ᨷᩅᩢ᩠ᨲ ᨣᨱᩋᨶᩩᩁᩢ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩨᩢ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ

teacherᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨡ᩠ᩋᨦ ᨣᨱᩋᨶᩩᩁᩢ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ)

ᨣᨱᩋᨶᩩᩁᩢ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᩉᩫ᩠ᩅᩉᩖᩪ᩵ᨲᩯ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨶᩢᩢ᩠ᨶᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨣᨱᩈᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᨡᩨ᩠ᨶ ᨠᩳ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩮᩨ᩠᩵ᩋᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪂᪅᪄᪃ ᨴᩦ᩵ᨣᩩᨦᨵᨴᩮ᩠ᨷ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨵᩱ᩠ᨿ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩦᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦ ᩈᩩᨾᨶᩮᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᨯᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷᩈᩨ᩠ᨷᨸᩧ᩠ᨠᩈᩣ ᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤ ᩅᩤ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮᩨ᩠᩵ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨠᩳ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦ ᨣᨱᩈᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᨡᩨ᩠ᨶ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᨹᩮᩨ᩠ᨿᨹᩯ᩵ᨵᨾ᩠ᨾ ᩓᩢᩈ᩠ᩋᩁᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶ ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨴᩤᩁᨠᩣᨯᩮ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᨶᩱᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨶᩱᩅ᩠᩵ᩅᨦᨴᩦ᩵ᨴᩤ᩠ᨦᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨡᩮᩢᩣᨸᩥ᩠ᨯᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ ᨻᩕᩈᩘᨥᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨲᩫ᩠ᨠᩃᩫ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᩈᩫ᩠ᨾᨣ᩠ᩅᩁᨴᩦ᩵ᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᩓᩢᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋᩢ᩠ᨶᨯᩱᩢᨹᩣ᩠ᨯᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨾᩣᩈᩧ᩠ᨠᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁᨶᩦ᩶ ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅ ᨩ᩵ᩭᨠᩢ᩠ᨶᨹᩮᩨ᩠ᨿᨹᩯ᩵ ᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱᩅᩤ᩵ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ᩓ ᪨᪨

ᨣᩢ᩠ᨶᩓᩢ᩠ᩅᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨶᨻᩱᩉᩱ᩠ᩅᩢᩈᩣ ᨸᩧ᩠ᨠᩈᩣᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᩅᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩥᩈᩩᩁᨵ᩠ᩋᩁ ᩅᩢ᩠ᨯᩋᨾ᩠ᩋᩁᨣᩥᩁᩦ ᨣᩩᨦᨴᩮ᩠ᨷ ᨳᩨ᩠ᨦᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨣᨱ᪫ ᨴᩤ᩠᩵ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩢᩉᩢ᩠ᨶᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅ ᨯᩱᩢᨾᩮᨲ᩠ᨲᩣᩉᩨ᩶ᨩᩱᩢᩅᩢ᩠ᨯᩋᨾ᩠ᩋᩁᨣᩥᩁᩦ ᨸᩮ᩠ᨶᨴ᩵ᩴᩣᨠᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁ ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨩᩩᨾᨶᩩᨾᨠᩩᨾᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᩈᩨ᩠ᩃᨲᩯ᩵ᨶᩢᩢ᩠ᨶᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᨲᩥ᩠ᨯᨲᩳ᩵ᩈ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾᨻᩱᨿᩢ᩠ᨦ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ-ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋᩢ᩠ᨶᨾᩣᩈᩧ᩠ᨠᩈᩣᩀᩪ᩵ᨶᩱᨣᩩᨦᨴᩮ᩠ᨷ ᩓᩢᨯᩱᩢᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ ᨡᩮᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨸᩧ᩠ᨠᩈᩣ ᩓᩢᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨠᩩᨾᨠᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩅᩢ᩠ᨯᩋᨾ᩠ᩋᩁᨣᩥᩁᩦ ᩅᩤ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮᩨ᩠᩵ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩵ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨣᨱ᪫ ᩓᩢᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠᩵ᨦᨲᩢᩢ᩠ᨦᨣᨱ᪫ ᨶᩱᨴᩦ᩵ᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨠᩩᨾ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᩉᩢ᩠ᨶᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅ ᨯᩱᩢᨲᩯ᩠᩵ᨦᨲᩢᩢ᩠ᨦᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦ ᩈᩩᨾᨶᩣᩮ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨵᩤ᩠ᨶ ᩓᩢᨲᩯ᩠᩵ᨦᨲᩢᩢ᩠ᨦᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ (ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ) ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩮᨡᩣ ᩓᩢᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠᨴᩩᨠᨹᩪᩢᨴᩩᨠᨤᩫ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨯᩰ᩠ᨿᨲ᩵ᩴᩣᨶᩯ᩠᩵ᨦ ᪨᪨

ᨳᩨ᩠ᨦᨾᩣᨶᩱᩅ᩠᩵ᩅᨦᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᩋᨷᨶᩢ᩠ᨠᨷᩤᩊᩦ ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨣᨱᩈᩘᨥᨾᩮ᩠ᨦᩨᨵᩱ᩠ᨿᩈᩩᨯᩈᩢ᩠ᨿᨦᩓᩢ᩠ᩅ ᨣᨱ᪫ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᩋᨦᩐᩢᩣᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨴᩢ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᨾᩣᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅ ᩉᩣᨹᩪᩢᩋᩣᩈᩣᨻᩥ᩠ᨠᨻ᩠ᩋᨠ ᨻᩱᨿᩢ᩠ᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩨ᩠ᨯᩈ᩠ᩋᩁᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁ ᨶᩱᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪂᪅᪄᪃ ᨶᩦ᩶ ᨣᩢᨯᩱᩢᨹᩪᩢᩋᩣᩈᩣᨻᩱᨸᩨ᩠ᨯᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠᨷᨳᨾ ᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ᨣᩨ

 1. ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦ ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩢᩣ᩠ᨦ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᨯᨼᩢᩣ
 2. ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩱ᩵ ᨴᩫ᩠᩵ᨦᩈᩦ᩵ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᨴᩫ᩠᩵ᨦᩈᩦ᩵
 3. ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶ᩠ᩅᩁ ᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᨴᩫ᩠᩵ᨦᩈᩦ᩵
 4. ᩈᩣᨾᩮᨱ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮ᩵ᩢᩣ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮ᩵ᩢᩣ
 5. ᨻᩕᨾᩉᩣᨡᩢ᩠ᨶᨤᩴᩣ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨿ᩠ᩋᨦ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮ᩵ᩢᩣ
 6. ᨻᩕᨾᩉᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨶᩣᩴ᩶ᨷᩳ᩵ᩋᩢᩭ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᨩ᩠ᨿᨦᨲᩢᩣ᩠ᨦ
 7. ᨻᩕᨾᩉᩣᨧᩢ᩠ᨶᨴᩥ᩠ᨷ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨻ᩠ᨿᨦ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᨩ᩠ᨿᨦᨲᩢᩣ᩠ᨦ
 8. ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩱ᩵ ᨷᩤᩢ᩠ᨶᨶᩣᩴ᩶ ᩈ᩠ᩋᩁᨷᩕᨧᩴᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨯᩉᩖᩅ᩠ᨦᨷᩤᩢ᩠ᨶᨶᩣᩴ᩶

ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨸᩨ᩠ᨯᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁ ᨸᩦᩉᩫ᩠ᩅᩉᩖᩪ᩵ᨶᩦ᩶ ᨴᩤ᩠ᨦᨣᨱᩡᨯᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᩉᩖᩢᨠᩉᩫ᩠ᩅᨡᩳ᩶ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁᩅᩱᩢᨯ᩵ᩢ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨣᩨ

 1. ᩈ᩠ᩋᩁᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶ
 2. ᩈ᩠ᩋᩁᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨾᩣ᩠ᨯ ᨩᩢᩭ ᨪᩳ ᩈᩮᩨ᩠ᨶ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ
 3. ᩈ᩠ᩋᩁᨼᩢ᩠ᩋᩁᩁᩴᩣᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ
 4. ᩈ᩠ᩋᩁᩋᩢ᩠ᨶᨣᩢ᩠ᩋᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷᩅᩮᨱᩦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ
 5. ᩋᩫ᩠ᨷᩁᩫ᩠ᨾᨴᩮᩈᨶᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨠᩯ᩵ᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴᩩᨠᪧᩅᩢ᩠ᨶᩈᩦ᩠ᩃ

ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁᨸᩦᨷᨳᨾᩉᩫ᩠ᩅᩉᩖᩪ᩵ᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿᨿᩮᩨ᩠᩵ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨩᩮ᩠᩵ᨶ ᩁᩮᩨ᩠᩵ᨦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨿᩁ ᪨ ᨲ᩵ᩴᩣᩁᩣᩁ᩠ᨿᩁ ᪨ ᨹᩪᩢᩈᩫ᩠ᨶᨧᩱᩁ᩠ᨿᩁ ᪨ ᩈᨴ᩠ᨵᩤᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤᩢ᩠ᨶ ᨲᩯ᩵ᨣᨱᨣᩕᩪᩈ᩠ᩋᩁᨣᩢᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᨣᩤᩢ᩠ᨶᨳᩭ ᩉᩣ᩠ᨠᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩅᩥᩁᩥᨿᨷᩢᨣᩤᩢ᩠ᨶᨳᩭ ᩈᩨ᩠ᨷᩁ᩠ᨿᩁᩈᩨ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᩁᨻᩱᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩢᩢᩣ ᨻᩳᩈᩩᨯᩈᩢ᩠ᨿᨦᨡᩥ᩠᩵ᨦᩁᩢ᩠ᩋᩁᨻᩱ ᨹᩫ᩠ᩃᩉᩯ᩠᩵ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨸᩨ᩠ᨯᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁ ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨯᩦᨿᩮᩨ᩠ᨾᨧᩱ ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨣᨱᩕᨣᩪᩈ᩠ᩋᩁᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩉᩣ᩠ᨿᩁᩮᩨ᩠᩶ᩋᨾ᩵ᩭᨻᩱᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ

ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨶᩱᨸᩦᨳᩢ᩠ᩅᩁᩈ᩠ᩋᨦ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪂᪅᪄᪄ ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨾᩦᨷᩢᨳᩨ᩠ᨦᩈᩥ᩠ᨷᨲᩫ᩠ᨶ ᨣᩢᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩣ᩠ᨿᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈᩥ᩠ᨷᨲᩫ᩠ᨶ ᩓᩢᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᨸᩨ᩠ᨯᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁ ᨴᩫ᩠᩵ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨴᩢ᩠ᨦᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᨣᨱᨣᩕᩪᩈ᩠ᩋᩁᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦᨵᩱ᩠ᨿ ᩈ᩠᩵ᩅᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨧᩣ᩠ᨠᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨯᩱᩢᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨻ᩠ᨿᨦᨠᩢ᩠ᨶᩈᩮᩓᩢ᩠ᩅ ᨸᩨ᩠ᨯᩈ᩠ᩋᩁᩁᩰ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁ ᨹᩢ᩠ᨷᨴᩫ᩠᩵ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩮᩉ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨴᩤᩁᨠᩣᨯᩮ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᩁᩪᩢᨧᩢ᩠ᨠᩉ᩠ᨾᩳᨲᩯᩢ᩠ᨾᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡᩨ᩠ᨶ ᩓᩢᩁᩪᩢᨧᩢ᩠ᨠᩁᩢ᩠ᨠᩈᩣᨡᩣ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨶᨶᩱᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ ᨽᩣᩈᩣ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨲᩫ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨯᩦᨿᩮᩨ᩠ᨾᨧᩱᨶᩢ᩠ᨠᩓ ᪨᪨

ᨳᩨ᩠ᨦᨾᩣᨶᩱᨸᩦᨳᩢ᩠ᩅᩁᩈᩣ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪂᪅᪄᪅ ᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩴᩣᨣᩨ᩠ᨶᨡᩨᩢ᩠ᨶᨾᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋᨠᩮ᩵ᩢᩣ ᨠᩣ᩠ᩁᨹᩮᩨ᩠ᨿᨹᩯ᩵ᨣᩢᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩣ᩠ᨿ ᨠᩢ᩠ᩅᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨳᩯᩢ᩠ᨦ ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᩈᩮ᩠ᨶᩨᩋᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨩᩨ᩵ ᨣᨱᩡᩈᩣ᩠ᨿᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᨡᩨ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ ᨣᨱᩋᨶᩩᩁᩢ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩓᩢᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦ ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱ ᩈᩪ᩵ᩉᩫ᩠ᩅᨾᩮᩨ᩠ᨦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨩᩮ᩠᩵ᨶᨾᩮᩨ᩠ᨦᩉᩖ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨿᩣ᩠ᨦ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨿ᩠ᩋᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕᩢ᩠ᩋᨾᨠᩩᨾ ᨧᩥ᩠᩵ᨦᨯᩱᩢᩉᩢ᩠ᨶᨯᩦᩓᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨩᩨ᩵ᨣᨱ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᩈᩮᩨ᩠ᨶᩋᨻᩱ

ᨶᩱᨲᩯ᩵ᩃᨸᩦ ᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨣᨱᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠᩋᩣᩈᩣ ᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᨸᩨ᩠ᨯᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁᩀᩪ᩵ᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᩓᩢᨯᩱᩢᩋᩫ᩠ᨷᩁᩫ᩠ᨾᩈ᩵ᩢ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᩁᨴᩤᩁᨠᩣᨯᩮ᩠ᨠᨶᩢᩭ ᩓᩢᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴᩩᨠᨡ᩠ᩅᨷᨸᩮ᩠ᨶᨸᩦᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨲᩯ᩵ᨸᩦ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠ᩠ᨠᩁᩣ᩠ᨩ ᪂᪅᪄᪃ ᨾᩣᨳᩨ᩠ᨦᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶ (᪂᪅᪅᪈) ᩮᨸ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣᨠ᩠᩵ᩅᩣ ᪁᪄ ᨸᩦ ᨣᨱ᪫ ᨣᩢᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩈᨾᩣᨩᩥ᩠ᨠᨸᩨ᩠ᨯᩁ᩠ᨿᩁᨸᩨ᩠ᨯᩈ᩠ᩋᩁ ᩀᩪ᩵ᨴᩩᨠᨡ᩠ᩅᨷᨸᩮ᩠ᨶᨸᩦᩀᩪ᩵ᩓ ᪨᪨

ᨲᩯᩢ᩠ᨾᨻᩨ᩠ᨶᨯᩰ᩠ᨿ
ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᩋᩣᩃᩮᩣᨠ