ᨣᩴᩣᩋᩪᩢᨤ᩠ᨶᩫᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦ

ᨣᩴᩣᩋᩪᩢᨤ᩠ᨶᩫᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦ

ᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᩈᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨾᩯ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᩉᩖᩣ᩠ᨿᪧᩈᩣ᩠ᨿᨾᩣᨻ᩠ᨦᩫᨠ᩠ᨶᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩯᨲ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᨾᩉᩣᩈ᩠ᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᩃᩣ᩠ᨦᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ ᨴᩦ᩵ᨷ᩠ᨠᩫᨿ᩠ᩋᨾᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨤᩱ᩵ᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᨣᩴᩣᩃᩪᩁᨾᩣᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩃᩩᨪᩩᨾ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᩅᩱᩢᨣᩤ᩵ᨡ᩠ᨶᩢᨲ᩵ᩴᩣᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᨣᩱᩢᨳ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨯᩰ᩠ᨿᨣ᩠ᨯᩧᨷᩢᨳ᩠ᨦᩨᨣᩢᨾᩦ᪩
ᩅᩥ᩠ᨶᩃ᩼ᩃ᩠ᨿᨾ ᨩᩮ᩠ᨠᨪᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᨷᩢᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢᨩᩱᩢᩈᨲᩥᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᩉᩨ᩶ᩈ᩠ᨾᩫᨣ᩠ᩅᩁᨠᩢ᩠ᨷᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣ᩠ᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨲᩨᨲ᩠ᨶᩢ ᪨ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨩᩱᩢᩈᨲᩥᨷᨬ᩠ᨬᩣᨷᩢᩉ᩠ᨾᩳ ᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨦ᩵ᩣ᩠ᩅ ᪨ ᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨩᩱᩢᨷᩢᩉ᩠ᨯᩢᨩᩱᩢᩈᨲᩥᨷᨬ᩠ᨬᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨯᩱᩢᨣᩤ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨩᩱᩢ ᪩
ᨻᩃᩮᨴᩰ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩁᩮᩢᩣᩋ᩠ᩅᩢᩁᨾ᩵ᩭᩈᩢ᩠ᨿᨦᩁᩯ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨯᩭᩉᩖᩅ᩠ᨦᩋ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣ ᩉᩣ᩠ᨠᨲᩯ᩵ᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨯᩉ᩠ᨶᩥᨾᩮ᩠ᨯᨪᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩢᩭᪧ ᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨡᩮ᩠ᨷᨲ᩠ᨶᩦᩁᩮᩢᩣᨣᩭ ᪩
ᩋᩦ᩶ᩉ᩠ᨾᩥᨦ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

Our greatest weakness lies in giving up. ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩋ᩠ᩅᩢᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩋ᩠ᨶᩢᨿᩢᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨡ᩠ᩋᨦᨤ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣ ᨣᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿ᩠ᨦᩢᩢᩈᩮᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᪩
ᨴᩰᨾ᩠ᨯᩢᩈ᩼ ᩋᩮᨯᩥᩈ᩠ᨶᩢ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

Actions speak louder than words. ᨴᩤ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨿᨦᩁᩯ᩠ᨦᩉᩮᩖᩨᩋᨣᩴᩣᩋᩪᩢ᪩
ᩋᩢ᩠ᨷᨷᩁᩣᩌᩴᩣ ᩃ᩠ᨦᩥᨤ᩠ᩋᩁᩃ᩼ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

Words must be weighed, not counted. ᨣᩴᩣᩋᩪᩢᩈ᩵ᩴᩣᨤᩢ᩠ᨬᨴᩦ᩵ᨶᩣᩴ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨴᩦ᩵ᨣᩴᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᪩
ᩈᩩᨽᩣᩈ᩠ᨲᩥᨻᩰᩃᩯ᩠ᨶᨯ᩼ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

Small children give you a headache, big children a heartache. ᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩁᩮᩢᩣᨧᩮ᩠ᨷᩉ᩠ᩅᩫ ᨤ᩠ᨶᩫᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩁᩮᩢᩣᨧᩮ᩠ᨷᨧᩱ ᪩
ᩈᩩᨽᩣᩈ᩠ᨲᩥᩁ᩠ᨯᩢᩈ᩼ᨪᩮ᩠ᨿ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᨲᩮ᩠ᨾᨳ᩠ᩅᩢᩁ ᨴᩦ᩵ᨴᩯᩢᨣᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷ᩠ᨠᩫᨿ᩠ᩋᨾ ᪨ ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷ᩠ᨠᩫᨿ᩠ᩋᨾ ᨴᩦ᩵ᨴᩯᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᨾᩦᩀᩪ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᪩
ᨻᩩᨴ᩠ᨵᨴᩤᩈ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

ᨣ᩠ᨶᩢᩈᩪᨲᩮᩢᩣᩀᩪ᩵ᨠᩢ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨯᩢᩈ᩠ᨶᩥᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᩈᩪᨣᩢᨧᩢᨷᩢᨾᩦᩅᩮᩃᩣᩁ᩠ᨠᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᪩
ᨶᩣ᩠ᨿᨡᩣ᩠ᩅᨴᩮᩁᩮᨪᩣ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

ᨣ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᨿᩩ᩵ᨾᩅᩤ᩵ ᨾ᩠ᨶᩢᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᨯᩱᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᨻᩪᨡᩮᩢᩣᨾᩣᨳ᩠ᨾᩫᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨣᩭ ᨲᩯ᩵ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨧᩱᩁᩮᩢᩣᨣ᩠ᨯᩧᩅᩤ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨷᩢᨯᩱᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨲᩯ᩵ᩉ᩠ᨦᩣ᩠ᨿᨺ᩵ᩣᨾᩨᨣᩭᨣᩢ ᨷᩢᨾᩦᩅ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯᩱᩢᩃᩰ᩠ᩋᩡ ᪩
ᨪᩩᩁᨿ᩠ᨯᩢᨪᩮ᩠ᨶ ᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢ

3 Comments