ᩈᩘᨥᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ ᩋ᩠ᩋᨠᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨡ᩠ᩋᨦᨹᩪᩢᨳᩫ᩠ᨷᨽᩱ᩠ᨿᩈ᩠ᨠᩧ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 16.12.15

ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱᨸ᩠ᨯᩫᩋ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨦᩫ ᨯᩱᩢᨾᩮᨲ᩠ᨲᩣᨡᩳᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᩓᩢᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨩᩱᩢᨤ᩠ᩅᩫᩈᩭᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ
ᨻᩱᨿ᩠ᨦᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨳᩯ᩠ᨾᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᨶ᩠ᩋᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣ᩠ᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨳᩫ᩠ᨷᨽᩱ᩠ᨿᩈ᩠ᨠᩧᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᨠ᩠ᨶᩢᨡ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᨠᩧᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩓᩢᩈ᩠ᨠᩧᨴᩱ ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᩁ᩠ᩋᩢᩁ ᩓᩢᩃᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨣᩢᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩦᩈᩮᨷᩤ᩠ᨶᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᨻᩱᩃᩦ᩶ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᩋ᩠ᨶᩨ᩵ ᩃᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨣᩢᩉᩳᩁᩮ᩠ᨶᩨᩃᩩᩉᩯᩖᩅ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨿ᩠ᨶᩥᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨾᨴᩤ᩠ᨶ ᨧᨲᩩᨷᩕᨧᩱ᩠ᨿᩓᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦ ᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨩᩱᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨸᩮ᩠ᨶᨧ᩵ᩴᩣᨶ᩠ᩅᩁᨾᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᪨ ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᨻᩕᨣᨱᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣ᩠ᨾᨻᩯ᩠ᨦ ᩅ᩠ᨯᩢᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᨠ᩠ᩅ᩵ᩣᩈᩥ᩠ᩈᨿᩩᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨴᩩᨠᨲ᩠ᨶᩫᨴᩩᨠᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨴᩤ᩠ᨦᨶᩣᩴᨡ᩠ᩋᨦᨴᩤ᩠ᨶᨻᩱᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨾ᩠ᩋᨷᩋᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨸ᩠ᨶᩢ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶