ᩉᩳᨤᩴᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ

001

ᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋᩢ᩠ᨶᩉᩢ᩠ᨶᩁᩪᨷᩀᩪ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨶᩦ᩶ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨡᩨ᩠᩶ᨶᨶᩱᩈᩱ᩠ᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠᩢ᩠ᩋᩁᨠᩯᩢ᩠ᩅ ᩋᩥ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᩃᨦ ᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᨸᩦᨧᩩᩊᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1268 (ᨤᩁᩥ᩠ᨯᩈᩕᨠᩣ᩠ᨩ 1906 ) ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯᩢ᩠ᩅ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨯᩱᩢᨻᩱᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨴᩦ᩵ᨾᩮᩨ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨶᨯᩮ᩠ᨿ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩤ᩵ᩅᩮᩃᩣᨶᩢᩢ᩠ᨶᩋᩥ᩠ᨦᨣᩃᩥ᩠ᨯᨪ᩼ᨯᩱᩢᨾᩣᨸᩫ᩠ᨠᨣᩕ᩠ᩋᨦᩋᩥ᩠ᨶᨯᩮ᩠ᨿᩓᩢ᩠ᩅ ᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᩋᩢᩁᨠᩯᩢ᩠ᩅ ᨯᩱᩢᩉᩢ᩠ᨶᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠᩵ᨦᩈᩢᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᩋᨦ ᨶᩣ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᩅᩋᩥ᩠ᨶᨯᩮ᩠ᨿᩓᩢ᩠ᩅ ᨣᩢᨳᩪᨠᨧᩱᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨧᩢᩣ᩠ᨦᨾᩣᩈᩢᩣ᩠ᨦᩉᩳᨤᩴᩣ ᨴᩦ᩵ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨷᩢᩁᩪᩢᨧᩯᩢ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨶᩣ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᨶ ᨲᩯ᩵ᨹᩪᩢᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨾᩨᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨧᩢᩣ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩉᩮ᩠ᨯᩐᩢᩣᨣᩭᩓ ᨣᩤ᩵ᨧᩢᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨿᨦᨴᩮ᩵ᩢᩣᨯᩱᨣᩢᨷᩢᩁᩪᩢᨧᩯᩢ᩠ᨦ ᨩᩱᩢᩅᩮᩃᩣᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩀᩪ᩵ ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨸᩦᩈᩥ᩠ᨷᩮᨯᩨ᩠ᨶ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᩓᩢ᩠ᩅᨷᩫ᩠ᩅᩁᨾ᩠ᩅᩁᩓᩢ᩠ᩅ ᨣᩢᨿᩢᩣ᩠ᨿᨧᩣ᩠ᨠᩉᩳᨤᩴᩣᩉᩖᩢᨦᨠᩮ᩵ᩢᩣ
ᨾᩣᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩉᩳᨤᩴᩣᩉᩖᩢᨦᩉᩱ᩠᩵ᨾᩉᩢᩢ᩠ᨶᩓ ᪨᪨

ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨳᩨ᩠ᨦᩈᩱ᩠ᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᩉᩖᩅ᩠ᨦᨠᩥ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 15-9-1991 ᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨷᨽᩣ᩠ᨣᩉᩫ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠ ᩋᩢ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨿᨦᨲ᩠᩵ᩋᨦᨣᩦ᩠ᨿ ᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨣᩴᩣᩈ᩵ᩢ᩠ᨦᨾᩣᨴᩦ᩵ᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨷᨽᩣ᩠ᨣᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ (ᨻᩦ᩠᩵ᨿᩉ᩵ᩣᨾᩪ) ᩅᩤ᩵ᩉᩨ᩶ᨿᩢᩣᩉᩳᨤᩴᩣᨻᩯ᩠ᨯᩈᩮ ᨯᩰ᩠ᨿᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨾᩢ᩠ᨶᨠᩮ᩵ᩢᩣᩓᩢ᩠ᩅᨧᩢᨩᩱᩢᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢ᩠ᨦᨷᩢᨯᩱᩢᩓᩢ᩠ᩅ ᩅᩤ᩵ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨣᩨᩅᩤ᩵ᨿᩢᩣᩉᩳᨤᩴᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅᨧᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩁᩰ᩠ᨦᩁᩯ᩠ᨾᨩᩢᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲᩢ᩠ᩋᩁᩁᩢ᩠ᨷᨡᩯ᩠ᨠᨷᩤᩢ᩠ᨶᨡᩯ᩠ᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᩅᩤ᩵ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩩᩁᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᩉᩳᨤᩴᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨣᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨷᩤᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨿᩢᩣ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩦ᩠ᨠ ᩋᩪᩢᨧᩣᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻ᩠ᨿᩦ᩵ᩉ᩵ᩣᨾᩪᩋᩪᨧᩳ᩵ᩅᩥ᩠ᨶ ᩋᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᨴᩢ᩠ᨷᨽᩣ᩠ᨣᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᩈᩱ᩠ᨾᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᩅᩤ᩵ᨡᩳᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨿᩢᩣᩉᩳᨤᩴᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᩈᩮᨣᩴᩣ ᨠᩣ᩠ᩁᩅᩤ᩵ᨧᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᩁᩰ᩠ᨦᩁᩯ᩠ᨾᩋᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨧᩢᩐᩢᩣᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᨤᨯᩱᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨣᩢᨿᩥ᩠ᨶᨯᩦᨸᩢ᩠ᨶᨯᩱᩢᨴᩩᨠᨴᩦ᩵ᩓ ᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᨻᩦ᩠᩵ᨿᩉ᩵ᩣᨾᩪᨣᩢᨷᩢᨼᩢ᩠ᨦ ᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨾᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩣᩈ᩠᩵᩶ᨦᨧᩣ᩠ᨠᨻᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩃᩫ᩠ᨦᨾᩣ ᩀ᩵ᩣᨳᩢᩣᨾᩣᩉᩢᩣ᩠ᨾᩉᩨ᩶ᩈᩮᩅᩮᩃᩣᩃᩰ᩠ᩋᩡ ᨠᩣ᩠ᩁᩅᩤ᩵ᨴᩦ᩵ᨯᩥ᩠ᨶᨶᩦ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨴᩢ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨤᩱ᩵ᩐᩢᩣᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᨯᩱᩢ ᨹᩱᩀ᩵ᩣᨳᩢᩣᨾᩣᨡᩢ᩠ᨯᩉᩢᩣ᩠ᨾ ᨣᩢ᩠ᨶᨹᩱᩓᩢᨾᩣᨡᩢ᩠ᨯᩉᩢᩣ᩠ᨾᨶᩦ᩶ᨧᩢᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨡᩢ᩠ᨯᩉᩢᩣ᩠ᨾᨲᩳ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩢ᩠ᨶᩣᨴᩦ᩵ᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩥ᩠ᨯᨯᩱᩢ ᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᩓᩢᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩩᩁᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩅᩤ᩵ᨨᩢ᩠ᨶᨯᩱᨣᩢᨷᩢᨼᩢ᩠ᨦ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹᩥ᩠ᨯᩉ᩠ᩅᩢᨦ ᪨᪨

ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᩋᩪᨧᩳ᩵ᩅᩥ᩠ᨶ ᨣᩢᨻᩱᩉᩣᨧᩢᩣ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨾᩣᨿᩢᩣ ᨣᩢᨷᩢᨾᩦᨹᩱᩁᩢ᩠ᨷᨧᩢᩣ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨠᨤᩫ᩠ᨶ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩅᩤ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨷᩢᩉᩢ᩠ᨯᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩓᩢᨳᩨᩅᩤ᩵ᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨣᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨷᩤᩢ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨷᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨣᩢ᩠ᨶᨹᩱᨻᩱᨿᩢᩣᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨣᩢᨠᩫ᩠ᩅᨹᩦᨾᩣᩉᩢ᩠ᨠᨤᩳᨲᩣ᩠ᨿ ᨣᩢ᩠ᨶᩋᩪᨧᩳ᩵ᩅᩥ᩠ᨶᩉᩣᨧᩢᩣ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨷᩢᨯᩱᩢᩓᩢ᩠ᩅᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨣᩢᩃᩫ᩠ᨦᨻᩱᨾᩮᩨ᩠ᨦᨿ᩠ᨶ᩵ᩢᨠᩩ᩵ᨦ ᨻᩱᨧᩢᩣ᩠ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩣᨿᩢᩣᨧ᩵ᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᩁᩢᩭᨤᩫ᩠ᨶ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩦᩋᩪᩃᨴ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨯᩱᩢᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᨣᩤ᩵ᨧᩢᩣ᩠ᨦᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨦᩨ᩠ᨶ 850.000 (ᩯᨸ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᩉᩢᩣᩉ᩠ᨿᨦᨳᩯ᩠ᨷᨦᩫ᩠ᨶᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ) ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩣᨧᩢᩣ᩠ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨯᩱᩢᩓᩢ᩠ᩅ ᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣᨿᩢ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 9-11-1991 ᩅᩮᩃᩣ 07.25 ᨶᩣᨴᩦ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨣᩢᩃᩫ᩠ᨦᨾᩨᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᩉᩢᩢ᩠ᨶᩓ ᨴᩢ᩠ᨯᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩢᩮᩣᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨯᩱᩢᩐᩢᩣᩃᩪᨠᩈᩧ᩠ᨠᨾᩣᨠᩯᩢ᩠ᨯᨠᩢᩢ᩠ᨦᨷᩁᩥᩅᩮ᩠ᩁ ᨷᩢᩉᩨ᩶ᨤᩫ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᩋᨠᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨯᩱᩢᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ 100 ᨤᩫ᩠ᨶ ᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᨾᩦᨺᩣᨪᩢᩢ᩠ᨦᩅᩯ᩠ᨯᨠᩢᩢ᩠ᨦᩅᩱᩢᨴᩩᨠᨻᩣ᩠ᨿ ᩅᩮᩃᩣᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᨿᩢᩣᩉᩳᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨯᩱᩢᩐᩢᩣᨹᩯ᩠᩵ᨶᩉ᩠ᨿᨠ ᨾᩣᨠᩢᩢ᩠ᨦᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦᨩᩢᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᨷᩢᩉᩨᩢᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᨯᩱᩢᩁᩪᩢᩉᩢ᩠ᨶᨩ᩠ᩋᨾ  ᩓᩢ᩠ᩅᨣᩢᩈ᩵ᩢ᩠ᨦᩉᩢᩣ᩠ᨾᨤᩫ᩠ᨶᨶ᩠ᩋᨠᩉᩢᩣ᩠ᨾᨡᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢ᩠ᨶᨹᩱᨹᩪᩢᨯᩱᨡᩢ᩠ᨯᩉᩢᩣ᩠ᨾᨲᩨᨲᩢ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨣᩢᩉᩨ᩶ᩃᩪᨠᩈᩧ᩠ᨠᨿᩨᨯᩱᩢᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ᩓ

ᨴᩢ᩠ᨯᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᩃᩪᨠᨧᩢᩣ᩠ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨡᩮᩢᩣᨠ᩵ᩴᩣᩃᩢ᩠ᨦᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᩀᩪ᩵ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤᩢ᩠ᨶᨶ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᩋᨦᨹᩫ᩠ᩅᨾᩮ ᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨡᩢ᩠ᨷᩃᩳ᩶ᩅᩫ᩠ᩅᨾᩣᨡᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᩅᨴᩦ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᩅ᩠ᨿᨦ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨾᩮᨻᩱᨡᩣ᩠ᨿᨤᩫ᩠ᩅᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩫ᩠ᩅᨣᩢᩐᩢᩣ ᩃᩳ᩶ᩓᩢ᩠ᩅᩅᩫ᩠ᩅᨻᩱᩃ᩵ᩣ᩠ᨾᩅᩱᩢᨠᩥ᩠ᨶᨶᩣᩴ᩶ᨠᩥ᩠ᨶᩉ᩠ᨿᩢᩣ ᨧᩴᩣᨧᩥ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨠᩱᩢᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩅᩫ᩠ᩅᨶᩢᩢ᩠ᨶᨣᩢ᩠ᨶᩃ᩵ᩣ᩠ᨾᩅ᩠ᩅᩫᩓᩢ᩠ᩅ ᨣᩢᨾᩣᨧᩩᨠᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨩ᩠ᩋᨾᨻᩮᩨ᩠᩵ᨶ ᨾᩦᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ 20 ᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᨤᩫ᩠ᨶ ᨾᩢ᩠ᨶᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢ᩠ᨦᩓᩢᨾᩣᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩉᩳᨣᩢᨯᩦᨣᩢᨦᩣ᩠ᨾᩀᩪ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨣᩪ᩵ᨷᩤᩢ᩠ᨶᨣᩪ᩵ᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨹᩦᨷᩤᩢ᩠ᨶᨹᩦᨾᩮᩨ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨦᨷᩢᨾᩣᩉᩢ᩠ᨠᨤᩳᨡᩮᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿᨽ᩠᩵ᩋᨦᨧᩣ ᩅᩤ᩵ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨶᩱᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩋᩢ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨧᩩᨠᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨩᩣ᩠ᨿᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨡᩴ᩠ᨿ(ᩈᩣ᩠ᨿᩈᩨ᩠ᨷ)ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨯᩱᩢᨿᩥ᩠ᨶᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᩓᩢ᩠ᩅ ᨣᩢᨻᩱᨷ᩠ᩋᨠᨠᩯ᩵ᩃᩪᨠᩈᩧ᩠ᨠᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩃᩪᨠᩈᩧ᩠ᨠᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨧᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨾᩣᨾᩢ᩠ᨯᩐᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᨹᩪᩢᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨻᩱᨡᩢ᩠ᨦᩅᩱᩢᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅ ᩅᩫ᩠ᩅᨾᩢ᩠ᨶᨴᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨦᨲᩫ᩠ᩅᨣᩢᨳᩪᨠᩃᩪᨠᩈᩧ᩠ᨠᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨥᩢᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᩈᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨶᨠᩥ᩠ᨶ ᩈᩮᩉᩢᩢ᩠ᨶᩓ ᪨᪨

ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨹᩪᩢᩁᩢ᩠ᨠᨩᩮᩨ᩠᩶ᩋᨤᩮᩨ᩠ᩋᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ 4-5 ᨤᩫ᩠ᨶ ᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨲᩯᩢ᩠ᨾᩃᩦ᩠ᨠᨹᩨ᩠ᨶᨹ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨻᩱᨲᩥ᩠ᨯᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨴᩦ᩵ᨡᩢᩣ᩠ᨦᨺᩣᨪᩢᩢ᩠ᨦᩉᩳᨣᩢᨾᩦ ᨶᩱᩃᩦ᩠ᨠᨶᩢᩢ᩠ᨶᨾᩦᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨷᨾᩮᩨ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨦᩓᩢᨾᩣᨿᩢᩣᩈᩮ ᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨾᩢ᩠ᨶᨠᩮ᩵ᩢᩣᩓᩢ᩠ᩅ ᩈ᩠᩵ᩅᩁᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩢᩮᩣᩈᩢ᩠ᨦᩓᩢᨷᩢᨿᩢᩣ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨾᩣᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈᩥ᩠ᨷᨸᩦ ᨠᩮ᩵ᩢᩣᩓᩢ᩠ᩅᩈᩪᨿᩢ᩠ᨦᨾᩮᩐᩢᩣ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨾᩣᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ ᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨶᩦ᩶ᨠᩮ᩵ᩢᩣᩓᩢ᩠ᩅ ᩓᩢᨿᩢᩣᨻᩯ᩠ᨯᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨷᩢᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁ ᨣᩢ᩠ᨶᨹᩱᨾᩣᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨡᩳᩉᩨ᩶ᨾᩢ᩠ᨶᨹᩪᩢᨶᩢᩢ᩠ᨶᨳᩨ᩠ᨦᨠᩯ᩵ᩋᩢ᩠ᨶᩅᩥᨶᩣ᩠ᨧᨧᩥ᩠ᨷᩉᩣ᩠ᨿᩅᩱᪧᩮᨴᩨ᩠ᩋ ᪨᪨ ᨣᩢ᩠ᨶᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩉᩢ᩠ᨶᩈᩱ᩵ᩃᩦ᩠ᨠᨶᩦ᩶ ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨣ᩠ᨿᨯᨾᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠ᨠ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᩈᩫ᩠᩵ᨦᨡᩴ᩠ᨿ(ᩈᩣ᩠ᨿᩈᩨ᩠ᨷ) ᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ 10 ᨤᩫ᩠ᨶ ᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰ᩠ᩋᩡᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨿᩅᩢ᩠ᨶ ᨣᩢᨷᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩱ ᨡᩮᩢᩣᨧᩥ᩠᩵ᨦᨻᩱᨾᩢ᩠ᨯᩐᩢᩣᨤᩫ᩠ᨶᨾᩣ 6 ᨤᩫ᩠ᨶ ᨯᩰ᩠ᨿᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨳᩪᨠᩈᩫ᩠ᨦᩈᩱ᩠ᨿ ᩓᩢ᩠ᩅᩐᩢᩣᨻᩱᨡᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᨯᩮᩨ᩠ᨶᨠ᩠᩵ᩋᩁᨧᩢᨸ᩵ᩭᩋ᩠ᩋᨠ ᪨᪨

ᨴᩢ᩠ᨯᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᨡᩮᩢᩣᨿᩢᩣᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱᨡᩩᨯᨲᩱᩢᩉᩳᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩉᩣᩈᩫ᩠ᨾᨷᩢ᩠ᨲᨤᩫ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨯᩱᩢᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ᨾᩦᨦᩪᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᩈ᩠ᨠᩢᨴ᩠ᩋᨯᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱᩈᩣ᩠ᨾᨤᩫ᩠ᨶ ᩃᩪᨠᨧᩢᩣ᩠ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨡᩮᩢᩣᨧᩥ᩠᩵ᨦᨷᩢᩉᩢ᩠ᨶᨡᩩᨯᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩋᩪᩃᨴ᩠ᩋᨦᩉᩫ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩢᩣᨤᩫ᩠ᨶᨿᩢᩣᩉᩳ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨸ᩠᩵ᨿᩁᩅᩥᨵᩦᩉᩱ᩠᩵ᨾᨣᩨ ᩐᩢᩣᨩᩮᩨ᩠ᨠᩉᩮᩖᨠᨾᩣᨾᩢ᩠ᨯ ᨴᩦ᩵ᨸᩣ᩠ᨿᩈᩮᩢᩣᨻᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩈᩮ ᩓᩢ᩠ᩅᩐᩢᩣᩁᩫ᩠ᨳᩉᩖᩅ᩠ᨦᩃᩣ᩠ᨠᩉᩨ᩶ᩈᩮᩢᩣᩉᩢ᩠ᨠᨣᩤᩢ᩠ᨶᨻᩢ᩠ᨦᩃᩫ᩠ᨦ ᩓᩢ᩠ᩅᨧᩥ᩠᩵ᨦᩉᩨ᩶ᩃᩪᨠᨧᩢᩣ᩠ᨦᨻᩱᨴᩳ᩶ᨯᩥ᩠ᨶᨠᩦ᩵ᩋ᩠ᩋᨠ ᨩᩱᩢᩅᩮᩃᩣᨸᩮ᩠ᨶᨯᩮᩨ᩠ᨶᨠ᩠᩵ᩋᩁᩅᩤ᩵ᩋᩢᩢ᩠ᨶᩓ ᪨᪨

ᩁ᩠ᩅᨾᩁ᩠ᩅᨾᨲᩯᩢ᩠ᨾᩋ᩠ᩋᨠ
ᨧᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩴᩣᨧᩮᩢᩢᩣᩈᩥ᩠ᨦᨩᩱ᩠ᨿ ᨷᩤᩢ᩠ᨶᨹᩣᨲᩯ᩠ᨠ ᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿ

2 Comments
  1. ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨴᩱᩃᩨᩢ