ᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱᩉᩮᩖᨠ

1j6hr4

ᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃ ᪨᪨ ᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ ᪨᪨

ᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᨧᩢᨾᩦᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨷᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼
—————————————–
ᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩼ᨼᩁ᩠ᨿᨯᨯ᩼ ᨷᩯ᩠ᨶᨶ᩼ᩌᩣ᩠ᨯᨯ᩼ ᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ (Alfred Bernhard Nobel) ᨶ᩠ᨠᩢᨤᩮᨾᩦ
ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨪᩅᩦᨯ᩠ᨿᩁ ᨹᩪᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᩋᩣᩅᩩᨵᩓᩢᨤ᩠ᨶᩫ᩶ᨤ᩠ᨯᩥᩈᩢᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦᨯᩱᨶᩣᨾᩰᨲ᩼ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵
ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 2 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 10 ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2376 ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦ (ᨷᩁᩥᩈ᩠ᨴᩢ) ᨷᩰᨼᩰᩁᩈ᩼
(Bofors) ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᩋᨾᨽᩯᨶᩦᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᩋᩣᩅᩩᨵᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨡᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩁᩰ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶᩉᩮᩖᨠ
ᩉᩨ᩶ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩁᩰ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᩋᩣᩅᩩ ᨾᩦᨠ᩠ᩋᩢᨦᨶᩣ᩠ᨯᩓᩢᩋᩣᩅᩩᨵᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ
ᨡᩮᩢᩣᨯᩱᩢᩃ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᩋᩣᩅᩩᩩᨵᨡᩮᩢᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠ ᩓᩢᨣᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᩉᩮ᩠ᨲᩩᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨠ
ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠᨶᩱᩁᩰ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨡᩮᩢᩣ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2407 ᨧᩣ᩠ᨠᩉᩮ᩠ᨲᩩᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨠᨯᩱᩢ
ᩃᩣ᩠ᨠᨧ᩠ᨶᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᨿᨡᩮᩢᩣᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱ ᩓᩢᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨣᩳ᩶
ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦᨯᩱᨶᩣᨾᩰᨲ᩼ ᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨶᩣᨾᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᩓᩢᨦ᩠ᨶᩨᨤᩴᩣᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩼ᨼᩁ᩠ᨿᨯᨯ᩼ ᩓᩢ
ᨶᩱᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᩅᩮᩃᩣᨯᩴ᩠ᨿᨠ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᩈᩢᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾ᩠ᩋᨦᨧᩱᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨡᩮᩢᩣᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩼ᨼᩁ᩠ᨿᨯᨯ᩼
ᨡᩮᩢᩣᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧᨧᩮ᩠ᨷᨷᩤ᩠ᨯᩃ᩠ᨠᩧᩃ᩠ᨦᩫᨳ᩠ᨦᩨᨧᩱ ᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨠᩢᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩁ᩠ᩋᩢᨦᨡᩮᩢᩣᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩳ᩵ᨣᩤᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ ᩓᩢᨿ᩠ᨦᩢ
ᩈᩮᨧᩱᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦᨯᩱᨶᩣᨾᩰᨲ᩼ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩋᩣᩅᩩᨵᨥᩢᩣᩉᩮ᩠ᨾᨠ᩠ᨶᩢᨶᩱᩈ᩠ᨦᩫᨤᩣ᩠ᨾ
ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨶᩱᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2439 ᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨯᩱᩢᨳ᩠ᨦᩨᨠᩯ᩵ᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩱ ᩓᩢᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᩃ᩠ᨠᩦᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫ
ᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᨡᩳᨿ᩠ᨠᩫᩐᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩈᨾ᩠ᨷᨲ᩠ᨲᩥᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ ᨾᩪᩃᨶᩥᨵᩥᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩱᩢᨾ᩠ᩋᨷᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃ
ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩼ᨼᩁ᩠ᨿᨯᨯ᩼ ᨯᩱᩢ
ᨲᩯ᩠ᨾᩢᩃ᩠ᨠᩦᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩅᩱᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᨳᩦ᩵ᩅᩤ᩵ It is my express wish that in awarding
the prizes no consideration be given to the nationality of
the candidates, but that the most worthy shall receive the prize,
whether he be Scandinavian or not. …”
(ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩦ᩶ ᨧᩢᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᨠᩯ᩵ᨾᨶᩩᩔᨩᩣ᩠ᨲ ᨯᩰ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩅᩤ᩵ᨷᩢᨯᩱᩢ
ᨾᩦᨡ᩠ᨯᩦᩉᩢᩣ᩠ᨾᩅᩤ᩵ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲᩉᩱ᩠ᨶ ᩓᩢᩋᩪᩢᨽᩣᩈᩣᩈ᩠ᨦᩢᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ)

ᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼
——————————
ᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩣᨶᩣᨩᩣ᩠ᨲ ᨧ᩠ᨯᩢᨸ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨯᩰ᩠ᨿᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨪᨣᩯ᩠ᨶᨯᩥᨶᩮᩅᩮ᩠ᨿ ᨧᩢᨯᩱᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩣᩁᨱᩣ
ᨦᩣ᩠ᨿᩅᩥᨧᩱ᩠ᨿ ᩓᩢᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᩋ᩠ᨶᩢᨯᩦᨦᩣ᩠ᨾ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩕᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᨠᩯ᩵ᨾᨶᩩᩔᨩᩣ᩠ᨲᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨴ᩠ᨦᩢᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩣ᩠ᨿ
ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ ᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱᨡ᩠ᩋᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᩃ᩼ᨼᩁ᩠ᨿᨯᨯ᩼ ᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩭᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨾ᩠ᩋᨷ
ᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨧᩢᨧ᩠ᨯᩢᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨴᩩᨠᪧᨸᩦᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 10 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 12 ᩓᩢᨯᩱᩢᨧ᩠ᨯᩢᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁᨷᨳᨾᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2444
ᨾᩦᩀᩪ᩵ 5 ᩈᩣᨡᩣᨣᩨ ᪁-ᨼᩥᩈ᩠ᨠᩥᨣ᩼ᩈ᩼ (physics) ᪂-ᨤᩮᨾᩦ (chemistry) ᪃-ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩳᨿᩣᩓᩢᩈᩁᩦᩁ
ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣ (physiology ormedicine) ᪄-ᩈᨶ᩠ᨲᩥᨽᩣ᩠ᨷᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ (peace) ᪅-ᩅᨱ᩠ᨱᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲᩯ᩠ᨾᩢ
ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨶᩱᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩᨴᩦ᩵ 2512 ᩈᩱ᩵ᨾᩣᨳᩯ᩠ᨦᩢᩈᩣᨡᩣᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨣᩨ ᩈᩣᨡᩣᩈᩮᨭᩛᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ᨻᩣ᩠ᨿᨾᩣ᩠ᨠᨾᩦ
(economic)

ᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ᩈᩣᨡᩣᩈᨶ᩠ᨲᩥᨽᩣ᩠ᨷᨸᩦ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2557
ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 10 ᩮᨯ᩠ᨶᩨ 12 ᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2557 ᨯᩱᩢᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ᩈᩣᨡᩣᩈᨶ᩠ᨲᩥᨽᩣ᩠ᨷ
ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ “ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨿᩪᨪᩣ᩠ᨷᨼ᩼ᩱᨪ” ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩈᩣ᩠ᩅᨩᩣ᩠ᩅᨻᩣᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶ ᩋᩣᨿᩩ 17 ᨸᩦ
ᨹᩪᩢᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨻᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ

ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨡᩯ᩠ᨦᩓᩢᩉ᩠ᨯᩢᩉᩣ᩠ᨬ ᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨲᩳ᩵ᩈᩪᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩈᨴ᩠ᨵᩥᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁ
ᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨶᩱᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᩅᩮᩃᩣᨴᩦ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻᩣᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨪᩩᨠᨪ᩠ᨠᩢᩓᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨠᩧᩉᩢᩣ᩠ᩅ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵
ᨳᩪᨠᨾᩨᨠ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢ ᩃ᩠ᩋᨷᨿ᩠ᨦᩥᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᨠ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᩅᩫ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᩉ᩠ᨶᩢᨠᨧᩴᩣᩈᩢ᩠ᨿᨦᨧᩱ ᨲᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨧᩩᨠᨿ᩠ᨶᩨ
ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨲᩳ᩵ᩈᩪᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᩅᩢᨦ ᨴᩦ᩵ᨧᩢᩉᩨ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩉᩨ᩶ᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ

ᨷᩅ᩠ᨲᩢᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ
————————————
ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 12 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 7 ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2540 ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᨶᩥᨣᩰᩁᩣ (Mingora)
ᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢ (Swat) ᩁᩢᨮᨤᩱᨷᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ ᨷ᩠ᨠᩢᨣ᩼ᨴᩩᩁᨤᩅᩤ (Khyber Pakhtunkhwa) ᨻᩳ᩵ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵
ᨩᩣ᩠ᨿᨪᩱᩋᩩᨯᨯ᩠ᨶᩥ (Ziauddin) ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨾ᩠ᩋᨠᨸᩦ ᨻ.ᩈ.2550
ᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨡ᩠ᩋᨦᨩᩩᨾᩉᩣ᩠ᨬᩈ᩠ᨠᩧᨻᩣᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᨦᩫᨴᩤ᩠ᨦᩁᩢᩣ᩠ᨿᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨦᩉᩱ᩠ᨿᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩣᨴᩩᨠᨾᩨ᩶ᨴᩩᨠᩅ᩠ᨶᩢ
ᨾ᩠ᩅᩫᩃᩣᨶᩣ ᨼᩣ᩠ᨯᩈ᩼ᩃᩪᩃᩃᩣᩉ᩼ (Maulana Fazlullah) ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢ ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩐᩢᩣᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᨴᩦ᩵
ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨪᩩᨠᨪ᩠ᨠᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨣᩤᩢᨡᩣ᩠ᨿ ᨤᩩᨷᨩ᩠ᨦᩥᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧᨡᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨶᩱᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢ ᩓᩢᨯᩱᩢᨹᩯ᩵ᨡ᩠ᨿᩣ᩠ᨿᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁ
ᩈᩣᩈᨶᩋᩥᩈᩃᩣ᩠ᨾ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᩋᩁᨹ᩵ᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᨿᨦᨲᩣ᩠ᨾᩈᩣ᩠ᨿᨴᩩᨠᨾᩨᩢᨴᩩᨠᩅ᩠ᨶᩢᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨸᩦ ᨻ.ᩈ.2551
ᨡᩮ᩠ᨲᨾᩮ᩠ᨦᩨᨪᩅ᩠ᨯᩢ ᨣᩢᨳᩪᨠᨡᩮᩢᩣᩁ᩠ᩅᨷᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧᩅᩱᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᩓᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨠᩳ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩁᩢᩣ᩠ᨿᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣ

ᩈᩨ᩠ᨷᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩣᨩᩩᨾᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢᨣᩢᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᩃᩩᨷᩃᩢᩣ᩠ᨦ ᩅ᩠ᨿᨠᨠᩣ᩠ᩁᨦᩣ᩠ᨶᨸ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᩋᨦᩁᩢᨮ ᨯᩰ᩠ᨿᨧ᩵ᩴᩣᨻᩕᩰ᩠ᩋᩡᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ
ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥ ᨡᩮᩢᩣᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨯᩢᨲᩳ᩵ᩉᩖᩢᨠᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨡ᩠ᩋᨦᩈᩣᩈᨶᩣᩋᩥᩈᩃᩣ᩠ᨾ ᩰᨯ᩠ᨿᩈ᩠ᩋᩁᩅᩱᩢᩅᩤ᩵
ᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᨧᩢᩁ᩠ᨿᩁᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨷᩢᨯᩱᩢ ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 100 ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ ᨳᩪᨠᨳᩣ᩠ᨠᨿᩢᩣᩓᩢᨹᩮᩢᩣ
ᨻᩯ᩠ᨯ ᩓᩢᨡ᩠ᨾᩫ᩵ᨡᩪᨴ᩠ᨦᩢᨣᩕᩪᩓᩢᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᩅᩤ᩵ ᩀ᩵ᩣᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩅᩤ᩵ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨡ᩠ᩋᨦ
ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨿ᩠ᨦᩢᨸ᩠ᨯᩨᩁ᩠ᨿᩁᨸ᩠ᨯᩨᩈ᩠ᩋᩁᩀᩪ᩵ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨧᩢᨳᩪᨠᨡ᩠ᨾᩫ᩵ᨡᩪ᩵ᩀᩪ᩵ᨲ᩠ᩃᨯ᩠ᩋᨣᩢᨲᩣ᩠ᨾᨲᩯ᩵

ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᩋᩣᨿᩩᨯᩱᩢ 11 ᨸᩦ ᨶᩣ᩠ᨦᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᩈᩪ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᨾᩫᨸᩮ᩠ᨶᨷᨳᨾᩉ᩠ᩅᩫᨴᩦ ᨻᩳ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠ᨦᨯᩱᩢ
ᨩ᩠ᩅᩁᨶᩣ᩠ᨦᨻᩱᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨩᩩᨾᨶᩩᨾᨻᩮ᩠ᩋᩨᨡ᩠ᨯᩢᩉᩢᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨳᩣ᩠ᨠᨿᩢᩣᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥ ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩩᨾᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ
ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨠᩯ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶᩱᩉ᩠ᩅᩫᨡᩳ᩶ᩅᩤ᩵ “ᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨯᩢᩉᩣ᩠ᨬᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩱ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩉᩢᩣ᩠ᨾᩈᩮᨿ᩠ᨦᩢ
ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨮᩣ᩠ᨶᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨡ᩠ᩋᨦᨡᩢᩣ” (How Dare the Taliban Take
Away My Basic Right to an Education)  ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨶᩦ᩶ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨩᩩᨾᨶᩩᨾ
ᩱᨯᩢᨸ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᨿᨦᨣᩢᩴᩣᨳᩯ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩦ

ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨣᩢᨣᩭ᩵ᪧᨾᩦᨶᩣᨾᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᨷᩃ᩠ᩋᩢᨠᨴᩦ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᩃ᩠ᩋᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ (BBC) ᨯᩰ᩠ᨿᨩᩱᩢᨩᩨ᩵ᩉᩮᩖᩢᩁᩅᩤ᩵
“ᨠᩩᩃ ᨾᩣᨤᩱ” ᨶᩣ᩠ᨦᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᨲᩢᩣ᩠ᨶᨤᩱ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨳᩫ᩠ᨷᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨴᩦ᩵ᨳᩪᨠᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢ
ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨮᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩅᩤ᩵ ᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᩉᩢᩣ᩠ᨾᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥ ᨶᩩ᩵ᨦᩉ᩠ᨿᩢ᩠ᩋᨦᩈᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨹᩢᩣᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᩈᩦᩁᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩯ᩠ᨦᩢ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥ
ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩁ᩠ᨿᩁᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ

ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨯᩱᩢᨸ᩠ᨶᩢᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨲ᩠ᩋᨷᨳᩣ᩠ᨾᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨦᨵᩦᩅᩦ ᨴᩦ᩵ᩈᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᨯᩢᨩᩩᨾᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨹᩪᩢᨼ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ 25 ᩃᩢᩣ᩠ᨶ
ᨤ᩠ᨶᩫ ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨶᩱᨸᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2552 ᨶᩥᨲ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩅᩥᨿ᩠ᩋᨠᨵᩱᨾ᩼ (New York Times) ᨯᩱᩢᨳ᩵ᩣ᩠ᨿ
ᩈᩣᩁᨣᨯᩦᨠᩴ᩠ᨿ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨯᩰ᩠ᨿᨯᩱᩢᨳ᩵ᩣ᩠ᨿᨴᩯᩢᨶᩱᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨴᩢ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨴ᩠ᨠᩧ
ᨠᩢ᩠ᨷᨩᩩᨾᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢᨡᩱᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢᩉ᩠ᨶᩴᩣᨡ᩠ᨶᩨ᩶

ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᩓᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩃᩢᩣ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫ ᨯᩱᩢᨻ᩵ᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᨶᩱᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢ ᩋ᩠ᩋᨠ
ᨹᩯᨻᩱᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩠ᨦ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᩓᩢᨬᩣᨲᩥᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨻᩳᨾᩯ᩵ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨹᩣ᩠ᨯᨹᩯᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᩅᩮᩃᩣ
ᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᨤᩩᨷᨣᩤ᩠ᨶᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᨴᩢ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨣᩢᨯᩱᩢᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᩅᩤ᩵
ᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨷᩢᨾᩦᨸᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᨠᩧᩈ᩠ᨠᩧᨾᩮ᩠ᨦᩨᩓ᩠ᩅᩢᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢᨶᩦ᩶ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᩓᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿ
ᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣᨿ᩠ᨦᩢᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᩓᩢᨬᩣᨲᩥᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨳᩫ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩢ ᩃᩪᩁᩉᩖᩢᩁᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨦᩫᨣᩕᩣ᩠ᨾ
ᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨻᩳ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨸ᩠ᨯᩨᨹᩮᩨ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᨷᩃ᩠ᩋᩢᨠ BBC ᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶ
ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨲᩯ᩠ᨾᩃ᩠ᨦᩫ

ᩃᩪᩁᩈᩮᨴᩦ᩵ᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶᨧᩣ᩠ᨠᩈ᩠ᨠᩧᩓ᩠ᩅᩢ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣ
ᩈᨽᩣᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶᩱᨡᩮ᩠ᨲᨪᩅ᩠ᨯᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨻᩣ᩠ᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ
ᨴ᩠ᨦᩢᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᩓᩢᨶ᩠ᩋᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨ

ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 9 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 10 ᨻ.ᩈ.2555 ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨣᩢᨳᩪᨠᩉᩖ᩠ᩋᨾᨥᩢᩣ ᨳᩪᨠᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩋᩢᨦᨡ᩠ᩋᨦ
ᨴᩤᩃᩦᨷ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩥᩈᩱ᩵ ᨡᨱᨴᩦ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨻ᩠ᩋᨠᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨾᩣᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᨤ᩠ᨶᩫᩁᩢᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᩉ᩠ᨾ᩠ᩅᨠᨴᩡᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩁᩯᩢ
ᩁ᩠ᨳᩫᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩓ᩠ᩅᩢᨿ᩠ᨦᩥ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩋᩢᨦᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᩋᩣᨠᩣ᩠ᩈᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᨧᩴᩣᩈᩢ᩠ᨿᨦᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨩᩰ᩠ᨣᨯᩦ
ᩁ᩠ᩋᨯᨴᩤ᩠ᨦᨲᩣ᩠ᨿᨾᩣᨯᩱᩢ

ᨿ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᨿᩢ᩠ᩋᨦ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨮᩣᨶᨹᩪᩢᩉ᩠ᨯᩢᩉᩣ᩠ᨬ
ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᩓᩢᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨩᩣ᩠ᨿᨣᩳᩁ᩼ᨯ᩠ᩋᩁ ᨷᩁᩣ᩠ᩅᨶ᩼ ᨹᩪᩢᨣᩮᩨ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨶᩣ᩠ᨿᨿ᩠ᨠᩫ
ᩁᩢᨭᩛᨾ᩠ᨶᩫᨲᩕᩦᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩉᩁᩢᨮ ᩓᩢᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩪᨲᩣᨻᩥᩈᩮ᩠ᩈᨡ᩠ᩋᨦᩈᩉᨷᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᩴᩣ
ᨳᩯ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩃᩰ᩠ᨠ ᨯᩱᩢᨸ᩠ᨶᩢᩁᩯ᩠ᨦᨣᩢᩴᩣᨳᩯ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨶᩱ
ᩉ᩠ᩅᩫᨡᩳ᩶ᨴᩦ᩵ᩅᩤ᩵ “ᨡᩢᩣᨶᩣ᩠ᨦᨩᩨ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ” “I am Malala” ᨯᩰ᩠ᨿᨯᩱᩢᨩᩭ᩵ᨳᩯ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ
ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨴ᩠ᨶᩨᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩃᩰ᩠ᨠ

ᨩᩣ᩠ᨿᨷᩁᩣ᩠ᩅᨶ᩼ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᨴᩦ᩵ᨷᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ
10 ᨶᩱ 100 ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨ 3.2 ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨩᩭ᩵ᨳᩯ᩠ᨾᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨡᩳᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨾᩨᨠᩢ᩠ᨷᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶ
ᩓᩢᩈᩉᨷᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ ᨿᩮᨦ᩠ᨶᩨᩃᩰ᩠ᨠ ᩓᩢ ᨾᩩᨠᨩᩩᨾᩃᩰ᩠ᨠᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ ᨯᩰ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩱᩅᩤ᩵ ᨧᩢᩉᩨ᩶ᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁ
ᨴᩩᨠᪧᨤ᩠ᨶᩫᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨷᩤᨣᩦᩈᨳᩣ᩠ᨶᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨹᩢ᩠ᨷᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᪧᨴᩦ᩵ ᩓᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫ
ᩉ᩠ᨿᩢ᩠ᩋᨦᨠᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᩅᩤ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 12 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 7 ᨡ᩠ᩋᨦᨴᩩᨠᨸᩦᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨶᩢᨨ᩠ᩃ᩠ᩋᨦ
ᨡ᩠ᩋᨦᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ

ᨴᩤ᩠ᨦᨾᩩᨠᨩᩩᨾ Vital Voices Global Partnership ᩋ᩠ᨶᩢᨠᩳ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨯᩰ᩠ᨿ Hilary Clinton
ᨯᩱᩢᨧ᩠ᨯᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨠ᩠ᩋᨦᨦ᩠ᨶᩨᨾᩣᩃᩣᩃᩣᨡ᩠ᨶᩨ᩶ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨩᩭ᩵ᩉᩮᩖᩨᩋᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥ ᨲᩣ᩠ᨾᨣᩴᩣᨣ᩠ᨯᩧᨡ᩠ᩋᨦ
ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ

ᩉᩮᩖᩨᩋᨶᩦ᩶ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨿ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᩁᩣ᩠ᩃᩅ᩠ᨶᩢᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩣᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 10 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 10
ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2557 ᨯᩱᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ ᩈᩣᨡᩣᩈᨶ᩠ᨲᩥᨽᩣ᩠ᨷᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵
ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩣᩃᩣᩃᩣ ᨶᩱᨮᩣᨶᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩁ᩠ᨿᨠᩁ᩠ᩋᩢᨦᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩓᩢᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷ
ᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᨿᩢ᩠ᩋᨦᨧᩣ᩠ᨠᨣᨱᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨻᩥᨧ᩠ᨧᩣᩁᨱᩣᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨶᩰᨷᩴ᩠ᨿᩃ᩼ᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨣᩢᩴᩣᨳᩯ᩠ᨾᩓᩢᨲᩳ᩵ᩈᩪᩢ
ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᩓᩢᨡ᩠ᨯᩢᩉᩢᩣ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨲᩮ᩠ᨠᨲᩮ᩠ᨦᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩓᩢᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᨴᩯᩢᪧᩓ..

ᨴᩦ᩵ᨾᩣ……
http://www.ispacethailand.com/uncategorized/4107.html