ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨩᩩᨾᨶᩩᨾᩈᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᨯᩢᩋᨾᩩᨠᩰ᩠ᩋᩡᨲᩮᩢ᩵ᩣ

ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 25-26.12.15 ᨶᩦ᩶ ᨤ᩠ᨶᩫᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᨸᩣ᩠ᨠᨣᩳ᩶ ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨩᩩᨾᨶᩩᨾᩈᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᨯᩢ ᨣᩴᩣᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᩋᨾᩩᨠᩰ᩠ᩋᩡᨲᩮᩢ᩵ᩣ ᨴᩦ᩵ᨴᩤ᩠ᨦᨲ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᩅᨯᨵᩱ᩠ᨿ ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩪᨲᩈᨳᩣ᩠ᨶᨵᩱ᩠ᨿ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿ᩠ᨶᩢ᩵ᨠᩩ᩵ᨦ ᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᩃ᩠ᨦᩫᨾᩨᨥᩢᩣᩈ᩠ᩋᨦᨶ᩠ᨠᩢᨴ᩠ᩋ᩵ᨦᨴᩴ᩠ᨿ ᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᩋ᩠ᨦᩢᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᨣᩨ ᨩᩣ᩠ᨿᨯᩮᩅ᩠ᨯᩥ ᨾᩴ᩠ᨿᩃ᩼ᩮᩃ᩠ᩋᩥᩁ᩼ ᩋᩣᨿᩩ 25 ᩓᩢ ᨶᩣ᩠ᨦᩌᩣ᩠ᨶᨶᩣᩁ᩼ ᩅᩥᨴᩳᩁᩮ᩠ᨿ ᩋᩣᨿᩩ 24 ᨲᩯ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 15.9.14 ᪨ ᨣᩴᩣᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨡ᩠ᩋᨦᩈᩣ᩠ᨶ ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᩅᩤ᩵ ᩈ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᩋ᩵ᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨯᩥ ᨶᩱᨮᩣᨶᨥᩢᩣᩈ᩠ᩋᨦᨶ᩠ᨠᩢᨴ᩠ᩋ᩵ᨦᨴᩴ᩠ᨿᨴᩯᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᩉᩨ᩶ᨳ᩠ᨦᩨᨠᩯ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ (ประหารชีวิต) ᪨ ᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨹᩪᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫ ᨯᩱᩢᨲ᩠ᨯᩥᩉᩢᩭᨣᩭᨿᩯ᩠ᨦᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨᩋᨾᩩᨶᩦᩢᩀᩪ᩵ ᩓᩢᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᨡᩳ᩶ᨷ᩠ᨠᩫᨿ᩠ᩋᨾᨴᩦ᩵ᨴᩤ᩠ᨦᨲ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᩅᨯᨵᩱ᩠ᨿ ᩈᩨ᩠ᨷᨪᩰ᩠ᩋᩡᨠ᩠ᩅᨯᩉᩣᩉᩖᩢᨠᨮᩣ᩠ᨶ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ DNA ᩓᩢᨯᩱᩢᨾᩦ ᩉ᩠ᨾᩳᨻ᩠ᩋᩁᨴᩥ᩠ᨷ ᩉ᩠ᨾᩳᨹ᩵ᩣᨲ᩠ᨯᩢᨩᩨ᩵ᩃᩨᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨵᩱ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨠ᩠ᩅᨯᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩓᩢᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ DNA ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨶᩱᨲ᩠ᩅᩫᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨷᩢᨧᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩢᨴ᩠ᨦᩢᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨿᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᨣᩳ᩶ᨶᩦ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᪩

ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩴᩣᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᩅᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩓᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ ᩈᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᨯᩢᨣᩴᩣᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥ ᩓᩢᨡᩳᩉᩨ᩶ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁ ᨻᩥᨧᩣᩁᨱᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩓᩢᨸ᩠ᨶᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨿᩩᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᩉᩮᩖᩨᩋᩈᩮᨶᩦ᩶ ᨩᩣ᩠ᩅᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᨩᩩᨾᨶᩩᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᩃ᩠ᨠᩦᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ “ᨩ᩵ᩭᩉᩮᩖᩨᩋᨩᩣ᩠ᩅᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨯᩦᩋ᩠ᨶᩥᨯᩪ” ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᩓᩢᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨡᩳ᩶ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᪨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩋᩪᩅ᩠ᨶᩥᨾ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩪᨲᩣᨲᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨵᩱ᩠ᨿᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨶᩱᨮᩣᨶᨴᩦ᩵ᨡᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨾᨶᩩᩔ᩼ᨤ᩠ᨶᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩮᨧᩱ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱ ᩓᩢᩋᩢᩣ᩠ᨦᩅᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩋᨾᩩᨶᩦ᩶ᨧᩢᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨᨸᩮ᩠ᨶᨻᩥᩈᩮ᩠ᩈ ᩓᩢᨧᩢᨷᩢᨴ᩠ᩅᩢᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾ᩠ᨲᩥᩈᩉᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᨶᩢᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶