ᨠ᩠ᩋᩁᨪᩳᨹᩮ᩠ᩋᩨᨾᩱᩢᨸᩥ᩠ᩅ

ᩮᩅᩃᩣᩏᨲᩩ ᩁᩫ᩠ᨯᨯᩪᨸ᩠᩵ᨿᩁᩉᩣ᩠ᨿ ᨯᩮᩨ᩠ᨶᩈᩦ᩵ᨯᩢ᩠ᨷᩅᩣ᩠ᨿ ᨯᩮᩨ᩠ᨶᩉᩢᩣᩈᩪ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣ
ᨻ᩠ᨶᩫᩢᩁᩫ᩠ᨯᨯᩪᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᨯᩮ᩠ᨶᩨᩉᩢᩣᩁ᩠ᩋᨯᨲᩮᩢᩢᩣ ᩁ᩠ᩋᨯᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨴ᩠ᨦᩨ ᨡ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᩁ
ᨡ᩠ᩋᨷᩉᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩢ᩠ᨶᨣ᩠ᩋᨦ ᨯᩭᩈᩪᨦᩋᩮ᩵ᩢᩣᩁ᩠ᩋᩢᩁ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᨶᨼ᩠ᨶᩢᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨸᩣ᩠ᨿᨯᩭ
ᨼᩱᩃᩣ᩠ᨾᩋᩮ᩵ᩢᩣᩃᩩᨠ ᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩉᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩩᨯᨠᩭ ᨡ᩠ᩋᨷᨾᩮ᩠ᨦᩨᨯᩢ᩠ᨷᩅᩭ ᨾ᩠ᨯᩨᨾ᩠ᩅᩫᨠ᩵ᩴᩣᩈᩮᩢᩢᩣ
ᩈ᩠ᨲᩢᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩀᩪ᩵ᨺᩮᩢᩢᩣ ᨪᩰ᩠ᩋᩡᩉᩣᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱ ᨪᩩᨠᩃᩦᩢ
ᨯ᩠ᩋᨠᨣᩥᨯ᩠ᩋᨠᨠᩣ᩠ᩅ ᨯ᩠ᩋᨠᨲᩢᩣ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨠᨦᩥ ᨿ᩠ᩋᨯᨾᩱᩢᨸᩫ᩠᩵ᨦᩈᩢᩭ ᨹᩮᩨ᩠ᨿᨴᩮ᩠ᨶᩨ
ᩁ᩠ᨯᩫᨯᩪᨡ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᩁ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᩅᩫᩈᩮ᩠ᨦᩨᩉᩮ᩠ᨦᩨ ᨹᩳ᩵ᨯᩪᩉ᩠ᨶᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨷᩢᨧᩯ᩠ᨦᩢ
ᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᨶᨴᩦ ᨷ᩠ᨠᩫᨿ᩠ᩋᨾᨡᩮ᩠ᨶᩨᩉᩯ᩠ᨦᩢ ᨡᩮ᩠ᨶᩨᩉᩣ᩠ᨯᨪᩣ᩠ᨿᨾᩣ ᨡ᩠ᨦᩥ᩵ᩃᩯ᩠ᨦᩢ
ᨸᩪᨸᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩕᨷᨵᩱ᩠ᨿᨣ᩠ᨦ᩵ᩢᨣᩯ᩠ᨶᩢ ᩃ᩠ᨿᩩᨪᩰ᩠ᩋᩡᩀᩪ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᩉᩣᩅ᩠ᨦᩢ
ᨤ᩠ᨶᩫᩉᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᨴ᩠ᩋᩢᨦ ᩐᩢᩣᨠ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨿᨷᨿ᩵ᩴᩣᨯᩮ᩠ᨶᩨᨴᩴᩣ ᨡᩢ᩠ᨷᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨶᩱᩉᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ
ᨠ᩠ᩅᩣ᩠ᨦᨼᩣ᩠ᨶᩈᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨾᩦ ᩉ᩠ᨾ᩵ᩪᨴ᩠ᩅᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨡᩢ᩠ᨷᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴ᩠ᩅᩁᨯᩭ ᩁ᩠ᩅ᩵ᩁᩁᩢ᩠ᩋᨦ
ᨻᩣᩃᩣᨤ᩠ᨶᩫᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨿ᩠ᨦᩥᨩᩣ᩠ᨿᨽ᩵ᩴᩣᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾ ᩉᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᨴ᩠ᩋᩢᨦᩈᩱᩢ ᨻ᩠ᨦᨶᩕ᩠ᨴᩦ
ᩈ᩠ᨲᩢᨳᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴᩩᨠ᩠ᨡ ᩃᩮᩨ᩠ᨿᨿᩨᩃᩮᩨ᩠ᨿᨲᩦ ᨶᩣᩴ᩶ᨾᩯ᩵ᨶᨴᩦ ᩯᩋ᩠ᩅ᩵ᩉᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᩈᩱᩢ
ᩐᩢᩣᩉ᩠ᨦᩥᨾᩣᩉᩯ ᩈᩪᨠᩈ᩠ᩋᩢᩁᨧᩱᩢᪧ ᨸᩣᩀᩪ᩵ᨶᩱᩅ᩠ᨦᩢ ᨪᩩᨠᨪ᩠ᨠᩢ
ᨳᩪᨠᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨳᩪᨠᩉᩯ ᩈᩮᨤᩫ᩠ᨶᨧ᩠ᨷᩢᨿᩢ᩠ᨷ ᩐᩢᩣᩉ᩠ᨦᩥᩈᩱ᩵ᨡ᩠ᩋᩢᨦ ᩮᩈᩃᩮᩨ᩠ᨿ
ᩋ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩳᨴᩩᨠ᩠ᨡ ᩃᩩ᩵ᨾᨼᩢᩣᩁᩮᩢᩣᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᩉᩖ᩠ᩋᨾᨹᩳ᩵ᨯᩪᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨷᩢᩉ᩠ᨶᩥᨾᨴ᩠᩵ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁ
ᩋᨶᩥᨧ᩠ᨧᩴᩉᩮᩨ᩠ᨿ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᨧᩢᩢ᩠ᨦ ᨾᩦᩋ᩠ᨶᩢᩃᩮᩨ᩠ᨿᨻᩱ ᨹ᩵ᩣᨿᩢᩣ
ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨤᩫ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩀᩪ᩵ᨲᩱᩢᩃᩩ᩵ᨾᨼᩢᩣ ᨾᩦᩋ᩠ᨶᩢᩃᩱ᩵ᨥᩢᩣ ᩃᩮᩨ᩠ᨿᩃ᩠ᨶᩢ
ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩁ᩠ᨯᩫᨯᩪᨤᩢᩣ᩠ᨿ ᨿᩢᩣ᩠ᨿᨡᩢᩣ᩠ᨾᨸ᩠᩵ᨿᩁᨹ᩠ᨶᩢ ᨴ᩠ᨦᩢᩈᩦ᩵ᩁ᩠ᨯᩫᨯᩪ ᨸ᩠᩵ᨿᩁᨠ᩠ᨶᩢᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᨳᩯ᩠ᨦᩢ
ᨶᩣᩴ᩶ᨾᩯ᩵ᨶᨴᩦ ᨷ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨡᩮ᩠ᨶᩨᩉᩯ᩠ᨦᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨶ᩠ᩋᨦᨾᩣ ᨯ᩠ᨦ᩵ᩢᨶᩦ᩶
ᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨿ᩠ᨦᩢᨿᩣ᩠ᨿᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨩᩦ᩶ ᨾᩦᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᩋᩦ᩶ ᨶᩮ᩠ᩋᩨᨶᩣ᩠ᨿ
ᨿ᩠ᨦᩢᩢᩈᩮᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢᨻᩯᩢᩅᩤ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨠ᩠ᩋᩁᨷᩁᩥᨿᩣ᩠ᨿ ᨿ᩠ᨦᩢᩢᩈᩮᨴᩮ᩵ᩢᩣᩋᩦ᩶ ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓᩢ ᨶᩣ᩠ᨿᩌᩮᩨ᩠ᨿ