ᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵

Untitled-2

ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ sangdang k…new ᨯᩱᩢᩋᩢ᩠ᨷᨯ᩠ᨿᨯᨴ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᩈᩢ᩠ᨿᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨴᩦ᩵ᨶᩦᩢ ᩓ᩠ᩅᩢᩃᩮ᩠ᨠᩨᨯᩱᩢᨲᩣ᩠ᨾᨯᩱᩢ ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩋᨾᨽᩦᨪᩦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ sangdang keyboard new for pc / ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨤ᩠ᩋᨾᨾᩯ᩠ᨠᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ sangdang keyboard new for mac