ᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾ᩶

ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨯᩦᩈᩣᨵᩩᨩ᩠ᨾᩫᨩ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨴᩯᩢᪧ ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷ ᨤ᩠ᩋᨾᨻ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᩓᩢᨴᩰᩁᩈᩢ᩠ᨷᨾᩨᨳᩨ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩋ᩠ᨶᩢᨩᩱᩢᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩋ᩠ᨶᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨶᩮ᩠ᨯᨴ᩼ ᩓᩢᨴᩰᩁᩈᩢ᩠ᨷᨾᩨᨳᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩮᩅᩃᩣᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨷᩯ᩠ᨷᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Unicode) ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ ᨴᩦ᩵ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩁ᩠ᩋᨦᩁᩢ᩠ᨷᨽᩣᩈᩣᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠᨶᩦ᩶ᨯᩱᩢᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨿᩢᨦ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩈᩱ᩠ᨾᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ (ᩅᩮᩃᩣᨶᩦ᩶ᨿ᩠ᨦᩢᨩᩱᩢᩀᩪ᩵) ᨣᩨᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᨶᩱᩉᩖᩫᨠᨲᩣᨡ᩠ᩋᨦᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨠᩃ᩠ᨯᩥᨪ᩼ ᨣᩨᩅᩤ᩵ᩐᩢᩣ a b c ᨡᩮᩢᩣᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩁᩪᨷᩋᨠ᩠ᨡᩁᩁᩮᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩱ᩵ᨴᩯ᩠ᨶ ᩯᨾ᩠ᨶᩢᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩁᩮᩢᩣ ᨤ᩠ᩋᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨣᩢᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢᨾ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨠᩃ᩠ᨯᩥᨪ᩼ᩀᩪ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᨷᩢᨾᩦᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩁᩮᩢᩣᨶᩱᨣᩕᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨧᩢᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᨽᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨠᩃ᩠ᨯᩥᨪ᩼ᨾᩣᨴᩯ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᩅᩥᨵᩦᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨠᩯᩢᨷᨬ᩠ᩉᩣᩉᩨ᩶ᨾ᩠ᨶᩢᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨴᩮᩢ᩵ᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨲᩯ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨷᩢᨳᩪᨠᨲᩢ᩠ᩋᨦ ᨳᩯ᩠ᨾᨳᩯ᩠ᨦᩢᨿ᩠ᨦᩢᨹ᩠ᨯᩥᩃᩥᨠ᩠ᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨳᩯ᩠ᨦᩢᩓ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨽᩣᩈᩣᨴᩩᨠᨽᩣᩈᩣ ᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨩᩱᩢᨯᩱᩢᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨳᩪᨠᩅᩥᨵᩦ ᩓᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᨾᩣᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ
ᩋ᩠ᨶᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨶᩮ᩠ᨯᨴ᩼ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩉᩨ᩶ᨴᩩᨠᪧᨽᩣᩈᩣᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩁᩢ᩠ᩋᨦᩅᩤ᩵ ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨴ᩼ (Unicode) ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩁ᩠ᩋᨦᩁᩢ᩠ᨷᨽᩣᩈᩣᨴᩦ᩵ᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᪧᨲ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨽᩣᩈᩣᨡᩯ᩵ (ᩉᩳ᩶ / ᨧ᩠ᨶᩦ) ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫ ᨽᩣᩈᩣᩁᩮᩢᩣ (ᩱᨴᨵᨾ᩠ᨾ᩼) ᨣᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢᨳᩪᨠᩁ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᩅᨾᨡᩮᩢᩢᩣᨶᩱᩁᩉᩢ᩠ᩈᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ᩓ᩠ᩅᩢ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ 1a20-1aaf ᨾ᩠ᩋᨠᩈᩦ᩵ᩉᩢᩣᨸᩦᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨩᩣ᩠ᨿᨾᩣᨴ᩠ᨶᩥ ᩌᩫᨠᨣᩮ᩠ᨶᩢ ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨧᩣ᩠ᨠᨷᩁᩥᩈ᩠ᨴᩢᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨴ᩼ ᨯᩱᩢᨾᩣᩁ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᩅᨾᨡᩳ᩶ᨾᩪᩃᨽᩣᩈᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨯᩰ᩠ᨿᨯᩱᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᩐᩢᩣᨹᩪᩢᩁᩪᩢᩉᩖᩢᨠ ᩓᩢᨹᩪᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨠᩢ᩠ᩋᨦᨣ᩵ᩣ᩠ᨿᨠᩢ᩠ᨷᨽᩣᩈᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨾᩣᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨴ᩠ᨦᩢᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨾᩦᨣᨱᨣᩕᩪᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨧᩣ᩠ᨠᩈ᩵ᩴᩣᨶ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᩈᩮ᩠ᨾᩨ ᪫ ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩓᩢᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᩈᩨ᩠ᨷᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨦᩣ᩠ᨶ ᨴᩤ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨣᨱᨣᩮᩤᨷᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨣᨱᩈᩘᨥᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨴᩦ᩵ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ (ᩅ᩠ᨯᩢᨴᩤ᩵ᨠᩕᨯᩣ᩠ᩈ) ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨲ᩠ᩅᩫᨡᩢᩣᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨶ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩀᩪ᩵ᨾᩉᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨾᨧᩁ ᨩ᩠ᨿᨦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨶᩱᨳᩣᨶᨹᩪᩢᩉᩮ᩠ᨯᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨡ᩠ᨶᩨ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾ ᩓᩢᩉᩖᩢᨦᨧᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᩈᩨ᩠ᨷᨠᩢ᩠ᨷ ᨩᩣ᩠ᨿᨾᩣᨴ᩠ᨶᩥᨯᩰ᩠ᨿᨪᩨ᩵ ᩮᩁ᩠ᨦᩨ᩵ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨡ᩠ᨶᩨᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣᩀᩪ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨽᩣᩈᩣᩁᩮᩢᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨠ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩈᩱ᩵ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ Tai Tham (ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼) ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨦ ᨩᩱᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᨴᩦ᩵ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨴᩤ᩠ᨦ ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨩᩢᩣ᩠ᨦ ᨶᩱᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨯᩫᨴᨷ᩠ᨿᩁᨸᩮ᩠ᨶ ᩱᨴᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨴ᩼ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᩋᨠ᩠ᨡᩁᨯᩰ᩠ᨿᨳᩪᨠᨲ᩠ᩋᩢᨦ ᨲᩣ᩠ᨾᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ ᨣᩨ ᨠ ᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨾᩦᩁᩉᩢ᩠ᩈᨷᩕᨧᩴᩣᨲ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ uni1a20 ᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧᨣᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨲ᩠ᩅᩫ ᨠ ᨣᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᩉᩨ᩶ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩉᩖᩫᨠ uni1a20 ᨶᩦ᩶ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨻᩱᩐᩢᩣ a b c ᩋ᩠ᩋᨠᩓ᩠ᩅᩢ ᩱᩈ᩵ ᨠ ᩮᩁᩢᩣᨴᩯ᩠ᨶᨷᩢᨯᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨾ᩠ᨶᩢᨷᩢᨳᩪᨠᨲ᩠ᩋᩢᨦ ᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢᩣ᩠ᨦᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨾᩢᨯᩱᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᪧ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩋᩢᨦᩈᩢᩣ᩠ᨦᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩯ᩠ᨷ Open Type Font ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨪᨤᩃᩥ᩠ᨷᩃ᩠ᨦᩫᩈᩱ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨩ᩠ᩋᨾ ᩮᨻ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨠ ᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᨯᩴ᩠ᨿᨶᩱᩁᩉᩢ᩠ᩈᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ ᩁᩮᩢᩣᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁ ᨠ᩠ᨠ ᩅ᩠ᨠ ᨲ᩠ᩅᩫᨶᩢᩭᨲ᩠ᩅᩫᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨾ᩠ᨶᩢᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᩁᩮᩢᩣᨲᩢ᩠ᩋᨦᨷ᩠ᩋᨠᩉᩨ᩶ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩉᩨ᩶ᩁᩪᩢ ᨩᩱᩢᩐᩢᩣ ᨠ ᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨾᩣᨯᩱᩢᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨣᩢᨣᩨ ᩠ ᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢᩣ᩠ᨦᨤᩦᨻᩥᩈᩮ᩠ᩈ ᨣᩨ ᨲ᩠ᩅᩫᨻᩥᩈᩮ᩠ᩈ ᨣᩨᨲᩮ᩠ᨠ ᩠ ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨲᩮ᩠ᨠ ᨠ ᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦ ᩉᩨ᩶ᨾ᩠ᨶᩢᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶ ᨲ᩠ᩅᩫᨽ᩠ᨯᩢ ᪨ ᩉᩕᩨᨾᩱᩢᩉ᩠ᨿᩢᨠ ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩣᨿᩣᩈᩱ᩵ ᨠᩥ ᨠᩦ ᨠᩧ ᨠᩨ ᨠᩳ ᨠᩫ ᩉᩨ᩶ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᩀᩪ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᨡᩢᩣ᩠ᨦ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫ᩶ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᨲᩢ᩠ᩋᨦᩉᩮ᩠ᨯᩃ᩠ᨦᩫᩈᩱ᩵ᨶᩱᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ keyboard ᨣᩨᨲ᩠ᩅᩫᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨲᩮ᩠ᨠ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᩋᨠ᩠ᨡᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨯᩱᩢ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩓᩢᨤᩦᨷ᩠ᩋᩁ᩼ᨯᨲ᩠ᩋᩢᨦᨾᩣᨣᩪ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨡᩣ᩠ᨯᨷᩢᨯᩱᩢ ᨣᩴᩣᨶᩦ᩶ᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ᨯᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᨩ᩠ᩋᨾᨾᩣ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨽᩣᩈᩣᩈ᩠ᨦᩢᪧᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩅᩮᩢ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᩃᩣ᩠ᩅ ᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᨾᩣᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦᨶᩦ᩶ ᨷᩢᩅᩤ᩵ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩱᨴᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩉᩕᩨ ᨽᩣᩈᩣᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩁᩮᩢᩣ ᨡᩮᩢᩣᨠ᩵ᩴᩣᩉ᩠ᨶᩫᨯᩅᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢᩅᩤ᩵ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨻᩣ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᩈᩕᩡ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᩱᨧ ᨧᩢᨯᩱᩢ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨧ+ᩱ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶ ᨧᩱ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᨳᩪᨠᨲ᩠ᩋᩢᨦ ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨯᩱᩢ
ᨴ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᩋᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᩓᩢᨴᩰᩁᩈᩢ᩠ᨷ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩮ᩠ᨠᨲᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁ

ᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ ᨾᩦᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

  • ᪁᪨᪨ ᩮ ᩯ ᩱ ᩰ ᩕ ᩲ 6 ᨲ᩠ᩅᩫᨶᩦ᩶ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᩈᩮ᩠ᨾᩨᩋ ᨣᩨᩉᩨ᩶ ᨲᩮ᩠ᨠᨳ᩠ᨯᩢᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᩈᩯ᩠ᨦ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩮ᩠ᨠ ᩈ+ᩯ+᩠+ᨦ ᪨ ᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩮ᩠ᨠ ᨾ+ᩮ+᩠+ᨦ+ᨠᩨ ᪨ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫ᩶
  • ᪂᪨᪨ ᩱᨾᩢᩉ᩠ᨿᩢᨠ/ᨪ᩠ᨯᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨠᩢ᩠ᨷ ᨠᩥ ᨠᩦ ᨠᩧ ᨠᩨ ᨠᩴ ᨠᩫ ᨠᩳ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨴᩦ᩵ ᨲᩮ᩠ᨠ ᨴ+ᨠᩦ+ᩉ᩠ᨿᩢᨠ ᪨
  • ᪃᪨᪨ ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᨲᩱᩢ ᩉᩨ᩶ᨲᩮ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᨲᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᩓ᩠ᩅᩢᨣ᩵ᩭᨾᩣᨻᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨠᩮ᩠ᨯᩨ ᨲᩮ᩠ᨠ ᨠ+ᩮ+᩠+ᨯ+ᨠᩨ ᪨ ᩈ᩠ᨲᩢ ᨲᩮ᩠ᨠ ᩈ+᩠+ᨲ+ᨪ᩠ᨯᩢ
  • ᪄᪨᪨ ᨲ᩠ᩅᩫᨯᩱᩢᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢᨣ᩠ᨶᩢᨾᩦ ᩉ᩠ᨿᩢᨠᨪᩢ᩠ᨯᨩ᩠ᩋᨾᩉᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨾᩢᨸᩮ᩠ᨶᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷᩈᩩᨯᨴᩢᩣ᩠ᨿ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᩈ᩠ᨶᩥ᩶ ᨲᩮ᩠ᨠ ᩈ+᩠+ᨶ+ᨠᩥ+ᨪ᩠ᨯᩢ ᪨ ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ ᨲᩮ᩠ᨠ ᩁ+ᩮ+᩠+ᨦ+ᨠᩨ+ᩉ᩠ᨿᩢᨠ

ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨡᩢᩣᨯᩯ᩵
ᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᩋᩣᩃᩮᨠ ᩮᨾ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ