ᩁᩢᩣ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨿ (JaiJai Print)

JaiJai

Jai Jai Print ᩁᩢᩣ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿ ᨤ᩠ᨠᩧᨤᩯ᩠ᨾᩢ
ᩁᩢᩣ᩠ᨶ (Jai Jai Print) ᩁᩢ᩠ᨷᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿᨴᩩᨠᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨴᩩᨠᨽᩣᩈᩣ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨴᩱ ᨡᩯ᩵ ᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᩓᩢᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ  ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ ᩉᩮ᩠ᨯᨳ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩪᨷ ᨷᩱᨶᩣᨷᩩᨬᨠ᩠ᨶᩥᨴᩤ᩠ᨶ ᨷ᩠ᩅᨩᨽ-ᨻ᩠ᨠᩥᨴᩩᨠ ᨷᩢ᩠ᨲᨩᩮᩨ᩠ᨬᨠ᩠ᨶᩥᨡᩯ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨦᩣ᩠ᨶ ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩉᩮ᩠ᨯᨸᩢᩣ᩠ᨿᨹᩢᩣᨷᩱᨶ᩠ᩅᩥ ᨪᨣ᩠ᨶᩦᨲ᩠ᩅᩫᩃ᩠ᨠᩦᨲ᩠ᨯᩥᩈᩮ᩠ᩋᩨ᩶ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨴᩦ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨿᩈᩢ᩠ᨿᨦᩓ.. ᨷᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨻᩱᨠᩱ ᩀᩪ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᨾᩣᩉᩣᨯᩱᩢ ᨴᩦ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᨶᩢᨪᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢ ᩅ᩠ᨿᨦᨴᩤ᩵ᨡᩦ᩶ᩉᩮᩖᨠ ᨺ᩠ᨦᩢ᩵ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨺ᩠ᨦᩢ᩵ᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩯ᩵ᩈᩣ᩠ᨿᨴᩤ᩵ᨡᩦ᩶ᩮᩉᩖᨠ ᩁᩢ᩠ᨷᩉᩮ᩠ᨯᩁᩢ᩠ᨷᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨯᩱᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᪧᩓ ᨠᩣ᩠ᩁᨵᩮ᩠ᨦᩨᨠᩣ᩠ᩁᩅᩱ ᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨻᩣ᩠ᨿᨲᩱᩢᨶᩦ᩶ᨡᩢᩣᨯᩯ᩵

ᨷᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨵᩱ᩠ᨿ 081-746-9485 / 080-499-8693
ᨷᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ 093-154-8410
facebook : Jaijai Print