ᩁᩣ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨾᨻᩕᩈᩘᨥ ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳ ᩓᩢᨲᩯ᩠᩵ᨦᨲ᩠ᨦᩢᩢᨿᩫ᩠ᩈᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠ ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᪁᪃᪇᪆ ᨲᩫ᩠ᩅ

ᩁᩣ᩠ᨿᨶᩣ᩠ᨾᨻᩕᩈᩘᨥ ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩋᩣᨶᩩᨬᩣ᩠ᨲ ᨧᩣ᩠ᨠᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨫᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣ ᨧᩢᨯᩱᩢᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩓᩢ ᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨿᩫ᩠ᩈᩈᩢ᩠ᨠ ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᪁᪃᪇᪆ ᨲᩫ᩠ᩅ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᪂᪅᪅᪈ ᩅᩔᩣ ᨴᩦ᩵ᩅᩢ᩠ᨯᨷᩤ᩠ᨶᩢᩋᩮ᩠ᨾᩨᩢ ᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩅ᩠ᨿᨦᨾᩮᩨ᩠ᨦᨦᩯ᩠ᨶ (᪆ᨡᩪᩁ) ᨼ᩠ᩋᩢᨾᩁᩪᨷᨽᩣ᩠ᨷ ᨾᩦᨲᩣ᩠ᨾᩃᩢᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨲᩳ᩵ᨻᩱᨶᩦᩢ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-1ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᩈᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᩅᩁ ᨧᨶ᩠ᨴᩅᩁᩮᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᩋᩈᩰ᩠ᨠ ᨡᩮ᩠ᨲ (᪁) ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪆᪉ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪄᪉ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᩈᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᩅᩁ ᨧᨶ᩠ᨴᩅᩁᩮᩣ ᩈᩩᨡᩥᨲᩮᩣᨶᩣᨾ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-2ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᨿᩦ᩵ ᩏᨲ᩠ᨲᨾᩮᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᨧ᩠ᩋᨾᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨡᩮ᩠ᨲ.᪃ ᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪆᪅ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪄᪆ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨿᩦ᩵ ᩏᨲ᩠ᨲᨾᩮᩣ ᨷᩥᨿᨵᩁᩮᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-3ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᩋᩢᩣ᩠ᨿ ᨧᨶ᩠ᨴᩅᩁᩮᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᨻᩕᨵᩤ᩠ᨲᩩᨧᩮᨯᩦ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᨹᩣ ᨡᩮ᩠ᨲ.᪅ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪆᪁ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪄᪁ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᩋᩢᩣ᩠ᨿ ᨧᨶ᩠ᨴᩅᩁᩮᩣ ᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᨬᩣᨱᩮᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-4ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᨿᩦ᩵ ᩈᩩᨷᨬᩮ᩠ᨬᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᨴ᩠ᨦᩫ᩵ᨴᩤ᩵ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪅᪉ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪃᪉ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨿᩦ᩵ ᩈᩩᨷᨬᩮ᩠ᨬᩣ ᨧᨶ᩠ᨴᩅᨱᩮ᩠ᨱᩣ ᩈᩣᩁᨵᨾᩮᩜᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-5ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᨿᩦ᩵ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨽᩮᩣᨣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᨿᩣ᩠ᨦᨠ᩠ᨿᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪅᪇ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪃᪇ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᨿᩦ᩵ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨽᩮᩣᨣ ᩋᨣ᩠ᨣᩅᨱᩮ᩠ᨱᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-6ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᩅᩪ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨶᨶ᩠ᨴ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉᩮᩖᨠᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪅᪅ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪃᪅ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᩅᩪ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨶᨶ᩠ᨴ ᩏᨲ᩠ᨲᩁᨽᨴᩮᩤ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-7ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᩋᩢᩣ᩠ᨿᨶᩢᩭ ᨷᩥᨿᨵᨾᩮᩜᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᩅ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᩃᩢ᩠ᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪅᪃ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪂᪉ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᩋᩢᩣ᩠ᨿᨶᩢᩭ ᨷᩥᨿᨵᨾᩮᩜᩣ ᩑᨠᨧᩥᨲᩮ᩠ᨲᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-8ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᩈᩱ᩵ ᩅᩁᨵᨾᩮᩜᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᩉ᩠ᨶᨦ᩠ᩋᩈᩯ᩠ᨶ ᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᨳᩢᩣ᩠ᨿ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪅᪁ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪃᪂ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨾᩦᩈᩱ᩵ ᩅᩁᨵᨾᩮᩜᩣ ᨮᩣᨶᩅᩁᩮᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-9ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩯ᩠ᨦ ᨷᨱ᩠ᨯᩥᨲᩮᩣ ᩅᩢ᩠ᨯᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨿᩨ᩠ᨶ ᨡᩮ᩠ᨲ.᪃ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪄᪃ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪁᪆ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᩈᩯ᩠ᨦᨠ᩠ᨿᨦ ᨷᨱ᩠ᨯᩥᨲᩮᩣ ᩁᨠ᩠ᨡᩥᨲᨵᨾᩮᩜᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥

pra-10ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨧ᩠ᨦᩥ᩵ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨻᩃᩮᩣ ᨧᩮᩢᩢᩣᩋᩣᩅᩤ᩠ᩈᩅᩢ᩠ᨯᨷᩤ᩠ᨶᩢᨠᩣ᩠ᨦ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᩃᩣ᩠ᨷ ᨾᩮᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ ᪄᪃ ᨸᩦ ᩅᩔᩣᨯᩱᩢ ᪂᪀ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨿᩫ᩠ᨠᨿᩳᩈᨾᨱᩈᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨶᩨᩢᨩ᩠ᨶᩢᩢᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥ ᨶᩣᨾᨿᩈᩅᩤ᩵ ᨻᩕᩈ᩠ᩅᩣᨴᩥᨧ᩠ᨦᩥ᩵ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨻᩃᩮᩣ ᨮᩥᨲᨿᩈᩮᩣ ᩅᩤ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᩢᩓ

᪥᪥᪥᪥᪥᪥᪥