ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣᨿᩳᨣᩕᩪᨷᩤ

12panna

ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨳᩮᩁᩅᩤᨴ ᩋᩣᨱᩣᨧ᩠ᨠᩢᨴᩱᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨧᩢᨾᩦᨻᩭᨾᩉᩣᨸᩣ᩠ᨦ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᩈᨾᨱᩈ᩠ᨠᩢ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨧᩮᩢᩢᩣ ᪅ ᨲ᩠ᨶᩫ ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨳ᩠ᨦᩨᩋᨣ᩠ᨣᨮᩣᨶᨶ᩠ᨲᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᩈᩘᨥᩁᩣᨩᩣ ᩓᩢᨻᩕᨣᩩᩁᩩᨣᩕᩪᨷᩤᨾᩉᩣᨳᩮ᩠ᩁ ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨻᩣ᩠ᨿᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨶᩣ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩭᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᨶᩦ᩶ ᨧᩢᨾᩦᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 17-19/02/2016 ᨶᩦ᩶ᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 17 ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨧᩢᨲᩯ᩵ᨩᩡᩁᩢ᩠ᨷᨡᩯ᩠ᨠ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨡ᩠ᩋᨦᨷᩅᩮᨱᩦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᩋᩣ᩠ᨷᨶᩣᩴᨻᩩᨴ᩠ᨵᩤᨽᩥᩈᩮ᩠ᩈ ᩓᩢᩁᩣ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᩈᨾᨱᩈ᩠ᨠᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨧ᩠ᨯᩢᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨯᩢᩁᩣᨩᨮᩣ᩠ᨶᩉᩖᩅ᩠ᨦᨸ᩵ᩣᨩᩮᨲ᩼ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 19 ᨲᩯ᩵ᨩᩡᨻᩣ᩠ᨿᨩᩮᩢᩢᩣᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱ ᨲᩕᩣ᩠ᨷᨳ᩠ᨦᩨᨻᩳᩓ᩠ᩅᩢᨧ᩠ᩋᨯᨷ᩠ᩅᩫᩁᨾ᩠ᩅᩁ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱᨣᩢᨯᩦ ᨡᩳᨩᩮᩨ᩠ᨬᨡᩯ᩠ᨠᨻᩦ᩵ᨡᩯ᩠ᨠᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᩁ᩠ᩋᨾᨴᩥ᩠ᨷᩁ᩠ᩋᨾᨴᩤ᩠ᨶ ᩓᩢᩈᩣᨵᩩᩋᨶᩩᩮᨾᩣᨶᩣᨯᩱᩢ ᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩮᩃᩣᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᩅᩤ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ