ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᩃᩮᩨ᩠ᨠᨪᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣ

watermelon

ᨯᩮᩨ᩠ᨶᩉᩫ᩠ᨠᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨡ᩠ᨦᩥ᩵ᩁᩢ᩠ᩋᩁᨣᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩓᩢ᩠ᩅ ᨧᩢ᩠ᨷᨿᩣ᩠ᨾᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᩈᩣ᩠ᩅ ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᩉᩮᩖᩢᩁᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨩ᩠ᩋᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᩉᩫ᩠ᨯᨶᩣᩴ᩶ᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᨲ᩠ᨠᩫᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᩈ᩠ᩅᩁᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣᨽ᩠᩵ᩋᨦ ᩃᩣ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨣᩢᨪᩨ᩶ᨾᩣᨠᩥ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁᩮᩨ᩠ᨶ ᩃᩣ᩠ᨦᨤᩫ᩠ᨶᨣᩢᨠᩥ᩠ᨶ ᨴᩦ᩵ᨳ᩠ᨿᨦᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣ ᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣᨶᩢᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᨠᨶᩣᩴ᩶ᩓᩢᨾᩣᨠᩥ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨩᩩ᩵ᨾᩋᩫ᩠ᨠᨩᩩ᩵ᨾᨧᩱ ᨷᩢ᩠ᨶᨴᩮᩢᩣᩈᩮᨿᩢ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠᩕᩉᩣ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨠᨶᩣᩴ᩶ᨯᩱᩢᨯᩦᪧᩓ ᪨᪨

ᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩃᩮᩨ᩠ᨠᨪᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩣ᩠ᨠᨷᩢᨩᩱ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨧᩢᩃᩮᩨ᩠ᨠᨪᩨ᩶ᨷᩢᨳᩪᨠᨧᩱᨯᩱᩢ ᩮᨻ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨪᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨹᩱᪧᨣᩢᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶ᩠᩵ᩅ᩠ᨿᨯᩯ᩠ᨦᪧ ᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᪧᨩᩮ᩠ᨾᪧ ᩮᩉ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨶ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨹᩱᨷᩢᩉᩢ᩠ᨶᨶᩱᨾ᩠ᨶᩢ ᨶᩢ᩠ᨷᨴᩮ᩵ᩢᩣᨪᩨ᩶ᨾᩣᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᨳᩪᨠᨧᩱ ᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᨷᩢᨳᩪᨠᨧᩱ ᨯ᩠ᨦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨡᩢᩣᨧᩢᩐᩢᩣᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁ ᩃᩮᩨ᩠ᨠᨪᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨦᨲᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨺᩣ᩠ᨠ ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨡᩮᩢᩣ ᩅᩤ᩵ᨴᩯᩢᩉᩨᨷᩢᨴᩯᩢ ᨣᩢᩃ᩠ᩋᨦᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩥᨵᩦᨶᩦ᩶ᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩱᨪᩨ᩶ᨾᩣᨠᩥ᩠ᨶᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩢᩣᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢ…..

᪁᪨᪨ ᩮᩃᩨ᩠ᨠᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᨠ᩠ᨶᩫᩢᨾᩢ᩠ᨶ ᩉᩣ᩠ᨠᩅᩤ᩵ᩈᩮᩢ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨯᨾᩢ᩠ᨶᨳᩦ᩵ᩃᩫ᩠ᨦᨾᩣᨩᩩᨠᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩴᩣᨣᩤ᩵ᩉᩨ᩶ ᨸᩮᩨ᩠ᨠᨴᩢ᩠ᨦᨶᩱᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨲᩥᨷᩤ᩠ᨦ ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨯᩱᩢᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨾᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩴᩣᩋᩦ᩶ᩅᩤᩢ..ᨩᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ

᪂᪨᪨ ᩃᩮᩨ᩠ᨠᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨠᩮᩢ᩠ᨶᨾᩢ᩠ᨶ ᨣᩢ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨠᩮᩢ᩠ᨶᨾᩢ᩠ᨶᨦᩳᨣᩤ᩵ᩉᩨ ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᨾᩢ᩠ᨶᨣᩢᨤᩯᩢ᩠ᨶᨲᩥᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᩋᩦ᩶ᩅᩤᩢ..ᨩᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ

᪃᪨᪨ ᨹᩥ᩠ᩅᨾᩢ᩠ᨶᨩᩢᩴᩣᨣᩤ᩵ᩉᩨ ᨣᩢᨤᩯᩢ᩠ᨶᩈᩩᨠᨯᩦᩋᩦ᩶ᩅᩤᩢ ..ᨩᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ

᪄᪨᪨ ᩈᩮᩢ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨯᨾᩢ᩠ᨶᨪᩨ᩵ᨦᩣ᩠ᨾᨣᩤ᩵ᩉᩨᨣᩢ ᩮᨶ᩠ᩋᩨᩢᨾᩢ᩠ᨶᨧᩢᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨶᨩᩮ᩠ᨾᨯᩦᩋᩦ᩶ᩅᩤᩢ .. ᨩᩣ᩠ᨾᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ