ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨶᩥᩈᩱ᩠ᨿᨧ᩵ᩴᩣᨻᩰᩕ᩠ᩋᩡᨲᩫ᩠ᩅ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩉᩣᩈᨮᩦ

ᨾᩉᩣᩈᨮᩦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ
ᨾᩦᨶᩥᩈᩱ᩠ᨿᨧ᩵ᩴᩣᨻᩰᩕ᩠ᩋᩡᨲᩫ᩠ᩅᩀᩪ᩵ ᪁᪀ ᨡᩳ᩶

 1. ᨤᩥ᩠ᨯᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩅᩱ
  ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩩᨠᨤᩫ᩠ᨶᨶᩢᩢ᩠ᨶᨾᩦᩋᩱᨯᩮ᩠ᨿᩉᩫ᩠ᩅᨤᩥ᩠ᨯᨯᩦᪧᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ ᩯᨲ᩵ᩅᩤ᩵ᨧᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩉᩮ᩠ᨯᨯᩱᩢᩅᩱᪧᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨷᩢᨾᩦᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ ᨾᩉᩣᩈᨮᩦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩦᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᩮᩉᩖᩨᩋᩈᩮ ᨾᩦᩋᩱᨯᩮ᩠ᨿᩉᩫ᩠ᩅᨤᩥ᩠ᨯᨯᩦᩓᩢ᩠ᩅ ᩃ᩠ᨦᩫᨾᩨᩉᩮ᩠ᨯᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩋᩫ᩠ᨠᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨧᩱᨯᩱᩢᩅᩱ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨾᩣ᩠ᨠᨣ᩼ᩈ᩠ᨠᩢᨣᩮᩥ᩠ᩋᩁ᩼ᩮᨷᩥ᩠ᨠ (Mark Zuckerberg) ᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦ ᨼᩮ᩠ᨯᩈ᩼ᨷᩩᨠᨣ᩼ ᨡᩮᩢᩣᨾᩦᩉᩫ᩠ᩅᨤᩥ᩠ᨯᨯᩦᩓᩢ᩠ᩅᩃᩫ᩠ᨦᨾᩨᩈᩢᩣ᩠ᨦᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᨲᩯ᩵ᨣᩢ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᩈᩢᩣ᩠ᨦᨵᩮᩨ᩠ᨦᩉᩮᩖᩨᩋᨶᩦ᩶ᨻᩱᩈᩢ᩠ᨠ ᩈ᩠ᩋᨦᩈᩣ᩠ᨾᨸᩦ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨷᩢᨾᩦᨹᩱᩁᩪᩢᨧᩢ᩠ᨠᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨯᩱᩢ
 2. ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᩉᩨ᩶ᨯᩦ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳ
  ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᩋᩣᩃᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱ ᩁᩪᩢᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱ ᩉ᩠ᨾᩳᨸᩣ᩠ᨶᨯᩱᨣᩢᨲᩣ᩠ᨾ ᩉᩣ᩠ᨠᨷᩢᨾᩦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᨩ᩵ᩭᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨠᩣ᩠ᩁᨸᩣ᩠ᨶᨾᩣ᩠ᨠᨾᩦ ᨧᩢᨳᩨ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩋᩫ᩠ᨠᩉᩮᩨ᩠ᨾᩁᨧᩱᨷᩢᨯᩱᩢ ᨪᨲᩦ᩠ᨷᨼ᩼ᨧ᩠ᩋᨷᨷ᩼ (Steve Jobs) ᨠᩳ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦ (ᨷᩁᩥᩈᩢ᩠ᨴ) Apple ᨾᩣᨯᩱᩢ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨡᩮᩢᩣᩉᩮ᩠ᨯᨤᩫ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿ ᩉᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩵ᨾᩦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾ ᨩ᩵ᩭᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨧᩥ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨯᩱᩢ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᨶᩢᩢ᩠ᨶᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈ᩵ᩴᩣᨤᩢ᩠ᨬ ᨷᩢᨾᩦᨹᩱᨧᩢᩉ᩠ᨾᩳᨤᩫ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿᨴᩩᨠᪧᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ
 3. ᨷᩢᩉ᩠ᨿᩩᨯᨿᩢᩢ᩠ᨦᩀᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨴᩦ᩵
  ᩈᨮᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨾᩯᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᨯᩱᩢ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩋᩫ᩠ᨠᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨧᩱᩓᩢ᩠ᩅ ᨣᩢᨷᩢᨩᩮᩨ᩠ᨠᩉ᩠ᨿᩩᨯᨿᩢᩢ᩠ᨦᩀᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨴᩦ᩵ ᨣ᩵ᩭᪧᨲᩳ᩵ᨿ᩠ᩋᨯᩈᩨ᩠ᨷᨸᩣ᩠ᨿᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩐᩢᩣᨾᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨾᩢ᩠ᨶᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᩉᩨ᩶ᩈᩪᨦᪧᨡ᩠ᨶᩨᩢᨻᩱ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ Google ᨾᩯᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨧᩢᩈᩫ᩠ᨾᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨧᩱ ᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩢ᩠ᨷᩈᩨ᩠ᨷᨤ᩠ᨶᩫ᩶ᨡᩳᨾᩪᩃ ᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦᨡ᩠ᩋᨦᩃᩰ᩠ᨠᨣᩢᨲᩣ᩠ᨾ ᨣᩢᨷᩢᩉ᩠ᨿᩩᨯᩀᩪ᩵ᨣᩤ᩵ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᩱᨯᩢᨡᩢ᩠ᨯᨧᩱᨻ᩠ᨿᩣᨿᩣ᩠ᨾ ᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᩈᩨ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨻᩱᨳᩢᩯ᩠ᨦ ᨳ᩠ᨦᩨᨻᩳᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ᨩᩨ᩵ᩃᩨᨣᩨ youtube ᨳᩯᩢ᩠ᨦᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ
 4. ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨶᩱᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨤᩥ᩠ᨯᨲᩫ᩠ᩅᨠᩮ᩵ᩢᩣᨷᩢᩉ᩠ᩅ᩶ᩁᩉᩱ᩠ᩅ
  ᨧᩯ᩠ᨠᨣ᩼ᨾᩣ (Jack Ma) ᩈᨮᩦᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᩃᩢᩣ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦ Alibaba ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᩅᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨯᩦ ᩮᨾᩨ᩠᩵ᩋᨡᩮᩢᩣᨠ᩵ᩴᩣᩃᩢ᩠ᨦ ᨧᩢᨠᩳ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ᨶᩦ᩶ ᨡᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨩᩮᩨ᩠ᨬᨻᩳ᩵ᩈᩴ᩠᩵ᨿᨾᩣᨾ᩠ᩋᨠ ᪂᪀ ᨤᩫ᩠ᨶ ᩓᩢ᩠ᩅ ᨡᩢᩮᩣᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩯ᩠ᨶ ᩁᩮᩨ᩠᩵ᨦᩉᩫ᩠ᩅᨤᩥ᩠ᨯᩋᩱᨯᩮ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨡᩮᩢᩣ ᨾᩦᨤᩫ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿᨣᩭᨴᩦ᩵ᩉᩢ᩠ᨶᨩ᩠ᩋᨾ ᩯᨲ᩵ᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨿᩢ᩠ᨦᨲᩢᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨶᩱᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨤᩥ᩠ᨯᨲᩫ᩠ᩅᨠᩮ᩵ᩢᩣ ᨡᩢ᩠ᨯᨧᩱᩉᩮ᩠ᨯᨻᩱᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᨣᩤᩢ᩠ᨶ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᩈᩫ᩠ᨾᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᩋᩫ᩠ᨠᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨧᩱ ᩮᨸ᩠ᨶᩈᨮᩦᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᩃᩢᩣ᩠ᨶ
 5. ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨧᩱᩐᩢᩣᩉᩨ᩶ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᪧ
  ᩈᨮᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨡᩮᩢᩣᨺᩢ᩠ᨶᨳ᩠ᨦᩨᩈᩥ᩠᩵ᨦᩉᩱ᩠᩵ᨿᪧ ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩢᩱᩈᩪᨦᪧ ᨲᩯ᩵ᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨣ᩵ᩭᪧᩉᩮ᩠ᨯᨻᩱᨴᩮᩨ᩠᩵ᩋᩋᩥ᩠ᨯᨴᩮᩨ᩠᩵ᩋᩉ᩠ᨶᩭ ᨯᩰ᩠ᨿᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᨣᩤᩢ᩠ᨶ ᨴᩦ᩵ᩈᩣ᩠ᨿᨲᩣᨡᩮᩢᩣ ᨾᩩ᩵ᨦᩈᩪ᩵ᨸᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨦᩋᩢ᩠ᨶᩉᩱ᩠᩵ᨿ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᨷᩢᩉᩨ᩶ᨡᩮᩢᩣᩉᩖᩫᨦᨴᩤ᩠ᨦᨴᩴ᩠ᨿ
 6. ᩉᩮ᩠ᨯᩈᩥ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᨩᩮᩨ᩠ᨠ
  ᨤᩫ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨷᩕᩈᩫ᩠ᨷᨻᩫ᩠ᨷᨿᩢ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨦ ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩋᩢᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨦᩅᩱᩢᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨧᩴᩣᨲᩢ᩠ᩋᨦᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᨶᩱᩈᩥ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨩᩮᩨ᩠ᨠ ᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᩁᩪᩢᨲᩫ᩠ᩅᩅᩤ᩵ᨩᩮᩨ᩠ᩋᩈᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩓᩢ᩠ᩅ ᨲᩥᨯᩱᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩅᩥᩁᩥᨿᩋᩫ᩠ᨯᨠᩢᩢ᩠ᨶ ᩉᩮ᩠ᨯᨶᩱᩈᩥ᩠᩵ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᨣᩤᩢ᩠ᨶ ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨹᩪᩢᨠᩳ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦ Apple ᨪᨲᩦ᩠ᨸᨼ᩼ᨧ᩠ᩋᨷᨷ᩼ ᨡᩮᩢᩣᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩢᩢ᩠ᨦᨧᩱᩉᩮ᩠ᨯᨤ᩠ᩋᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮᩥ᩠ᩋᩁ᩼ ᩓᩢᩁᩢ᩠ᨠᨶᩱᨤ᩠ᩋᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮᩥ᩠ᩋᩁ᩼ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨡᩮᩢᩣ ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦᨯᩱᩢ ᩓᩢᨡᩮᩢᩣᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨾᩉᩣᩈᨮᩦ ᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩮᩢ᩠ᨶᨾᩉᩣᩈᨮᩦᩃᩰ᩠ᨠᨣᩳ᩶ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ
 7. ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨧᩱᨷᩢᩉ᩠ᩅ᩵ᩢᩁᩉᩱ᩠ᩅ
  ᨾᩦᨹᩪᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩈ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾᨤᩫ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁ Facebook ᨠᩴ᩠᩵ᨿᨠᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩋᨦ ᨾᩣ᩠ᨠᨣ᩼ᩈᩢ᩠ᨠᨣᩮᩥ᩠ᩋᩁ᩼ᩮᨷᩥ᩠ᨠ ᨡᩢᩮᩣᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵ ᨾᩣ᩠ᨠᨣ᩼ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩢᩢ᩠ᨦᨧᩱᨴᩯᩢᪧ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨲᩥᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩨ᩠ᨦᩃᩰ᩠ᨠᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨩᩩᨲᩩᨾᨣᩢ᩠ᩋᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶ ᨶᩱᩅᩮᩢ᩠ᨷᨪᩱᨲ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨡᩮᩢᩣ ᨾᩣ᩠ᨠᨣ᩼ᨾᩦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩋᩢ᩠ᨶᨯᩴ᩠ᨿ ᩓᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩢᩢ᩠ᨦᨧᩱᨷᩢᩉ᩠ᩅ᩵ᩢᩁᩉᩱ᩠ᩅ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨡᩮᩢᩣᨾᩦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨯᩱᩢ
 8. ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱᩁ᩠ᨿᩁᩁᩪᩢᩈᩥ᩠᩵ᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᩀᩪ᩵ᩈᩮ᩠ᨾᩨᩋ
  ᩈᨮᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩢᨩᩱ᩵ᩅᩤ᩵ ᨾᩣ᩠ᨠᨾᩦᩓᩢ᩠ᩅ ᩁ᩠ᩅ᩠ᨿᩓᩢ᩠ᩅ ᨷᩢᩉᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᨷᩢᨩᩱ᩵ᩓ ᨲᩯ᩵ᨡᩮᩢᩣᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨶᩦ᩶ ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᩈᩯ᩠ᩅᨦᩉᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᪧᩀᩪ᩵ᩈᩮ᩠ᨾᩨᩋ ᩈᩧ᩠ᨠᩈᩣᩁ᩠ᨿᩁᩁᩪᩢᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮᩨ᩠᩵ᨶ ᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮᩨ᩠᩵ᨶ ᩮᨻᩨ᩠᩵ᩋᨶᩣᩴᩐᩢᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩋᩱᨯᩮ᩠ᨿ ᨾᩣᨸ᩠᩵ᨿᩁᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨲᩫ᩠ᨶ ᩮᨻᩨ᩠᩵ᩋᩉᩨ᩶ᨴ᩠ᨶᩢᩈᩱ᩠ᨾᩀᩪ᩵ᩈᩮ᩠ᨾᩨᩋ
 9. ᩈ᩠ᩋᩁᩉᩨ᩶ᨻᩮᩨ᩠᩵ᨶ
  ᩈᨮᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩉᩮᩖᩨᩋᩈᩮᩁᩪᩢᨠᩣ᩠ᩁᨦᩣ᩠ᨶᨯᩦᩓᩢ᩠ᩅ ᨿ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᩁᨸᩢ᩠ᨶᨷ᩠ᩋᨠᨠ᩵ᩣ᩠ᩅ ᩉᩨ᩶ᩃᩪᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩮᨻᩨ᩠᩵ᩋᨧᩢᩉᩨ᩶ᨡᩢᩮᩣᨯᩱᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢ ᨻᩱᩅᨯ᩠ᨰᨶᩣᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦ ᩉᩨ᩶ᨯᩦᨿᩥ᩠᩵ᨦᪧᨡᩨᩢ᩠ᨶᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩓᩢᨿᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨾᩢ᩠ᨠᨣᩮᩨ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶ ᨳᩯᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩃᩪᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᩓᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨶᩣ᩠ᨿ
 10. ᨷᩢᨠᩫ᩠ᩅᩃᩩᨠᩫ᩠ᩅᨪᩩᨾ
  ᩈᨮᩦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨠᩫ᩠ᩅᩃᩩᨠᩫ᩠ᩅᨪᩩᨾ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩤ᩵ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩐᩢᩣᨴᩤ᩠ᨦᩃᩩᨴᩤ᩠ᨦᨪᩩᨾᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨡᩳᩢᩈ᩠ᩋᩁᨧᩱᩈᩮᩓᩢ ᨣ᩵ᩭᪧ ᨸ᩠᩵᩵᩵ᨿᩁᨠᩯᩢᨻᩱ ᨷᩥ᩠ᨶᩃ᩼ ᨠᩮ᩠ᨯᨴ᩼ (Bill Gates) ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨴᩤ᩠᩵ᨶᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨨ᩠ᩃ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨦᩢ᩠ᨶ ᨶᩱᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨴᩩᨠᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨧᩱᨯᩱᩢ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᩃ᩠ᨾᩨᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᩃᩩᨯᩱᩢᨪᩩᨾᨾᩣ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨾᩣᨲᩯ᩵ᩈᩥ᩠᩵ᨦᩋᩢ᩠ᨶᩃᩩᨪᩩᨾᨶᩦ᩶ᩓ ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩥ᩠᩵ᨦᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨴᩤ᩠᩵ᨶᨿ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱᨯᩱᩢᨳᩯ᩠ᨦᩢ