ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᨲᩮ᩠ᨶᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ

ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪ ᨲᩮ᩠ᨶᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨧᩥ᩠ᨷᨯ᩠ᨦᩢ᩵ (ᨿᩪᨣᩰᩈᩃᩣᩅᩮ᩠ᨿ)
ᩉᩣ᩠ᨠᨿ᩠ᩋᨾᩉᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨶᩢᩭᨿᩯ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨠᩁᩢᨮᨲ᩠ᨦᩢᩢᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵
———————————-

ᩃᩪᩁᩈᩮᨠᩮ᩠ᨯᩨᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣ᩠ᩁ ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩅᩤᩢ ᨻᩃ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩓᩢᨴᩱᨯᩯ᩠ᨦ ᨶᩱᩁᩢᨮᨡᩣ᩠ᨦ (ᨣᨨ᩠ᨶᩥ᩵) ᨯᩱᩢᨡᩳᨲᩳ᩵ᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨡᩳᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨠᩁᩢᨮᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᩓ᩠ᩅᩢᨠᩳ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨼ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 12-16/1/2016 ᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣ ᪨ ᨣ᩠ᩋᩢᨦᨣ᩵ᩣ᩠ᨿᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨶᩦ᩶ ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨽᩣᨵᩦᩉ᩠ᩅᩫᩈᩮ᩠ᩋᩨ ᨷᩢᨣᩢᨽᩣᨵᩦᨩᩩᨾᨶᩩᨾᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᩁᩯ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨴᩱ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿ (Shan Nationalities for Democracy -SNLD) ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣᨲᩮ᩠ᨶᩨᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᩉᩣ᩠ᨠᩁᩢᨭᩛᨷᩣ᩠ᩃᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨿ᩠ᩋᨾᩉᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨠᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨻᩱᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᨣᩭᨯᩴ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩦᨴᩤ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩪᨣᩰᨪᩃᩣᩅᩮ᩠ᨿ ᨴᩦ᩵ᨾᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩢᩣ᩠ᨦᨲᩯ᩠ᨠᨿ᩵ᩭ ᩃᩪᩁᩈᩮᨲᩯ᩠ᨠᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ

ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᩉᩣ᩠ᨠᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨷᩢᩈᩱ᩵ᨧᩱᨳ᩠ᨦᩨ ᨶᩯ᩠ᩅᨴᩤ᩠ᨦᨠᩳ᩵ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩣ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨷᩢᩈᩱ᩵ᨧᩱᨶᩱᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶ ᨯᩰ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠᩵ᨿᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓ᩠ᩅᩢᨿ᩠ᩋᨾᩉᩨ᩶ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨲ᩠ᨦᩢᩢᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨿᩩ᩵ᨾᨿᩴᩣᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨲ᩠ᨠᩫᩀᩪ᩵ᨶᩱᨽᩣᩅᩃᩢᩴᩣᨷᩤ᩠ᨠ ᩓᩢᨾᩦᨷᨬ᩠ᩉᩣᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩢ᩠ᨷ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨤᩁᩱᨾᩮ᩠ᨿᩓᩢᨿᩪᨣᩰᨪᩃᩣᩅᩮ᩠ᨿ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨳ᩠ᨦᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ ᨾᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩢᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩪᨣᩰᨪᩃᩣᩅᩮ᩠ᨿᨯᩱᩢ ᩃᩪᩁᩈᩮᨲᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᨤᩁᩰᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿ ᨪᩃᩰᩅᩮᨶᩮ᩠ᨿ ᨾᩣᨪᩥᨯᩰᨶᩮ᩠ᨿ ᨾ᩠ᩋᩁᨴᩮᨶᩮᨣᩁᩰ ᨪᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨷᩮ᩠ᨿ ᩓᩢᨤᩳᨪᩳᩅᩳ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫ᩶

ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩤ᩵ ᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨠᩫ᩠ᨭᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸᩦ 2008 ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨡᩮ᩠ᨲᨶᩣᩴ᩶ᨯᩯ᩠ᨶᨯ᩠ᨶᩥᩋ᩠ᨶᩢᨳᩪᨠᨡ᩠ᨯᩦᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨡᩮ᩠ᨲᩅᩤᩢᨾᩦ 6 ᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨣᩨ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᩅᩫᨻ᩠ᩅᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᨻᩣ᩠ᨶ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸᩣ᩠ᨦᨪᩣ᩠ᨦ ᪨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩱᨡᩮ᩠ᨲᨸ᩠ᨠᩫᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᩅᨻᩋᩰᨾᩦ 3 ᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨣᩨ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩦ᩵ᩈᩯ᩠ᨦ᩵ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᩅᩫᨻ᩠ᩅᨦ ᩓᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨸᩣ᩠ᨦᩃ᩠ᩋᨦ

ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᩢᨿ᩠ᨦᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨳᩯ᩠ᨦᩢᩅᩤ᩵ ᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸᩦ 2008 ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᨿᩢᩣᨿ᩵ᩭᨲ᩵ᩭᨲᩯ᩠ᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨲᩩᨹᩫ᩠ᩃᩅᩤ᩵ ᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨯᩱᩢᨡ᩠ᨯᩦᩈᩮ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨶᩢᨡᩮ᩠ᨲᨶᩣᩴ᩶ᨯᩯ᩠ᨶᨯ᩠ᨶᩥ ᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᩅᩤᩢ ᨻᩋᩰ ᨻᩃ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᨶᩫᩢ ᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᩁᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ ᪨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩢᨿ᩠ᩋᨾᩉᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨ ᩅᩤᩢ ᨻᩋᩰ ᨻᩃ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨨ᩠ᨶᩢᨯᩱ ᨲ᩠ᩅᩫᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨲ᩠ᩋᨷᨷᩢᨯᩱᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᨷᨬ᩠ᩉᩣᨶᩦ᩶ ᨴᩢ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨠᩳ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᩉᩮ᩠ᨯᨾᩣ ᨡᩩᩁᨵᩩᩁᩋᩪᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨣᩴᩣᨳᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᩋᨠᨤ᩠ᨶᩨᩅᩤ᩵ ᨣ᩠ᨶᩢᩐᩢᩣᨹᩯ᩠ᨶᨯ᩠ᨶᩥᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨿ᩠ᨠᩫᨸ᩠ᨶᩢᨤ᩠ᨶᩫᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨯᩱᩢᨸ᩠ᨠᩫᨤ᩠ᩋᨦ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩤ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨧᩢᨾᩦᩈᩩᨡᩀᩪ᩵ᨯᩱᩢᩉᩨ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨼ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᨿᩮ᩠ᨶ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᩁᩣ᩠ᨿᨦᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨩᩩᨾᩅᩤᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᨡᩳᩐᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᨸ᩠ᨯᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩃᩣᩈᩴ᩠᩶ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩤ᩠ᨦᩢᨿᩣ᩠ᨶ ᩓᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱᨸ᩠ᨯᩫᩋ᩠ᩋᨠ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨴᩤ᩵ᨡᩦ᩶ᩉᩮᩖᨠ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩣ᩠ᨯ ᨩᩮ᩠ᩋᩨᨶᩦ᩶ ᩉᩨ᩶ᩁ᩠ᩅᨾᨡᩮᩢᩢᩣᩀᩪ᩵ᨶᩱᨡᩮ᩠ᨲᨸ᩠ᨠᩫᨤ᩠ᩋᨦᨡ᩠ᩋᨦᩅᩤᩢ ᩓᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨻᩣ᩠ᨿᩅᩤᩢᨡᩮᩢᩣᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᨸ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᨴᩦ᩵ᨧᩢᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨻᩱᨼ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨩᩪᨷᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩓᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨼ᩠ᩋᩢᨾᨴᩦ᩵ᨧᩢᨿᩯ᩠ᨠᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨷᩢᨾᩦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨿᩢᩣᨣᩮᩢᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨲᩯ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᨻᩱᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᩁ᩠ᨠᩢᩈᩣ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨴᩦ᩵ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ ..Transborder News