ᨣᨲᩥᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨧᩣ᩠ᨠᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢ

SarmKoK

ᨧᩯ᩠ᨠᨼᩁᩦᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ E-books ᨣᨲᩥᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨧᩣ᩠ᨠᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢ ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢ ᨷᩢᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢᨯᩦᨠᩯ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩁᩫ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡᩯ᩵ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᩍᨩᩱᩢᩏᨷᩣ᩠ᨿᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧ ᩁ᩠ᩅᨾᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᨣᨲᩥᩈ᩠ᩋᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨻᩣᨩ᩠ᩋᨾ ᩏᨷᩣ᩠ᨿᩓᩢᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨶᩣᩴᨾᩣᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲᨤ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩦ ᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢ ᨯᩱᩢᨳᩪᨠᨸᩯ᩠ᩃᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱ ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿᨽᩣᩈᩣ ᩓᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩉᩮ᩠ᨯᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩢᨦ (ᨾᩪᨼ᩼ᩅᩦ) ᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᩋᨠ ᪨ ᨯᩱᩢᨾᩦᨹᩪᩢᨠᩮ᩠ᨷᩉ᩠ᩋᨾᩐᩢᩣᨣᨲᩥᨣᩴᩣᩋᩪᩢ ᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨶᩱᩈᩣ᩠ᨾᨠᩰ᩠ᨠᩢᨾᩣᩁ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᩅᨾ ᩓᩢ ᨶᩣᩴᩋ᩠ᩋᨠᨸᩯ᩠ᩃᩈᩪ᩵ᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨠᩢ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨡᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨠᩮ᩠ᨷᩉ᩠ᩋᨾᩁ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᩅᨾᩐᩢᩣᨣᨲᩥᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩣᨸᩯ᩠ᩃᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢᨷ᩠ᩅᩫᩁᨾ᩠ᩅᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨶᩣᩴᨾᩣᨧᩯ᩠ᨠᨸ᩠ᨶᩢᨼᩁᩦ ᨹᩱᨤᩱ᩵ᩋ᩠ᨯᩦᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨶᨣᩢᩉᩮ᩠ᨯᨯᩱᩢᨲᩣ᩠ᨾᨧᩱᨡᩢᩣᨯᩯ᩵ .. ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯ