ᩋᨠ᩠ᨡᩁᨲ᩠ᩅᩫᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼

ᩋᨠ᩠ᨡᩁᨲ᩠ᩅᩫᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨸᩮ᩠ᨶᩋᨠ᩠ᨡᩁᨴᩦ᩵ᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨶᨶᩱᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶ ᨴᩱᩃᩨᩢ ᨴᩱᨡᩨ᩠ᨶ ᨴᩱᨿ᩠ᩅᩁ(ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ) ᩉᩕᩨᨴᩱᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ ᨸᩮ᩠ᨶᩋᨠ᩠ᨡᩁᨴᩦ᩵ᨩᩱᩢᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨠᩢ᩠ᨶ ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨠᩢ᩠ᨶᨯᩱᩢ ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᩈᩨ᩵ᩈᩣ᩠ᩁᨠᩢ᩠ᨶᨯᩱᩢ ᨶᩱᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠ᨿᩴᨶᩦᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨻᩕᨾᩉᩣᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᩋᩣᩃᩮᩣᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩤᩢᩢᨻᩕ᩠ᨾᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᨾᩥ᩠ᨲᨠᩯ᩠ᩅᩢᩈᩉᩣ᩠ᨿᨤᩴᩣ ᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᨸᩯ᩠ᨦᨼᩢ᩠ᩋᩁᨴ᩼ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨴᩧ᩠ᨦᨤᩦᨷ᩠ᩋᨯ(ᨸᩯ᩠ᨶᩢᨻᩥᨾ᩠ᨻ᩼) ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩋᨾᨻᩥ᩠ᩅᨴᩮ᩠ᩋᩨᩁ᩼ ᩓᩢᨴᩰᩁᩈᩢ᩠ᨷ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨧᩢᩉᩨᩢᨯᩱᩢᨴᩢ᩠ᨶᨿᩩᨣᨴᩢ᩠ᨶᩈᩱ᩠ᨾᨠᩢ᩠ᨷᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷᩢ᩠ᨶ ᩓᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᨽᩣᩈᩣᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨶᩦᩢ ᩉᩨᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨿᩣ᩠ᩅᨤᩣ᩠ᩅᩉᩨ᩠ᨦ ᩓᩢᨧᩢᩉᩨᩢᨧᩁᩮᩨ᩠ᨬᨻᩱᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱ ᪩

ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯ ᨾᩣᩅᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷᨤᩕᩮᩨ᩠ᨦᨡ᩠ᩋᨦᨲᩫ᩠ᩅᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩮ᩶ᩣᨯᩱᩢ ᨲᩮ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨶᩦᩢ ᩉᩕᩨᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩳᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨶᩦᩢ

tai-tham-poster