩅᩢᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨩᩪᨠᩢ᩠ᨶ
 2. ᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩢ᩠ᨶᨦᩨ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᨤᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᨦ
 3. ᨧᩢᨯᩱᩢᨣᩧ᩠ᨯᨸ᩠ᩋᨦ ᩉ᩠ᨶᩢᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶᨷᩢᨸᩢ᩠ᨶᩃᩩ
 4. ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨠᩣ᩠ᩁᨿᩯ᩠ᨾᩢᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋ
 5. ᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨼ᩠ᩋᩢᨾ ᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥ

ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨿᩥ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ ᨾᩦ ᪅ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ

 1. ᨧᩢᨯᩱᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᩉᩨᩢᩁ᩠ᨿᨷᩁᩢᩭ
 2. ᨧᩢᨯᩱᩢᨤᩢᩭᨹᩳ᩵ ᨠᩮ᩠ᨷᨹ᩠ᨿᨯᨪ᩠ᨾᩦᨤᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᨦ
 3. ᨧᩢᨷᩢᨯᩱᩢᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣᨾᨣᩩᨱᩉᩮᩖᩢᩁᨩᩩ
 4. ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨿ᩠ᨶᩨ᩵ᨸᩢ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ ᩈ᩠ᩋᨦᨻᩣ᩠ᨿ
 5. ᨧᩢᨯᩱᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁᨩᩩᩅᩢ᩠ᨶᨦᩣ᩠ᨿᩀ᩵ᩣᨤᩢᩣ᩠ᨶ

ᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᩒᩅᩤᨴᨷᩮᩤᩁᩣ᩠ᨱᨳᩯ᩠ᨦᩢᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ.᪑

ᨹᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨡᩪᩁ ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᩈ᩠ᩋᩁᩃᩪᨠᨲᩮᩢᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨼᩢ᩠ᨦᨣᩴᩣ
ᨹᩫ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᨾᩮᨸᩮ᩠ᨶᨦᩨ᩠ᨶ ᨲᩯ᩵ᨴᩨ᩠ᨶᩈᩢ᩠ᨦᨣᩢᨿ᩠ᩋᩢᩁ
ᨹᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᩢᩁᨣᩢᨾᩮᩁ᩠ᩋᨾ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩀᩪ᩵ᨩ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶᨯᩱᩢ
ᨹᩫ᩠ᩅᨩᩱᩢᨣᩢᨾᩮᨧᩴᩣ ᩉᩣᨦᩨ᩠ᨶᨤᩴᩣᨷᩢᨿᩣ᩠ᨠ
ᨹᩫ᩠ᩅᨸᩣ᩠ᨠᨲᩳ᩵ᨾᩮ ᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨦ ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩴ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨦᨣᩱᩢᩋᩯ᩠ᩅ᩵
ᨹᩫ᩠ᩅᩉᩣᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨾᩮᨹ᩠ᨿᨯᩅᩱᩢᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᨿᨯᨿᩣ᩠ᨠᩁᩱᩢᨹᩥ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨶ
ᨹᩫ᩠ᩅᨸᩢ᩠ᨶᨣᩢᨾᩮᩐᩢᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩁᩮᩢᩣᩁ᩠ᨾᩫ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ
ᨹᩫ᩠ᩅᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢᨾᩮᨪᩥ᩠ᨾ ᩁ᩠ᨾᩦᨺᩣᨷᩢᨪᩩᨠᨪᩢ᩠ᨠ
ᨹᩫ᩠ᩅᩁᩢ᩠ᨠᨣᩢᨾᩮᨻᩯ᩠ᨦ ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᩈ᩠ᩋ᩵ᨦᨼᩢᩣ ᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨷᩢᨲᩫ᩠ᨠᨹᩣ᩠ᨶᨩᩣᩓ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩃᩪᨠᩉᩖᩣ᩠ᨶᩉᩮᩨ᩠ᨿᨧᩨ᩵ᨧᩴᩣᩐᩢᩣᩅᩱᩢᨯᩦᨴᩮᩨ᩠ᩋ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨻᩢ᩠ᨷ ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ
ᨯᩰ᩠ᨿ ᩏᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨾᩉᩣᨴᩤ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣᩴᩢᨡᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦ/ᩃᩮᨡᩣᨶᩩᨠᩣᩁ ᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ