ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩉᩣᩋᨣ᩠ᨣᩥᨽᩱ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨶᩢ᩵

NamSan2
ᨠᩮ᩠ᨯᩨᩉᩮ᩠ᨲᩩᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨶᩢ᩵ ᨸ᩠ᨯᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 4/2/16 ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩅᩮᩃᩣ 1 ᨾᩰ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᨳᩪᨠᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 300 ᩁᩢᩭᩉᩖᩢᨦᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᩣ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 2000 ᨤ᩠ᨶᩫ ᨷᩢᨾᩦᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ ᩃᩪᩁᩈᩮᨳᩪᨠᩉᩱ᩠ᨾᩢᩅ᩠ᩋᨯᩅᩣ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨡᩦ᩶ᨴᩮᩢ᩵ᩣ ᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨼᩱᨯᩱᩢᩃᩩᨠᩉᩱ᩠ᨾᩢᩋᩮᩢ᩵ᩣᩃᩣ᩠ᨾᨻᩱᩅᩱᨶ᩠ᨠᩢ ᨳ᩠ᨦᩨᨻᩳᨷᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᨯᩱᩢ ᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᨼᩱ ᨷᩢᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩈᩪ᩵ᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨴᩤ᩠ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨩ᩠ᩋᩢᨾᨣᩯ᩠ᩅᨷᨶ᩠ᨠᩢ ᨾᩦᨴᩤ᩠ᨦᩈᩮ᩠ᨶᩢᨯᩴ᩠ᨿᨡᩮᩢᩢᩣᩋ᩠ᩋᨠ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨿᩣ᩠ᨠ ᨴᩦ᩵ᨧᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᨼᩱᨯᩱᩢᨴ᩠ᨶᩢᩅᩮᩃᩣ

NamSan1
ᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨴᩦ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨯᩱᩢᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᨲᩮ᩠ᨾᨴᩦ᩵ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᨼᩱᨷᩢᩉᩨ᩶ᩃᩩᨠᩃᩣ᩠ᨾ ᩓᩢᨯᩱᩢᨡᩳᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨣᩢᩴᩣᨳᩯ᩠ᨾᨧᩣ᩠ᨠ ᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᨼᩱ ᨧᩣ᩠ᨠᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩦ᩵ᨻᩳ᩶ ᪨ ᨩ᩠ᩋᩢᨠᨾᩯ ᪨ ᩓᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᨲᩪᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨠᩯ᩠ᨯᨠ᩠ᨦᩢᩢᨼᩱ ᨯᩱᩢᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨲᩯ᩵ᨷᩤᩢ᩠ᨶᩁᩮ᩠ᨶᩨᨳᩪᨠᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 300 ᩉᩖᩢᨦᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 2000 ᨤ᩠ᨶᩫ ᨷᩢᨾᩦᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ

NamSan3
ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩᨡ᩠ᩋᨦᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩖᩅ᩠ᨦᨻ᩠ᩋᨠᨶᩦ᩶ ᨩᩣ᩠ᩅᨷᩤ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᩃᩣ᩠ᨾᩅᩤ᩵ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᩁᩰ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶᨠᩮ᩠ᨷᨷᩱᩃᩢᩣᨡᩴ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩈᩣᩉᩮ᩠ᨲᩩᨴᩦ᩵ᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢ ᩓᩢᨯᩱᩢᩃᩩᨠᩃᩣ᩠ᨾᨻᩱᨯᩰ᩠ᨿᩅᩱᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈᩢᩣ᩠ᨦᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩱᩢᨸᩯ᩠ᨠ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩱᩢ ᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᨲ᩠ᨯᩥᨤᩢ᩠ᨷᨿᩱᨿᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨴᩦ᩵ᨾᩣ᪩ คนชายข่าว คนชายขอบ