ᩈᩘᨥᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨩ᩵ᩭᨹᩪᩢᨳᩫ᩠ᨷᨽᩱ᩠ᨿᩈ᩠ᨠᩧ

ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 19.12.15

ᨲᩯ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 18-19.12.15 ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᩈᩘᨥᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸ᩠ᨯᩫᩋ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨦᩫ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨾ᩠ᩋᨷᨴᩤ᩠ᨶᨦ᩠ᨶᩨᩓᩢᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨩᩱᩢᨤ᩠ᩅᩫᩈᩭᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨴᩱᨹᩪᩢᨳᩫ᩠ᨷᨽᩱ᩠ᨿᩈ᩠ᨠᩧᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩪᩢ ᪩ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨻᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨻᩣ᩠ᨿᩅ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨦᩫᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ ᨯᩱᩢᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨧᩱᨠ᩠ᨶᩢᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨩᩩᩉ᩠ᩋᨾᩁ᩠ᩋᨾᨦ᩠ᨶᩨᩓᩢᨤ᩠ᩅᩫᩈᩭᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻᩱᨾ᩠ᩋᨷᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶᨠᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨴᩱ ᨹᩪᩢᨳᩫ᩠ᨷᨽᩱ᩠ᨿᩈ᩠ᨠᩧ ᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᨠ᩠ᨶᩢᨡ᩠ᩋᨦᩈ᩠ᨠᩧᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩓᩢᩈ᩠ᨠᩧᨴᩱ ᨻᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱᨸ᩠ᨯᩫᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫᨤ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨻᩕᩈᩘᨥᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨾᩦᨶᩣᩴ᩶ᨧᩱᨩ᩠ᩅᩁᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨤ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩋᨦ ᩓᩢᨦ᩠ᨶᩨᨩᩱᩢ ᨲᩣ᩠ᨾᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᩓ᩠ᩅᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᩋ᩠ᩋᨠᩈᨴ᩠ᨵᩤᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᩈᩘᨥᩓᩢᨻᩳ᩵ᨾᩯ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩦᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᩈᩣ᩠ᨾᨻᩯ᩠ᨦ ᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸ᩵ᩣᨯᩯ᩠ᨦ ᨶᩱᩅ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣ ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨴᩤ᩠ᨦᨻᩱᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨡ᩠ᩋᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᩓᩢᨯᩱᩢᨷᩁᩥᨧᩣ᩠ᨣᨶᩱᨴᩦ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶
— ᨴᩤ᩠ᨶᨦ᩠ᨶᩨᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩪᩢ 3.000.000. (ᩈᩣ᩠ᨾᩈᩥ᩠ᨷᩈᩯ᩠ᨶ) ᩓᩢᨤ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩋᨦᨳᩯ᩠ᨦᩢ
— ᨴᩤ᩠ᨶᨦ᩠ᨶᩨᨴᩦ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩅᩤᩢ 8.125.000 (ᨸᩯ᩠ᨯᩈᩥ᩠ᨷᩋᩮ᩠ᨯᩈᩯ᩠ᨶᨸᩣ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩈᩯ᩠ᨶᩈ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁᩉᩢᩣᩉ᩠ᨿᨦ) ᩓᩢᨤ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩋᨦᨳᩯ᩠ᨦᩢ
— ᨴᩤ᩠ᨶᨦ᩠ᨶᩨᨴᩦ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩌᩱᨸᩣ 6.300.000 (ᩉ᩠ᨠᩫᩈᩥ᩠ᨷᩈᩣ᩠ᨾᩈᩯ᩠ᨶ) ᩓᩢᨤ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩋᨦᨳᩯ᩠ᨦᩢ
ᨡᩳ᩶ᨾᩪᩃᨧᩣ᩠ᨠ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨩᩣ᩠ᨿᨶᩢᩭ ᩈᩩᨵᨾᩮ᩠ᨾᩣ