ᨾ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩼ ᨸ᩠ᨯᩨᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩈᨽᩣ

ᨾ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩼ ᨸ᩠ᨯᩨᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩈᨽᩣ

ᩈᨽᩣᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨿᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩮ᩵ᨸᩦ᩵ᨲᩳ᩵ ᨧᩢᨸ᩠ᨯᩨᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾ ᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᩈᨽᩣᩈᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᨻ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᩅᩢᩁᨴᩦ᩵-᪂ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨶᨴᩦ᩵ 1/2/16 ᨶᩦ᩶ ᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᨽᩣᩈᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᨴ᩠ᨦᩨᨠᩮᩢ᩵ᩣᩓᩢᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨾᩦᨾ᩠ᩋᨠᩉ᩠ᨿᨦᨸᩣ᩠ᨶ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 1/2/16 ᨶᩦ᩶ ᨧᩢᨾᩦᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᩓᩢᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᩓ᩠ᩅᩢᩃᩮ᩠ᨠᩨᨲ᩠ᨦᩢᩢᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨧᩢᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᩓᩢᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᩈᩮᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᩅᩣ᩠ᨿᩈᩮᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨧ᩠ᨯᩢᨠᩣ᩠ᩁ ᨸ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶᩉᩨ᩶ᨾᩦᩈᨽᩣᨩᩪᨷᩉᩱ᩠ᨾ᩵

ᨶᩱᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨧᩣ᩠ᨠᨴᩢ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨾᩦᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᨶᩱᩈᨽᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠ᨷᨸᩮ᩠ᨶᨻᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨪᩮ᩠ᨶᩓ᩠ᩅᩢ ᨯᩱᩢ 25 % ᩉᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠ᨷᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᩅᩫ ᩈᨽᩣᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᩦ 110ᨣᩳ᩶ ᪨ ᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲᨾᩦ 56 ᨣᩳ᩶

ᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩱᩈᨽᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨲᩩᨾᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨾᩦ 440 ᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨦᩢ᩵ ᪨ ᨹᩪᩢᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲᨾᩦ 224 ᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨦᩢ᩵ ᪨ ᨽᩣᩈᩣᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨲᩯ᩵ᩃᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾᩦ 662 ᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨦᩢ᩵ ᪨ ᩁ᩠ᩅᨾᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨾᩦ 1326 ᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨦᩢ᩵ ᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨶᩦ᩶ᩁ᩠ᨿᨠᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᩈᨽᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨲᩩᨾᨾ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩼

ᨽᩣᨵᩦᩉ᩠ᩅᩫᩈᩮ᩠ᩋᩨ (SNLD) ᨾᩦᨹᩪᩢᨴᩯ᩠ᨶ ᨶᩱᩈᨽᩣᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ 12 ᨣᩳ᩶ ᪨ ᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ 3 ᨣᩳ᩶ ᩁ᩠ᩅᨾᨸᩮ᩠ᨶ 15 ᨣᩳ᩶

ᩅᩤᩁᨡ᩠ᩋᨦᩈᨽᩣᨲᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩓᩢᩈᨽᩣᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲ ᨩᩪᨷᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨸᩦ 2010-2015 ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᩅᩤᩁᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 28/01/2016 ᪨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩈᨽᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨲᩩᨾᨾ᩠ᨿᩣ᩠ᨶᨾᩣᩁ᩼ ᨧᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᩅᩤᩁᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 29/02/2016 ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᩓ

ᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᨧᩣ᩠ᨠ.. www.panglong.org