ᩈᩘᨥᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣᨸ᩠ᨯᩨᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ

11400960_1456256351338704_6822914039196186490_n

ᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᨧᩢᨸ᩠ᨯᩨᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨻᩕᨷᩁᩥᨿᨲ᩠ᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩕᨧᩴᩣᨸᩦ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 18.6.2015 ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨡ᩠ᩋᨦᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᩁ᩠ᨿᩁᨸᩨ᩠ᨯᩈ᩠ᩋᩁ ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩅᩃᩣ 30 ᨸᩦ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᩋᩁᩅᩥᨩᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈᩣᩈᨶᩣ ᩓᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱ ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᩓᩢ ᨿᩩᩅᨩᨶᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨹᩪᩢᨾ᩠ᨠᩢᨤᩱ᩵ᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁᩅᩥᨩᩣᨵᨾ᩠ᨾᩓᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ ᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᩁ᩠ᨿᩁᨸ᩠ᨯᩨᩈ᩠ᩋᩁᨴ᩠ᨦᩨᨽᩣ᩠ᨣᨷᨠᨲᩥ ᨣᩨ ᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩔᩣᩓᩢ ᨽᩣ᩠ᨣᩁ᩠ᨯᩫᨯᩪᩁ᩠ᩋᩢᩁ ᨣᩨᩅᩣ᩠ᨿᩈᩮᨴᩦ᩵ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨸ᩠ᨯᩥᩁᩰ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩱᨸᩦᨶᩦ᩶ ᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣ ᨣᩢᨯᩱᩢᨲᩮ᩠ᨾᩨ᩵ᨳᩯ᩠ᨦᩢᩅᩥᨩᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᩅᩥᨩᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶ ᩓᩢ ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨯᩱᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨶᩱᨸᩦᨶᩦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨴᩤ᩠ᨦᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ ᨧᩢᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᩈ᩠ᩋᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᩅᩥᨩᩣᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

  • ᪁᪨᪨ ᩅᩥᨩᩣᨶ᩠ᨠᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩓᩢᨵᨾ᩠ᨾᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ (ᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨᩈᩢ᩠ᨿᨦᪧ)
  • ᪂᪨᪨ ᩅᩥᨩᩣᨽᩣᩈᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ
  • ᪃᪨᪨ ᩅᩥᨩᩣᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ
  • ᪄᪨᪨ ᩅᩥᨩᩣᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼
  • ᪅᪨᪨ ᩅᩥᨩᩣᨤ᩠ᩋᨾᨻ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼
  • ᪆᪨᪨ ᩅᩥᨩᩣᨠᩣ᩠ᩁᨻᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨯᩈᩢᩣ᩠ᨦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ

ᨡᩳᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩ-ᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁ ᩓᩢ ᩈᨴ᩠ᨵᩤᨿᩩᩅᨩᨶᩣᨹᩪᩢᨾ᩠ᨠᩢᨤᩱ᩵ᩁ᩠ᨿᩁᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩱᨸ᩠ᨶᩢᩈᩮ᩠ᨶᩢᨩᩨ᩵ᩁ᩠ᨿᩁᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨯᩢᨻᩩᨴ᩠ᨵᩅᩫᨦ᩠ᩈ᩼ ᨷᩢᨣᩢᩅ᩠ᨯᩢᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦ ᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᨯᩱᩢᨴᩩᨠᩅᩮᩃᩣ ᨲᩢᩢ᩠ᨦᨲᩯ᩵ᨠᩣᩃᨷ᩠ᨯᩢᨶᩦ᩶ᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱ…