ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩈᩘᨥᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼

ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩈᩘᨥᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᨧ᩠ᨯᩢᨸᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨷ
————————-
ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 16.12.15

ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨻᩕᨷᩁᩥᨿᨲ᩠ᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩕᨧᩴᩣᩋᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᨯᩱᩢᨧ᩠ᨯᩢᨸᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨸᩣ᩠ᨿᨽᩣ᩠ᨣᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᩃᩩᩁᩈᩮᨯᩱᩢᩁ᩠ᨿᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩋᩁᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩅᩮᩃᩣ ᪅-᪆ ᨯᩮ᩠ᨶᩨ ᪨ ᨴᩤ᩠ᨦᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᩁ᩠ᨿᩁᨸ᩠ᨯᩨᩈ᩠ᩋᩁᩅᩥᨩᩣ ᨶ᩠ᨠᩢᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᩓᩢᨵᨾ᩠ᨾᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣᨾᨱᩮ᩠ᩁᩓᩢ ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨻᩱ ᩉᩮᩖᩨᩋᩈᩮᨶᩦᩢᨿ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᩈ᩠ᩋᩁ ᩅᩥᨩᩣᨽᩣᩈᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᨪ᩼ ᩓᩢ ᨤ᩠ᩋᨾᨽ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨷᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶᩦ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸ᩠ᨯᩥᨽᩣ᩠ᨣᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁ ᩋ᩠ᨶᩥᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨲᩯ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᩅᩔᩣ ᩓᩢᨯᩱᩢᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨣᩨᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ (16.12.15) ᨧ᩠ᨯᩢᨸᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᩋᨷᩅᩥᨩᩣ ᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᩓᩢ ᨽᩣᩈᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩅ᩠ᨶᩢᨻᩕᩪᨠᨶᩦ᩶ (17.12.15) ᨧᩢᨯᩱᩢᩈ᩠ᩋᨷᩅᩥᨩᩣ ᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᨪ᩼ ᩓᩢᩅᩥᨩᩣᩈᩘᨡ᩠ᨿᩣ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶
ᨻᩕᨾᩉᩣᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᨣᩕᩪᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᨶᩦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᨷᩓᩢᨧᩢᨾ᩠ᩋᨷᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃᨸ᩠ᨶᩢᨷᩱᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈ ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨹᩪᩢᩈ᩠ᩋᨷᨯᩱᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᨳ᩠ᨦᩨᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᨴᩦ᩵ᨴᩤ᩠ᨦᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃᨸ᩠ᨯᩥᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩢᨯᩱᩢᩈᩨ᩠ᨷᨲᩰ᩠ᩋᩡᨸ᩠ᨯᩨᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣ᩠ᨣᩁᩢ᩠ᩋᩁᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶