ᩁᩦᩞᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᪁᪂ ᪩ ᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᪁᪄ ᪩ ᨣ᩠ᩋᨦᨷᩅᩮᨱᩦ ᪁᪅ ᪩ ᨣ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢ ᪁᪆

ᩁᩦᩞᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩦ ᪁᪂

 1. ᨣᩢ᩠ᨶᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮᩨ᩠ᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨡᩢ᩠ᨯᩃᩮᩨ᩠ᨠᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᨶᩣ᩠ᨿᨷᩤ᩠ᨶᩢ (ᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ) ᨣᩢ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᩉᩨᩢᨾᩦᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᪂ ᨲᩳ᩵ ᪃ ᨤᩫ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩢᩭᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨣᩢᨯᩱᩢ ᪫
 2. ᨣᩢ᩠ᨶᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᨴᩮᩅᨯᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁᩢᨠ᩠ᩈᩣᨯᩪᩃᩯ ᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩢᨠᨮᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᩅᩱᩢ ᪫
 3. ᨷᩅᩮᨱᩦᨡ᩠ᩅᨷᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩦᨴᩨ᩠ᨦ ᨳᩨ᩠ᨦᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨻᩃᩥᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩪᨩᩣ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨶ ᪁.ᨻ᩠ᩋᨠ ᨥ᩵ᩣᩉ᩠ᨾᩪ ᩉᩮ᩠ᨾᨠᩱ᩵ᩃ᩠ᨿᩢᨦᨯᩪ ᩉᩫ᩠ᨯᩃᩣ᩠ᨿᨼᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩢᩢᩣ ᩉᩨᩢᨠᩯ᩵ᨴᩮᩅᨯᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᩓ ᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ (ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨷᩤ᩠ᨶᩢ) ᪫
 4. ᨡ᩠ᩅᨷᨸᩦᩉᩱ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩘᨥ ᩓᩢᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᨾᩣᩈᩘᨣᩉᩈᩨ᩠ᨷᨩᩣᨲᩣ ᨠ᩠ᨴᩴᩣᨷᩩᨬᨧᩱᨷᩤ᩠ᨶᩢᩓ ᪫
 5. ᨣᩢ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨷᩤᩢ᩠ᨶᨹᩪᩢᨯᩱᨹᩪᩢ.᪑ ᨧᩢᨸᩪᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢᨸᩯ᩠ᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦ ᨩ᩵ᩭᨠᩢ᩠ᨶᨸᩯ᩠ᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᨧᩮᩢᩢᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶᨧᩢᨯᩱᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩣᩴᩢ ᨽᩮᩣᨩᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁ ᨠᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᪫
 6. ᨣᩢ᩠ᨶᨾᩦᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨠᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᩅᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩱᩢᨯᩪᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᩉᩨᩢᨠᩮᩨ᩠ᨯᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩢᨯᩦ ᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᩓ ᪫
 7. ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅ ᨹᩪᩢᨯᩱᨹᩪᩢ.᪑ ᨾᩦᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᩅᩮ᩠ᩁ ᨧᩢᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩘᨣ᩠ᩃᩅᩥᩅᩤᩉ ᩐᩢᩣᨹᩫ᩠ᩅᩐᩢᩣᨾᩮᨣᩢᨯᩦ ᨻᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᩅ᩵ ᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩢᩣ᩠ᨦᩁᩯ᩠ᨶᨡᩢ᩠ᨶ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨠ᩠ᩅᩢᩁᨳ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩃᩪᨦᨲᩣ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦᩞᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦ ᨣᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᩁᩢᩣ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᩅᩱᩢᨪᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨾᩪ᩵ ᨣᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᩅᩉᩨᩢᩅᩱᩢ ᩈᩦᩈᩥ᩠ᨷᩉ᩠ᨾᩪ᩵ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨠᩱ᩵ᨲ᩠ᨾᩫᩢ ᪑.ᨣᩪ᩵ ᨦᩫ᩠ᨶ.᪑ ᩉ᩠ᨾᩫᩁ (ᨳᩯ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ) ᩓ ᪫
 8. ᨣᩢ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᨧᩢᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨶᩓ ᨧᩢᩁᩢᩣ᩠ᨦᩈᩮᨠᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨿᩥ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨿᨶᩦᩢ ᩉᩨᩢᩈ᩠ᨾᩫᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨸᩢ᩠ᨶᨹᩪᩢᨩᩣ᩠ᨿᨲᩫ᩠ᩅ.᪑ ᨣᩢ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶ᩵ᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᩈᩫ᩠ᨾᩅᩫ᩠ᩅᨸᩢ᩠ᨶᨹᩪᩢᨿᩥ᩠ᨦᨲᩫ᩠ᩅ.᪑ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦᩞᨣ᩠ᩋᨦᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨷᩤ᩠ᨶᩢᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩅᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪫
 9. ᨣᩢ᩠ᨶᩁᩮᩨ᩠ᨶᨯᩱ ᨧᩢᨸᩪᨠᨷᩤ᩠ᨶᩢᨸᩯ᩠ᨦᩁᩮᩨ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨣᩢᨯᩦ ᨠᩥ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨦᩣ᩠ᨶᨣᩢᨯᩦ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨥᩢᩣᩉ᩠ᨾᩪ ᩉᩮ᩠ᨾᩅᩫ᩠ᩅ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨩ᩠ᨶᩦᩢᩈᩢ᩠ᨶ ᨯᩱᩢᩈᩱ᩵ᨸᩢ᩠ᨶᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩓ ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨯᨸᩫ᩠ᩅ ᨴᩮᩅᨯᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᪅ ᨡᩢ᩠ᨶ ᨩ᩠ᨶᩦᩢᩈᩢ᩠ᨶᨶ᩠ᩋᨠ ᩈᩱ᩵ᩉᩨᩢᨳᩮᩢᩢᩣᨠᩯ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᪅ ᨡᩢ᩠ᨶ ᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦᩞᨣ᩠ᩋᨦᩓ ᪫
 10. ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨹᩪᩢ.᪑ ᨹᩪᩢᨯᩱ ᩃᩢ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩦᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᩀᩪ᩵ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨣᩢᨯᩦ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᩅᩁᩱ᩵ᨤᩮ᩠ᨦᨶᩣ ᩓᩢᩈ᩠ᩅᩁᩉ᩠ᨶᩳ᩵ᨠᩳᨾᩱᩢ ᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨸᩣᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨲᩫ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨧᩮᩢᩢᩣᨶᩣ᩠ᨿ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩉ᩠ᨶᩦᨶᩦᩢᨲᩫ᩠ᨠᨧᩮᩢᩢᩣᨲᩫ᩠ᨠᨶᩣ᩠ᨿ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨲᩣ᩠ᨿᨷᩢᨾᩦᩃᩪᨠᨲᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᨯᩱᩢᨲᩫ᩠ᨠᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨹᩮ᩶ᩣᨬᩣᨲᩥᨠᩣ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨧᩯ᩠ᨠᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᨾᩦᩃᩪᨠᨲᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᨲᩫ᩠ᨠᩃᩪᨠᨲᩮᩢᩢᩣᨿᩥ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨿᩓ ᪫
 11. ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨶᩣ᩠ᨿᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨾᩦᩉᩫ᩠ᩅᨧᩱᨷᩢᨯᩦ ᨾᩢ᩠ᨠᨣᩫ᩠ᨯᩃ᩠ᨿᩴᩢᨠᩥ᩠ᨶᨦᩫ᩠ᨶᩃᩪᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨯᩦ ᨾᩢ᩠ᨠᨧᩱᩁᩢᩣ᩠ᨿᨯ᩵ᩣᨲᩳ᩵ ᩃᩪᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨯᩦ ᨻ᩠ᨶᩫᩢᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᩁᨾᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠ᨠ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨸᩫ᩠ᨯᨸ᩠ᨿᩁᩓᩢ ᨡᩢ᩠ᨯᩃᩮᩨ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩦᨧᩥ᩠ᨲᨧᩱᨯᩦ ᩁᩢ᩠ᨠᩉᩪᨾᩃᩪᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨾᩁᩦᩞᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᩓ ᪫
 12. ᩁᩮᩨ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨡᩢ᩠ᨯᩃᩮᩨ᩠ᨠᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩱᨡ᩠ᩅ᩵ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ (᪁) ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨾᩦᨿᩫ᩠ᩆ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳ ᨡ᩠ᨶᩨᩢᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩣᨶᩣ᩠ᨿᨣᩢᨯᩱᩢ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᨸᩮ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨸᩫ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩᩣᩓ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨣ᩠ᩋᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨾᩦ ᪁᪄

 1. ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲ ᨼᩱ᩵ᩁᩔᨯ᩠ᩋᩁ ᨡ᩠ᨶᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨶ᩠ᨦ᩶ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩓ ᪫
 2. ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩃᩮᩨ᩠ᨠᩐᩢᩣᨤᩫ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢᨩᩣ᩠ᨲ ᨠᩕᨠᩪᩃᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨡ᩠ᨶᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨸᩫ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨷᩤᩢ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨧᩩ᩵ᨦᨧᩢᩅᩩᨯ᩠ᨰᩥᩓ ᪫
 3. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨶᩣ᩠ᨾᩓᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨶ ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨼ᩠ᩋᩢᨾᨠᩪᨾᨠᩢ᩠ᨶᨣᩧ᩠ᨯᨸ᩠ᩋᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮᩨ᩠ᨦᩓ ᪫
 4. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᨡᩪᩁᨣᩧ᩠ᨯᨵᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩈ᩠ᨶᩣ᩠ᨾᩓᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨶ ᨣᩨᩅᩤ᩵ ᨡᩪᩁ ᪄.ᨣᩕᨩᩮᩨ᩠ᨦ ᪈.ᨣᩕᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨡᩪᩁ ᪄.ᨣᩕᨩᩮᩨ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩉᩨᩢᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᨳᨾ ᩋᨣ᩠ᨣᨾᩉᩣᩈᩮᨶᩣ (᪂) ᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨣᩮᩤᩢᩢᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩩᨲᩥᨿ ᩋᨣ᩠ᨣᨾᩉᩣᩈᩮᨶᩣ ᨳᩢ᩠ᨯᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᨲᩥᨿ ᩋᨣ᩠ᨣᨾᩉᩣᩈᩮᨶᩣ ᨳᩢ᩠ᨯᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᨻᩕ᩠ᨿᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨸᩢ᩠ᨯᨸᩫ᩠ᩅᨶᩱᩅᩤ᩠ᨦ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨧᨲᩩᨲ᩠ᨦ ᩋᨣ᩠ᨣᨾᩉᩣᩈᩮᨶᩣᩓ ᪫
 5. ᨯ᩠ᨦ᩶ᩁᩔᨯ᩠ᩋᩁᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᩅᩈᩥ᩠ᨷ ᩉᩫ᩠ᩅᨻ᩠ᩅᨠ ᨲᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨤᩢ᩠ᨷᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱ ᩉᩫ᩠ᩅᩈᩥ᩠ᨷᩉᩱ᩠ᨶ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨡᩢ᩠ᨯᩃᩮᩨ᩠ᨠᩐᩢᩣᨤᩫ᩠ᨶᨹᩪᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩣᨷᩣ᩠ᨯ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩫ᩠ᩅᩈᩥ᩠ᨷ ᩓᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨻ᩠ᩅᨠᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩓ ᪫
 6. ᩉᩫ᩠ᩅᩈᩥ᩠ᨷᩉᩱ᩠ᨶ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨾᩦᨡᩪᩁᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᩃ᩵ᩣ᩠ᨾᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁᩔᨯ᩠ᩋᩁᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᩃᩪᨠᩃ᩵ᩣ᩠ᨾᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨿ᩠ᨦᩢᩢ ᨾᩣᨼᩢ᩠ᨠ ᪫
 7. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩣ᩠ᨯᩓᩢᨶᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᨯᩅᩱᩢᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨠᩮ᩠ᨷᩈ᩠ᩅ᩠᩵ᨿᩁᩱ᩵ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯᨶᩱᩃᩦᨠᩥ᩠ᨶᩓ ᪫
 8. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᩉ᩠ᨾᩳᨾᩮᩨ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᩈᩣ ᩉᩫ᩠ᨯᩁᩢᩣ᩠ᨿᨴᩮᨻ᩠ᨻᨯᩣ ᨹᩦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨯ᩠ᨦ᩶ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨻᩕ᩠ᨿᩣᩉ᩠ᨾᩳᨾᩮᩨ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩃᩩᨯᩅᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᨸᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩢᩣᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᩋᨠᨠᩣ᩠ᩁᩈᩮ ᩈᨻ᩠ᨻᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᩓ ᪫
 9. ᨡ᩠ᩅᨷᨸᩦᩉᩱ᩠ᨶ ᨧᩢᨯᩱᩢᩃ᩠ᨿᩢᨦᨴᩮᩅᨯᩣᨹᩦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨻ᩠ᩋᨠ.᪑ ᩐᩢᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨯᩴᩣᨸ᩠ᩋᨯ ᨲᩫ᩠ᩅᩃ᩠ᩋᨯᨯᩦ ᨾᩣᨥᩢᩣᩃ᩠ᨿᩢᨦᩓ ᪫
 10. ᨹᩪᩢᨶᩢᩭᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨᨹᩪᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨡᩪᩁᨶᩢᩭᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨᨡᩪᩁᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨡᩪᩁᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᩋᨠᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨᨡᩪᩁᨶᩱᩅ᩠ᨿᨦ ᨡᩪᩁᩉᩫ᩠ᩅᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨶ ᩓᩢᨡᩪᩁᩉᩫ᩠ᩅᩈᩥ᩠ᨷᨾᩮᩨ᩠ᨦᨴᩢ᩠ᨦᨾ᩠ᩅᩁ ᨧᩢᨯᩱᩢᨯᩢ᩠ᨷᩁᩨᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᩁ᩠ᩅᨾᨴᩢ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨧᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨲᩱᩢᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧ ᩓᩢᨣᩴᩣᩈ᩠ᨦ᩶ᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᨲᩢ᩠ᨯᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩓ ᪫
 11. ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨧᩢᨷᩢᨯᩱᩢᩃᩰ᩠ᨷᩃᩣ᩠ᨶ ᨡ᩠ᩅᨷᩉᩮ᩠ᨦᨲᩮ᩠ᨦᨲᩮ᩠ᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩢᩭ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨷᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨡ᩠ᨾᩫ᩵ᩉᩮ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩢᩭᩓ ᪫
 12. ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨲᩳ᩵ᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨲᩳ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩈᩨ᩠ᨷᨷᨭᩥᨬ᩠ᨬᩣ᩠ᨱ ᩓᩢᩈᩨ᩠ᨷᩈᩢ᩠ᨶᨩᩱ᩠ᨿᨾᩱᨲᩕᩦᨲᩳ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᩓ ᪫
 13. ᩃᩪᨠᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ ᩀᩪ᩵ᨲᩱᩢᨣᩴᩣᩈ᩠ᨦ᩶ᨡ᩠ᩋᨦᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦ ᩃᩪᨠᨾᩮᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩢ᩠ᨷᨳᩨᨧᩮᩢᩢᩣᨹᩫ᩠ᩅ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨯᩱᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨧᩮᩢᩢᩣᨹᩫ᩠ᩅᩓ ᪫
 14. ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨲᩢ᩠ᨯᩈᩦ᩠ᩃ ᨤᩫ᩠ᨶᨾᩦᨴᩰ᩠ᩇ ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᨳᩪᨠᨴᩰ᩠ᩇᨶᩢᩭᨷᩢᨻᩳᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦ᩶ᩈ᩠ᩋᩁᨳᩨ᩠ᨦ ᪂ ᨳᩨ᩠ᨦ ᪃ ᨣᩢ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦᨷᩢᩉᩖᩣ᩠ᨷᨷᩢᨹ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨵᩴᩣᨴᩰ᩠ᩇᩉᩱ᩠ᨾᩐᩢᩣᨦᩫ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᨴᩰ᩠ᩇᩉ᩠ᨶᩢᨠᨸᩣ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨦ ᩉᩨᩢᨧᩢ᩠ᨷᨡᩢ᩠ᨦᨤ᩠ᩋᨠ ᨣᩢ᩠ᨶᨴᩰ᩠ᩇᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨻ᩠ᨶᩫᩢᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᩁᨴᩯᩢ ᨣᩨᩅᩤ᩵ᨥᩢᩣᨻᩳ᩵ᨥᩢᩣᨾᩯ᩵ ᨾᩢᩣ᩠ᨦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁ᩠ᨷᩪᩓᩢᨧᩮᨯᩦ᩠ᨿ ᨲᩢ᩠ᨯᨾᩱᩢᩈᩕᩦᨾᩉᩣᨻᩮᩣᨵᩥ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᩅᩱᩢᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨥᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨩ᩠ᩋᨷᨾᩯ᩠ᨶ᩵ᩓ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨣ᩠ᩋᨦᨷᩅᩮᨱᩦᨾᩦ ᪁᪅

 1. ᨤᩫ᩠ᨶᩁᩮᩢᩣᨠᩮᩨ᩠ᨯᨾᩣᨻᩫ᩠ᨷ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩅᩢ᩠ᨯᩅᩤ ᩈᩣᩈᨶᩣᩋᩣᩁᩣ᩠ᨾ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᩅᩢᨶᩫ᩠ᨷᨤᩫ᩠ᨷᨿᩴᩣᨿᩯ᩠ᨦᩓ ᩈᨠ᩠ᨠᩁᨷᩪᨩᩣ ᩃᩢᩣ᩠ᨦᨷᩣ᩠ᨷᩃᩢᩣ᩠ᨦᨴᩰ᩠ᩇ ᨴᩩᨠᩅᩢ᩠ᨶᩏᨷᩮᩤᩈᨳᩓ ᪫
 2. ᨣᩢ᩠ᨶᨹᩪᩢᨯᩱᨾᩦᩃᩪᨠᨩᩣ᩠ᨿ ᩋᩣᨿᩩᨻᩳ ᪁᪀ ᨸᩦᩓ᩠ᩅᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩢ᩠ᨯ ᨻᩱᨷ᩠ᩅᨩᨸᩮ᩠ᨶᨽ ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᨲᩣ᩠ᨾᨶᩣᨷᩩᨬᨹᩱᨾᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᩋᩣᨿᩩᨳᩨ᩠ᨦ ᪂᪀ ᨸᩦ ᨣᩢ᩠ᨶᨧᩢᨤᩱ᩵ᨻᩥ᩠ᨠᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ ᨣᩢᨲᩣ᩠ᨾᨧᩱᨹᩱᨾᩢ᩠ᨶ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨷᩢᩉᩨᩢᩉᩮᩖᩢᩁᩁᩢᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅᨣᩮᩤᩢᩢᩈᩣ᩠ᩅᩓ ᨿᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᩓ ᪫
 3. ᨣᩢ᩠ᨶᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨯᩅᩤᩋᩣᩁᩣ᩠ᨾ ᨻᩕᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁᩓ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩱᩢᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁ᩠ᨷᩪᩋᩫ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩅᩱᩢᨶᩱᩅᩥᩉᩣ᩠ᩁ ᨲᩣ᩠ᨾᩉᩫ᩠ᩅᩅᩢ᩠ᨯᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱ ᪫
 4. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨡᩢ᩠ᨯᩃᩮᩨ᩠ᩋᩐᩢᩣᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ ᨲᩫ᩠ᨶᨾᩦᩈᩦ᩠ᩃ ᨷᩁᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩓᩢ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩉᩖᩢᨠ ᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯᨶᩱᨶᩣᩴᩢᨶᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨻᩕᨻᩩᨴ᩠ᨵᨧᩮᩢᩢᩣ ᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨿᩳᨡ᩠ᨶᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᩉᩨᩢᨾᩦ ᪄.ᨲᩫ᩠ᨶ ᨷᩢᨣᩢ ᪅.ᨲᩫ᩠ᨶ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮᩨ᩠ᨦᨯᩱᩢᩈᩩᨡᨧᩁᩮᩨ᩠ᨬᨻᩱᩓ ᪫
 5. ᨡ᩠ᩅᨷᨸᩦᩉᩱ᩠ᨶ ᪑.ᨻ᩠ᩋᨠ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨶᩥᨾᨶ᩠ᨲ᩼ᨻᩕᩈᩘᨥ ᨡᩮᩢᩢᩣᨷᩁᩥᩅᩤᩈᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩅᩮᨱᩦᨾᩦᩅᩱᩢᩓ ᪫
 6. ᨣᩢ᩠ᨶᨳᩨ᩠ᨦᩅᩮᩃᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩔᩣ ᩋ᩠ᩋᨠᩅᩔᩣ ᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᨳᩨ᩠ᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨾᩦᨡᩪᩁᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩤᩢᩢ ᨡᩪᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦᨴᩢ᩠ᨦᨾ᩠ᩅᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᩉᩢᩣ᩠ᨦᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᨴ᩠ᨿᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᩈᨾ᩠ᨾᩣᨣᩤᩁᩅ ᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᩉᩯ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᨻᩯ᩠ᨶᨤᩴᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩔᩣ ᩋ᩠ᩋᨠᩅᩔᩣᩓ ᪫
 7. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᨸᩪᨠᨴᩤ᩠ᩅᩢ ᨸᩪᨠᨡᩪᩁᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩔᩣ ᨸᩪᨠᨡᩪᩁᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᩋᨠ ᩋ᩠ᩋᨠᩅᩔᩣᨶᩦᩢᨸᩪᨠᨡᩪᩁᨶᩱᩅ᩠ᨿᨦ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩅᩮᨱᩦᨲ᩠ᨦᩢᩢᩅᩱᩢᩓ ᪫
 8. ᨣᩢ᩠ᨶᨳᩨ᩠ᨦᨯᩮᩨ᩠ᨶ.᪆ ᩈᩘᨠᩕᩣ᩠ᨶᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯᨳᩨ᩠ᨦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨸᩯ᩠ᨦᨷ᩠ᩋᨠᨼᩱᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᨧᩥᨷᩪᨩᩣ ᩈᩘᨠᩕᩣ᩠ᨶᨻᩕ᩠ᨿᩣᩅᩢ᩠ᨶᨾᩣᩓ ᩉᩮᩖᩢᩁᨻᩭᨾᩉᩮᩣᩈᩕᩫ᩠ᨷᨶᩣᪧᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨣᩨᩅᩤ᩵ᨡᩮ᩠ᨦ᩵ᨡᩢ᩠ᨶᨪᩯ᩠ᩅᩁᩮ᩠ᩋᩨ ᨦᩣ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᩉᩨᩢᨠᩢ᩠ᨯᨿᩮ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨶᩩᨠᩈᩩᨡᩈᩮᩨ᩠ᨶ ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨿᩮᩨ᩠ᨾᨠᩢ᩠ᨷᩃᩰ᩠ᨠᩓ ᪫
 9. ᨣᩢ᩠ᨶᨳᩨ᩠ᨦᨡ᩠ᩅᨷᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩦᨴᩨ᩠ᨦᨳᩨ᩠ᨦᨾᩣᨶᩱᨯᩮᩨ᩠ᨶᨧ᩠ᨿᨦᨻᩮ᩠ᨦ ᨯᩮᩨ᩠ᨶ.᪅ ᨻᩮ᩠ᨦ ᨯᩮᩨ᩠ᨶ.᪇ ᨻᩮ᩠ᨦ ᨯᩮᩨ᩠ᨶ.᪈ ᨻᩮ᩠ᨦ ᨤᩫ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨻᩣᨠᩢ᩠ᨶᩉᩮᩖᩢᩁᨻᩭᨾᩉᩮᩣᩈᩕᩫ᩠ᨷ ᩉᩱ᩠ᩅᩢᨻᩕᨵᩤ᩠ᨲᩩᩓᩢᨻᩕᨷᩤ᩠ᨴ ᨧᩮᨯᩦ᩠ᨿ ᨸᩯ᩠ᨦᨷ᩠ᩋᨠᨼᩱᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢ ᨷ᩠ᩋᨠᨼᩱᨡ᩠ᨶᩨᩢ ᨧᩥᨷᩪᨩᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨠᩩᩈᩃᨷᩩᨬ ᩋᩢ᩠ᨶᩈᩩᨡᨿᩮᩨ᩠ᨾᨧᩱᩓ ᪫
 10. ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩥ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨴᩤ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᨾᩦᨦᩨ᩠ᨶᩉᩮᩖᩨᩋᨠᩥ᩠ᨶᩉᩮᩖᩨᩋᨧ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨾᩉᩣᩅᩮᩔᨶ᩠ᨲᩁ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩈᩪᨲ᩠ᨲ᩼ᨠᩢ᩠ᨶᨯᩧ᩠ᨠᨶᩣᩴᩢᩋᩢᩭ ᨻᩥ᩠ᨠᨴᩩᨷ᩠ᩅᨩᨽ ᨴᩤ᩠ᨶᨩ᩠ᩋᨾᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ ᨩᩮᨿ᩠ᨿᨠᩕᨠᩪᩃ ᨹᩪᩢᩋᨶᩥᨧ᩠ᨧᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩃᩢᩴᩣᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱ ᨣᩢᨧᩢᨾᩦᨹ᩠ᩃᩡᩋᩢ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩅᩮᨱᩦᨾᩦᩅᩱᩢᩓ ᪫
 11. ᨸᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨾᩣᨷᩢᨴᩤ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩴᩣ ᨣᩢᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨴᩤ᩠ᨶᨹᩢᩣ.᪑ ᨣᩪᨾ ᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨶ.᪑ ᨹᩪᨠ ᨪᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣ ᩅᩢ᩠ᨶᨪᩢᩣ ᨣᩤ᩵ᨶᩦᩢᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨩᩪᨯ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨹ᩠ᩃᩡᨠᩣᨶᩥᩈᩫ᩠ᨦ ᨣᩢᩴᩣᨩᩪᨲᩫ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᩅᨶᩱᨩᩣ᩠ᨲᨶᩦᩢᩓᩢᨩᩣ᩠ᨲᩉ᩠ᨶᩢᩣᩓ ᪫
 12. ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩫ᩠ᩅᩅᩢ᩠ᨯᩉᩱ᩠ᨶᩓ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨴᩤ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨾᩦᨶᩣᨷᩩᨬ ᨹᩯ᩵ᨹᩣ᩠ᨿᨩᩮᩨ᩠ᨬᨳᩨ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱ ᨾᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨯᨶᩣᩴᩢᨳ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨶᩈᩨ᩠ᨷᨷᨭᩥᨬ᩠ᨬᩣ᩠ᨱᩉᩣᨠᩢ᩠ᨶᩓ ᪫
 13. ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᩅᩢ᩠ᨯᩁᩣᨩᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩤᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᩉᩫ᩠ᩅᩅᩢ᩠ᨯᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨸᩪᨠᨲ᩠ᨦᩢᩢ ᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨶ᩠ᨦ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩅᩢ᩠ᨯᨣᩮᩤᩢᩢᨾᩮᩨ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᩓ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤᩞᩉᩫ᩠ᩅᩅᩢ᩠ᨯᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᩅᩥᨶᩱ᩠ᨿ ᩓᩢᨲᩣ᩠ᨾᨣᩴᩣᩈ᩠ᨦ᩶ᩈ᩠ᩋᩁ ᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨹᩱᨷᩢᨯᩱᩢᨡᩢ᩠ᨯᨤᩢᩣ᩠ᨶᨲᩳ᩵ᩓ ᪫
 14. ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩩᨬᨻᩱᨣᩢᨯᩦ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤᩞ ᨲᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨲᩫ᩠ᨶᨯᩱᨣᩢᨯᩦ ᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨷᩩᨬᨻᩱᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢ᩠ᨶᨾᩦᨤᩫ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨡᩣ᩠ᩅ ᨸᩮ᩠ᨶᨡᩢᩣᩅᩢ᩠ᨯᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨷ᩠ᩅᨩᨩ᩠ᩋᨾᨲᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨣᩢ᩠ᨶᩁᩮᩨ᩠ᨶᨯᩱᩓᨡᩮᩢᩢᩣᨷ᩠ᩅᨩ ᩁᩮᩨ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧᩢᨯᩱᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠᨻᩳ᩵ᨡᩣ᩠ᩅᨾᩯ᩵ᨡᩣ᩠ᩅ ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨡᩢᩣᩅᩢ᩠ᨯᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨯᩱᩢᨻ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨵᨾ᩠ᨾᨯᩣ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᩓ ᪫
 15. ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᨲᩣ᩠ᨿ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨤᩫ᩠ᨶᩁᩮᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨡᩢᩣᨶᩱᩉᩳ ᨡ᩠ᩋᨦᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᨾᩣᨷ᩠ᩅᨩᨸᩮ᩠ᨶᨽᨩ᩠ᩋᨾᨲᩫ᩠ᨶ.᪑ ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᩁᩮᩨ᩠ᨶᨯᩱᨾᩣᨷ᩠ᩅᨩ ᩁᩮᩨ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨧᩣ᩠ᨠ ᨤᩫ᩠ᨶᩁᩮᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨡᩢᩣᩉᩳ ᨶᩱᩉᩳᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨯᩱᩢᨤᩨ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨵᨾ᩠ᨾᨯᩣᩓ᩠ᩅᩢᩓ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

 ᨣ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢᨾᩦ ᪁᪆

 1. ᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨷᩢᩉᩨᩢᩃᩢ᩠ᨠᨣᩤᩢ ᩃᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᩋᩢᨦᩉᩢᩣ᩠ᨾ ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨹᩥ᩠ᨯᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩓ ᪫
 2. ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᨹᩪᩢᨯᩱ ᨿᩢ᩠ᨦᨷᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨷᩢᨲᩣ᩠ᨾ ᨡᩳ᩶ᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨹᩥ᩠ᨯᨲ᩠ᩋᩢᨦᩉᩢᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢ ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᨧᩢ᩠ᨷᨯᩱᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩢ᩠ᨶᨴᩰ᩠ᩇ ᨲᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨶᩢᨠᩓᩢᨷᩮᩤᩢ ᪫
 3. ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨶᨹᩪᩢᨯᩱ ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦᨻᩱᨵᩪᩁᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨮᩣᨶᨴᩦ᩵ᨯᩱᨣᩢᨯᩦ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨶᩱᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩱᨾᩮᩨ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪫
 4. ᩅᩮᩃᩣᩉᩱ᩠ᨶᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨡ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢᨡ᩠ᩋᨦᩀᩪ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩁᩮᩢᩣᨻᩢᩭᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨹ᩵ᩣᨻᩱᩉ᩠ᨿᩢᩩᨦᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᩋᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨹᩥ᩠ᨯᩁᩦᩞᨣ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢᩓ ᪫
 5. ᩅᩮᩃᩣᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨻᩱᨪᩨᩢᨡ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢ ᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨡᩱᨳᩫ᩠ᨦᨦᩨ᩠ᨶᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯ ᩉᩨᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨯᩱᩢᩉᩢ᩠ᨶ ᨾᩢ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩋᨶ᩠ᨲᩁᩣ᩠ᨿ ᨠᩯ᩵ᨲᩫ᩠ᩅᩁᩮᩢᩣᩓ ᪫
 6. ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨪᩨᩢᨡ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢ ᨣᩨᨩᩢᩣ᩠ᨦ-ᨾᩢᩣ ᩅᩫ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨿᩓᩢᩁᩫ᩠ᨳᨡᩦ᩵ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣᨳ᩠ᩅᩢᩁᨳᩦ᩵ᨯᩦᪧ ᨾᩢ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨴᩤ᩠ᨦᨶᩢᩭ ᨠᩮᩨ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᨳᩢᩭᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩣ ᩮᨾ᩠ᩋᩨ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᩃᩪᩁᩓ ᪫
 7. ᨳᩢᩣᩉᩣ᩠ᨠᩁᩮᩢᩣᨧᩢᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨣᩤᩢ ᩉᩨᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣᨯᩪᨡ᩠ᩋᨦᨴᩦ᩵ᨣᩤᩢ ᨪᩨᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᨿᨡᩣ᩠ᨿᨦ᩵ᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨩ᩠ᨿᩴᨯᩱᩢ ᨾᩦᨶᩣᩴᩢᨿ᩠ᩋᩢᩁᨲᩣ᩠ᨾᨧᩱᩓ ᪫
 8. ᨳᩢᩣᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨪᩨᩢᨦᩫ᩠ᨶᨪᩨᩢᨤᩴᩣ ᩓᩢᨠᩯ᩠ᩅᩢᩈᩯ᩠ᨦᨻᩯ᩠ᨦᨣᩤ᩵ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨴᩫ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩈᩮᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨷᩢᩉ᩠ᩋ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈᩪᩁᨧᩱᩓ ᪫
 9. ᨣᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨵᩪᩁ ᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨯᩦᨻᩱᩋᩯ᩠ᨷᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩯ᩠ᨷᨶᩣ᩠ᨿ ᩉᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᨷᩣ᩠ᨿᨧᩱᨷᩢᨯᩱᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᩁᩱᩢᨿᩣ᩠ᨷᨧᩱᩁᩮᩢᩣᨴᩯᩢᩓ ᪫
 10. ᩁᩮᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨯᩱᩢᨣᩤᩢᩋᩯ᩠ᨷᨤᩫ᩠ᨶᨹᩪᩢᩋᩢ᩠ᨶᩃᩢ᩠ᨠ ᨧᩱᨣᩫ᩠ᨯᩃᩴ᩠ᨿᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩰ᩠ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩢ᩠ᨶᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩈᨲᩕᩪ ᩉᩨᩢᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᩈᩮᩉᩣ᩠ᨿ ᨣ᩠ᩋᨷᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨡᩮᩢᩣᨷᩢᨯᩦᩓᨶᩣ ᪫
 11. ᨺᩪᨦᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨻᩳ᩵ ᩉᩨᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᨲ᩠ᩋᩢᨦᨯᩱᩢᨵᩤ᩠ᨾᨡ᩠ᨶᩫ᩵ᨹᩣᩈᩦ ᨲᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᩋᨦᨾᩦᩋᩢ᩠ᨶᨲ᩠ᨦᩢᩢᩅᩱᩢ ᨹᩱᨷᩢᨻ᩠ᨶᩫᩢᨯᩱᩢᩉᩮᩖᩨᩋᨣ᩠ᩋᨦᩓᨶᩣ ᪫
 12. ᨣᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨠ᩠ᨴᩴᩣᨾᩥ᩠ᨲᩁᩢ᩠ᨠᩅᩱᩢ ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩁᩮᩨ᩠ᨬᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᩓ ᪫
 13. ᨺᩪᨦᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᩓᩢᨾᩯ᩵ᨡᩣ᩠ᨿ ᩉᩨᩢᨾᩦᨧᩱᨪᩢ᩠ᨯᨪᩨ᩵ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨷᩢᩉᩨᩢᨳᩨᨩ᩠ᨦ᩶ᩈ᩠ᩋᨦᩉᩴᩣ ᨾᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩣ᩠ᨷᨴᩰ᩠ᩇ ᨣᩢ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩱᨲᩫ᩠ᨠᨶᩣᩁᩫ᩠ᨠᨩᩣᩓ ᪫
 14. ᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢᨡᩮᩢᩢᩣ ᨿᩣ᩠ᨾᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨪᩨᩢᩐᩢᩣᨷᩩᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨾᩣᨹ᩠ᩋᨦ ᨿᩣ᩠ᨾᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨡᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦ ᨻᩢᩭᩐᩢᩣᨷᩩᨦᨶᩢᩭᨾᩣᩈᩱ᩵ ᩋᩢ᩠ᨶᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨹᩥ᩠ᨯᩁᩦᩞᨣ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢ ᨣᩢ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿᨣᩢᨷᩢᨯᩱᩢᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨼᩢᩣᨩ᩠ᨶᩢᩢᨼ᩠ᨾᩫᨩᩣᩓ ᪫
 15. ᨣᩢ᩠ᨶᨧᩢᩋ᩠ᩋᨠᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᨵᩪᩁᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨴᩦ᩵ᨡᩮ᩠ᨲᨯᩯ᩠ᨶᨠᩱ ᩉᩨᩢᨾᩦᨣᩪ᩵ᨾᩦᨺᩪᨦ ᨻᩱᨲᩣ᩠ᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᨻᩱᨤᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩴ ᩈᩮᩨ᩠ᩋᨷᩢᨠᩥ᩠ᨶᨣᩢᨣ᩠ᩅᩁᨧ᩠ᩅᩁᨧᩢᨣ᩠ᨶᩢᩢ ᨹᩱᨣᩢᨷᩢᨯᩱᩢᨻᩱᩁᩪᩢᨻᩱᩉᩢ᩠ᨶᨩ᩠ᩋᨾᩓ ᪫
 16. ᨠᩣ᩠ᩁᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨾᩯ᩵ᨡᩣ᩠ᨿ ᩉᩨᩢᨾᩦᩉᩫ᩠ᩅᨧᩱᨯᩦᩋ᩠ᩅᩢᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨸᩣ᩠ᨠᨲᩢᩣ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨯᩈ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᨡᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᩈᩢ᩠ᨦᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨣᩢᨧᩢᩉᩪᨾᨾᩣᨪᩨᩢ ᨷᩢᩉ᩠ᩋ᩵ᩁᨯᩱᩢᨲᩫ᩠ᨠᩈᩮᨩᩣᩓ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩉᩮᩨ᩠ᨿ

ᨣ᩠ᩋᨦᨣᩤᩢᨾᩦ ᪁᪆ ᩉᩣ᩠ᨠᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᩓ᩠ᩅᩢᩓ ᪫

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

ᨻ᩠ᨦᩨ᩵ᩋᩥ᩠ᨦ
ᨻᩢ᩠ᨷ ᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨾᩘᨣᩃᩅᩥᩅᩤᩉᨡᩯ᩠ᨠᨠᩯᩢ᩠ᩅ
ᨯᩰ᩠ᨿ ᩏᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶᨾᩉᩣᨴᩤ᩠ᨶ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨶᩣᩴᩢᨡᩨ᩠ᨶᨶᩢᩭ ᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨾᩮᩨ᩠ᨦ/ᩃᩮᨡᩣᨶᩩᨠᩣᩁ ᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨶᨣ᩠ᩋᩁᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ