ᨹᩦᩋᩴᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩢᨩᩣ ?

rem sleep

ᨲᩯ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨾᩣᩉᩱ᩠ᨶ ᩮᩁᩢᩣᨣᩢᨾ᩠ᨠᩢᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ “ ᨹᩦᩋᩴᩣ ” ᩀᩪ᩵ᩈᩮ᩵ᪧ ᩃᩣ᩠ᨦᨣᩳ᩶ᨣᩢᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩃᩮᩢ᩵ᩣᨾᩣ ᩃᩣ᩠ᨦᨣᩳ᩶ᨣᩢᨯᩱᩢᨳᩫ᩠ᨷᨿᩣᨠᩢ᩠ᨷᨲ᩠ᩅᩫ ᨲᩯ᩵ᨹᩪᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᨿᩩ᩵ᨾᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨤ᩠ᨶᩫᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨠᩢᨿᩣᨹᩦᩋᩴᩣᩀᩪ᩵ᩓ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨣᩢᨣᩨ ᩅᩮᩃᩣᩁᩮᩢᩣᨶ᩠ᩋᩁᩉᩖᩢᨷᨯᩦᨷᩢᩉᩖᩢᨷᨯᩦ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨤ᩠ᨦᩨ᩵ᩉᩖᩢᨷ ᨤ᩠ᨦᩨ᩵ᨲ᩠ᨶᩨ᩵ ᩁᩪᩢᨲ᩠ᩅᩫᩀᩪ᩵ᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨲᩣᨣᩢᨾᩨ᩠ᨶᩀᩪ᩵ᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩓᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾᩦᩃᩣ᩠ᨦᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩣᨲᩮ᩠ᨠᩉ᩠ᨶᩢᩣᩋ᩠ᨠᩫᩅᩱᩢ ᨲᩮ᩠ᨠᨡᩣᨲᩮ᩠ᨠᨾᩨᩅᩱᩢ ᨷᩢᩉᩨ᩶ᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨯᩱᩢ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨿᨦᨯᩱᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨲᩯ᩵ᨹᩱᨴᩴ᩠ᨿᨻᩱᨴᩴ᩠ᨿᨾᩣᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨶᩦ᩶ ᨾ᩠ᨠᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨹᩪᩢᨶ᩠ᩋᩁᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨲᩯ᩵ᩈ᩠ᨠᩢᨷ᩠ᨯᩧᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨣᩢᨲ᩠ᨶᩨ᩵ᩓᩢᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨯᩱᩢᨲᩣ᩠ᨾᨷᨠᨲᩥ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ “ᨹᩦᩋᩴᩣ” ᪩

ᨲᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨠᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨶᩦ᩶ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ Sleep Paralysis ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨡᩣ-ᨾᩨ ᨷᩢᨾᩦᩁᩯ᩠ᨦ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨯᩱᩢ ᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᨾᩦᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᩅᩫᨿ᩠ᩋᨠᨲ᩠ᩅᩫᨧᩱᨿ᩠ᩋᨠᨧᩱ (ประสาทหลอน) ᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᩈ᩠ᨿᨦᩓᩢᩉ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨣᩢᨾᩦ ᪨ ᩃᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨳᩪᨠᨹᩦᩋᩴᩣᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁᩉ᩠ᩅᩫᩉᩖᩪ᩵ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧᨠ᩠ᩅᩫ ᩉᩣ᩠ᨿᨧᩱᨷᩢᩋ᩠ᩋᨠ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨿᨦ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦ ᩓᩢᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧᩅᩤ᩵ ᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᨲᩯ᩵ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨻᩫ᩠ᨷᨿᩣᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨹᩦᩋᩴᩣ ᩉᩖᩣ᩠ᨿᪧᨻ᩠ᩋᨠᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩢᨷᩢᨲ᩠ᨠᩫᨧᩱᨠ᩠ᩅᩫᩈ᩠ᨦᩢ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨹᩦᩋᩴᩣᨶᩦ᩶ ᩀᩪ᩵ᨻᩱᨷᩢᨻ᩠ᨶᩫ᩶ 10 ᨶᩣᨴᩦ ᨣᩢᩃ᩠ᩅᨯᨠᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᨿᩉᩣ᩠ᨿᨯᩣ᩠ᨿᨻᩱᨣᩭᨯᩴ᩠ᨿᩓ ᪩

ᩋᨵᩥᨷᩣ᩠ᨿᨲᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨠᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩈᩣ᩠ᩈᨲᩕ᩼
᪁᪩ ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨹᩦᩋᩴᩣᨶᩦ᩶ ᨾ᩠ᨠᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨹᩪᩢᨶ᩠ᩋᩁᩉᩖᩢᨷᨷᩯ᩠ᨷ (REM Sleep) ᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᨶᩱᩃᨠ᩠ᨡᨱᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᨴᩦ᩵ᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫ ᨸ᩵ᩭᩌᩳᩁ᩼ᨾᩰ᩠ᨶ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᨯᩧᨿ᩠ᨦᩢᩢᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫᩓᩢᩈᩮ᩠ᨶᩢᩋᩮ᩠ᨶ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫᩁᩮᩢᩣᨸ᩵ᩭᩌᩳᩁ᩼ᨾᩰ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣ ᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩁᩯᩢᨠ᩠ᨦᩢᩢᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᨺ᩠ᨶᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿᩓᩢ ᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨾ᩠ᨠᩢᨶ᩠ᩋᩁᨺ᩠ᨶᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿ ᨺ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᨿᩨ ᨺ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᨴᩯ᩠ᨦ ᩁᩫ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᨠ᩠ᨶᩢ ᨷᩢᨣᩢ ᨺ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨿᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩉᩱ᩠ᩅᩁᩯ᩠ᨦ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨿ᩠ᨠᩫᨲ᩠ᨶᩦᨿ᩠ᨠᩫᨾᩨ ᨿᩣ᩠ᨾᨺ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᨻᩱᨺᩣ᩠ᨯᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᩉᩨ᩶ᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᨷᩤ᩠ᨯᨧᩮ᩠ᨷᨯᩱᩢ ᪨ ᩌᩳᩁ᩼ᨾᩰ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩅᩤ᩵ᨶᩦ᩶ᨿ᩠ᨦᩢᨸ᩵ᩭᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᩀᩪ᩵ ᨴ᩠ᨯᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁᩮᩢᩣᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨧᩢᨲ᩠ᨶᩨ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨠᩮ᩠ᨯᩨᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨹᩦᩋᩴᩣ ᨯᩱᩢ ᪩

᪂᪩ ᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᨷᩯ᩠ᨷ (The Hallucinatory Sleep paralysis) ᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨶᩦ᩶ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᩈ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢ ᩅᩮᩃᩣᨶ᩠ᩋᩁᩉᩖᩢᨷ ᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᨽᩣ᩠ᨷᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᩓᩢᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣᩢᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧᨲ᩠ᩅᩫᩅᩤ᩵ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᩀᩪ᩵ᨩ᩠ᩋᨾᨶᩱᩉ᩠ᩋᩢᨦ ᨶᩱᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩁ (ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩣ᩠ᨿᨣᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩦᩁᩢᩣ᩠ᨿ ) ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩣᨶ᩠ᨦᩢ᩵ᩀᩪ᩵ᩁ᩠ᨾᩥᨧᩴᩣ ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩉᩣ᩠ᨿᨧᩱᨷᩢᩋ᩠ᩋᨠ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨴ᩠ᩅᩢᨦᩉ᩠ᨶᩧᨦᨯᩱᩢ ᩃᩣ᩠ᨦᨣᩳ᩶ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩈ᩠ᨠᩧᩅᩤ᩵ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿᨣᩢᨾᩦ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩉᩨ᩶ᨹᩪᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᨠᩫᨧᩱᨠ᩠ᩅᩫ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᩋᨶ᩠ᨲᩁᩣ᩠ᨿ ᨠᩯ᩵ᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫᩈ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨠᩢᩋ᩠ᨶᩢᩓ

ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨴᩦ᩵ᨹᩦᩋᩴᩣ (ᩋᩣ᩠ᨧᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ)
᪁᪩ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᩉ᩠ᨦᩣ᩠ᨿ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᩅᩮᩃᩣᨶ᩠ᩋᩁᩉ᩠ᨦᩣ᩠ᨿ ᨾ᩠ᨠᩢᨿᩣᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨹᩦᩋᩴᩣ ᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᨶᩱᩃᨠ᩠ᨡᨱᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ
᪂᪩ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱᨷᩢᨷᨠᨲᩥ ᨪᩩᨠᨪ᩠ᨠᩢᩉ᩠ᨿᩣ᩠ᨷᩉ᩠ᨿᩩᩢᨦᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱ
᪃᪩ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᩅᩮᩃᩣᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨷᨠᨲᩥᨶ᩠ᩋᩁᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩨ ᨲᩯ᩵ᨾᩣᨶ᩠ᩋᩁᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ
᪄᪩ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨺ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᩁᩪᩢᨲ᩠ᩅᩫᩅᩤ᩵ᨴ᩠ᨠᩧᨺ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵
᪅᪩ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨡ᩵ᩣ᩠ᨾᨲᩣᩉᩖᩢᨷᨲᩣᨶ᩠ᩋᩁᨾᩣᩉ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᩅᩢᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁ

ᩅᩥᨵᩦᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣ
ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᩉ᩠ᨦᩨᪧᨸᩮ᩠ᨶᨿᩮ᩵ᨻ᩠ᩋᨠ ᨾ᩠ᨠᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨡ᩵ᩣ᩠ᨾᨲᩣᩉᩖᩢᨷᨲᩣᨶ᩠ᩋᩁᨾᩣᩉᩨ᩠ᨦ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᩅᩢᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁ ᩓᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨶ᩠ᩋᩁᨹ᩠ᨯᩥᩅᩮᩃᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᨷᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣ ᩉᩨ᩶ᨶ᩠ᩋᩁᨪᩮᩢᩣᩁᩯ᩠ᨦᩉᩨ᩶ᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᪧᨣᩢᩉᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢ ᪨ ᨣ᩠ᨶᩢᨣᩴᩣᪧᨸᩮ᩠ᨶ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩖᩢᨷᨯᩱᩢᨲᩮ᩠ᨾᩋ᩠ᨾᩥ᩵ ᨣᩢᨣ᩠ᩅᩁᨩᩱᩢᨿᩣᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨿᩣᩋᩥᨾᩥᨻᩁᩣᨾ᩠ᨶᩥᨶ᩼ (imipramine) ᨠ᩠ᨶᩥ 1-2 ᨾᩮ᩠ᨯ ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨧᩢᨶ᩠ᩋᩁ ᨿᩣᨶᩦᩢᨧᩢᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣᨠᩣ᩠ᩁᩉᩖᩢᨷᨯᩦ ᩓᩢᨷᩢᨤᨾᩯ᩠ᨶ᩵ᨲᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩉᩮ᩠ᨶᨽᩣ᩠ᨷᨯᩦᨠ᩠ᩅᩫᨯᩦᨠᩣ᩠ᨠᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᪨ ᨲᩯ᩵ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱᨣᩢᨯᩦ ᨣ᩠ᩅᩁᨯᩦᨻᩱᨳᩫ᩠ᨷᩉ᩠ᨾᩳᨿᩣᩓᩢᨡᩳᨣᩴᩣᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨯᩦᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ

ᨴᩦ᩵ᨾᩣ http://variety.happymass.com/394.html