ᨷᨠ᩠ᨡᨴ᩠ᨶᩥᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᨶᩨᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩮ᩠ᨦᩨ

Calendar

ᨷᨠ᩠ᨡᨴ᩠ᨶᩥᩅᨯ᩠ᨰᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᨶᩨᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨾᩦᨩᩱᩢᨾᩣᨲᩯ᩵ᩉ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᨶᩨ ᨠᩣ᩠ᨷᨸᩣ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᨠ᩠ᨶᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨴᩴᩣᩅᩱᩢᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷᨷᩤ᩠ᨶᩢᨠᩢ᩠ᨷᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩅᩱᩢᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩨ᩶ᨴ᩠ᨶᩢᩅ᩠ᨶᩢᨯᩦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨯᩱᩢᩈᩨ᩠ᨷᨷᨭᩥᩈᩨ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣ ᨩᩪᨷᩈᩨ᩠ᨷᨩᩪᨷᨸᩣ᩠ᨶᩈᩨ᩠ᨷᨸᩣ᩠ᨶᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᩈ᩠ᩋᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᩈᩨ᩠ᨷᨩᩱᩢᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨴᩮᩢᩢᩣᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ ᪨ ᨹᩪᩢᨩᨶᩣ᩠ᨶᨶᩱᨠᩣ᩠ᨯᨴ᩠ᩋᨠᨴ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᩓᩢᩉᩮ᩠ᨯᨷᨠ᩠ᨡᨴ᩠ᨶᩥᩅᨯ᩠ᨰᨶᨡ᩠ᨶᩨ ᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨿᩣ᩠ᨾᨶᩦ᩶ ᨯᩱᩢᨠᩯ᩵ᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻᩕᨧᩮᩢᩢᩣ (ᩈᩱ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢ ) ᩅ᩠ᨯᩢᩉᩖᩅ᩠ᨦᨩ᩠ᨿᨦᨿ᩠ᨶᩨ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᨯᩱᩢᨾᩦᨣᨱᩈᩘᨥᩉ᩠ᩅᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᩃᩪᨠᩈᩥ᩠ᩈᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁ ᨴᩦ᩵ᩈᩫ᩠ᨾᨯᩮ᩠ᨧᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩀᩪ᩵ᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᪨ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᨴᩦᨥᨷᨬᩮ᩠ᨬᩣ ᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸ᩵ᩣᨩᩮᨲ᩼ ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᩈᩥ᩠ᩈᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᩉᩖᩅ᩠ᨦᨧ᩠ᩋᨾ ᩋ᩠ᨶᩢᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨾᩣᩀᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁ᩵ᩴᩣᩁ᩠ᨿᩁᩅᩥᨩᩣᩉᩰᩁᩣᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨷᨠ᩠ᨡᨴ᩠ᨶᩥ ᨴᩦ᩵ᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨠᩯ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨩᩱᩢᩅᩮᩃᩣᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩀᩪ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨸᩦ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁᩪᩢᩉᩖᩢᨠᨩᨶᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩳᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨻ᩠ᨠᩥᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᨻᩱᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᩓᩢᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᨻᩢ᩠ᨷᨷᨠ᩠ᨡᨴ᩠ᨶᩥ ᩋ᩠ᩋᨠᨴᩩᨠᪧᨸᩦᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ .. ᨷᨠ᩠ᨡᨴ᩠ᨶᩥᨸᩦ 2016-2017 ᩋ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨶᩢᩉᩨ᩶ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯᨶᩦ᩶ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩮ᩠ᨯᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨡᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨡᩳᨴᩤ᩠ᨶ᩵ᨧᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᩉᩮ᩠ᨯᨸᩯ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶ pdf ᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᩐᩢᩣᨾᩣᨧᩯ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨡᩢᩣᨯᩯ᩵..Download

 

One Comment
  1. ᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨴᩱᩃᩨᩢ